Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Laotöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Laotöötaja, tase 4
EN: Warehouse worker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.06.2012
Kehtib kuni: 05.06.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Transpordikool (suletud) Laohoidja 85134 411 kutsekeskharidusõpe (vv alates 01.01.2006) 3/0 01.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Tallinna Transpordikool (suletud) Laohoidja 85133 412 kutseõpe keskhariduse baasil (vv alates 01.01.2006) 1/6 01.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Sillamäe Kutsekool (suletud) Laotöötaja 134980 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 14.08.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Tallinna Tööstushariduskeskus Laotöötaja 153126 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 08.08.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
5 Tallinna Tööstushariduskeskus Laotöötaja 153127 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 08.08.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
6 Tallinna Transpordikool (suletud) Laotöötaja 134800 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
7 Tallinna Tööstushariduskeskus Logistika klienditeenindaja 153729 411 kutsekeskharidusõpe (vv alates 01.01.2006) 3/0 08.08.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Laotöötaja töötab ettevõtte laos. Ta tegeleb kaupade vastuvõtmise, hoiule paigutamise, teisaldamise, komplekteerimise, pakkimise, väljastamise, lisaväärtustoimingute ja inventeerimisega. Laotöötaja täidab ka muid klientidele lisateenuste osutamisega seotud tööülesandeid. Ta tunneb laos olevaid kaupu... ja tööülesannetega seotud dokumentatsiooni.
Laotöötaja teab kaupade paigutamise põhimõtteid, juhib kaupade ümberpaigutamiseks kasutatavaid tõstukeid ja kasutab muid seadmeid. Töö nõuab laos töökorralduse ja ohutustehnikanõuete täpset järgimist.
Laotöötaja on võimeline iseseisvalt koostöös klienditeenindusega lahendama klientidega seotud probleeme. Laotöötaja tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust.
Laotöötaja töö võib eeldada raske füüsilise koormuse taluvust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kaupade mahalaadimine ja vastuvõtmine.
A.2.2 Kaupade paigutamine hoiukohtadele.
A.2.3 Väljastustellimuste komplekteerimine ja saadetiste pakkimine.
A.2.4 Saadetise üleandmine ja/või lähetamine.
A.2.5 Inventeerimine.
A.2.6 Lao puhastamine ja laoseadmete korrashoid.
A.2.7 Riskide ohje...
ldamine laos.
A.2.8 Klientide teenindamine laos.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
4. taseme laotöötaja tööaeg sõltub ettevõtte töökorraldusest ning võib nõuda töötamist vahetustega, puhkepäevadel ja pühade ajal, nii päeval kui ka öösel.
Töö on vahelduva tempoga, sisaldades nii rutiinseid tegevusi kui ka kiiret reageerimist nõudvaid situatsioone. Töö võib toimuda madala temperat...
uuridega ladudes (näit külmutus- või külmladudes jm).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Laotöötaja kasutab igapäevatöös enamasti erinevat tüüpi tõstukeid ja laoseadmeid, enamlevinud kontoritehnikat ja sidevahendeid ning vajaduse korral isikukaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Laotöötaja töö eeldab nii iseseisvust kui ka koostöövõimet meeskonnas. Töö eeldab korra ja puhtuse hoidmist, hoolikust ja täpsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul töötavad 4. taseme laotöötajatena inimesed, kellel on vastava eriala kutseharidus ja/või töökohal õppides omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Laotöötaja, kaubakäsitseja, kaubapaigutaja, komplekteerija, konsolideerija, laoabitööline, sildistaja, markeerija, laooperaator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Laotöötaja kutse koosneb kompetentsidest B.2.1 – B.2.9.
Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kaupade mahalaadimine ja vastuvõtmine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette töökoha;
2) laadib kaubad maha sobivaid laoseadmeid ja muid töövahendeid kasutades;
3) sorteerib kaubad pakkeüksuse- või tooteartikli põhjal ja koostab hoiuühikud;
4) võtab saadetise vastu, kontrollides saadetise seisundit ja koosseisu vastavust kaubasaatedokumentidele (vajaduse korral ka veorežiimi tingimuste täitmist, aegumistähtaegu, partiinumbreid jne);
5) teeb ettevalmistustööd ja sorteerib, konsolideerib ja ristlaadib (cross-docking) lao- ja otsesaadetisi;
6) valmistab ette ja sildistab kaubad, lisab kasutusjuhendid ja teeb muid lisaväärtustoimingud;
7) kajastab kaupade vastuvõttu lao infosüsteemis.

Teadmised:
1) mahalaadimiseks kasutatavad seadmed;
2) tõstukijuhi koolitustunnistus;
3) kaupade markeerimine.

Hindamismeetod(id):
Test, ülesanne ja praktiline töö.
B.2.2 Kaupade paigutamine hoiukohtadele 4

Tegevusnäitajad:
1) hooldab ja puhastab hoiukohti ja korrastab nendel paiknevaid kaupu;
2) paigutab kauba hoiukohtadele või edasise käitlemise alale vastavalt juhisele ja kajastab laotoimingud infosüsteemis;
3) kontrollib ladustamistingimuste vastavust kaupade hoiustamistingimustele, kasutades selleks sobivaid mõõtevahendeid, registreerib vajaduse korral mõõtmisandmed lao infosüsteemis;
4) teostab kaupade ja saadetiste ladudevahelised ja laosisesed teisaldamised ja kajastab liikumised lao infosüsteemis.

Teadmised:
1) kaupade ladustamise üldpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Test, ülesanne ja praktiline töö.
B.2.3 Väljastustellimuste komplekteerimine ja saadetiste pakkimine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb väljastustellimuse komplekteerimiseks vajalikke ettevalmistustöid, sh valib saadetise veoks sobiva pakenditüübi (kaubaalus, kartongpakend jms) ning komplekteerib ühe tellimuse kaupa või kasutab erinevaid töö tootlikkust suurendavaid töömeetodeid (rühmkomplekteerimine, masskomplekteerimine, tsoonkomplekteerimine jms) vastavalt etteantud juhistele, kasutades sobivat laotehnikat ja töömeetodit;
2) koostab komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse ja pakib saadetised, arvestades transpordiliigi ja veovahendi eripära ja pakkimisnõudeid. Kaalub pakkeüksused ja fikseerib mõõdud, lähtudes tööjuhistest; registreerib väljastatavate pakendite tüübid ja kogused infosüsteemis.
3) pakib vajaduse korral saadetise läbipaistmatu pakkekilega ja fikseerib selle turvateibi/turvaelemendiga või kindlustab pakkeüksuse muul viisil;
4) markeerib saadetise (etiketid jms), varustab saatedokumentidega ja paigutab pakkeüksuse lao väljastusalale.

Teadmised:
1) väljastustellimuste komplekteerimise põhimõtted;
2) saadetiste pakkimise põhimõtted;
3) saadetiste markeerimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Test, ülesanne ja praktiline töö.
B.2.4 Saadetise üleandmine ja/või lähetamine 4

Tegevusnäitajad:
1) laadib saadetised veoühikule või -vahendile lähtuvalt laadimisgraafikutest ja juhenditest, kasutades selleks sobivat tõstetehnikat, vajaduse korral kinnitab pakkeüksused koormaruumis vastavalt koorma kinnitamise juhenditele;
2) annab saadetise veopakendi järgi üle sellele järgi saabunud volitatud isikule (saajale või tema esindajale), tuvastades eelnevalt volitatud isiku ja laadib vajaduse korral pakkeüksused peale.

Teadmised:
1) pealelaadimiseks kasutatavad seadmed;
2) saadetiste koormaruumis kinnitamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Test, ülesanne ja praktiline töö.
B.2.5 Inventeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab inventuuri ettevalmistustööd: kontrollib laoaadresside vastavust, korrastab hoiukohad ja nendel paiknevad kaubad, eraldab mitterealiseeritavad, loendatavad ning mitteloendatavad kaubad, vajaduse korral kontrollib ka partiinumbreid ja realiseerimistähtaegu.
2) tuvastab ja loendab laos olevad tooted visuaalselt või elektrooniliselt ning märgib need üles, kasutades selleks laoartikleid ja artiklikirjeldusi (toote nimetusi), vöötkoode ja RFID-etikette; vajaduse korral märgib üles või kontrollib realiseerimistähtaegu, seeria- või partiinumbreid;
3) vajaduse korral kordab loendamist ja osaleb saldovahede tekkimise põhjuste väljaselgitamisel.

Teadmised:
1) inventuuride läbiviimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Test, ülesanne ja praktiline töö.
B.2.6 Lao puhastamine ja laoseadmete korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1) hoiab laos töötamise ajal korda ja puhtust vastavalt kehtestatud nõuetele;
2) kasutab laoseadmeid heaperemehelikult, järgib nende kasutamise juhendeid, kontrollib seadmega tööd alustades vastavalt juhendile selle tehnilist seisundit ja töökorras olekut ning jälgib seda töö ajal, hoiab seadmed puhtana ja töökorras, tehes õigeaegselt vajalikud hooldustööd kooskõlas kasutusjuhendiga.

Teadmised:
1) hügieeninõuded toidukaupade käitlemisel.

Hindamismeetod(id):
Test.
B.2.7 Riskide ohjeldamine laos 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma töös tule- ja tööohutusnõudeid; ohu või õnnetuse avastamisel teavitab sellest koheselt oma juhti;
2) kasutab seadmeid, inventari ja teisi töövahendeid ning käsitleb kaupa heaperemehelikult ja ei tekita oma tegevusega ettevõttele ja selle klientidele kahju;
3) hädaolukordade ilmnemisel järgib kehtivaid juhiseid.

Teadmised:
1) ohtlike ainete käitlemise eeskirjad

Hindamismeetod(id):
Test ja ülesanne.
B.2.8 Klientide teenindamine laos 4

Tegevusnäitajad:
1) annab kauba kliendile üle, järgides klienditeenindusstandardit või klientide teenindamise juhiseid;
2) osaleb vajadusel reklamatsiooni käsitlemise protsessis, andes vajalikku teavet kahjunõude lahendamiseks.

Teadmised:
1) klienditeeninduse standard.

Hindamismeetod(id):
Test, ülesanne või intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Laotöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras, reageerib ja kohaneb hästi muutustega;
2) õpib ja omandab kiiresti uued tööülesanded, -meetodid ja –võtted;
3) teeb laotööd vastavalt tööjuhenditele ja juhistele tootlikult ning efektiivselt;
4) jälgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid;
5) teeb igapäevast laotööd kokkulepitud töögraafiku alusel, kasutab tööaega tootlikult ja efektiivselt, täites temale pandud töökohustusi ning abistab kaastöötajaid;
6) kasutab laoseadmeid otstarbekohaselt, sihipäraselt ning heaperemehelikult;
7) suhtleb kaastöötajatega korrektselt ja lugupidavalt;
8) juhendab uusi töötajaid;
9) teeb ettepanekuid laotoimingute parendamiseks, nende tootlikkuse ja kvaliteedi tõstmiseks, pakub väljatoimivaid uuendusi;
10) kasutab oma töös arvutit tasemetel AO3, AO4 ja AO7 punktid 1, 3, 5 ja enamlevinud laoarvestusprogramme.

Teadmised:
1) tööohutus;
2) kutsealaga seonduvad õigusaktid, sh ohtlike ainete käitlemise eeskirjad;
3) töökultuur.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-06062012-5.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.06.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Laohoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4321 Laoarvestuse kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ain Tulvi PAC Training OÜ
Kersti Raudsepp SA Innove
Marek Järlak Eesti Tarbijateühistute Keskühistu
Marko Loos Premia Foods AS
Peep Piiber Taurus Consulting OÜ
Roger Allas Havi Logistics OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist