Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud raudteeinsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

8. taseme volitatud raudteeinseneri kutsestandard on koolituskavade ja isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdl...
emise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Volitatud raudteeinsener, tase 8
EN: Chartered Railway Engineer, level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.05.2015
Kehtib kuni: 29.06.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatused Lisas 3 "Raudteeinseneride täiendusõppe arvestus"
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeinseneride töö eesmärk on kavandada, korraldada ja tagada ohutu reisijate ja kaubavedu raudteel.
Raudteeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudteeveoteenuste osutamise ning raudteeveeremi (edaspidi ...
veeremi) kasutamise ja raudteerajatiste ehitamisega tegelevates ettevõtetes ja asutustes.
Raudteeinsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos raudteeehitus-, mehaanika- ja transpordiinseneride ning logistikutega.
Volitatud raudteeinsener, tase 8
on veeremi ja veeremimajandusele, raudteeliikluse korraldamisele, rööbastee ja teemajandusele, raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnikale või raudteetranspordi tehnoloogiale ja planeerimisele spetsialiseerunud laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega, valdkonnast tervikpilti omav tippspetsialist-ekspert, kes rakendab inseneriteadmisi, mõistmist ja loovust olemasolevate tehnoloogiate käigus hoidmisel ja täiustamisel või uute süsteemide ja tehnoloogiate väljatöötamisel ja hindamisel. Töö hõlmab süsteemide ja lahenduste väljatöötamist ja ellurakendamist raudteel ning projekteerimist või raudteeettevõtete ja -teenistuste juhtimist või raudteealast koolitustegevust. Volitatud raudteeinsener töötab iseseisvalt meisterlikkust nõudvates keerulistes, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades ning vastutab organisatsiooni strateegilise tegevuse eest.
Juhina vastutab ta üksuse või organisatsiooni strateegilise tegevuse eest.
Seotud kutsed:
Raudteeinsener, tase 6;
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7.
Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi arendamine ning nende koostoime tagamine.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Suhtlemine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudteeinsenerid töötavad sise- ja/või välistingimustes. Vajadusel tuleb töötada väljaspool tavalist tööaega. Töötades tuleb arvestada liiklusest tulenevate ohtudega, võimalik on kokkupuude müra, vibratsiooni ja heitgaasidega. Juhinduda tuleb liiklusohutus-, töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest.
A.4 Töövahendid
Raudteeinsenerid kasutavad oma töös põhiliselt kontoritehnikat (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms), tarkvara (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms), spetsiaalseid arvutus- ja joonestusprogramme ning kontroll- ja mõõteriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudteeinseneri töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, loovust, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
8. taseme volitatud raudteeinseneri kutse saamine eeldab raudtee, raudteeehituse, IKT, mehhaanika, mehhatroonika või elektroonika alast kõrgharidust ning erialast töökogemust ning täiendusõppe läbimist.
Kutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Insenerikutse taotlemise eeldused“.
Raudteeinseneride täi...
endusõppe arvestuse nõudeid vt lisast 3.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Arendusjuht, projektijuht, raudtee liikluskorraldaja, raudteevedude korraldaja, raudteeohutuse korraldaja, tootmisjuht, piirkonnajuht, tehnoloog, osakonna- või tsehhijuhataja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee infrastruktuuri-, veo-, hooldus- ja remondiüksuste juhtimine, projekteerimine, ehitamine ja käitamine nõuab vastavat tegevust reguleerivate õigusaktide järgimist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi täiustamine ja arendamine ning nende koostoime tagamine 8

Tegevusnäitajad:
1) lahendab unikaalseid raudteevaldkonna probleeme ja praktilisi ülesandeid, kombineerides üld- ja spetsialiseerumisega seotud inseneriteavet ja asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid;
2) tuvastab probleeme ja rakendab sobivaid teoreetilisi ja praktilisi meetodeid inseneriprobleemide analüüsimiseks ja parimate lahenduste saavutamiseks;
3) analüüsib ja sünteesib iseseisvalt uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid: turunduslahendusi, tehnoloogiateenuseid, juhtimismeetodeid jm;
4) hindab tehnoloogiate rakendatavust oma valdkonnas, arvestab seejuures kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
5) projekteerib, kasutab ja arendab keerulisi seadmeid, süsteeme (nt automaatjuhtimissüsteeme), aparatuure ja tehnoloogiaid ning arendab raudteerajatiste juhtimis- ja kasutustehnoloogiaid;
6) rakendab kavandatud lahendusi ja aitab kaasa nende hindamisele;
7) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi;
8) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega;
9) orienteerub rahvusvahelistes ja riiklikes raudteega seotud õigusaktides, riigisisestes ja rahvusvahelistes kokkulepetes, rakendab neid raudteetranspordi korraldamises;
10) töötab välja raudteeinfrastruktuuri korrashoiu ja kasutada andmise tingimusi ja ohutusnõudeid ning kontrollib nende täitmist;
11) selgitab välja raudteeohutust mõjutavate juhtumite asjaolud, nende analüüsi alusel rakendab meetmeid juhtumite vältimiseks.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, informaatika, logistika);
2) üldinsenerlikud (insenerigraafika, elektrotehnika, metroloogia, automatiseerimise alused, mõõtetehnika);
3) raudteel kasutatavad tootmisviisid ja -vahendid, projekteerimine, automatiseerimine, materjalide töötlemistehnoloogiad, seadmed ja rakised, mõõtetehnika;
4) majanduse toimimise alused, seaduspärasused ja regulatsioonid;
5) projektijuhtimise, sh rahvusvaheliste projektide juhtimise põhimõtted.

Hindamismeetodid:
1) erialast töökogemust ja täiendusõpet tõendavad dokumendid (sh enesehinnang);
2) vajadusel vestlus.
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad;
1) juhib kollektiivi tööd (planeerib ressursse ja analüüsib nende kasutamist raudtee valdkonnas);
2) koordineerib ettevõtetevahelist arendustööd;
3) koostab valdkondlikke aruandeid ja arengukavasid;
4) organiseerib ja innustab alluvate teaduslikku/rakenduslikku uurimistööd;
5) juhib valdkonna kvaliteedialast tööd.

Teadmised:
1) juhtimisalased (projektijuhtimine ja uurimistöö);
2) majandusalased (mikro- ja makroökonoomika valdkonna tasemel);
3) kvaliteedialased (oskus otsida ja võrrelda lähedaste valdkondade analooge);
4) õigusalased (rahvusvaheline ja piirkondlik transpordialane seadusandlus, autorikaitse).

Hindamismeetodid:
1) erialast töökogemust ja täiendusõpet tõendavad dokumendid (sh enesehinnang);
2) vajadusel vestlus.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 8

Tegevusnäitajad:
1) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve;
2) annab eeskuju oma igapäevatöös, juhindudes inseneri eetikakoodeksist (vt lisa 4);
3) jagab oma kutsealaseid oskusi toetamaks valdkonna säästvat arengut;
4) organiseerib ja innustab valdkonna arengut;
5) täiendab end erialaste ja lähedaste valdkondade tehniliste teadmiste vallas.

Teadmised:
Kutsealaga seotud regulatsioonid, standardid ja uurimistööde head tavad.

Hindamismeetodid:
1) erialast töökogemust ja täiendusõpet tõendavad dokumendid (sh enesehinnang);
2) vajadusel vestlus.
B.2.4 Suhtlemine 8

Tegevusnäitajad:
1) arendab eestikeelset oskussõnavara;
2) loob head suhted valdkonna arengut toetavate ettevõtete ja uurimisasutustega;
3) hindab adekvaatselt suhtlemispartnereid ja -situatsioone;
4) kasutab kollektiivsel probleemide lahendamisel huumorimeelt teravuste vältimiseks;
5) organiseerib koosolekuid ja diskussioone valdkonna arenguks;
6) kasutab vähemalt ühte võõrkeelt, mis võimaldab erialast suhtlemist valdkonniti.

Teadmised:
1) eriala- ja lähedaste valdkondade terminoloogia;
2) suhtlemis- ja mõjutuspsühholoogia;
3) kommunikatsioonitehnoloogia ja selle arengusuunad;
4) vähemalt üks võõrkeel tasemel C2 (vt lisa 5).

Hindamismeetodid:
1) erialast töökogemust ja täiendusõpet tõendavad dokumendid (sh enesehinnang);
2) vajadusel vestlus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-26052015-2.5/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.05.2015
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Raudteeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Raudteeinseneride täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Urmas Lükki Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Anto Looken SA Raudtee Kutsed
Anton Jartsev AS EVR Cargo
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Margus Meius Tehnilise Järelevalve Amet
Kalju Peterson Transpordi ja Teede Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist