Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päästekorraldaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Päästekorraldaja, tase 4
EN: Call-taker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.04.2024
Kehtib kuni: 01.04.2025
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Sisekaitseakadeemia Päästekorraldaja 130378 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.04.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Päästekorraldaja, tase 4 töö on võtta vastu ja töödelda viivitamatult kõiki hädaabinumbrile saabuvaid teateid, anda kõigile hädaabiteadetele kiire ja õige ohuhinnang ning edastada vastavalt kehtivatele nõuetele esmast informatsiooni.

4. taseme päästekorraldaja võtab vastu ja töötleb hädaabiteatei...
d iseseisvalt, langetab otsuseid ja võtab nendega kaasneva vastutuse. Töö eeldab meeskonnatööoskust ning suhtlemist klientide ja koostööpartneritega.

Päästekorraldaja kutsealal on ka päästekorraldaja-logistik, tase 5 ja päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 kutsed.
5. taseme päästekorraldaja-logistiku töö on päästeasutusele ja kiirabibrigaadidele õigeaegselt väljasõidukorralduse andmine ning väljasõidukorralduse saanud päästeasutusega ja kiirabibrigaadidega side pidamine, info kogumine, vahendamine ja selle dokumenteerimine.
6. taseme päästekorraldaja-valvevahetuse juhi töö on tagada hädaabiteadete viivitamatu ja nõuetekohane menetlemine läbi päästekorraldaja, tase 4 ja päästekorraldaja-logistik, tase 5 teenistusülesannete täitmise kontrollimise ja nende tegevuse toetamise.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hädaabiteadete vastuvõtmine
1. Hädaabiteadetele vastamine.
2. Probleemi väljaselgitamine ja esmase ohuhinnangu andmine.
3. Väljakutseks mittekvalifitseeruvate hädaabiteadete registreerimine infosüsteemi ja vajadusel info edastamine asjaomastele asutustele või isikutele.
4. Kliendiga suhtl...
emine.

A.2.2 Hädaabiteadete töötlemine ja ohuhinnangu andmine
1. Hädaabiteate töötlemise käigus esmase informatsiooni kogumine ja ohuhinnangu andmine.
2. Hädaabiteate edastajale esmaste nõuannete andmine.
3. Hädaabiteate töötlemise käigus täiendava informatsiooni kogumine ja ohuhinnangu andmine.
4. Kliendiga suhtlemine.
5. Väljakutsete jälgimine.

A.2.3 Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine
1. Hädaabiteadete menetlemisega seotud esmase informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.
2. Hädaabiteadete menetlemisega seotud täiendava informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.

A.2.4 Hädaabiteadete esmase informatsiooni edastamine
1. Hädaabiteate töötlemise käigus saadud esmase informatsiooni edastamine.

A.2.5 Professionaalne eneseareng
2. Oma töö analüüs, enesetäiendamine.
3. Tööks vajalike isikuomaduste arendamine.
4. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Juhendamine
1. Uute ja täiendavat juhendamist vajavate teenistujate juhendamine.
2. Praktikantide juhendamine.

A.2.7 Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles (v.a vene keel)
1. Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles.
2. Teiste teenistujate abistamine võõrkeelsete hädaabiteadete töötlemise...
l.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Päästekorraldaja töö on korraldatud ööpäevaringselt valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest. Tema töö on vastutusrikas ja psüühilist pingutust nõudev ning eeldab valmisolekut ja oskust erinevate olukordade lahendamiseks. Päästekorraldaja on valmis töötama pidevalt muutuvates oluk...ordades ning taluma ooteloleku aega ja teadmatust.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Päästekorraldaja töövahendid on erinevad hädaabiteadete menetlemiseks vajalikud side- ja infotehnoloogia vahendid, andmebaasid ja -kogud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööks vajalikud isikuomadused on kohusetundlikkus, empaatiavõime, pinge- ja stressitaluvus, ausus, korrektsus, analüüsivõime, usaldusväärsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on päästekorraldajal vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud kutseõppeasutuses.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Päästekorraldaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töö päästeteenistujana on reguleeritud päästeteenistuse seadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.5 ja B.2.8 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavaid kompetentse B.2.6 ja B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hädaabiteadete vastuvõtmine 4

Tegevusnäitajad:
1. vastab hädaabinumbrile ja/või muul viisil saabunud teatele viivitamata, lähtudes juhenditest;
2. kogub teadet iseloomustavat infot ning annab esmase hinnangu, kas tegemist on hädaabiteatega; registreerib hädaabiteate infosüsteemis vastavalt juhenditele;
3. registreerib väljakutseks mittekvalifitseeruvad hädaabiteated infosüsteemi vastavalt juhenditele; edastab väljakutseks mittekvalifitseeruva hädaabiteate kohta saadud info vastavalt kehtivale korrale asjaomasele asutusele/isikule või annab juhiseid probleemi lahendamiseks;
4. suhtleb hädaabiteate edastajaga igas olukorras selgelt, positiivselt ja heatahtlikult; kasutab helistaja suhtes hinnanguvaba tooni; kuulab helistajat tähelepanelikult ja aktiivselt; pühendub kuulamisele ja väljendab helistajale oma kohalolekut; suhtleb helistajaga kehtestavalt, juhtides dialoogi protsessi vastavalt situatsioonile.
B.2.2 Hädaabiteadete töötlemine ja ohuhinnangu andmine 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab probleemi põhjal hädaabiteate valdkonna(d); kogub etteantud aja jooksul hädaabiteate edastajalt esmast teavet sündmuse liigi määratlemiseks; saadud info põhjal hindab ohu esinemist, ulatust ja ohtu abivajaja tervisele vastavalt konkreetse sündmuse liigile ja valdkonna küsimustikule; selgitab välja sündmuse asukoha ja abi vajavate isikute arvu;
2. annab hädaabiteate edastajale esmaseid nõuandeid vastavalt töökorralduslikele dokumentidele;
3. kogub sündmuskohalt täiendavat informatsiooni, lähtudes küsimustikest ja täpsustab teejuhatust vastavalt juhisele;
4. suhtleb hädaabiteate edastajaga igas olukorras selgelt, positiivselt ja heatahtlikult; kasutab helistaja suhtes hinnanguvaba tooni; kuulab helistajat tähelepanelikult ja aktiivselt; pühendub kuulamisele ja väljendab helistajale oma kohalolekut; suhtleb helistajaga kehtestavalt, juhtides dialoogi protsessi vastavalt situatsioonile; lõpetab kõne viisakalt, rõhutades vastuvõetud hädaabiteate puhul sündmuse fikseerimist ja abi saatmist;
5. jälgib väljakutseid ja omab nendest pidevat ülevaadet vastavalt töökorraldusjuhendile.

Teadmised:
1) teeninduspiirkonna iseärasused.
B.2.3 Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine 4

Tegevusnäitajad:
1. sisestab reaalajas kõik hädaabiteated infosüsteemi vastavalt töökorralduslikele juhenditele;
2. sisestab reaalajas hädaabiteadete töötlemisel saadud täiendava ning olulise informatsiooni infosüsteemi vastavalt töökorralduslikele juhenditele.
B.2.4 Hädaabiteadete esmase informatsiooni edastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. edastab asutusesiseselt ja teistele asutustele hädaabiteate töötlemise ja dokumenteerimise järgselt hädaabiteates sisalduva esmase informatsiooni vastavalt õigusaktidele ja teistele dokumentidele.
B.2.5 Professionaalne eneseareng 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ja hindab pidevalt oma tööd, lähtudes kutse-eetikast ja klienditöö põhimõtetest; täiendab end pidevalt erialaselt läbi erinevate täiendkoolituste, seminaride jne; analüüsib ja arvestab klientide, kolleegide, kõrgemal tasanditel olevate juhtide kvaliteedihindamise käigus saadud tagasisidet ja vajadusel parendab oma tegutsemisviise;
2. tegeleb enda tööks vajalike isikuomaduste arendamisega;
3. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi kolleegidelt, juhendajalt, keskuse juhtkonnalt jt; märkab kolleegi edusamme ja tunnustab teda.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavaid kompetentse B.2.6 ja B.2.7.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab teenistujat, lähtudes juhendamise programmist ja teenistuja tööd reguleerivatest juhenditest; tutvustab juhendatavale asutuse struktuuriüksuste töövaldkondi ja ülesandeid; vastutab juhendamise perioodil juhendatava poolt tehtud töö kvaliteedi eest;
2. juhendab teenistujat, lähtudes praktika programmist ja juhendist ning teenistuja tööd reguleerivatest juhenditest; tutvustab juhendatavale asutuse struktuuriüksuste töövaldkondi ja ülesandeid; jälgib, juhendab ja kontrollib juhendatava koostatud praktikadokumentide igapäevast täitmist; hindab juhendatava tööd; koostab vajamineva aruandluse; vastutab juhendamise perioodil juhendatava poolt tehtud töö kvaliteedi eest.

Teadmised:
1) täiskasvanute koolitamise alused.
B.2.7 Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles (v.a vene keel) 5

Tegevusnäitajad:
1. töötleb hädaabiteateid kokku lepitud võõrkeeles (vt lisa 1 Päästekorraldaja töös nõutavad keeled) vastavalt hädaabiteadete vastuvõtmise ja töötlemise nõuetele; kasutab hädaabiteadete töötlemiseks vajalikku võõrkeelt (v.a vene keel) vähemalt tasemel B1 osaoskuste mõistmine ja rääkimine osas koos erialase sõnavaraga;
2. abistab teisi teenistujaid võõrkeelsete hädaabiteadete töötlemisel, tuginedes hädaabiteadete vastuvõtmise ja töötlemise nõuetele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Päästekorraldaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1, vene keelt osaoskuste mõistmine ja rääkimine osas tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus, standardmoodulitele Andmebaasid, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused); kasutab hädaabiteadete menetlemiseks vajalikke side- ja infotehnoloogilisi programme, andmebaase ja -kogusid;
3. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele; suheldes näitab üles austust ja hoolivust; aktsepteerib inimeste erinevusi ning arvestab neid koostöö tegemisel, väärtustab koostööd kui lisaväärtuse tootjat; realiseerib oma täielikku potentsiaali (rakendab töös oma teadmisi ning oskusi maksimaalselt), lähtudes organisatsiooni eesmärkidest;
4. lähtub oma tegevuses seadusandlusest ning organisatsiooni reeglistikust;
5. järgib oma töös päästeteenistuja kutse-eetikat ja avaliku teenistuse eetikakoodeksit.

Teadmised:
1) päästeseadus;
2) politsei- ja piirivalveseadus;
3) hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahenditele esitatavad nõuded;
4) teised valdkonda reguleerivad õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-02042024-1.7/9k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.04.2024
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Päästekorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad
422 Muud klienditeenindajad
4229 Klienditeenindajad, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Päästekorraldaja töös nõutavad keeled
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ludmilla Alliksaar, valdkonna ekspert
Ülle Jõessar Sisekaitseakadeemia Päästekolledž
Katre Kurvits Häirekeskus
Meelis Mesi Häirekeskus
Ott Nauts Häirekeskus
Kaire Saage Sisekaitseakadeemia Päästekolledž
Kaili Tamm Häirekeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist