Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päästekorraldaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Päästekorraldaja, tase 4
EN: Call-taker, level 4
Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.8/7k
Kutsestandardi versiooni number: 7
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Päästekorraldaja
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2018
Kehtib alates: 11.04.2018
Kehtib kuni: 10.04.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad
422 Muud klienditeenindajad
4229 Klienditeenindajad, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Muudatused:
Kutsestandard pikendati seoses lõppeva kehtivusajaga, sisulisi muudatusi ei tehtud.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Päästekorraldaja töös nõutavad keeled
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ludmilla Alliksaar, valdkonna ekspert
Ülle Jõessar Sisekaitseakadeemia Päästekolledž
Katre Kurvits Häirekeskus
Meelis Mesi Häirekeskus
Ott Nauts Häirekeskus
Kaire Saage Sisekaitseakadeemia Päästekolledž
Kaili Tamm Häirekeskus
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Päästekorraldaja, tase 4 töö on võtta vastu ja töödelda viivitamatult kõiki hädaabinumbrile saabuvaid teateid, anda kõigile hädaabiteadetele kiire ja õige ohuhinnang ning edastada vastavalt kehtivatele nõuetele esmast informatsiooni.

4. taseme päästekorraldaja võtab vastu ja töötleb hädaabiteatei...
d iseseisvalt, langetab otsuseid ja võtab nendega kaasneva vastutuse. Töö eeldab meeskonnatööoskust ning suhtlemist klientide ja koostööpartneritega.

Päästekorraldaja kutsealal on ka päästekorraldaja-logistik, tase 5 ja päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 kutsed.
5. taseme päästekorraldaja-logistiku töö on päästeasutusele ja kiirabibrigaadidele õigeaegselt väljasõidukorralduse andmine ning väljasõidukorralduse saanud päästeasutusega ja kiirabibrigaadidega side pidamine, info kogumine, vahendamine ja selle dokumenteerimine.
6. taseme päästekorraldaja-valvevahetuse juhi töö on tagada hädaabiteadete viivitamatu ja nõuetekohane menetlemine läbi päästekorraldaja, tase 4 ja päästekorraldaja-logistik, tase 5 teenistusülesannete täitmise kontrollimise ja nende tegevuse toetamise.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Hädaabiteadete vastuvõtmine
1. Hädaabiteadetele vastamine.
2. Probleemi väljaselgitamine ja esmase ohuhinnangu andmine.
3. Väljakutseks mittekvalifitseeruvate hädaabiteadete registreerimine infosüsteemi ja vajadusel info edastamine asjaomastele asutustele või isikutele.
4. Kliendiga suhtl...
emine.

A.2.2 Hädaabiteadete töötlemine ja ohuhinnangu andmine
1. Hädaabiteate töötlemise käigus esmase informatsiooni kogumine ja ohuhinnangu andmine.
2. Hädaabiteate edastajale esmaste nõuannete andmine.
3. Hädaabiteate töötlemise käigus täiendava informatsiooni kogumine ja ohuhinnangu andmine.
4. Kliendiga suhtlemine.
5. Väljakutsete jälgimine.

A.2.3 Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine
1. Hädaabiteadete menetlemisega seotud esmase informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.
2. Hädaabiteadete menetlemisega seotud täiendava informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.

A.2.4 Hädaabiteadete esmase informatsiooni edastamine
1. Hädaabiteate töötlemise käigus saadud esmase informatsiooni edastamine.

A.2.5 Professionaalne eneseareng
2. Oma töö analüüs, enesetäiendamine.
3. Tööks vajalike isikuomaduste arendamine.
4. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.6 Juhendamine
1. Uute ja täiendavat juhendamist vajavate teenistujate juhendamine.
2. Praktikantide juhendamine.

A.2.7 Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles (v.a vene keel)
1. Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles.
2. Teiste teenistujate abistamine võõrkeelsete hädaabiteadete töötlemise...
l.
Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Päästekorraldaja töö on korraldatud ööpäevaringselt valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest. Tema töö on vastutusrikas ja psüühilist pingutust nõudev ning eeldab valmisolekut ja oskust erinevate olukordade lahendamiseks. Päästekorraldaja on valmis töötama pidevalt muutuvates oluk...ordades ning taluma ooteloleku aega ja teadmatust.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Päästekorraldaja töövahendid on erinevad hädaabiteadete menetlemiseks vajalikud side- ja infotehnoloogia vahendid, andmebaasid ja -kogud.
Tööks vajalikud isikuomadused: Tööks vajalikud isikuomadused on kohusetundlikkus, empaatiavõime, pinge- ja stressitaluvus, ausus, korrektsus, analüüsivõime, usaldusväärsus.
Kutsealane ettevalmistus: Tavaliselt on päästekorraldajal vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud kutseõppeasutuses.
Enamlevinud ametinimetused: Päästekorraldaja.
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Töö päästeteenistujana on reguleeritud päästeteenistuse seadusega.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.5 ja B.2.8 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavaid kompetentse B.2.6 ja B.2.7.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Hädaabiteadete vastuvõtmine 4
Hädaabiteadete töötlemine ja ohuhinnangu andmine 4
Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine 4
Hädaabiteadete esmase informatsiooni edastamine 4
Professionaalne eneseareng 5
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavaid kompetentse B.2.6 ja B.2.7.
  Nimetus EKR tase
Juhendamine 5
Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles (v.a vene keel) 5
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Päästekorraldaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist