Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvasüsteemide projekteerija, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turvasüsteemide projekteerija, tase 6
EN: Security and Fire Protection Systems Project Designer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.01.2018
Kehtib kuni: 31.03.2021
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Sisulised muudatused puuduvad.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste projekteerimine. Turvasüsteemide projekteerija töötab iseseisvalt.

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest:
turvasüsteemide projekteerimine;
tulekahjusig...
nalisatsioonisüsteemi projekteerimine;
gaaskustutussüsteemi projekteerimine;
vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine;
suitsutõrjesüsteemi projekteerimine;
ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine;
hädavalgustuse projekteerimine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1) Tööülesande sisuga tutvumine.
2) Tegevuste järjestamine ja ajagraafiku koostamine.
3) Töövahendite ja materjalide valimine vastavalt tööülesandele.
4) Töörühmale tööülesannete jagamine.
5) Kooskõlastuste olemasolu või vajaduse kontrollimine.

A.2.2 ...
Töökeskkonna ohutuse tagamine
1) Töökeskkonna ohutuse järgimine määratud objektil.
2) Tööpaiga korrashoid.

A.2.3 Projekteerimine
1) Projekteerimisülesande püstitamine.
2) Koostöö erinevate osapooltega.
3) Projekti koostamine ja kooskõlastamine.
4) Projekti üleandmine ja kaitsmine.
5) Õigusaktide ja tehniliste normide järgimine.
6) Kutsealane enesearendamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.4 Turvasüsteemide projekteerimine
1) Turvasüsteemi projekti koostamine.
2) Turvasüsteemide valimine ja komplekteerimine.

A.2.5 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine
1) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti koostamine.
2) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valimine ja kompl...
ekteerimine.

A.2.6 Gaaskustutussüsteemi projekteerimine
1) Gaaskustutussüsteemi projekti koostamine.
2) Gaaskustutussüsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.7 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine
1) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekti koostamine.
2) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide valimine ja komplekteerimine.

A.2.8 Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine
1) Suitsutõrjesüsteemi projekti koostamine.
2) Suitsutõrjesüsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.9 Ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine
1) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi projekti koostamine.
2) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.10 Hädavalgustuse projekteerimine
1) Hädavalgustuse projekti koostamine.
2) Hädavalgustuse valimine ja komplekteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Turvasüsteemide projekteerija tööaeg on fikseeritud, vajadusel esineb töötamist väljaspool tööaega. Tööga võib kaasneda vaimne pingutus, töötempo on periooditi kiire ja pingeline.
A.4 Töövahendid
Turvasüsteemide projekteerija kasutab oma töös lisaks tavapärastele kommunikatsioonivahenditele, arvutitele ja nende tarkvarale ning kontoriseadmetele ka spetsiaalseid arvutusprogramme ning vastavalt spetsialiseerumisele erinevaid töövahendeid ja mõõteriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Turvasüsteemide projekteerija töö eeldab õppimisvalmidust, loovust, iseseisvust, otsustusvõimet, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust ning ruumilist kujutlusvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 6. taseme turvasüsteemide projekteerijal bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus ja kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus. Kutse saamiseks on ta üldjuhul eelnevalt töötanud turvasüsteemide projekteerija kutset omava isiku juhendamise all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Turvasüsteemide projekteerija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine turvasüsteemide projekteerijana vastutava spetsialisti pädevuses on reguleeritud tuleohutuse seaduse ja turvaseadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid järgnevalt:
kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.3, läbiv kompetents B.2.11 ja vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 – B.2.10:
Turvasüsteemide projekteerimine, kompetents B.2.4;
Tulekahjusi...
gnalisatsioonisüsteemi projekteerimine, kompetents B.2.5;
Gaaskustutussüsteemi projekteerimine, kompetents B.2.6;
Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine, kompetents B.2.7;
Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine, kompetents B.2.8;
Ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine, kompetents B.2.9;
Hädavalgustuse projekteerimine, kompetents B.2.10.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) tutvub tööülesande sisuga, juhindudes lähteülesandest, tehnilistest normidest ja õigusaktidest;
2) järjestab enda ja alluvate tegevused vastavalt lähteülesandele, lähtudes ülesannete prioriteetsusest ja projekteerimisgraafikust;
3) valib enda ja alluvate normikohased töövahendid vastavalt tööülesandele, arvestades ülesande eripära;
4) jagab tööülesanded, arvestades töötaja pädevust ja kompetentsust;
5) kontrollib kooskõlastuste vajadust tulenevalt õigusaktidest ja püstitatud ülesannetest; puudujääkide ilmnemisel teavitab asjaosalisi vastavalt korrale.
B.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib objektile kehtestatud töökeskkonna ohutuse reegleid;
2) hoiab oma tööpaiga korras.
B.2.3 Projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) kogub projekteerimiseks vajalikke lähteandmeid ning püstitab vastavalt nendele projekteerimisülesanded;
2) teeb koostööd ja kaasab projekteerimistegevusse vajalikke osapooli vastavalt projekti ja objekti eripärale;
3) koostab nõuetekohase projekti (nii eel-, põhi- kui tööprojekti); analüüsib/kontrollib tarkvara kasutamisel saadud tulemusi, vajadusel teeb muudatused; kontrollib kooskõlastuste vajadust tulenevalt õigusaktidest ja püstitatud ülesannetest; teeb vajalikud kooskõlastused;
4) annab projekti üle tellijale ja põhjendab oma projektis valitud tehnilisi lahendusi;
5) järgib projekteerimisel õigusakte, tehnilisi norme, tootja juhendeid ja head tava;
6) hoiab end kursis uute seadmete, materjalide, toodete ja regulatsioonidega, osaledes koolitustel, lugedes erialakirjandust jne; analüüsib oma tööd, arvestades ekspertarvamusi, tutvudes parimate praktikatega jmt.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 – B.2.10.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Turvasüsteemide projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab turvasüsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2) töötab välja lahenduse turvasüsteemide ja/või süsteemi osade paigaldamiseks vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.5 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, objekti eripära ja süsteemi terviklikkust, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2) töötab välja lahenduse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja/või süsteemi osade paigaldamiseks vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.6 Gaaskustutussüsteemi projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab gaaskustutussüsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, objekti eripära ja süsteemi terviklikkust, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2) töötab välja lahenduse gaaskustutussüsteemi ja/või süsteemi osade paigaldamiseks vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.7 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, objekti eripära ja süsteemi terviklikkust, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2) töötab välja lahenduse vee- ja vahttulekustutuse süsteemide ja/või süsteemi osade paigaldamiseks vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.8 Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab suitsutõrjesüsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, objekti eripära ja süsteemi terviklikkust, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2) töötab välja lahenduse suitsutõrjesüsteemi ja/või süsteemi osade paigaldamiseks vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.9 Ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, objekti eripära ja süsteemi terviklikkust, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2) töötab välja lahenduse tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi ja/või süsteemi osade paigaldamiseks vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.10 Hädavalgustuse projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab hädavalgustuse projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, objekti eripära ja süsteemi terviklikkust, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2) töötab välja lahenduse hädavalgustuse paigaldamiseks vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
2) kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus, standardmoodulitele Esitlus, Andmebaasid, Pilditöötlus, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused") ning projekteerimiseks vajalikke programme ja tarkvara;
3) järgib oma töös asjakohaseid regulatsioone.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-16012018-03/3k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.01.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Turvasüsteemide projekteerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2152 Elektroonikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vassil Hartšuk Päästeamet
Ülo Kala Eltron AS
Marina Koit Henert Grupp OÜ
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit
Martin Lambing Siseministeerium
Tarmo Nigols G4S Eesti AS
Erik Pikknurm Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Jüri Teder G4S Eesti AS
Tamur Vaher Päästeamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist