Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud raudteeinsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

8. taseme volitatud raudteeinseneri kutsestandard on koolituskavade ja isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdle...
mise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Volitatud raudteeinsener, tase 8
EN: Chartered Railway Engineer, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
  • Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine
  • Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine
  • Raudteeliikluse korraldamine
  • Raudteetranspordi planeerimine
  • Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine
  • Rööbastee ehitamine ja käitamine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 30.06.2017
Kehtib kuni: 28.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Lisati spetsialiseerumised ja valitavad tööosad 2017. a. juulist kehtima hakkavate Ehitusseadustiku muudatuste järgimiseks.
Tööosad/Kompetentsid „Kutsealane pühendumine“ ja „Suhtlemine“, üle viidud B.2.25 „ Läbiv kompetents“. See on läbiv uuendus inseneride standardite puhul.
P B.1 (Kutse struktuur) - eelpool toodud muudatuse tõttu muudetud
P A.8 (Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks) täiendatud
Lisatud "Arvuti kasutamise oskused" (Lisa 4), mis kaasaegsetes inseneride standardites on...
vajalik välja tuua.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeinseneride töö eesmärk on kavandada, korraldada ja tagada ohutu reisijate ja kaubavedu raudteel.
Raudteeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudteeveoteenuste osutamise ning raudteeveeremi (edaspidi ...
veeremi) kasutamise ja raudteerajatiste ehitamisega tegelevates ettevõtetes ja asutustes.
Raudteeinsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos raudteeehitus-, mehaanika- ja transpordiinseneride ning logistikutega.
Volitatud raudteeinsener, tase 8
8. taseme volitatud raudteeinsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega, valdkonnast tervikpilti omav tippspetsialist-ekspert. Ta rakendab inseneriteadmisi, mõistmist ja loovust olemasolevate tehnoloogiate käigus hoidmisel ja täiustamisel või uute raudteesüsteemide ja tehnoloogiate väljatöötamisel oma spetsialiseerumise valdkonnas (ehitamine sh projekteerimine, järelevalve ja, auditeerimine, raudteeliikluse korraldamine jm).
Volitatud raudteeinsener töötab iseseisvalt meisterlikkust nõudvates keerulistes, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades.
Juhina vastutab ta üksuse või organisatsiooni strateegilise tegevuse eest.
8. taseme volitatud raudteeinsener, tase 8 spetsialiseerub valikuliselt kitsamale töövaldkonnale (erialale) ning ametialale (allerialale) vt p A.2.

Seotud kutsed:
Raudteeinsener, tase 6;
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7.
Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi täiustamine ja arendamine ning nende koostoime tagamine.
A.2.2 Juhtimine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine
A.2.4 Raudteeliikluse korraldamine.
A.2.5 Rööbastee ehitamine ja käitamine
A.2.6 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine.
A.2.7 Raudteetranspordi planeerimine.
A.2.8 Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine
Valitavad tööosad
Raudteeveeremi ehitamisel ja käitamisel:
A.2.9 Vagunite ehitamine ja käitamine
A.2.10 Vedurite ehitamine ja käitamine
A.2.11 Mootorrongide ehitamine ja käitamine

Rööbastee ehitamisel ja käitamisel:
A.2.12 Projekteerimine ja projekteerimise juhtimine.
A.2.13 Rööbastee tehnohoole
A.2.14 Ehi...
tusjuhtimine rööbastee ehitamisel
A.2.15 Järelevalve tegemine rööbastee ehitamisel ja käitamisel
A.2.16 Raudteesildade tehnohoole

Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel ja käitamisel:
A.2.17 Projekteerimine ja projekteerimise juhtimine
A.2.18 Ehitusjuhtimine automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel
A.2.19 Side- ja turvanguseadme tehnohoole
A.2.20 Järelevalve tegemine automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel ja käitamisel

Raudtee kontaktvõrgu ehitamisel ja käitamisel:
A.2.21 Projekteerimine ja projekteerimise juhtimine
A.2.22 Ehitusjuhtimine kontaktvõrgu ehitamisel
A.2.23 Kontaktvõrgu tehnohoole
A.2.24 Järelevalve tegemine kontaktvõrgu ehitamisel ja käitamisel

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudteeinsenerid töötavad sise ja/või välistingimustes. Vajadusel tuleb töötada väljaspool tavalist tööaega. Töö võib olla pingeline. Töötades tuleb arvestada liiklusest tulenevate ohtudega, võimalik on kokkupuude müra, vibratsiooni ja heitgaasidega. Kohustus on järgida tööohutuse, töötervishoiu ja ...liiklusohutuse nõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Raudteeinsenerid kasutavad oma töös põhiliselt infokommunikatsiooni seadmeid (arvutid, telefonid raadiojaamad) ja intelligentseid transpordisüsteeme (info-, broneerimis- ja maksesüsteemid jms), kontoritehnikat, tarkvara (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms), spetsiaalseid arvutus- ja j...oonestusprogramme ning kontroll- ja mõõteriistu.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab täpsust, insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, enesekehtestamist, ruumitaju, analüüsi-, otsustus-, vastutus- ja kohanemisvõimet ning koostöö- ja suhtlemisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
8. taseme volitatud raudteeinseneri kutse saamine eeldab tehnikaalast kõrgharidust, erialast töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Arendusjuht, projektijuht, raudtee liikluskorraldaja, raudteevedude korraldaja, raudteeohutuse korraldaja, tootmisjuht, piirkonnajuht, tehnoloog, osakonna- või tsehhijuhataja, käidujuht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsetunnistuse omamine võimaldab tegutseda raudteerajatiste ehitamise ja korrashoiu alal vastutava spetsialistina Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi poolt tunnustatud tegevusvaldkonnas vastavalt ehitusseadustikule ja raudteeseadusele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Volitatud raudteeinsener, tase 8 kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.2 ja B.25 (läbiv kompetents) tõendamine ning vähemalt ühe kompetentsi tõendamine spetsialiseerumiste valikust B.2.3 - B.2.8. Lisaks on nõutav vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine järgmistel spetsialiseeru...mistel:
Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.9 - B.2.11.
Rööbastee ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.12 - B.2.16
Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.17 - B.2.20.
Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.21-B.2.24.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi täiustamine ja arendamine ning nende koostoime tagamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Lahendab unikaalseid raudteevaldkonna probleeme ja insenertehnilisi ülesandeid, kombineerides inseneriteavet ja asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid;
2. Analüüsib ja sünteesib iseseisvalt uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid: turunduslahendusi, tehnoloogiateenuseid, juhtimismeetodeid jm;
3. Hindab tehnoloogiate rakendatavust oma valdkonnas, arvestab seejuures kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
4. Projekteerib, kasutab ja arendab keerulisi seadmeid ja süsteeme (nt automaatjuhtimissüsteeme), aparatuure ja tehnoloogiaid;
5. Arendab raudteerajatiste juhtimis- ja kasutustehnoloogiaid;
6. Rakendab kavandatud lahendusi ja osaleb nende hindamisel;
7. Kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi;
8. Järgib rahvusvahelisi ja riiklikke raudteega seotud õigusakte, riigisiseseid ja rahvusvahelisi kokkuleppeid raudteetranspordi korraldamisel;
9. Töötab välja raudteeinfrastruktuuri korrashoiu ja kasutusele andmise tingimusi ja ohutusnõudeid ning kontrollib nende täitmist;
10. Selgitab välja raudteeohutust mõjutavate juhtumite asjaolud, analüüsib neid ning võtab kasutusele ennetavad meetmed.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, informaatika, logistika);
2) üldinsenerlikud (insenerigraafika, elektrotehnika, metroloogia, automatiseerimise alused, mõõtetehnika);
3) majanduse toimimise alused, seaduspärasused ja regulatsioonid;
4) raudteel kasutatavad tootmisviisid ja -vahendid, projekteerimine, automatiseerimine, materjalide töötlemistehnoloogiad, seadmed ja rakised, mõõtetehnika;
5) projektijuhtimise, sh rahvusvaheliste projektide juhtimise põhimõtted.
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Juhib meeskondi ja koordineerib projekti tegevusi, kasutades sobivaid juhtimisvõtteid ja -süsteeme
2. Planeerib ressursse ja analüüsib nende kasutamist lähtudes ettevõtte eesmärkidest
3. Koordineerib ettevõtete vahelist arendustööd;
4. Koostab valdkondlikke normatiivdokumente aruandeid ja arengukavasid;
5. Tuvastab töötajate võimeid ja arenguvajadusi ning planeerib nende arengut annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd, lähtudes valdkonna
6. Arengusuundadest;
7. Rakendab organisatsiooni või üksuse kvaliteedi-, ohutus- ja keskkonnajuhtimise põhimõtteid, korrigeerib kvaliteedinäitajaid.

Teadmised:
1) juhtimisalased (projektijuhtimine ja uurimistöö);
2) majandusalased (mikro- ja makroökonoomika valdkonna tasemel);
3) kvaliteedialased (oskus otsida ja võrrelda lähedaste valdkondade analooge);
4) õigusalased (rahvusvaheline ja piirkondlik transpordialane seadusandlus, autorikaitse).
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine spetsialiseerumiste valikust B.2.3 - B.2.8.
Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib, korraldab ja arendab raudteeveeremi ehitamist, tehnohoolet ja remonti lähtudes projektülesandest;
2. Töötab välja raudteeveeremi ehitamise, tehnohoolde ja remondi uusi tehnoloogiaid ja juhendeid;
3. Töötab välja raudteeveeremi moderniseerimise lahendusi;
4. Korraldab järelevalve, auditeerimise ja ekspertiisi, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust, ehitustehnoloogiast kinnipidamist, tegevuste dokumenteerimist, ehitusprojekti mõju.
 
Rööbastee ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Rööbastee ehitamine ja käitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja korraldab rööbastee kavandamist, ehitamist ja tehnohoolet lähtudes juhenditest;
2. korraldab ehitus- ja omanikujärelevalve, et mõõtmiste ja katsetustega hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.
 
Raudteeliikluse korraldamine
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Raudteeliikluse korraldamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ja korraldab rongiliiklust ning manöövritööd liinil ja jaamades, kasutades rongiliikluse automaatika- ja kommunikatsioonitehnika seadmeid ning järgides juhendeid ja eeskirju;
2. Koostab rongide liiklusgraafikuid, jälgib rongide graafikujärgset liikumist;
3. Auditeerib ja hindab raudteeohutuse tagamist, vastutab liiklusohutuse kavade täitmise eest;
4. Orienteerub raudteevaldkonna seadustes, juhendites ja eeskirjades, sh euroopa liidu õigusaktides.
 
Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ja korraldab raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika kavandamist, ehitamist ja tehnohoolet;
2. Korraldab ehitus- ja omanikujärelevalve kvaliteedikontrolli, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.
 
Raudteetranspordi planeerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Raudteetranspordi planeerimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Töötab välja juhendid rongide liiklus- ja veograafikute, sõiduplaanide ja kaubavedude formeerimise planeerimiseks ja koordineerimiseks;
2. Koostab rongide liiklusgraafikuid, reisirongide sõiduplaane,kaubavedude eeskirju ja tariife; lähtudes kliendilepingutest, teede kasutustingimustest, piirangutest;
3. Planeerib kommunikatsioonisüsteemide arendamist;
4. Planeerib raudteetranspordi logistikat lähtudes kliendilepingutest, veo omadustest;
5. Auditeerib ja hindab liiklusohutust sh turvanguseadmete ehitusprojekti mõju liiklusohutusele
6. Hindab erinevate parameetrite vastastikust mõju ja nende koosmõju liikluskorraldusele, liiklusohutusele ning keskkonnale.
 
Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ja korraldab raudtee kontaktvõrgu kavandamist, ehitamist ja tehnohoolet;
2. Korraldab ehitus- ja omanikujärelevalve kvaliteedikontrolli, et mõõtmiste ja katsetustega hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust.

Valitavad kompetentsid
Lisaks on nõutav vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine järgmistel spetsialiseerumistel: Raudteeveeremi ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.9-B.2.11. Rööbastee ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.12 - B.2....16. Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.17 - B.2.20. Raudtee kontaktvõrgu ehitamine ja käitamine: nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.21-B.2.24.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Vagunite ehitamine ja käitamine 8

1. Planeerib, korraldab ja arendab vagunite ehitamist, tehnohoolet ja remonti lähtuvalt projektülesandest;
2. Töötab välja vagunite ehitamise, tehnohoolde ja remondi uusi tehnoloogiaid ja juhendeid ning vagunite moderniseerimise lahendusi;
3. Hindab vagunite kasutusevõtul ja nende kasutusea pikendamisel nõuetele vastavust;
4. Korraldab ja juhib reisivagunite tehnilist varustamist; vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
5. Töötab välja vagunite katsetamise ja mittepurustava kontrolli meetodeid;
6. Korraldab järelevalve, auditeerimise ja ekspertiisi, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust, ehitustehnoloogiast kinnipidamist, tegevuste dokumenteerimist, ehitusprojekti mõju.

Teadmised:
1) eriliigiliste vagunite ehitus;
2) vagunite ehituse põhimõtted;
3) vagunite tehnohoolde- ja remondisüsteemi põhimõtted;
4) remondimeetodid, -vahendid ja -materjalid;
5) vagunite konstruktsioonide tugevusarvutuse põhimõtted;
6) vagunite katsetamise ja mittepurustava kontrolli meetodid.
B.2.10 Vedurite ehitamine ja käitamine 8

1. Planeerib, korraldab ja arendab vedurite ehitamist, tehnohoolet ja remonti;
2. Töötab välja vedurite ehitamise, tehnohoolde ja remondi uusi tehnoloogiaid ja juhendeid;
3. Töötab välja uute veduritüüpide tüübikatsetusmeetodid;
4. Juhib uute veduritüüpide kasutuselevõtu katsetusi ja hindab vedurite vastavust nõuetele;
5. Korraldab ja juhib vedurite tehnilist varustamist vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;;
6. Töötab välja vedurite uusi konstruktsioonilahendusi ja moderniseerimise lahendusi;
7. Töötab välja veduridetailide mittepurustava kontrolli meetodeid;
8. Korraldab järelevalve, auditeerimise ja ekspertiisi, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust, ehitustehnoloogiast kinnipidamist, tegevuste dokumenteerimist, ehitusprojekti mõju.

Teadmised:
1) eritüübiliste vedurite ehituse põhimõtted;
2) vedurite tehnohoolde- ja remondisüsteemi põhimõtted;
3) remondimeetodid, -vahendid ja -materjalid;
4) vedurite konstruktsioonide tugevusarvutuse põhimõtted;
5) vedurite katsetamise ja mittepurustava kontrolli meetodid;
6) uutele veduritüüpidele esitatavad nõuded.
B.2.11 Mootorrongide ehitamine ja käitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib, korraldab ja arendab mootorrongide ehitamist, tehnohoolet ja remonti lähtudes projektülesandest;
2. Töötab välja mootorrongide ehitamise, tehnohoolde ja remondi uusi tehnoloogiaid ja juhendeid;
3. Töötab välja uute mootorrongitüüpide tüübikatsetusmeetodid;
4. Töötab välja uutele mootorrongidele esitatavad nõuded;
5. Juhib uut tüüpi mootorrongide kasutuselevõtu katsetusi ja hindab nende vastavust nõuetele;
6. Töötab välja mootorrongide moderniseerimise lahendusi;
7. Töötab välja mootorrongi erinevate detailide mittepurustava kontrolli meetodeid.
8. Korraldab järelevalve, auditeerimise ja ekspertiisi, et hinnata tööde normidele ja nõuetele vastavust, ehitustehnoloogiast kinnipidamist, tegevuste dokumenteerimist, ehitusprojekti mõju.

Teadmised:
1) eritüübiliste mootorrongide ehituse põhimõtted
2) mootorrongide tehnohoolde- ja remondisüsteemi põhimõtted;
3) remondimeetodid, -vahendid ja -materjalid
4) mootorrongide vagunite konstruktsioonide tugevusarvutuse põhimõtted
5) mootorrongide katsetamise ja mittepurustava kontrolli meetodid
6) uutele mootorrongidele esitatavad tehnilised nõuded.
B.2.12 Rööbastee ehitamise ja käitamisega seotud projekteerimine ja projekteerimise juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab lähteandmete kogumise ja analüüsi;
2. Määratleb rakendatavad määrused, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid;
3. Koostab planeeringuid ja projektdokumente;
4. Koordineerib projekti eri osade välja töötamist sh krundijaotuskava, rööbastee plaani- ja vertikaallahendused;
5. Projekteerib ülesõidukohad, ülekäigukohad, platvormid, rööbastee muldkeha, pealisehituse, veeviimarid, väikesillad, truubid jms;
6. Kontrollib valminud projektdokumentatsiooni, hindab koostatud projekti mõju liiklusohutusele ja keskkonnale erinevate parameetrite vastastikune mõju ja nende koosmõju liikluskorraldusele, liiklusohutusele ning keskkonnale;
7. Vormistab projekti, hangib ametkondadelt kooskõlastused ja esitab tellijale;
8. Teostab projekti autorijärelevalvet;
9. Kasutab projekti juhtimise tarkvara, käivitab informatsioonisüsteemi;
10. Koostab projekteerimisjuhendeid ja arvutusalgoritme;
11. Annab edasi projekteerimise ja projekteerimise juhtimise alaseid teadmisi;
12. Lahendab aktuaalseid probleeme, töötab välja innovaatilisi lahendusi projekteerimise alal.

Teadmised:
1) projekteeritava rööbastee ja teerajatiste eripära;
2) süsteemne ülevaade rööbasteede projekteerimise alustest ja seostest transpordivaldkonna toimimisega;
3) rööbasteede pealisehituse ja muldkeha tüübid, nende kasutamise, ehituse ja tehnohoolde põhimõtted;
4) rööbasteede materjalid ja seadmed -raudtee-ehituse tehnoloogia, masinad ja seadmed ning ökonoomika;
5) elektroonilised andmebaasid, projekteerimise tarkvara ja nõuded jooniste vormistusele;
6) mõõdistustöö ja väliuuringud ehitusgeodeesias ning -geoloogias;
7) majandusarvestuse põhimõtted;
8) logistika eri valdkondade spetsiifika ja Eesti ning Euroopa Liidu transpordipoliitika põhisuunad.
B.2.13 Rööbastee tehnohoole 8

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja rakendab rööbastee, rajatiste ning seadmete nõuetele vastavuse kontrollimise ja dokumenteerimise süsteemi (kvaliteedikontrolli ja riskide hindamise süsteemi);
2. Kavandab rööbastee ning rajatiste tehnohoolet, remonti ja ehitamist seejuures analüüsides tööde vajadust, tehnilisi võimalusi ja optimaalseid lahendusi, sh arvestades kulusid elukaare vältel (nn life cycle cost);
3. Koordineerib töödeks vajalike kooskõlastuste saamist, tööde nõuetekohast dokumenteerimist ja tööde üleandmist;
4. Jälgib liiklus- ja tööohutuse tagamist, analüüsib juhtumeid ja juhendab töötajaid;
5. Kavandab tööde ning materjalide hangetel optimaalsete lahenduste rakendamist, analüüsib hangete tulemusi;
6. Koostab tehnohoolde- ja remonditööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni;
7. Koostab rööbastee ja seadmete korrashoiu juhendeid, määrab tööülesandeid ja viib läbi töötajate juhendamist ning erialast koolitust.

Teadmised:
1) rööbastee pealisehituse ja muldkeha tüübid, nende kasutamise, remondi ja tehnohoolde põhimõtted;
2) rööbastee tehnohoolde ja remondi tehnoloogiad, kasutatavad materjalid ja seadmed;
3) rööbastee, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) lumetõrjetööde korraldus ja tehnoloogia;
5) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
6) majandusarvestuse ja finantsjuhtimise põhimõtted.
B.2.14 Ehitusjuhtimine rööbastee ehitamisel 8

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab tööde ning materjalide hangetel optimaalsete lahenduste rakendamist, korraldab hankeid ja pakkumiste koostamist, analüüsib hangete tulemusi;
2. Valmistab ette töövõtulepingud ja kvaliteedikontrolli süsteemi rakendamise;
3. Koordineerib töödeks vajalike kooskõlastuste saamist;
4. Koordineerib ehitusobjekti ja -tööde ettevalmistamise, materjalide ja mehhanismide logistika, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja majandusarvestuse;
5. Jälgib ehitusobjekti korrashoiu ning raudteeohutuse, keskkonnaohutuse ning tööohutuse ja töötervishoiunõuete järgimise, analüüsib juhtumeid ja juhendab töötajaid;
6. Korraldab ehitusnõupidamisi, ülevaatusi, mõõtmisi ja katsetusi, nõuetekohase dokumenteerimise ning tööde üleandmist ja vastuvõtmist;
7. Koostab ehitusprotsessi juhendeid ning kasutusjuhendeid;
8. Viib läbi töötajate juhendamist ja erialast koolitust.

Teadmised:
1) rööbastee pealisehituse ja muldkeha tüübid, nende kasutamise, tehnohoolde ja ehitamise põhimõtted;
2) rööbastee tehnohoolde ja ehitamise tehnoloogiad, kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
3) rööbastee, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid 5) ehituskorraldusliku projekti koostamise põhimõtted;
5) projektijuhtimise tarkvara;
6) majandusarvestuse ja finantsjuhtimise põhimõtted.
B.2.15 Järelevalve tegemine rööbastee ehitamise ja käitamisel 8

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ehitusprojekti või tööde kirjelduse terviklikkust ja piisavust, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust;
2. Koostab järelevalveprogrammi;
3. Kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust nõuetele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
4. Kontrollib ehitustööde ja materjalide vastavust ehitusprojektile, kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile, informeerib tellijat kõrvalekalletest;
5. Kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
6. Kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
7. Osaleb töökoosolekutel, tööde või nende osade vastuvõtukomisjoni töös, kasutusloa väljastamisel;
8. Kontrollib kasutusjuhendeid ja muud vajalikku dokumentatsiooni;
9. Teeb ettepanekuid ehitustööde kvaliteedi parendamiseks, hindamise, mõõtmise, katsetuste ja ekspertiiside kohta;
10. Arendab kvaliteedikontrolli süsteeme ja viib läbi erialast koolitust.

Teadmised:
1) omanikujärelevalve tegija õigused ja kohustused;
2) ehitustööde kvaliteedinõuded;
3) ehitusprojektile esitatavad nõuded;
4) rööbastee pealisehituse ja muldkeha tüübid, nende kasutamise, tehnohoolde ja ehitamise põhimõtted;
5) rööbastee tehnohoolde ja ehitamise tehnoloogiad, kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
6) rööbastee, seadmete ja rajatiste parameetrite mõõtmise ning analüüsi põhimõtted, dokumentidele esitatavad nõuded;
7) rööbastee, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
8) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
9) õigusliku reguleerimise mehhanismid.
B.2.16 Raudteesildade tehnohoole 8

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja rakendab raudteesildade nõuetele vastavuse kontrollimise ja dokumenteerimise süsteemi (kvaliteedikontrolli ja riskide hindamise süsteemi);
2. Kavandab raudteesildade tehnohoolet, remonti ja ehitamist, sh töömahud, ajakava ja eelarve, analüüsides tööde vajadust, tehnilisi võimalusi ja optimaalseid lahendusi, sh arvestades kulusid elukaare vältel (nn life cycle cost);
3. Koostab raudteesildade korrashoiukava;
4. Planeerib ja korraldab raudteesildade nõuetele vastavuse kontrollimist ja mõõtmis- ning katsetulemuste dokumenteerimist;
5. Planeerib, juhib ja korraldab raudteesildade tehnohoolet ja remonti, sh töömahud, tehnoloogia, ajakava ja eelarve;
6. Koostab või tellib tööprojekti, hangib töödeks vajalikud kooskõlastused ja load;
7. Jälgib ohutuse ja töötervishoiu nõuete tagamist, analüüsib juhtumeid ja juhendab töötajaid;
8. Koordineerib tööde ja materjalide ülevaatust, nõuetekohast dokumenteerimist ja tööde üleandmist;
9. Kavandab tööde ning materjalide hangetel optimaalsete lahenduste rakendamist, korraldab hankeid ja pakkumiste koostamist, analüüsib hangete tulemusi;
10. Koostab raudteesildade korrashoiu juhendeid, määrab tööülesandeid ja juhendab töötajaid, viib läbi erialast koolitust.

Teadmised:
1) raudteesildade liigid, nende kasutamise, remondi ja tehnohoolde põhimõtted, kasutatavad tehnoloogiad, materjalid ja seadmed;
2) rööbastee tehnohoolde ja remondi tehnoloogiad, kasutatavad materjalid ja seadmed;
3) raudteesildade, rööbastee, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
5) ehitusprojektidele ja tööde dokumenteerimisele esitatavad nõuded;
6) majandusarvestuse ja finantsjuhtimise põhimõtted.
B.2.17 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamise ja käitamisega seotud projekteerimine ja projekteerimise juhtimine 8

1. Korraldab lähteandmete kogumise ja analüüsi;
2. Määratleb rakendatavad määrused, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid;
3. Koostab automaatika ja kommunikatsioonitehnika projektdokumente (sh skeemplaanid, sõltuvustabelid, ehitusprojektid);
4. Koordineerib projekti eri osade välja töötamist;
5. Kontrollib valminud projektdokumentatsiooni, hindab koostatud projekti mõju liiklusohutusele ja keskkonnale erinevate parameetrite vastastikune mõju ja nende koosmõju liikluskorraldusele, liiklusohutusele ning keskkonnale;
6. Vormistab projekti, hangib ametkondadelt kooskõlastused ja esitab tellijale;
7. Teostab projekti autorijärelevalvet;
8. Kasutab projekti juhtimise tarkvara, käivitab informatsioonisüsteemi;
9. Koostab projekteerimisjuhendeid ja arvutusalgoritme;
10. Annab edasi projekteerimise ja projekteerimise juhtimise alaseid teadmisi.

Teadmised:
1) projekteeritava automaatika ja kommunikatsioonitehnika süsteemide liigid ja kasutusala, kasutamise ja tehnohoolde põhimõtted;
2) süsteemne ülevaade automaatika ja kommunikatsioonitehnika projekteerimise alustest ja seostest transpordivaldkonna toimimisega;
3) automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamise, kasutamise ja tehnohoolde põhimõtted;
4) automaatika ja kommunikatsioonitehnika tüübid, materjalid ja seadmed;
5) raudtee-ehituse tehnoloogia, masinad ja seadmed ning ökonoomika;
6) elektroonilised andmebaasid, projekteerimise tarkvara ja nõuded jooniste vormistusele;
7) elektri-, liiklus- ja keskkonnaohutuse põhimõtted;
8) majandusarvestuse ja finantsjuhtimise põhimõtted;
9) logistika eri valdkondade spetsiifika ja Eesti ning Euroopa Liidu transpordipoliitika põhisuunad.
B.2.18 Ehitusjuhtimine automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel 8

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab tööde ning materjalide hangetel optimaalsete lahenduste rakendamist, korraldab hankeid ja pakkumiste koostamist, analüüsib hangete tulemusi;
2. Valmistab ette töövõtulepingud ja kvaliteedikontrolli süsteemi rakendamise;
3. Koordineerib töödeks vajalike kooskõlastuste saamist;
4. Koordineerib ehitusobjekti ja -tööde ettevalmistamise, materjalide ja mehhanismide logistika, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja majandusarvestuse;
5. Jälgib ehitusobjekti korrashoiu ning raudteeohutuse, keskkonnaohutuse ning tööohutuse ja töötervishoiunõuete järgimise, analüüsib juhtumeid ja juhendab töötajaid;
6. Korraldab ehitusnõupidamisi, ülevaatusi, mõõtmisi ja katsetusi, nõuetekohase dokumenteerimise ning tööde üleandmist ja vastuvõtmist;
7. Koostab ehitusprotsessi juhendeid ning kasutusjuhendeid;
8. Viib läbi töötajate juhendamist ja erialast koolitust.

Teadmised:
1) automaatika ja kommunikatsioonitehnika tüübid, nende kasutamise, ehituse ja tehnohoolde põhimõtted;
2) automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehituse tehnoloogia, objektil kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
3) automaatika ja kommunikatsioonitehnika, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus-- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
5) ehituskorraldusliku projekti koostamise põhimõtted;
6) projektijuhtimise tarkvara;
7) majandusarvestuse ja finantsjuhtimise põhimõtted.
B.2.19 Side- ja turvanguseadmete tehnohoole 8

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja rakendab automaatika ja kommunikatsioonitehnika, rajatiste ning seadmete nõuetele vastavuse kontrollimise ja dokumenteerimise süsteemi (kvaliteedikontrolli ja riskide hindamise süsteemi);
2. Kavandab automaatika ja kommunikatsioonitehnika ning rajatiste tehnohoolet, remonti ja ehitamist seejuures analüüsides tööde vajadust, tehnilisi võimalusi ja optimaalseid lahendusi, sh arvestades kulusid elukaare vältel (nn life cycle cost);
3. Koordineerib töödeks vajalike kooskõlastuste saamist, tööde nõuetekohast dokumenteerimist ja tööde üleandmist;
4. Jälgib liiklus- ja tööohutuse tagamist, analüüsib juhtumeid ja juhendab töötajaid;
5. Kavandab tööde ning materjalide hangetel optimaalsete lahenduste rakendamist, analüüsib hangete tulemusi;
6. Koostab tehnohoolde- ja remonditööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni;
7. Koostab automaatika ja kommunikatsioonitehnika ja seadmete korrashoiu protsessi juhendeid, määrab tööülesandeid, viib läbi töötajate juhendamist ja erialast koolitust.

Teadmised:
1) automaatika ja kommunikatsioonitehnika tüübid, nende kasutamise, remondi ja tehnohoolde põhimõtted;
2) automaatika ja kommunikatsioonitehnika tehnohoolde ja remondi tehnoloogiad, kasutatavad materjalid ja seadmed;
3) automaatika ja kommunikatsioonitehnika, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
5) majandusarvestuse ja finantsjuhtimise põhimõtted.
B.2.20 Järelevalve tegemine automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamisel ja käitamisel 8

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ehitusprojekti või kontaktvõrgu tööde kirjelduse terviklikkust ja piisavust, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust;
2. Koostab järelevalveprogrammi, kontrollib elektriohutuse nõuete täitmist;
3. Kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust nõuetele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
4. Kontrollib ehitustööde ja materjalide vastavust ehitusprojektile, kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile, informeerib tellijat kõrvalekalletest;
5. Kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
6. Kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
7. Osaleb töökoosolekutel, tööde või nende osade vastuvõtukomisjonis;
8. Kontrollib kasutusjuhendeid ja muud vajalikku dokumentatsiooni;
9. Teeb ettepanekuid ehitustööde kvaliteedi parendamiseks, hindamise, mõõtmise, katsetuste ja ekspertiiside kohta;
10. Arendab kvaliteedikontrolli süsteeme ja viib läbi erialast koolitust.

Teadmised - omanikujärelevalve tegija õigused ja kohustused:
1) ehitustööde kvaliteedinõuded;
2) ehitusprojektile esitatud nõuded;
3) side- ja turvanguseadmete tüübid, nende kasutamise, tehnohoolde ja ehitamise põhimõtted;
4) side- ja turvanguseadmete kontaktvõrgu tehnohoolde ja ehitamise tehnoloogiad, kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
5) side- ja turvanguseadmete ja rajatiste parameetrite mõõtmise ning analüüsi põhimõtted, dokumentidele esitatavad nõuded;
6) side- ja turvanguseadmete rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, elektri-, liiklusohutus- ja keskkonnahoiunõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
7) asjakohased seadused, normid ja juhendid.
B.2.21 Raudtee kontaktvõrgu ehitamise ja käitamisega seotud projekteerimine ja projekteerimise juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab lähteandmete kogumise ja analüüsi;
2. Määratleb rakendatavad määrused, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid;
3. Koostab planeeringuid ja projektdokumente;
4. Koordineerib kontaktvõrgu süsteemide ehitusprojekti eri osade väljatöötamist;
5. Kontrollib valminud projektdokumentatsiooni, hindab koostatud projekti mõju liiklusohutusele ja keskkonnale erinevate parameetrite vastastikune mõju ja nende koosmõju liikluskorraldusele, liiklusohutusele ning keskkonnale;
6. Vormistab projekti, hangib ametkondadelt kooskõlastused ja esitab tellijale;
7. Teostab projekti autorijärelevalvet;
8. Kasutab projekti juhtimise tarkvara käivitab informatsioonisüsteemi;
9. Koostab projekteerimisjuhendeid ja arvutusalgoritme;
10. Annab edasi projekteerimise ja projekteerimise juhtimise alaseid teadmisi;
11. Lahendab aktuaalseid probleeme, töötab välja uusi arengusuundi ja innovaatilisi lahendusi projekteerimise alal.

Teadmised:
1) projekteeritava kontaktvõrgu liigid ja kasutusala;
2) süsteemne ülevaade kontaktvõrgu projekteerimise alustest ja seostest transpordivaldkonna toimimisega;
3) kontaktvõrgu ehitamise, kasutamise ja tehnohoolde põhimõtted;
4) kontaktvõrgu tüübid, materjalid ja seadmed;
5) kontaktvõrgu ehituse tehnoloogia, masinad ja seadmed ning ökonoomika;
6) elektroonilised andmebaasid, projekteerimise tarkvara ja nõuded jooniste vormistusele;
7) mõõdistustöö ja väliuuringud ehitusgeodeesias ning –geoloogias;
8) majandusarvestuse põhimõtted;
9) logistika eri valdkondade spetsiifika ja Eesti ning Euroopa Liidu transpordipoliitika põhisuunad.
B.2.22 Ehitusjuhtimine kontaktvõrgu ehitamisel 8

Tegevusnäitajad:
Tegevusnäitajad:
1. Kavandab tööde ning materjalide hangetel optimaalsete lahenduste rakendamist, korraldab hankeid ja pakkumiste koostamist, analüüsib hangete tulemusi;
2. Valmistab ette töövõtulepingud ja kvaliteedikontrolli süsteemi rakendamise;
3. Koordineerib töödeks vajalike kooskõlastuste saamist;
4. Koordineerib ehitusobjekti ja -tööde ettevalmistamise, materjalide ja mehhanismide logistika, tööde tegemise, kvaliteedikontrolli, projektijuhtimise ja majandusarvestuse;
5. Jälgib ehitusobjekti korrashoiu ning raudteeohutuse, keskkonnaohutuse ning tööohutuse ja töötervishoiunõuete järgimise, analüüsib juhtumeid ja juhendab töötajaid;
6. Korraldab ehitusnõupidamisi, ülevaatusi, mõõtmisi ja katsetusi, nõuetekohase dokumenteerimise ning tööde üleandmist ja vastuvõtmist;
7. Koostab ehitusprotsessi juhendeid ning kasutusjuhendeid;
8. Viib läbi töötajate juhendamist ja erialast koolitust.

Teadmised:
1) kontaktvõrgu tüübid, nende kasutamise, tehnohoolde ja ehitamise põhimõtted;
2) kontaktvõrgu tehnohoolde ja ehitamise tehnoloogiad, kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
3) kontaktvõrgu, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
5) ehituskorraldusliku projekti koostamise põhimõtted;
6) projektijuhtimise tarkvara;
7) majandusarvestuse ja finantsjuhtimise põhimõtted.
B.2.23 Kontaktvõrgu tehnohoole 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab kontaktvõrgu elektripaigaldiste käitu;
2. Kavandab ja rakendab kontaktvõrgu, rajatiste ning seadmete nõuetele vastavuse kontrollimise ja dokumenteerimise süsteemi (kvaliteedikontrolli ja riskide hindamise süsteemi);
3. Kavandab kontaktvõrgu ning rajatiste tehnohoolet, remonti ja ehitamist seejuures analüüsides tööde vajadust, tehnilisi võimalusi ja optimaalseid lahendusi, sh arvestades kulusid elukaare vältel (nn life cycle cost);
4. Koordineerib töödeks vajalike kooskõlastuste saamist, tööde nõuetekohast dokumenteerimist ja tööde üleandmist;
5. Jälgib liiklus- ja tööohutuse tagamist, analüüsib juhtumeid ja juhendab töötajaid;
6. Kavandab tööde ning materjalide hangetel optimaalsete lahenduste rakendamist, analüüsib hangete tulemusi;
7. Koostab tehnohoolde- ja remonditööde ning materjalide hanke- ja pakkumisdokumentatsiooni;
8. Koostab kontaktvõrgu ja seadmete korrashoiu protsessi juhendeid, määrab tööülesandeid, viib läbi töötajate juhendamist ja erialast koolitust.

Teadmised:
1) kontaktvõrgu tüübid, nende kasutamise, remondi ja tehnohoolde põhimõtted;
2) kontaktvõrgu tehnohoolde ja remondi tehnoloogiad, kasutatavad materjalid ja seadmed;
3) kontaktvõrgu, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
4) asjakohased seadused, normid ja juhendid;
5) majandusarvestuse ja finantsjuhtimise põhimõtted.
B.2.24 Järelevalve tegemine kontaktvõrgu ehitamisel ja käitamisel 8

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ehitusprojekti või kontaktvõrgu tööde kirjelduse terviklikkust ja piisavust, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust;
2. Koostab järelevalveprogrammi, kontrollib elektriohutuse nõuete täitmist;
3. Kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust nõuetele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
4. Kontrollib ehitustööde ja materjalide vastavust ehitusprojektile, kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile, informeerib tellijat kõrvalekalletest;
5. Kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
6. Kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
7. Osaleb töökoosolekutel, tööde või nende osade vastuvõtukomisjonis;
8. Kontrollib kasutusjuhendeid ja muud vajalikku dokumentatsiooni;
9. Teeb ettepanekuid ehitustööde kvaliteedi parendamiseks, hindamise, mõõtmise, katsetuste ja ekspertiiside kohta;
10. Arendab kvaliteedikontrolli süsteeme ja viib läbi erialast koolitust.

Teadmised:
1) omanikujärelevalve tegija õigused ja kohustused;
2) ehitustööde kvaliteedinõuded;
3) ehitusprojektile esitatud nõuded;
4) kontaktvõrgu tüübid, nende kasutamise, nende kasutamise, tehnohoolde ja ehitamise põhimõtted;
5) kontaktvõrgu tehnohoolde ja ehitamise tehnoloogiad, kasutatavad mehhanismid, materjalid ja seadmed;
6) kontaktvõrgu, seadmete ja rajatiste parameetrite mõõtmise ning analüüsi põhimõtted, dokumentidele esitatavad nõuded;
7) kontaktvõrgu, rajatiste ja seadmete korrashoiunormid, elektri-, liiklus-- ja keskkonnohutuse nõuded, kvaliteedi tagamise ning kontrolli süsteemid;
8) asjakohased seadused, normid ja juhendid, õigusliku reguleerimise mehhanismid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.25 Volitatud raudteeinsener, tase 8 kutset läbiv kompetents 8

Tegevusnäitajad:
1. Juhindub oma tegevuses inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksist (vt lisa 2 „Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks“);
2. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja liiklusohutuse nõudeid;
3. Osaleb meeskonnatöös, saab aru oma rollist meeskonnas, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Loob positiivse suhtluskeskkonna;
4. Orienteerub kutsealaga seotud regulatsioonides (eli direktiivid, standardid, juhendid jm) ja institutsioonides (nt Tehnilise Järelevalve Amet, Euroopa Liidu Raudteeamet);
5. Valib sihtgrupile (kaastöötajad, kliendid, sidusvaldkonna spetsialistid) vastava suhtlemisviisi, esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
6. Hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;
7. Propageerib kutseala, toetab valdkonna säästvat arengut
8. Teeb koostööd kutsealaga seotud institutsioonide ja koostöövõrgustikega
9. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste arengutega, teeb ettepanekuid innovatiivseteks muudatusteks;
10. Jagab ja vahendab tehnilist informatsiooni, esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
11. Kasutab oma töös vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 vt. Lisa 3 "Keelte oskustasemete kirjeldused".
12. Kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulites ja standardmoodulis "Esitlus" nõutud tasemel, vt. Lisa 4 "Arvuti kasutamise oskused".
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-30062017-1.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.06.2017
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Raudteeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Arvo Smiltinš Leonhard Weiss Baltic Holding OÜ
Urmas Lükki Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kutsekomisjon
Kristina Fuks-Kuus Tehnilise Järelevalve Amet
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Anto Looken SA Raudteekutsed
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist