Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keraamik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Keraamik, tase 4
EN: Ceramist, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2022
Kehtib kuni: 08.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis uuendati läbivalt sõnastusi, erilist tähelepanu pöörati ettevõtlusega seotud tegevusnäitajate täpsustamisele, kuna kutse taotlemisel on olnud segadust selle kompetentsi tõendamisega. Täiendati üldoskuseid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Keraamik 253862 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 04.03.2024 Avatud
2 Kuressaare Ametikool Keraamik 152119 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.05.2024 Avatud
3 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Keraamik 208576 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.05.2023 Avatud
4 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Keraamika 129337 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.05.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keraamik, tase 4 on käsitööline, kes valmistab käsitsi vormides kvaliteetseid ja esteetilisi keraamilisi esemeid, kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid ning töövõtteid. 4. taseme keraamik kavandab, valmistab, viimistleb, põletab, glasuurib ja dekoreerib keraamilisi esemeid. Ta turundab... oma toodangut ning osutab teenuseid, nt esemete valmistamine etteantud kavandi järgi, teenuspõletus, dekoreerimine jm.
Keraamik võib töötada keraamikatöökojas või -tehases.
Keraamiku töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb olla valmis hooajatööks ja töötamiseks puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Ta puutub kokku niiskuse, tolmu ja kemikaalidega, mis võivad põhjustada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu tuleb kasutada isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.

Lisaks 4. taseme keraamikule on kutsealal ka keraamik, tase 5. Tema tööks on samuti keraamikaesemete valmistamine, lisaks juhendab ta kolleege või harrastajaid ning juhib ettevõtet. 5. taseme keraamik on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale (saviesemete treimine, kipsvormiga paljundamine).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Keraamikaesemete valmistamine
A.2.2 Ettevõtlus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Keraamikuna töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või on omandanud kutseoskused töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Savitoodete valaja, savitoodete vormija, savitreija, keraamika dekoratiivmaalija, kipsvormide paljundaja jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Keraamik, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib oma tegevuses käsitöölise kutse-eetika nõudeid (Lisa 1); hoiab ja säilitab kultuuripärandit;
2. järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autorikaitse seadust ja tarbijakaitse seadust;
3. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnaho...
iu ja tööohutuse reegleid; kasutab vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid;
4. reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud eriolukordadele;
5. kohandub meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib kokkuleppeid; vajadusel lahendab keerulisi suhtlussituatsioone;
6. valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi; esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
7. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega ja erialase terminoloogiaga; jagab ja vahetab erialast informatsiooni, ka võõrkeeles;
8. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 (Lisa 2);
9. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid iseseisva kasutaja tasemel, v.a osaoskused sisuloome, ohutus ja probleemilahendus, mida kasutab algtasemel kasutaja tasemel (Lisa 3).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Keraamikaesemete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kavandab keraamilise eseme, arvestades kompositsiooni ja värvusõpetuse põhimõtetega; koostab mõõtkavas keraamilise eseme tööjoonise, arvestades seejuures savi kahanemisprotsendiga; loeb etteantud kavandeid või tööjooniseid;
2. valib tööülesandest, etteantud kavandist ja/või tööjoonisest ning eseme otstarbest lähtuvalt sobiva valmistusviisi; valib savimassi ja sellele sobiva põletustemperatuuri; valmistab tootenäidise;
3. planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmisaja; seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle korras ja puhtana; valib ja hangib keraamiliste esemete tegemiseks vajalikud materjalid ja tarvikud, arvestades materjalikulu; valmistab ette materjalid vastavalt eseme valmistusviisile;
4. valmistab tööjoonise järgi üheosalise kipsvormi; puhastab, viimistleb ja kuivatab kipsvormi;
5. valmistab vastavalt tööjoonisele kuni 12 cm kõrgusi lihtsamaid üksikesemeid ja väikeseeriaid käsitsi treides;
6. valmistab vastavalt tööjoonisele lihtsamaid esemeid ribatehnikas, savitombust või savilehest vormides või kipsvormi abil paljundades;
7. kuivatab saviesemed põletuskõlblikuks, vältides praaki;
8. viimistleb saviesemed; vajadusel kaunistab esemed angobeerides või poleerides, arvestades eseme kasutusotstarvet;
9. hindab esemete valmisolekut põletuseks ja valib sobiva põletusrežiimi; valib juhtimispuldil põletuseks sobiva programmi ja muudab vajadusel põletusrežiimi; pakib esemed elektriahju nii ette- kui glasuurpõletuseks, arvestades põletuse eripära; kasutab ahju inventari kaitsvaid vahendeid, vajadusel korrastab inventari vastavalt kahjustuse iseloomule;
10. valib esemele sobiliku glasuuri ja glasuurimisviisi, arvestades eseme kasutusotstarvet; puhastab esemed tolmust enne glasuurimist; valmistab ette glasuurid, vajadusel sõelub või peenestab glasuuri; glasuurib eseme sisse kastes, üle valades või pintseldades;
11. puhastab ja lihvib valmis keraamilise eseme põhja, kontrollib eseme veepidavust ja stabiilsust; pakendab eseme transpordiks;
12. hoiustab materjalid nõuetekohaselt; kogub materjalijäägid liigiti ja töötleb sobivad jäägid taaskasutatavaks, järgides säästliku materjalikasutuse põhimõtteid; puhastab töövahendid ja seadmed pärast kasutamist;
13. dokumenteerib esemete valmistamise tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks, kvaliteedi hindamiseks ja kogemuse talletamiseks; eseme valmistamisel tekkinud vigade vältimiseks küsib nõu suurema kogemusega meistrilt.
B.3.2 Ettevõtlus 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest; planeerib oma töö;
2. vajadusel juhendab kaastöötajaid oma oskuste piires;
3. kujundab toote ja/või teenuse (esemete valmistamine tellijale), arvestades sihtgruppi ja käesoleva kutsestandardi kompetentsi B.3.1, leiab oma tootele ja/või teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist; kujundab toote ja/või teenuse hinna; korraldab toote pakendamise, vajadusel koostab kasutusjuhendi;
4. organiseerib oma toodete ja/või teenuste esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-09112022-1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Keraamik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Kalman OÜ Stuudiokeraamika
Kersti Laanmaa OÜ Brendor
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Margit Mald OÜ Haeska Keraamika
Maarika Saarelaht MTÜ Sajam
Margit Terasmees Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist