Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Füsioterapeut, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Füsioterapeut, tase 7
EN: Physiotherapist, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2023
Kehtib kuni: 15.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Füsioterapeut on iseseisev spetsialist, kes taastab, säilitab ja arendab patsiendi/kliendi liikumis- ja tegevusvõimet ning tema osalust igapäevaelus ning tegeleb ennetustööga.
Füsioteraapia eesmärk on patsiendi/kliendi parem elukvaliteet, mis saavutatakse koostöös patsiendi/kliendi ja/või tema tugi...
võrgustikuga, toetades ja arendades patsiendi/kliendi iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes.
Füsioterapeut kasutab oma töös patsientide/klientidega erinevaid tõenduspõhine sekkumisviise (nt kehalised harjutused ja funktsionaalne treening, manuaalsed tehnikad, erinevad füüsikalise ravi meetodid, nõustamine).
Füsioterapeut, tase 7 on tervishoiuvaldkonna tipp-spetsialist, kes rakendab oma töös kliinilist mõtlemist, tõenduspõhiseid erialaseid teadmisi ja oskuseid. Füsioterapeut lahendab nii rutiinseid kui keerulisi füsioterapeutilisi probleeme. Ta juhendab füsioteraapia eriala üliõpilasi kliinilisel praktikal ja/või nõustab teisi oma eriala või teiste erialade spetsialiste. Vajadusel moodustab ja juhib meeskonda. Füsioterapeut esineb erialaste ettekannetega või koostab erialaseid juhendmaterjale ning esindab ja arendab oma eriala nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta analüüsib ja sünteesib uusi kutsealaseid ideid ja arengusuundi, osaleb teadusuuringute läbiviimisel ning väärtustab elukestvat õpet.
Füsioterapeut töötab avalikus ja/või erasektoris tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja hariduse valdkonnas. Füsioteraapiateenuse osutamiseks peavad olema sobivad, ohutud ja turvalised hooned/ruumid. Ruumid ning sisustus peavad vastama osutatava teenuse eripärale.

Füsioteraapia kutsealal on ka Füsioterapeut, tase 6 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine
A.2.2 Füsioteraapia läbiviimine
A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Füsioterapeut on erialase kõrgharidusega spetsialist.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Füsioterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Füsioterapeut, tase 7 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib rahvusvahelist füsioterapeudi eetikakoodeksit (lisa 1), lähtub oma töös kutsealaga seonduvatest õigusaktidest (sh isikuandmete kaitse seadus);
2. töötamisel patsiendi/klientidega järgib ohutus- ja hügieeninõudeid ja kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
3. osaleb eriala ar...
endavates tegevustes, nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine;
4. suhtleb patsientide/klientidega ja kolleegidega viisakalt ja asjakohaselt;
5. osaleb meeskonnatöös võrdse partnerina teiste spetsialistidega; vajadusel töötab meeskonna juhina;
6. väärtustab elukestvat õpet, hoiab ennast kursis valdkonna arengutega, loeb erialast teaduskirjandust;
7. vajadusel annab esmaabi;
8. dokumenteerib oma töö;
9. kasutab arvutit vastavalt DigComp enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (lisa 2);
10. kasutab korrektset erialast terminoloogiat.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. füsioteraapia vajaduse välja selgitamiseks viib läbi patsiendist/kliendist lähtuva süstemaatilise füsioterapeutilise hindamise, kasutades selleks sobivaid valdkonnaspetsiifilisi tõenduspõhiseid hindamismeetodeid (nt vaatlus, anamneesi võtmine, funktsionaalsed testid) ja lähtudes patsiendi/kliendi tegutsemis- ja osalusvõimest ning struktuuri- ja funktsioonitasandi seisundist, samuti tema terviseseisundist ning ümbritsevast keskkonnast tulenevatest faktoritest;
2. analüüsib patsiendi/kliendi hindamistulemusi komplektselt ja seostatult; püstitab füsioterapeutilise diagnoosi, lähtudes hindamistulemustest;
3. selgitab välja patsiendi/kliendi põhiprobleemi(d) ja püstitab mõõdetava(d) ja selge(d) eesmärgi(d), lähtudes patsiendi/kliendi hindamistulemustest ja kaasates nimetatud protsessidesse aktiivselt patsienti/klienti ja/või tema tugivõrgustikku.
B.3.2 Füsioteraapia läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1. valib ja rakendab valdkonnaspetsiifilisi kaasaegsetel teadmistel tuginevaid tõenduspõhiseid füsioterapeutilisi sekkumisi, lähtudes patsiendi/kliendi hindamise tulemustest, tema individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest; lähtub oma töös füsioterapeutilisest tegevuskavast, patsiendi/kliendi igapäevaelu kontekstist ja teiste ravisse kaasatud spetsialistide tagasisidest ja tegevusest, rakendab sekkumisi sihipäraselt ja põhjendatult; analüüsib läbiviidavat teraapiat järjepidevalt ning teeb vajadusel vastavad korrektuurid, kasutades kliinilist mõtlemist ja holistilist lähenemist; hindab füsioterapeutilise sekkumise tulemuslikkust;
2. soovitab ja vajadusel valib ning reguleerib abivahendi, lähtudes patsiendi/kliendi reaalsetest vajadustest ja valdkonnaspetsiifilistest teadmistest; juhendab abivahendi korrektset eesmärgipärast kasutamist.
B.3.3 Nõustamine ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. juhendab, motiveerib ja vajadusel nõustab patsienti/klienti ja tugivõrgustikku, kasutades selleks sobivaid nõustamis- ja juhendamismetoodikaid ja arvestades patsiendi/kliendi sotsiaalset konteksti ja vajadusi;
2. nõustab patsienti/klienti tervisekäitumise alal, lähtudes tervislike eluviiside põhitõdedest ja patsiendi/kliendi terviseseisundist; vajadusel suunab patsiendi/kliendi teiste spetsialistide poole.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-16112023-3.14/9k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2023
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Füsioteraapia
Kutse grupp: Füsioterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2264 Füsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Füsioterapeudi eetikakoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Eelmäe SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikekskus
Kadri Englas Eesti Füsioterapeutide Liit
Siiri Heinaru Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST
Katrin Kõre Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Jelena Sokk Tartu Ülikool
Anna-Liisa Tamm Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist