Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raamatukoguhoidja, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raamatukoguhoidja, tase 8
EN: Librarian, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2022
Kehtib kuni: 08.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Kutsestandard viidi uuele vormile, sh lisati tulevikuoskused (A.6).
• Täiendati enamlevinud ametinimetuste lahtrit ja nõudeid kvalifikatsioonile. Samuti lisati regulatsioonidena Eesti Rahvusraamatukogu seadus ja säilituseksemplari seadus (A-osa).
• Ajakohastati ja täpsustati kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi eesmärgiga tuua selgemalt esile kutsetasemete vahelisi erinevusi ning kirjeldada võimalikult täpselt igapäevatööd, nt kompetents „Lugeja- ja infoteenindus“ asendati nimetusega ...
„Lugejateenindus ja -koolitus“.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatukoguhoidja töö on kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja tagada ligipääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetada teadus-, loome- ja arendustegevust. Raamatukoguhoidja töö peamine eesmärk on pakkuda kasutajakeskset raamatukogu- ja infoteenust, võimald...ades juurdepääsu inforessurssidele. Raamatukoguhoidja osaleb infopädevuste arendamisel.

Raamatukoguhoidja, tase 8 on tippspetsialist raamatukogutöö põhivaldkondades. Ta arendab teenuseid ja raamatukogunduse valdkonda laiemalt.

Raamatukoguhoidjad töötavad üldjuhul siseruumides: lugemissaalides, hoidlates ja muudes raamatukogu ruumides. Töö toimub graafiku alusel, mis võib sisaldada töötamist puhkepäevadel.

Kutsealal on ka järgmised kutsed:
raamatukoguhoidja, tase 6 - spetsialist raamatukogutöö põhivaldkondades - kogude kujundamises, töötlemises, säilitamises ja nende kättesaadavaks tegemises;
raamatukoguhoidja, tase 7 - juhtivspetsialist, kes lisaks tööle raamatukogutöö põhivaldkondades juhib inimesi ja ressursse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kogude kujundamine
A.2.2 Kogude töötlemine ja säilitamine
A.2.3 Lugejateenindus ja -koolitus
A.2.4 Juhtimine ja arendustegevus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
8. taseme raamatukoguhoidjal on kõrgharidus, kutseoskused on omandatud erialastel ja teistel täienduskoolitustel ja töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Direktor, juhataja, raamatukoguhoidja, kooliraamatukoguhoidja, infospetsialist jt tippspetsialisti ametinimetused vastavalt vastutusalale organisatsioonis.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööd raamatukoguhoidjana reguleerivad rahvaraamatukogu seadus, põhikooli- ja gümnaasiumi-seadus, säilituseksemplari seadus ja Eesti Rahvusraamatukogu seadus.
A.6 Tulevikuoskused
Koos- ja meeskonnatöö oskus, tervikpildi nägemise oskus, sotsiaalne ja kultuuriline teadlikkus, oskus töötada suurte andmemahtudega, uue meedia kirjaoskus, oskus tegevusi eesmärgipäraselt kavandada, visualiseerida ja kommunikeerida.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutavüldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Raamatukoguhoidja, tase 8 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib oma töös raamatukogunduse ja sellega seotud valdkondade õigusakte ja organisatsioonis kehtestatud kordasid;
2. järgib oma töös raamatukoguhoidja eetikakoodeksit;
3. lähtub oma töös ja teenuste arendamisel säästva arengu eesmärkidest;
4. kasutab oma töös korrektset ja ...
kaasaegset info- ja raamatukogutöö terminoloogiat;
5. väljendab ennast selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
6. on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
7. tunneb ja rakendab enesejuhtimise põhimõtteid;
8. hoiab end kursis valdkonna arengutega; seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt;
9. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele; kasutab vähemalt ühte võõrkeelt osaoskuste "Mõistmine" ja "Rääkimine" osas tasemel B1 (Lisa 1);
10. kasutab oma töös digivahendeid iseseisva kasutaja tasemel, osaoskusi „Infotöötlus“ ja „Kommunikatsioon“ vilunud kasutaja tasemel (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kogude kujundamine 8

Tegevusnäitajad:
1. juhib kogude arendamise põhimõtete väljatöötamist koostöös teiste raamatukogudega;
2. juhib kogude kujundamise protsessi, sh hankimist, kustutamist ja inventuuride läbiviimist.
B.3.2 Kogude töötlemine ja säilitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib kasutatavat metaandmete loomise tehnoloogiat ja algatab vastavaid arendustegevusi;
2. kavandab andmekogude loomist ja arendamist tulenevalt raamatukogu tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest;
3. hoiab end kursis kaasaegsete suundadega kogude korraldamisel ja turvalisuse tagamisel; töötab välja teavikute ja muude ressursside pikaajalise säilitamise strateegiaid.
B.3.3 Lugejateenindus ja -koolitus 8

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja teeninduskvaliteedi kriteeriumid; analüüsib ja hindab teeninduskvaliteeti;loob uusi teenuseid ja arendab olemasolevaid, lähtudes sihtrühmade ja organisatsiooni vajadustest;
2. hindab sihtrühmade koolitusvajadust, töötab välja kogude ja teenuste tutvustamise strateegia.
B.3.4 Juhtimine ja arendustegevus 8

Tegevusnäitajad:
1. algatab ja korraldab koostööd ning võrgustikes osalemist, juhindudes raamatukogu ülesannetest, koostöölepingutest ja projektidest; hoiab ja arendab suhteid strateegiliste partneritega, arvestades Eesti ja rahvusvahelist raamatukogude ning teiste info- ja kultuuriasutuste praktikat;
2. algatab ja koordineerib uuringute läbiviimist vastavalt raamatukogu ja selle pidaja arengustrateegiale; analüüsib kogutud andmeid, kasutades erinevaid analüüsimeetodeid; tulemuste alusel korraldab edasised tegevused;
3. algatab raamatukogu poliitikate, strateegiate ja rakenduskavade koostamise, osaleb nende väljatöötamisel; korraldab nende elluviimist;
4. juhib kommunikatsioonikava väljatöötamist ja rakendamist;
5. tutvustab raamatukogu tegevust, kasutades erinevaid kommunikatsioonivõimalusi ja -vahendeid; "
6. kavandab, juhib ja kontrollib tööprotsesse: koostab tegevuskava ja eelarve ning jälgib nende täitmist; hindab protsesside tõhusust, viib ellu vajalikud muudatused;
7. moodustab meeskonna, lähtudes vajadustest ja raamatukogu eesmärkidest; hindab personali töösooritust, juhendab ja motiveerib töötajaid; määratleb töötajate arenguvajaduse, loob arenguvõimalused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-09112022-1.5/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.11.2022
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Raamatukogundus
Kutse grupp: Raamatukoguhoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
262 Raamatukoguhoidjad, arhivaarid ja kuraatorid
2622 Raamatukoguhoidjad jms teabe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
032 Ajakirjandus ja teave
0322 Raamatukogundus, teave, arhiivindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogu direktor
Reet Lubi Viljandi Linnaraamatukogu
Mai Põldaas Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Katre Riisalu Eesti Rahvusraamatukogu humanitaaria ja kunstide raamatukogu juhataja
Tuuliki Tõiste Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Ilmar Vaaro TÜ ühiskonnateaduste instituut

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist