Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud mehaanikainsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud mehaanikainsener, tase 8
EN: Chartered Mechanical Engineer, level 8
Spetsialiseerumised:
  • Volitatud mehaanikainsener tootearenduse alal, tase 8
  • Volitatud mehaanikainsener tootmistehnika alal, tase 8
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.04.2018
Kehtib kuni: 07.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainsenerid on spetsialistid, kellel on teadmised ja oskused mehaanika valdkonnas erinevate insener-tehniliste ülesannete määratlemiseks ja lahendamiseks majanduslikult vastuvõetaval ning keskkonnasõbralikul moel, mis on ohutud ja ühiskondlikult aktsepteeritavad. Mehaanikainsenerid peavad teg...utsema vastavalt kõrgele moraalile ja eetikanormidele ning järgima jätkusuutliku arengu põhimõtet.
Mehaanikainseneridel on valmisolek töötada interdistsiplinaarses meeskonnas koos soojustehnika-, transporditehnika- ja mehhatroonikainseneridega.
Volitatud mehaanikainsener suudab loominguliselt lahendada keerulisi probleeme ja anda neile eksperthinnanguid. Ta loob uusi teadmisi, tooteid ja tehnoloogiaid. Ta on vastutav spetsialist, kes iseseisvalt arendab ja projekteerib keerulisi seadmeid, aparatuuri, tehnoloogiaid ja tootmissüsteeme. Volitatud mehaanikainseneril on põhjalikud teadmised valdkonna tootearendusest, tootmistehnoloogiatest, seadmete remondist ja hooldusest, keskkonnakaitsest, seadusandlusest, masinaehituslike tootmissüsteemide toimimisest ja käitamisest, ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud.
Volitatud mehaanikainseneril on laialdased teadmised ja oskused valdkonna ärilistes aspektides, ta oskab rakendada oma teadmisi töötajate ja kollektiivide juhtimisel, mis eeldab head suhtlemisoskust. Ta vastutab oma ja töörühma töö tulemuste eest.

Teised mehaanikainseneride kutsed:
Mehaanikainsener, tase 6 esmane kutse
Mehaanikainsener, tase 6
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Volitatud mehaanikainsener, tase 8
Mehaanikainseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A 2.1 Üldinsenerlike ja valdkondlike inseneriteadmiste rakendamine.
A 2.2 Juhtimine.
A 2.3 Kutsealale pühendumine.
A 2.4 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A 2.5 Tootearendus.
A 2.6 Tootmistehnika.
Valitavad tööosad
A 2.7 TA ja õppetegevus.
A 2.8 Projekteerimine ja projektijuhtimine.
A 2.9 Tootmise korraldamine ja juhtimine.
A 2.10 Seadmete käit ja hooldus.
A 2.11 Materjalitehnika.
A 2.12 Keevitustehnoloogia.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehaanikainsenerid töötavad büroos, tootmisettevõtetes ning sise- ja välisobjektidel.
Tootmisettevõtetes ja objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse nõuetest. Tööaeg võib olla paindlik.
A.4 Töövahendid
Mehaanikainsenerid kasutavad oma töös lisaks tavapärasele bürootehnikale (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms.) ja tarkvarale (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms) spetsiaalseid arvutus- ja joonestusprogramme ning muid töövahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mehaanikainseneri töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Volitatud mehaanikainseneri kutse taotlemise eelduseks on diplomeeritud mehaanikainseneri 7. tase või doktoriõpe mahus 240 EAP ja vahetult taotlemisele eelnev 4-aastane iseseisev eri- ja ametialane töö ja täiendusõpe 80 TP ulatuses.
Inseneride kutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Insenerikutsete ...
taotlemise eeldused“.
Inseneri täiendusõppe arvestuse nõuded on toodud lisas 3.
Volitatud mehaanikainseneri kutsetunnistuse kehtivus on viis aastat.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Projekteerija, tootearendusinsener, projektijuht, tootmisjuht, tootmisinsener, käidujuht, konsultant, ekspert, arendusjuht jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tootmissüsteemide ning seadmete projekteerimine, ehitamine ja käitamine nõuab teatud tegevusaladel vastavat tegevust reguleerivate õigusaktide järgimist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Volitatud mehaanikainsener spetsialiseerub kas tootearendusele või tootmistehnikale.

Tootearendusele spetsialiseerunud volitatud mehaanikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.4, kompetentsi B.2.5 ning lisaks valikust B.2.7 - B.2.12 ühe kompetentsi tõendamine.
Tootmi...
stehnikale spetsialiseerunud volitatud mehaanikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.4, kompetentsi B.2.6 ning lisaks valikust B.2.7 - B.2.12 ühe kompetentsi tõendamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Üldinsenerlike ja valdkondlike inseneriteadmiste rakendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) rakendab uusi meetodeid ülesannete lahendamisel ;
2) laiendab teoreetilist lähenemist uute tehnomaterjalide ja tehnoloogiate rakendamisel;
3) analüüsib projekte ja otsib võimalusi nende arendamiseks ja lahendamiseks;
4) leiab tehnoloogiate, protsesside, süsteemide ja teenuste täiustamise võimalusi;
5) arendab ja täiustab loominguliselt olemasolevaid ja uusi tehnoloogiaid, lähtudes kasutaja- ja turuvajadustest;
6) rakendab teadus- ja kutsealase loometöö oskusi erialaste probleemide lahendamisel.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, keemia, informaatika, võõrkeel, filosoofia);
2) üldinsenerlikud ( insenerigraafika, insenerimehaanika, materjalitehnika, tugevusõpetus, metroloogia, masinaõpetus, soojustehnika, elektrotehnika);
3) valdkondlikud (toodete ja protsesside modelleerimine ning simuleerimine, arendustöö ja innovatsioon, automatiseerimistehnika, kvaliteeditehnika, analüüsi ja sünteesitehnikad, hüdro- ja aeromehaanika).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) kasutab juhtimisalaseid teadmisi ja sobivaid juhtimisvõtteid;
2) hoiab projekti ressursse tasakaalus ja tagab vastavuse teiste tegevuste ja õigusaktidega;
3) suudab hankida ressursse ja neid juhtida;
4) kogub infot, analüüsib tegevust ja annab tagasisidet;
5) juhib meeskondi;
6) juhib, planeerib ja kooskõlastab projekte.

Teadmised:
1) juhtimise põhitõed, võtted ja meetodid, õigusõpetus;
2) majandusalased (ettevõtte majandusõpetus);
3) kvaliteedialased (kvaliteeditehnika);
4) meeskonnatöö põhimõtted (projektijuhtimine, meeskonna juhtimine).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 8

Tegevusnäitajad:
1) võtab enda peale kutsealaga seotud vastutuse ja kohustused;
2) juhindub inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4);
3) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve;
4) osaleb kutse arendamises ;
5) vastutab oma kutsealaga seotud ettepanekute ja otsuste eest.

Teadmised:
1) inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks;
2) kutseala reguleerivad õigusaktid

Hindamismeetod
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
B.2.4 Suhtlemine 8

Tegevusnäitajad:
1) koostab ja süstematiseerib tehnilist teksti ja dokumentatsiooni;
2) jagab ja säilitab ratsionaalselt tehnilist informatsiooni;
3) analüüsib oma suhtlemisoskust ja positsiooni meeskonnas;
4) osaleb koosolekutel ja diskussioonidel;
5) koostab dokumente ja esitlusi;
6) valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel B2, (vt lisa 5).

Teadmised:
1) suhtlemine (andragoogika alused);
2) ühiskonnateadused (filosoofia ja psühholoogia alused).

Hindamismeetod
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Tootearendusele spetsialiseerunud volitatud mehaanikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine. Tootmistehnikale spetsialiseerunud volitatud mehaanikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentsi B.2.6 tõendamine.
Volitatud mehaanikainsener tootearenduse alal, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Tootearendus 8

Tegevusnäitajad:
1) laiendab oma teoreetilisi teadmisi projekteerimismeetodite kasutamiseks toodete arendamisel;
2) arendab ja täiustab tooteid ja aitab projekteerida uusi ;
3) analüüsib, arendab ja täiustab projekte ja projekteerimismeetodeid;
4) analüüsib toote tehnilisi näitajaid ja võrdleb neid teiste sarnaste toodetega;
5) teeb põhjendatud ettepanekuid tootearenduse alal;
6) oskab tuua välja tootearenduse tehnilise innovatsiooni põhimõtted ning selle realiseerimiseks võimaliku hinnakalkulatsiooni lähteandmed;
7) arendab ja kasutab teadus- ning ametialase loometöö oskust erialaste tootearendusega seotud probleemide lahendamiseks.

Teadmised:
1) tootearendus (uued projekteerimise metoodikad, projekteerimisprotsessi olemus, tootedisaini ja keskkonnasõbralike toodete projekteerimise põhimõtted);
2) tootmistehnika (töötlemisprotsessid ja seadmed, kvaliteeditehnika meetodid);
3) tehniline diagnostika.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
 
Volitatud mehaanikainsener tootmistehnika alal, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Tootmistehnika 8

Tegevusnäitajad :
1) laiendab teoreetilisi teadmisi olemasolevate ja uute tehnoloogiate rakendamiseks;
2) arendab ja täiustab loominguliselt olemasolevaid ja uusi tehnoloogiaid ning tehnoloogilisi protsesse- ning süsteeme;
3) arendab ja kasutab teadus- ning ametialase loometöö oskust erialaste tehnoloogiliste probleemide lahendamiseks;
4) tehnoloogiaarendustegevuse ja tehnoloogiasiirde juhtimine ja meeskonnatöö.

Teadmised:
1) tootmisprotsessid ja –süsteemid (tootmisprotsesside projekteerimine, olemasolevad ja uued tootmisprotsessid ja -süsteemid);
2) tootmistehnoloogia (olemasolevad ja uued tootmistehnoloogiad, uute tehnoloogiate arenguperspektiivid, teadusarendustegevuse suunad, tehnoloogiasiire).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.

Valitavad kompetentsid
Tootearendusele või tootmistehnikale spetsialiseerunud volitatud mehaanikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav lisaks valikust B.2.7 - B.2.12 ühe kompetentsi tõendamine.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Teadus-arendus ja õppetegevus 8

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja teeb teadustööd;
2) hangib ressursse teadustööks;
3) juhib teadustööd tegevat kollektiivi;
4) analüüsib ja publitseerib teadustöö tulemusi;
5) planeerib ja viib läbi õppetööd;
6) juhendab magistrante.

Teadmised:
1) teadus-arendus ja õppetöö korraldus;
2) teadustöö (uurimistöö metoodika, eksperimenditehnika);
3) pedagoogika (pedagoogika ja andragoogika).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) teadus- ja õppetegevuse eksperthinnang;
2) teaduspublikatsioonide nimekiri.
B.2.8 Projekteerimine ja projektijuhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) planeerib projekti tõhusat rakendamist, arvestades projekti rakendamist mõjutavate riskiteguritega, viib läbi riskianalüüsi;
2) analüüsib projekte ja otsib võimalusi nende arendamiseks ja lahendamiseks;
3) kooskõlastab tegevuse klientide, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega;
4) juhib meeskonda ja koordineerib projektitegevusi;
5) juhib projekteerimist.

Teadmised:
1) põhjalikud teoreetilised teadmised oma valdkonnas;
2) omab teadmisi ettevõtlusest ja ettevõtte majandustegevusest, äriplaani kirjutamise kogemusest, meeskonnatööst äriidee arendamisel ja ettevõtte asutamiseks;
3) projekteerimise tarkvara.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
B.2.9 Tootmise korraldamine ja juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) hindab ärivõimalusi ja analüüsib ettevõtluskeskkonna mõju ettevõtte tegevusele;
2) projekteerib tootmissüsteeme ja kasutab simuleerimistarkvara;
3) automatiseerib protsesse ja süsteeme;
4) kasutab optimeerimise rakendustarkvara;
5) arendab ja juhib oma organisatsiooni parimate tulemuste saavutamiseks;
6) planeerib inim- ja tehnoloogilist ressurssi;
7) rakendab kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimissüsteeme.

Teadmised:
1) tootmissüsteemide modelleerimismeetodid ning protsessi mudelil põhinevaid protsesside simulatsiooni- ja analüüsimeetodid;
2) tootmise planeerimise ja korraldamise põhimõtted;
3) tootmise automatiseerimisvõimalused ;
4) ülevaade topoloogia optimeerimisest, -võimalustest ja tarkvarast;
5) kvaliteedi juhtimise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
B.2.10 Seadmed, käit ja järelevalve 8

Tegevusnäitajad:
1) korraldab diagnostikat ja seadmete korrashoidu;
2) hindab seadme ressurssi;
3) loeb projekte ja projektjooniseid ning saab neist aru;
4) rakendab kehtivaid õigusakte ja standardeid.

Teadmised:
1) tehnilise diagnostika meetodid;
2) süsteemide modelleerimine ja simuleerimine;
3) seadme tööressursi arvutamine ja hindamise meetodid;
4) õigusaktid ja standardid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
B.2.11 Materjalitehnika 8

Tegevusnäitajad:
1) kasutab uusi ja tõhusamaid materjale ja materjalitehnoloogiaid;
2) lahendab tehnoloogilisi probleeme, kasutades uusi või olemasolevaid tehnoloogiaid;
3) annab eksperthinnanguid materjalide-, materjalitehnoloogiate ja purunemispõhjuste kohta.

Teadmised:
Materjaliteaduse ja -tehnoloogia (materjalide struktuur ja omadused ning põhilised tehnoloogiad nende mõjutamiseks, uued materjalid ja materjalide eritehnoloogiad, toodete purunemispõhjuste ja tööea analüüs, tehnoloogiasiire, tendentsid materjaliteaduses).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
B.2.12 Keevitustehnoloogia 8

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja arvutab keeviskonstruktsioone;
2) kavandab keevitusprotsesse;
3) kavandab keevituse kvaliteedisüsteeme ja järelevalvet.

Teadmised:
1) keevitusprotsessid ja seadmed;
2) keevisliidete kontrolli alused ja keeviskonstruktsioonide arvutamise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel:
1) enesehinnang;
2) eksperthinnangud.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-24042018-2.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.04.2018
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mehaanikainseneride kutsetasemed
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Kulu (töörühma juht) Tallinna Tehnikaülikool
Aigar Hermaste Tallinna Tehnikaülikool, EMIL
Jüri Riives IMECC OÜ
Martins Sarkans Norcar AS
Heinart Puhkim KXM OÜ
Andres Laansoo Eesti Keevitusühing
Marek Heero Monier OÜ
Martin Mehilane E-Profiil AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist