Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterkondiiter, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Meisterkondiiter, tase 5
EN: Pastry Chef, level 5
Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.13/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Kondiiter
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2018
Kehtib alates: 17.04.2018
Kehtib kuni: 16.04.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Katrin Kapten-Leppik OÜ Vilmix
Kairit Luhakooder AS Eesti Pagar
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts
Eha Martma Tallinna Teeninduskool
Ülle Parbo SA Innove
Inga Rahnu OÜ Vilmix
Janno Semidor Fazer Food OÜ
Raivo Vilbaste Eesti Leivaliit
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Kondiitri kutseala koosneb kahest kutsest: kondiiter, tase 4 ja meisterkondiiter, tase 5, milles 4. taseme kondiiter töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterkondiiter planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning ...organiseerib töögrupi tööd.

Meisterkondiiter, tase 5 on kogemusega spetsialist, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse valikpagari- ja/või kondiitritooteid. Ta planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, vajadusel arendab uusi kondiitritooteid. Vastutab töögrupi liikmete töö eest ja vajadusel juhendab neid. Meisterkondiitri tööülesanded on toorainete vastuvõtmine; toorainete ja toodete kvaliteedi kontrollimine, ladustamine ja ettevalmistamine; retsepti järgi taina valmistamine, küpsetamine; täidiste, katete ja kaunistuste valmistamine; toodete kokkupanemine, kaunistamine ja viimistlemine; valmistoodete pakendamine, ladustamine ja väljastamine. Kondiitri töö on suures osas käsitöö, mis eeldab käte osavust, loovust ja ilumeelt.
Kondiiter kasutab tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid. 5. taseme kondiiter organiseerib enda ja töögrupi tööd ning töötab meeskonnas. Ta hoiab ennast kursis valdkonna arengutega Eestis ja teistes riikides ja täiendab oma kompetentsust järjepidevalt.
5. taseme meisterkondiiter organiseerib enda ja töögrupi tööd ning töötab meeskonnas.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Toodete kavandamine ja arendamine
1) Toodete kavandamine ja arendamine
2) Toote hinna kujundamine ning retseptide ja tehnoloogiliste juhendite koostamine

A.2.2 Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine
1) Tootmisseadmete seadistamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Soolas...
te ja magusate täidiste valmistamine
4) Küpsetatud pooltoodete valmistamine
5) Suhkruliste pooltoodete valmistamine ja kasutamine
6) Šokolaadi ja rasvaglasuuride kasutamine

A.2.3 Tainaste valmistamine
1) Tootmisseadmete seadistamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Komponentide lisamine ja tainaste segamine
4) Tainaste kvaliteedi ja valmiduse hindamine

A.2.4 Tainaste vormimine ja kergitamine
1) Tainaste tükeldamine ja kaalu jälgimine
2) Tainaste kergitamine

A.2.5 Toodete küpsetamine
1) Tootmisseadmete seadistamine
2) Valikpagaritoodete küpsetuseelne viimistlemine
3) Toodete küpsetamine erinevates ahjutüüpides ja küpsetusseadmetes
4) Kvaliteedi jälgimine

A.2.6 Toodete jahutamine ja viimistlemine
1) Toodete jahutamine
2) Toodete lõppviimistlemine

A.2.7 Valikpagaritoodete külmutamine
1) Pooltoodete külmutamine
1.1 Tainaste külmutamine
1.2 Eelküpsetatud toodete külmutamine
2) Valmistoodete külmutamine

A.2.8 Toodete pakendamine ja ladustamine
1) Toodete pakendamine
2) Toodete ladustamine

A.2.9 Juhtimine ja majandamine
1) Äriplaani koostamisel osalemine
2) Enesekontrolli plaani koostamisel osalemine
3) Ettevõtte töö korraldamine
4) Kaastöötajate juhendamine ja nõustamine
5) Müügi ja turundustöö korraldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.9 Masinate ja seadmete kasutamine
1) Tegevuse kavandamine
2) Masinate ja seadmete seisukorra kontrollimine
3) Masinate ja seadmete käivitamine
4) Toote valmistamine
5) Toote kvaliteedi hindamine
6) Masinate ja seadmete veateadete eristamine
7) Masinate ja seadmete veateadete salvestamine
...

8) Masinate või seadmete seiskamine
9) Masinate või seadmete korrastamine ja puhastamine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Kondiiter töötab enamasti seistes või liikudes, mis nõuab füüsilise koormuse taluvust ja head tervist. Oma igapäevatöös puutub kondiiter kokku toorainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riikli...kel pühadel.
Loe edasi
Peida
Töövahendid:
Kondiitri tööks on enamasti vajalikud järgmised töövahendid, masinad ja seadmed:
1) töövahendid: kaalud, krabad, noad, spaatlid, visplid, vahustajad, kausid, sõelad, ahjuplaadid, termomeetrid, lõikelauad, mõõtevahendid, käsikärud (togid), riivid, ahju- ja küpsetusvormid jm;
2) masinad ja seadmed: ...
kaalud, tainasegamismasinad, tainatükeldajad ja -ümardajad, vormimismasinad, kerkekapid, ahjud, jahutamisseadmed, pakkimismasinad, külmutamisseadmed jm;
3) koristusvahendid ja -seadmed.

Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused: 5. taseme meisterkondiitri töö eeldab loovust ja ilumeelt, kohusetundlikkust, täpsust, koostöövõimet, õpivalmidust ja korrektsust ning loovust ja füüsilise pingutuse võimet.
Kutsealane ettevalmistus: 5. taseme meisterkondiitril on enamasti erialane kutsekeskharidus või kutseoskused on omandatud töökohal või täiendusõppes ja vähemalt viieaastane erialane töökogemus valikpagari- või kondiitritooteid valmistatavas ettevõttes.
Enamlevinud ametinimetused: Kondiiter, pagar-kondiiter
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kondiiter, tase 5 kutse saamiseks on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.9 ja B.2.11 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.10.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Toodete kavandamine ja arendamine 5
Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine 5
Tainaste valmistamine 5
Tainaste vormimine ja kergitamine 5
Toodete küpsetamine 5
Toodete jahutamine ja viimistlemine 5
Valikpagaritoodete külmutamine 5
Toodete pakendamine ja ladustamine 5
Juhtimine ja majandamine 5
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.10.
  Nimetus EKR tase
Masinate ja seadmete kasutamine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Meisterkondiiter, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist