Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Füsioterapeut, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Füsioterapeut, tase 7
EN: Physiotherapist, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.11.2017
Kehtib kuni: 20.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Füsioteraapia planeerimise kompetents on jagatud Patsiendi füsioterapeutilise hindamise ja Füsioteraapia läbiviimise vahel.
Dokumenteerimine, Suhtlemine ja Meeskonnatöö on viidud läbivasse kompetentsi, sest leiti, et tegemist ei ole eraldi tööosadega.
Erinevus tasemete vahel on paremini välja toodud: 7. taseme füsioterapeudil on rohkem erinevate valdkondade spetsiifilisi teadmisi, patsiendi hindamisel ja nõustamisel võtab ta arvesse ka sotsiaalset konteksti, kutset läbiva kompetentsina eelda...
takse 7. taseme füsioterapeudilt ka eriala arendamisega seotud tegevusi ja vajadusel meeskonna juhtimise oskust.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Füsioterapeut on iseseisev spetsialist, kes taastab, säilitab ja arendab patsiendi/kliendi liikumis- ja tegevusvõimet ning tema osalust igapäevaelus ning tegeleb ennetustööga.
Füsioteraapia eesmärk on patsiendi/kliendi parem elukvaliteet, mis saavutatakse koostöös patsiendi/kliendi ja/või tema tugi...
võrgustikuga, toetades ja arendades patsiendi/kliendi iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes.
Füsioterapeut kasutab oma töös patsientide/klientidega erinevaid tõenduspõhine sekkumisviise (nt kehalised harjutused ja funktsionaalne treening, manuaalsed tehnikad, erinevad füüsikalise ravi meetodid, nõustamine).
Füsioterapeut, tase 7 on tervishoiuvaldkonna tipp-spetsialist, kes rakendab oma töös kliinilist mõtlemist, tõenduspõhiseid erialaseid teadmisi ja oskuseid. Füsioterapeut lahendab nii rutiinseid kui keerulisi füsioterapeutilisi probleeme. Ta juhendab füsioteraapia eriala üliõpilasi kliinilisel praktikal ja/või nõustab teisi oma eriala või teiste erialade spetsialiste. Vajadusel moodustab ja juhib meeskonda. Füsioterapeut esineb erialaste ettekannetega või koostab erialaseid juhendmaterjale ning esindab ja arendab oma eriala nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta analüüsib ja sünteesib uusi kutsealaseid ideid ja arengusuundi, osaleb teadusuuringute läbiviimisel ning väärtustab elukestvat õpet.

Füsioteraapia kutsealal on ka Füsioterapeut, tase 6 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine
1. Füsioteraapia vajaduse väljaselgitamine ja füsioterapeutiline hindamine.
2. Hindamistulemuse analüüsimine ja füsioterapeutilise diagnoosi määramine.
3. Eesmärgi püstitamine.

A.2.2 Füsioteraapia läbiviimine
1. Füsioterapeutiline sekkumine...
.
2. Abivahendite valimine, soovitamine, reguleerimine ja kasutamise juhendamine.

A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
1. Patsiendi/kliendi ja tema tugivõrgustiku nõustamine.
2. Tervisekäitumisealane nõustamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
FFüsioterapeut töötab avalikus ja/või erasektoris tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja hariduse valdkonnas. Füsioteraapiateenuse osutamiseks peavad olema sobivad, ohutud ja turvalised hooned/ruumid. Ruumid ning sisustus peavad vastama osutatava teenuse eripärale.
A.4 Töövahendid
Füsioterapeudi peamised töövahendid on füsioterapeutilise hindamise, terapeutilise harjutuse ning füüsikalise ravi vahendid, erinevad abivahendid. Oma töös patsientide/klientidega kasutatakse tehnoloogilisi seadmeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Füsioterapeut on analüüsi- ja koostöövõimeline, usaldusväärne ja empaatiline, otsustus- ja kohanemisvõimeline, loominguline, heatahtlik, täpne, ettevõtlik ning hea (aja)planeerimis-, organiseerimis- ja juhtimisoskusega.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Füsioterapeut on erialase kõrgharidusega spetsialist.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Füsioterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. füsioteraapia vajaduse välja selgitamiseks viib läbi patsiendist/kliendist lähtuva süstemaatilise füsioterapeutilise hindamise, kasutades selleks sobivaid valdkonnaspetsiifilisi tõenduspõhiseid hindamismeetodeid (nt vaatlus, anamneesi võtmine, funktsionaalsed testid) ja lähtudes patsiendi/kliendi tegutsemis- ja osalusvõimest ning struktuuri- ja funktsioonitasandi seisundist, samuti tema terviseseisundist ning ümbritsevast keskkonnast tulenevatest faktoritest;
2. analüüsib patsiendi/kliendi hindamistulemusi komplektselt ja seostatult; püstitab füsioterapeutilise diagnoosi, lähtudes hindamistulemustest;
3. selgitab välja patsiendi/kliendi põhiprobleemi(d) ja püstitab mõõdetava(d) ja selge(d) eesmärgi(d), lähtudes patsiendi/kliendi hindamistulemustest ja kaasates nimetatud protsessidesse aktiivselt patsienti/klienti ja/või tema tugivõrgustikku.
B.2.2 Füsioteraapia läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1. valib ja rakendab valdkonnaspetsiifilisi kaasaegsetel teadmistel tuginevaid tõenduspõhiseid füsioterapeutilisi sekkumisi, lähtudes patsiendi/kliendi hindamise tulemustest, tema individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest; lähtub oma töös füsioterapeutilisest tegevuskavast, patsiendi/kliendi igapäevaelu kontekstist ja teiste ravisse kaasatud spetsialistide tagasisidest ja tegevusest, rakendab sekkumisi sihipäraselt ja põhjendatult; analüüsib läbiviidavat teraapiat järjepidevalt ning teeb vajadusel vastavad korrektuurid, kasutades kliinilist mõtlemist ja holistilist lähenemist; hindab füsioterapeutilise sekkumise tulemuslikkust;
2. soovitab ja vajadusel valib ning reguleerib abivahendi, lähtudes patsiendi/kliendi reaalsetest vajadustest ja valdkonnaspetsiifilistest teadmistest; juhendab abivahendi korrektset eesmärgipärast kasutamist.
B.2.3 Nõustamine ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. juhendab, motiveerib ja vajadusel nõustab patsienti/klienti ja tugivõrgustikku, kasutades selleks sobivaid nõustamis- ja juhendamismetoodikaid ja arvestades patsiendi/kliendi sotsiaalset konteksti ja vajadusi;
2. nõustab patsienti/klienti tervisekäitumise alal, lähtudes tervislike eluviiside põhitõdedest ja patsiendi/kliendi terviseseisundist; vajadusel suunab patsiendi/kliendi teiste spetsialistide poole.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Füsioterapeut, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. järgib rahvusvahelist füsioterapeudi eetikakoodeksit (lisa 1), lähtub oma töös kutsealaga seonduvatest õigusaktidest (sh isikuandmete kaitse seadus);
2. töötamisel patsiendi/klientidega järgib ohutus- ja hügieeninõudeid ja kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
3. osaleb eriala arendavates tegevustes, nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine;
4. suhtleb patsientide/klientidega ja kolleegidega viisakalt ja asjakohaselt;
5. osaleb meeskonnatöös võrdse partnerina teiste spetsialistidega; vajadusel töötab meeskonna juhina;
6. väärtustab elukestvat õpet, hoiab ennast kursis valdkonna arengutega, loeb erialast teaduskirjandust;
7. vajadusel annab esmaabi;
8. dokumenteerib oma töö;
9. kasutab arvutit ECDL sertifikaadis kirjeldatud baasmoodulites ja standardmoodulites Andmebaasid ja Esitlus nõutud tasemel (lisa 2);
10. kasutab korrektset erialast terminoloogiat.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-21112017-1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.11.2017
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Füsioteraapia
Kutse grupp: Füsioterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2264 Füsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Füsioterapeudi eetikakoodeks
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Eelmäe SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikekskus
Kadri Englas Eesti Füsioterapeutide Liit
Siiri Heinaru Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST
Katrin Kõre Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Jelena Sokk Tartu Ülikool
Anna-Liisa Tamm Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist