Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keraamik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Keraamik, tase 4
EN: Ceramist, level 4
Kutsestandardi tähis: 19-22112017-1.2/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Keraamik
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2017
Kehtib alates: 22.11.2017
Kehtib kuni: 21.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast.
Varasem kutsenimetus keraamikasell, tase 4 asendati kutsenimetusega keraamik, tase 4.
Kaasajastati kompetentsi „Toodete ja teenuste turundus“ ning nimetati ümber kompetentsiks „Keraamika-alane ettevõtlus“.
Varem eraldi seisnud teadmised on kirjeldatud tegevusnäitajates.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Kalman Stuudiokeraamika OÜ, Eesti Keraamikute Liit
Kersti Laanmaa Brendor OÜ, Eesti Keraamikute Liit
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Inna Soonurm SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Keraamik, tase 4 on käsitööline, kes valmistab käsitsi vormides kvaliteetseid ja esteetilisi keraamilisi esemeid, kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid ning töövõtteid.
4. taseme keraamik viimistleb, põletab, glasuurib ja dekoreerib ka enda kavandatud keraamilisi esemeid. Keraamik, t...
ase 4 turundab oma toodangut ning osutab teenuseid, näiteks esemete valmistamine etteantud kavandi järgi, harrastajate juhendamine oma oskuste piires.
Keraamik võib töötada keraamikastuudios või -tehases.

Kutsealal töötab ka keraamikaesemete valmistaja, tase 3, kes vormib, viimistleb ja glasuurib saviesemeid etteantud juhendite järgi.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Keraamikaesemete valmistamine
1. Keraamilise eseme kavandamine.
2. Valmistusviisi valimine.
3. Tööprotsessi planeerimine ja ettevalmistamine.
4. Kipsvormi valmistamine.
5. Savist esemete valmistamine.
6. Savist esemete viimistlemine ja kaunistamine.
7. Esemete ahju pakkimine ja põletam...
ine.
8. Keraamikaesemete glasuurimine.
9. Keraamikaesemete järelviimistlemine ja pakendamine.
10. Tööprotsessi dokumenteerimine.
11. Materjalide ja töövahendite korrashoid.

A.2.2 Keraamika-alane ettevõtlus
1. Tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Toote ja/või teenuse arendus.
4. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Keraamiku töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb olla valmis hooajatööks ja töötamiseks puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Ta puutub kokku niiskuse, tolmu ja kemikaalidega, mis võivad põhjustada ohtu tervisele (allergia vms), mistõt...tu tuleb kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Treipink, ahi, kaalud, tõmbekapp, glasuuriprits, savivalts, trell, nuga, vispel, voolimispulgad jm keraamiku töövahendid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on olulised käeline osavus, ruumiline kujutlusvõime, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, õpivalmidus ja vastutustunne.
Kutsealane ettevalmistus: Keraamikuks saab õppida kutseõppeasutuses või juhendaja käe all töötades.
Enamlevinud ametinimetused: Savitoodete valaja, savitoodete vormija, savitreija, keraamika dekoratiivmaalija, kipsvormide paljundaja jm.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Keraamikaesemete valmistamine 4
Keraamika-alane ettevõtlus 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Keraamik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist