Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raamatukoguhoidja, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Seda kutsestandardit kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raamatukoguhoidja, tase 8
EN: Librarian, level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.11.2017
Kehtib kuni: 08.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kompetentsusnõuded on kirjeldatud üldisemalt (välditud üksikute tegvuste kirjeldamist ja detailidesse laskumist).
Varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Kogude töötlemine ja Kogude säilitamine on liidetud kokku (kompetents Kogude töötlemine ja säilitamine).
Varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Juhtimine ja Arendustegevus on liidetud kompetentsiks Juhtimine ja arendustegevus.
Varasem kompetents Lugejateenindus; andmekogude loomine ja vahendamine on nimetatud kompetentsiks Lugeja- ja infoteen...
indus.
Varem eraldi välja toodud teadmised sisalduvad tegevusnäitajates.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatukoguhoidja töö on kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja tagada ligipääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetada teadus-, loome- ja arendustegevust. Raamatukoguhoidja töö peamine eesmärk on pakkuda kasutajakeskset raamatukogu- ja infoteenust, võimald...ades juurdepääsu inforessurssidele. Raamatukoguhoidja osaleb infopädevuste arendamisel. Tulemuslik töö eeldab pidevat enesetäiendamist.

Raamatukoguhoidja, tase 8 on tippspetsialist raamatukogutöö põhivaldkondades. Ta on organisatsiooni strateegiline juht, kes arendab teenuseid ja raamatukogunduse valdkonda laiemalt.

Kutsealal on ka järgmised kutsed:
raamatukoguhoidja, tase 6 - spetsialist raamatukogutöö põhivaldkondades - kogude kujundamises, töötlemises, säilitamises ja nende kättesaadavaks tegemises;
raamatukoguhoidja, tase 7 - juhtivspetsialist, kes lisaks tööle raamatukogutöö põhivaldkondades juhib inimesi ja ressursse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kogude kujundamine
1. Infovajaduse väljaselgitamine ja kogutava info valimine.
2. Inforessurssidele juurdepääsu ja teavikute hankimine.
3. Kogude inventuuri läbiviimine, teavikute kustutamine.

A.2.2 Kogude töötlemine ja säilitamine
1. Metaandmete loomine.
2. Inforessursside loomine.
...

3. Kogude korraldamine ja turvalisuse tagamine.

A.2.3 Lugeja- ja infoteenindus
1. Teeninduskvaliteedi hindamine ja parendamine.
2. Raamatukogu- ja infoteenuste disain.
3. Kogude ja teenuste tutvustamine, kasutajakoolitus.

A.2.4 Juhtimine ja arendustegevus
1. Koostöö ja võrgustikes osalemine.
2. Uurimine ja analüüsimine.
3. Raamatukogu poliitikate, strateegiate ning rakenduskavade koostamine ja elluviimine.
4. Suhtlemine avalikkusega.
5. Protsesside juhtimine.
6. Inimeste juhtimine ja eestvedamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raamatukoguhoidjad töötavad üldjuhul siseruumides: lugemissaalides, hoidlates ja muudes raamatukogu ruumides. Töö toimub graafiku alusel, mis võib sisaldada töötamist puhkepäevadel. Võib esineda töötamist sundasendis ja kokkupuudet allergeenidega (tolm, trükivärv jne); töötamisel on koormus silmadel...e.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Raamatukoguhoidja põhitöövahenditeks on kontoritarbed, IKT-vahendid ja spetsiaalne tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööks on vajalikud analüüsi- ja üldistamisvõime, empaatiavõime, kohanemisvõime ja pingetaluvus, õpivalmidus, täpsus, kohuse- ja vastutustunne, koostöö- ja suhtlemisvalmidus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Raamatukoguhoidja, tase 8 on kõrgharidusega spetsialist, kes on arendanud oma kompetentse pikaajalise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Direktor/raamatukogu juhataja, tippspetsialisti ametinimetused vastavalt vastutusalale organisatsioonis.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööd raamatukoguhoidjana reguleerivad rahvaraamatukogu seadus ning põhikooli- ja gümnaasiumi-seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kogude kujundamine 8

Tegevusnäitajad:
1. korraldab sihtrühmade infovajaduse väljaselgitamist; töötab välja kogude arendamise põhimõtted ja korraldab nende elluviimist;
2. korraldab inforessurssidele juurdepääsu ja teavikute hankimist;
3. planeerib ja korraldab inventuuride läbiviimist vastavalt kehtestatud korrale; korraldab teavikute nõuetekohast eemaldamist kogust.
B.2.2 Kogude töötlemine ja säilitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib kasutatavat metaandmete loomise tehnoloogiat ja algatab vastavaid arendustegevusi;
2. kavandab andmekogude loomist ja arendamist tulenevalt raamatukogu tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest;
3. hoiab end kursis kaasaegsete suundadega kogude korraldamisel ja turvalisuse tagamisel; töötab välja teavikute pikaajalise säilitamise strateegiaid.
B.2.3 Lugeja- ja infoteenindus 8

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja teeninduskvaliteedi kriteeriumid; analüüsib ja hindab teeninduskvaliteeti, arvestades tagasisidet;
2. loob uusi teenuseid ja arendab olemasolevaid, lähtudes sihtrühmade ja organisatsiooni vajadustest;
3. hindab sihtrühma koolitusvajadust, töötab välja kogude ja teenuste tutvustamise strateegia.
B.2.4 Juhtimine ja arendustegevus 8

Tegevusnäitajad:
1. algatab ja korraldab koostööd ning võrgustikes osalemist, juhindudes raamatukogu ülesannetest, koostöölepingutest ja projektide ülesandepüstitustest; hoiab ja arendab suhteid strateegiliste partneritega, arvestades Eesti ja Euroopa raamatukogude ning teiste mäluasutuste koostöövorme ja nende toimimismehhanisme;
2. algatab ja koordineerib rakendus-ja teadusuuringuid vastavalt raamatukogu arengustrateegiale; analüüsib kogutud andmeid, kasutades erinevaid andmekogumis- ja analüüsimeetodeid; tulemuste alusel korraldab edasised tegevused;
3. algatab raamatukogu poliitikate, strateegiate ja rakenduskavade koostamise, osaleb nende väljatöötamisel; korraldab nende elluviimise oma vastutusala piires;
4. tutvustab raamatukogu tegevust, kasutades erinevaid võimalusi ja vahendeid, arvestades suhtekorralduse põhimõtteid;
5. kavandab tegevused, koostab eelarve ja jälgib selle täitmist; kontrollib protsesside toimimist ja hindab nende tõhusust, viib ellu vajalikud muudatused;
6. moodustab meeskonna, lähtudes vajadustest ja raamatukogu eesmärkidest; hindab personali töösooritust, juhendab ja motiveerib töötajaid; määratleb töötajate arenguvajaduse, loob arenguvõimalused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Raamatukoguhoidja, tase 7 kutset läbiv kompetents 8

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma töös raamatukogunduse ja sellega seotud valdkondade õigusakte ja organisatsioonis kehtestatud kordasid;
2. järgib oma töös raamatukoguhoidja eetikakoodeksit (vt lisa 1 Raamatukoguhoidja eetikakoodeks);
3. väljendab ennast selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
4. kasutab oma töös korrektset ja kaasaegset info- ja raamatukogutöö terminoloogiat;
5. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele; kasutab vähemalt ühte võõrkeelt, mis toetab enesearengut ning suhtleb selles keeles;
6. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-22112017-1.5/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2017
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Raamatukogundus
Kutse grupp: Raamatukoguhoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
262 Raamatukoguhoidjad, arhivaarid ja kuraatorid
2622 Raamatukoguhoidjad jms teabe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
032 Ajakirjandus ja teave
0322 Raamatukogundus, teave, arhiivindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Raamatukoguhoidja eetikakoodeks
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogu
Kaie Holm Tallinna Keskraamatukogu
Jüri Järs Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Aira Lepik Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut
Katre Riisalu Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Ülle Siska Jüri raamatukogu
Ilmar Vaaro Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist