Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvasüsteemide projekteerija, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turvasüsteemide projekteerija, tase 6
EN: Security and Fire Protection Systems Project Designer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.04.2021
Kehtib kuni: 07.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- Parendati läbivalt terminoloogiat ja tegevusnäitajate sõnastusi.
- Kompetents Turvasüsteemide projekteerimine jagati vastavalt kompetentsiga hõlmatavatele süsteemidele kaheks: häiresüsteemi projekteerimine; jälgimissüsteemi projekteerimine. Jagamise aluseks võeti turvaseaduses sätestatu.
- Lisati kompetents Tuleohutusautomaatika projekteerimine.
- Lisati kompetents „Projekti ekspertiis“.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvasüsteemide projekteerija on töökogemustega spetsialist (osalenud vähemalt 3 aastat kvalifikatsioonile vastavate projektide koostamisel), kelle tööks on tuleohutus- ja turvasüsteemide projekteerimine. Turvasüsteemide projekteerija töötab iseseisvalt suheldes vastavalt vajadusele kolleegide ja ...klientidega ja vastutab enda allkirjastatud projektide vastavuse eest kehtivatele nõuetele ja normdokumentidele.

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest: häireseadmestiku projekteerimine; jälgimisseadmestiku projekteerimine; tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine; gaaskustutussüsteemi projekteerimine; vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine; suitsutõrjesüsteemi projekteerimine; ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine; hädavalgustuse projekteerimine; tuleohutusautomaatika projekteerimine.

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 projekteerib turvasüsteemidega seonduvaid muid süsteeme, kus on pädevuse tõendamine nõutav (nt elektri- ning automaatika jms) vastavas valdkonnas omandatud pädevuse piires.

Turvasüsteemide projekteerija tööaeg on fikseeritud, vajadusel esineb töötamist väljaspool tööaega. Tööga võib kaasneda vaimne pingutus, töötempo on periooditi kiire ja pingeline.

Turvasüsteemide projekteerija kasutab oma töös lisaks tavapärastele kommunikatsioonivahenditele, arvutitele ja nende tarkvarale ning kontoriseadmetele ka spetsiaalseid arvutiprogramme ning vastavalt spetsialiseerumisele erinevaid töövahendeid ja mõõteriistu.

Selle kutsestandardi raames mõistetakse:
- häireseadmestiku all häire edastussüsteeme (HES), sissetungi- ja paanikahäire süsteeme (SHS), läbipääsusüsteeme (LPS);
- jälgimisseadmestiku all videovalvesüsteeme (VVS).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
A.2.2 Projekteerimine
A.2.3 Projekteerimise järelevalve
A.2.4 Projekti ekspertiis
Valitavad tööosad
A.2.5 Häireseadmestiku projekteerimine.
A.2.6 Jälgimisseadmestiku projekteerimine.
A.2.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine.
A.2.8 Gaaskustutussüsteemi projekteerimine.
A.2.9 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine.
A.2.10 Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine.
A.2.11...
Ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine.
A.2.12 Hädavalgustuse projekteerimine.
A.2.13 Tuleohutusautomaatika projekteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Turvasüsteemide projekteerijal on tavapäraselt bakalaureusekraad või rakenduslik kõrgharidus tehnilisel (soovitavalt elektri) alal ning projekteerimiskogemus turvasüsteemide alal. Kogemus saavutatakse projektide koostamisel ja täiendusõppe kursuste läbimisel. Kuni kutse saamiseni tuleb projektid koo...skõlastada turvasüsteemide projekteerija kutset omava isikuga.
Loe edasi
Peida
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Turvasüsteemide projekteerija , tuleohutuspaigaldiste projekteerija , tuleohutusautomaatika projekteerija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine turvasüsteemide projekteerija, tase 6na on reguleeritud tuleohutuse seaduse ja turvaseadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1-B.3.4 tõendamine. Valitavatest kompetentsidest B.3.5-B.3.13 tuleb tõendada vähemalt üks arvestades, et valitavat kompetentsi B.3.13 Tuleohutusautomaatika projekteerimine saab valida tõendades samaaegselt valitavad... kompetentsid: B.3.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine, B.3.9 Vee- ja vahttulekustutuse projekteerimine ja B.3.10 Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine.
Loe edasi
Peida
B.2 Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 üldoskused
1. Kasutab eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused"); mõistab erialast inglise keelt.
2. Oskab lugeda ja saab aru tehnilistest joonistest ja dokumentatsioonist.
3. Kasutab arvutit vastavalt DigComp digipädevuste enesehindamise skaala „Vilunud kasutaja“ tasemele (vt Lisa...
2). Lisaks kasutab vilunud kasutaja tasemel tööks vajalikke projekteerimistarkvarasid.
4. Väljendab oma seisukohti selgelt, hinnanguvabalt ja argumenteeritult; on võimeline suhtluspartnerit aktiivselt ja kriitiliselt kuulama; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades, läheneb probleemidele lahenduskeskselt.
5. Esitab teavet arusaadavalt ja enesekindlalt, oskab välja tuua olulise ning avaldab selgelt oma arvamust.
6. Hindab ja analüüsib oma olemasolevaid ja arendamist vajavaid oskusi; seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt; seostab uut teavet varasema kogemusega; rakendab omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine ja korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. tutvub tööülesande sisuga juhindudes lähteülesandest, seotud projektdokumentatsioonist, tehnilistest normidest ja õigusaktidest;
2. järjestab enda ja meeskonna liikmete tegevused vastavalt lähteülesandele, lähtudes ülesannete prioriteetsusest ja projekteerimisgraafikust;
3. valib enda ja meeskonna liikmete normikohased töövahendid vastavalt tööülesandele, arvestades ülesande eripära;
4. jagab tööülesanded, arvestades töötaja pädevust ja kompetentsust;
5. kontrollib projekti ja selle osade kooskõlastuste vajadust tulenevalt õigusaktidest ja püstitatud ülesannetest; puudujääkide ilmnemisel teavitab asjaosalisi vastavalt korrale;
6. järgib oma töös kehtestatud töökeskkonna ohutuse reegleid;
7. hoiab oma tööpaiga korras.
B.3.2 Projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub projekteerimiseks vajalikke lähteandmeid ning püstitab vastavalt nendele projekteerimisülesanded;
2. teeb koostööd ja kaasab projekteerimistegevusse vajalikke osapooli vastavalt projekti ja objekti eripärale;
3. vahetab omal initsiatiivil infot teiste projekteerijatega projekti sidususe tagamiseks teiste projektiosadega ja objekti tervikprojektiga;
4. koostab nõuetekohase projekti nõutud staadiumis (nt eel-, põhi- või tööprojekti) järgides õigusakte, tehnilisi norme, tootja juhendeid ja head tava;
5. analüüsib/kontrollib tarkvara kasutamisel saadud tulemusi ja vajadusel teeb muudatused;
6. kontrollib kooskõlastuste vajadust tulenevalt õigusaktidest ja püstitatud ülesannetest; teeb vajalikud kooskõlastused; laeb vajadusel projektdokumentatsiooni ehitusregistrisse;
7. annab projekti üle tellijale ja põhjendab vajadusel oma projektis valitud tehnilisi lahendusi.
B.3.3 Projekteerimise järelevalve 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab projekti terviklikkust ning seda kas, projekti järgi on võimalik hinnata seadmestiku/süsteemi nõuetekohasust, terviklahenduse toimivust ja kogu ehitise sidusust;
2. teeb vajadusel ettepanekuid projekti muutmiseks;
3. osaleb vajadusel valminud projekti tellijale üleandmise toimingutes;
4. kontrollib projekti vastavust õigusaktidele, normdokumentidele ja lähteülesandele. Esitab vastuolude kohta loetelu koos selgitustega.
B.3.4 Projekti ekspertiis 6

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib projekti vastavust õigusaktidele, normdokumentidele ja lähteülesandele;
2. hindab koostatud projekti kui tervikut koosmõjus teiste koostatud ehitusprojekti osadega;
3. esitab tuvastatud vastuolude kohta loetelu koos selgitustega.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest B.3.5-B.3.13 tuleb tõendada vähemalt üks arvestades, et valitavat kompetentsi B.3.13 Tuleohutusautomaatika projekteerimine saab valida tõendades samaaegselt valitavad kompetentsid: B.3.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine, B.3.9 Vee- ja vahttulekustutuse p...rojekteerimine ja B.3.10 Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Häireseadmestiku projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab häireseadmestiku projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2. esitab lähteülesanded teiste tehnosüsteemide projekteerijatele, tervikprojekti sidususe tagamiseks; küsib vajalikud tehnilised sisendandmed teiste tehnosüsteemide projekteerijatelt;
3. töötab välja lahenduse häireseadmestiku ja/või seadmestiku osade hanke läbiviimiseks või ehitamiseks vastavalt projekti etapile ja vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.
B.3.6 Jälgimisseadmestiku projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab jälgimisseadmestiku projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2. esitab lähteülesanded teiste tehnosüsteemide projekteerijatele, tervikprojekti sidususe tagamiseks; küsib vajalikud tehnilised sisendandmed teiste tehnosüsteemide projekteerijatelt;
3. töötab välja lahenduse jälgimisseadmestiku ja/või seadmestiku osade hanke läbiviimiseks või ehitamiseks vastavalt projekti etapile ja vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.
B.3.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2. esitab lähteülesanded teiste tehnosüsteemide projekteerijatele, tervikprojekti sidususe tagamiseks; küsib vajalikud tehnilised sisendandmed teiste tehnosüsteemide projekteerijatelt;
3. töötab välja lahenduse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ja/või süsteemi osade hanke läbiviimiseks või ehitamiseks vastavalt projekti etapile ja vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.
B.3.8 Gaaskustutussüsteemi projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab gaaskustutussüsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2. esitab lähteülesanded teiste tehnosüsteemide projekteerijatele, tervikprojekti sidususe tagamiseks; küsib vajalikud tehnilised sisendandmed teiste tehnosüsteemide projekteerijatelt;
3. töötab välja lahenduse gaaskustutussüsteemide ja/või süsteemi osade hanke läbiviimiseks või ehitamiseks vastavalt projekti etapile ja vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.
B.3.9 Vee- ja vahtkustutuse süsteemide projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab vee- ja vahttulekusutuse süsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2. esitab lähteülesanded teiste tehnosüsteemide projekteerijatele, tervikprojekti sidususe tagamiseks; küsib vajalikud tehnilised sisendandmed teiste tehnosüsteemide projekteerijatelt;
3. töötab välja lahenduse vee- ja vahttulekusutuse süsteemide ja/või süsteemi osade hanke läbiviimiseks või ehitamiseks vastavalt projekti etapile ja vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.
B.3.10 Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab suitsutõrjesüsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2. esitab lähteülesanded teiste tehnosüsteemide projekteerijatele, tervikprojekti sidususe tagamiseks; küsib vajalikud tehnilised sisendandmed teiste tehnosüsteemide projekteerijatelt;
3. töötab välja lahenduse suitsutõrjesüsteemide ja/või süsteemi osade hanke läbiviimiseks või ehitamiseks vastavalt projekti etapile ja vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.
B.3.11 Ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab ehitise teavitamissüsteemi projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2. esitab lähteülesanded teiste tehnosüsteemide projekteerijatele, tervikprojekti sidususe tagamiseks; küsib vajalikud tehnilised sisendandmed teiste tehnosüsteemide projekteerijatelt;
3. töötab välja lahenduse ehitise teavitamissüsteemide ja/või süsteemi osade hanke läbiviimiseks või ehitamiseks vastavalt projekti etapile ja vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.
B.3.12 Hädavalgustuse projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab hädavalgustuse projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2. esitab lähteülesanded teiste tehnosüsteemide projekteerijatele, tervikprojekti sidususe tagamiseks; küsib vajalikud tehnilised sisendandmed teiste tehnosüsteemide projekteerijatelt;
3. töötab välja lahenduse hädavalgustuse ja/või süsteemi osade hanke läbiviimiseks või ehitamiseks vastavalt projekti etapile ja vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.
B.3.13 Tuleohutusautomaatika projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. koostab tuleohutusautomaatika projekti vastavalt lähteülesandele, arvestades õigusakte, tehnilisi norme ja asjakohaseid regulatsioone;
2. esitab lähteülesanded teiste tehnosüsteemide projekteerijatele, tervikprojekti sidususe tagamiseks; küsib vajalikud tehnilised sisendandmed teiste tehnosüsteemide projekteerijatelt;
3. töötab välja lahenduse tuleohutusautomaatika ja/või süsteemi osade hanke läbiviimiseks või ehitamiseks vastavalt projekti etapile ja vastavalt objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01042021-1.6.3/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.04.2021
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Turvasüsteemide projekteerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2152 Elektroonikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Riik Telegrupp AS
Tõnu Kutsar Eule OÜ
Tarmo Nigols G4S Eesti AS
Marina Koit Henert Grupp OÜ
Ülo Kala Selerek OÜ
Neeme Ervin Import Service OÜ
Ergo Manninen Päästeamet
Mihkel Kask Politsei- ja Piirivalveamet
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist