Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud mehaanikainsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud mehaanikainsener, tase 8
EN: Chartered Mechanical Engineer, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.11.2018
Kehtib kuni: 07.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
- Töö kirjelduses (A.1) toodi välja mehaanikainseneride kutse rakendusvaldkonnad: masinaehitus, inseneriteadus ja tootmistehnoloogia (metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduainete- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika jm).
- Tööosade struktuuris (A.2) tehti järgmised muudatused:
1) kohustuslikud tööosad koondati kahe jaotuse alla, kuna valdkondliku inseneritööga saab tegevusi ühendada;
2) spetsialiseerumised muudeti valitavateks kompetentsideks (kokku 7), kuna lei...
ti, et sellel tasemel on juba spetsialiseerutud ja asjakohasem on kasutada valitavaid ametialasid;
- Kutsealane ettevalmistus A.6 võeti välja kutse andmisega seotud info, edaspidi on see ainult kutseandmise korras ja selle lisades.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainseneride tegevuse eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondades (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduaine...
te- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika).
Kutsealal on välja töötatud kolm kutsestandardit:
a) Mehaanikainsener, tase 6
b) Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
c) Volitatud mehaanikainsener, tase 8

8. taseme volitatud mehhaanikainsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tehnika või tehnoloogia tippspetsialist, kes arendab ja loob innovaatilisi insenertehnilisi lahendusi vähemalt ühel loetletud kitsamal ametialal:
- tootearendus
- teadusalane tegevus ja koolitamine
- tootmistehnika
- materjalitehnika
- keevitustehnika
- masina- ja robotisüsteemid
- seadmete ja -süsteemide korrashoid.

Volitatud mehaanikainsener töötab meisterlikkust nõudvates keerulistes, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades.
Ta juhib meeskondi või organisatsiooni ning koordineerib sidusvaldkondade vahelist koostööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide järgimine

A.2.2 Juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine
2. Juhendamine
Valitavad tööosad
A.2.3 Teadusalane tegevus ja koolitamine
1. Teadus- ja arendustegevus
2. Õppe- ja õppemetoodiline tegevus
3. Töö eksperdina

A.2.4 Tootearendus
1. Innovaatiliste toodete ja tehniliste lahenduste väljatöötamine
2. Projektijuhtimine
3. Töö eksperdina

A.2.5 Tootmistehnika
1. Tootmise ko...
rraldamine
2. Innovaatiliste tehnoloogiate loomine
3. Innovaatiliste tehnoloogiliste protsesside ning süsteemide loomine
4. Tootmisseadmete loomine ja rakendamine
5. Töö eksperdina

A.2.6 Materjalitehnika
1.Innovaatiliste tehnomaterjalide loomine
2. Innovaatiliste materjalitehnoloogiate loomine ja rakendamine
3. Töö eksperdina

A.2.7 Keevitustehnika
1.Keeviskonstruktsioonide uute arvutusmeetodite väljatöötamine
2 Innovaatiliste keevitustehnoloogiate kavandamine ja rakendamine
3. Keevituse kvaliteedisüsteemide kavandamine
4. Töö eksperdina

A.2.8 Masina- ja robotisüsteemid
1. Masina- ja robotisüsteemide projekteerimine
2. Robottehnoloogiate kavandamine
3. IKT kasutus masina- ja robotisüsteemide rakendamisel
4. Töö eksperdina

A.2.9 Seadmete ja -süsteemide korrashoid
1.Hooldusstrateegia kavandamine
2. Hooldustööde korraldamine
3. Töö eksperdina

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehaanikainsenerid töötavad büroodes, tootmisettevõtetes ning sise- ja välisobjektidel.
Tootmisettevõtetes ja objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse nõuetest. Tööaeg võib olla paindlik.
A.4 Töövahendid
IKT vahendid, tarkvara, spetsiifilised arvutus- ja joonestusprogrammid ning muud töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutus- ja kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist, organiseerimisvõimet, pingetaluvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
8. taseme volitatud mehaanikainsener on läbinud doktoriõppe või ta on eelnevalt omandanud 7. taseme diplomeeritud mehaanikainseneri kutse.
Mõlemal juhul on nõutav erialane töökogemus ja täienduskoolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Projekteerija, tootearendusinsener, projektijuht, tootmisjuht, tootmisinsener, käidujuht, konsultant, ekspert, arendusjuht keevituskoordinaator, tugevusanalüüside insener jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tootmissüsteemide ning -seadmete projekteerimist, ehitamist ja käitamist reguleerivad valdkondlikud rahvusvahelised ja riiklikud regulatsioonid (masinaehituse direktiiv, seadme ohutuse seadus jt). Projekteerimisel juhindub täiendavalt ehituse, meditsiini, soojusenergeetika jt valdkondade regulatsioo...nidest.
Keevitustehnika alal on kohustus läbida keevitustööde koordineerimise standardile vastav keevitustööde koordineerimise koolitus.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Volitatud mehaanikainsener, tase 8 kutse taotlemisel on nõutav tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.2 ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest valikust B.2.3 - B.2.9.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö 8

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb ja lahendab uuenduslikult ja loovalt unikaalseid insenertehnilisi ülesandeid, kasutades asjakohaseid üldiseid inseneriteadmisi (matemaatika, füüsika, insenerimehaanika, materjalitehnika jm), majandusalaseid teadmisi (ettevõtte majandusõpetus, äriprotsessid jm);
2. Leiab keerulistele erialastele probleemidele parimaid lahendusi, kasutades kogemusi ja kõrgtasemel erialaseid teadmisi;
3. Kasutab ja arendab mehhanotehnikaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (nt IKT, elekter, soojustehnika) üleseid lahendusmetoodikaid;
4. Hindab tehnoloogiate rakendatavust, võttes arvesse kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
5. Osaleb rahvusvahelistes erialastes töögruppides;
6. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome osas vilunud kasutaja tasemel, Lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala;
7. Kasutab sobivat riistvara ja nüüdisaegseid modelleerimise, simulatsiooni ning analüüsi- ja sünteesitehnikaid jt tarkvaralahendusi erialaste probleemide lahendamiseks;
8. Hoiab end kursis digitehnoloogia arengusuundadega ning toetab teisi IKT oskuste täiendamisel;
9. Püstitab IKT alaseid ülesandeid ja esitab eriala spetsialistidele tellimusi lahenduste leidmiseks;
10. Järgib andmekaitse põhinõudeid;
11. Täidab kutsealaga seotud standardite ja regulatsioonide (kvaliteedijuhtimissüsteemid, tööohutus, keskkonnakaitse, energiatõhusus) nõudeid;
12. Juhindub oma töös inseneride kutse-eetika nõuetest, Lisa 2 – Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks;
13. Toetab oma tegevuse kaudu inseneritöö ja -kutse laiemat tutvustamist, kaitseb kutseala huve;
14. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega, teeb ettepanekuid uuendusteks (nt energiatõhususe parandamiseks);
15. Vahendab sh esitab tehnilist informatsiooni kõigile arusaadavalt, algatab diskussioone ja osaleb neil;
16. Kasutab vähemalt ühte võõrkeelt, tasemel B2, Lisa 3 – Keelte oskustasemete kirjeldused.
B.2.2 Juhtimine ja juhendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Juhib meeskondi, kavandades ja algatades tegevusi ning kogudes tööülesannete kvaliteetseks täitmiseks vajalikku informatsiooni;
2. Suunab, kaasab ja innustab meeskonnaliikmeid, rakendades sobivaid juhtimise ja tasustamise meetodeid;
3. Jälgib ja kontrollib töö tulemuslikkust, annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet;
4. Määratleb töötajate arenguvajaduse ja loob võimalused töötajate enesetäiendamiseks;
5. Juhib, planeerib ja kooskõlastab projekte;
6. Annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
7. Kavandab töötajate juhendamise plaani, kirjeldades nõutavad kompetentsid ja seades eesmärgid juhendamise protsessile.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemiseks tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest valikust B.2.3 - B.2.9.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Teadusalane tegevus ja koolitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Viib läbi teadusuuringuid ja -arendustöid lähtudes uurimisteemast ja metoodikatest, juhtides uurimisgrupi tööd;
2. Publitseerib ja esitleb uurimisteemale vastavaid teadustöö tulemusi;
3. Taotleb patente ja kasulike mudelite tunnistusi vastavalt kehtestatud korrale;
4. Viib läbi õppetööd, lähtudes õppekavade ja õppeainete eesmärkidest ning õpiväljunditest, kasutades nende saavutamiseks sobivaid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi vahendeid;
5. Koostab erialapõhiseid õppematerjale;
6. Juhendab valdkondlike lõputöid magistri- või doktoritöö tasemel;
7. Koostab nõuetekohaseid erialaseid ekspertiise ja teadusartikleid, õppematerjalide ja lõputööde retsensioone;
8. Oponeerib oma eriala doktoritöid läbi akadeemilise diskussiooni.
B.2.4 Tootearendus 8

Tegevusnäitajad:
1. Projekteerib innovaatilisi tooteid, lähtudes ideelahendusest;
2. Valib ja kasutab projekteerimis- ja analüüsitarkvara (CAM,CAD, FEM jm), lähtuvalt arendatava toote spetsiifikast;
3. Juhendab prototüüpide valmistamist ja katsetamist;
4. Analüüsib ja kavandab toote erinevate elutsüklite keskkonnamõjusid kasutades sobivaid metoodikaid;
5. Taotleb patente või kasulike mudelite tunnistusi vastavalt kehtestatud korrale;
6. Komplekteerib projektimeeskonna ja korraldab selle tööd;
7. Juhib, planeerib ja kooskõlastab projekte;
8. Koordineerib projektitegevusi vastavalt ajakavale.
9. Hindab materjalide valikut ja elutsükli kavandamist keskkonna mõjusid arvestades innovatiivsete toodete arendamisel;
10. Viib läbi toodete katsetamist vastavalt katsetamise metoodikatele;
11. Koostab erialaseid ekspertiise, kasutades sobivaid metoodikaid.
B.2.5 Tootmistehnika 8

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ressursse kasutades sobivat tarkvara (nt ERP);
2. Kavandab ja juhib tootmistööd, kasutades sobivat tootmistarkvara.
3. Projekteerib valmistatavast või kavandatud tootest lähtuvalt innovaatilisi valmistustehnoloogiaid, kasutades sobivalt valitud projekteerimistarkvara (CAD, CAM);
4. Koordineerib valmistustehnoloogiate täiustamist ja testimist;
5. Koordineerib innovaatiliste tehnoloogiliste protsesside ja -süsteemide projekteerimist ning täiustamist, lähtudes tehnoloogilistest võimalustest;
6. Simuleerib protsesse ja -süsteeme virtuaalses keskkonnas;
7. Koordineerib protsesside ja süsteemide testimist reaalses tootmiskeskkonnas.
8. Projekteerib innovaatilisi või täiustab olemasolevaid tootmisseadmeid;
9. Kombineerib ja integreerib loodud seadmeid tootmissüsteemi;
10. Hindab erinevate tehnoloogiliste protsesside rakendamist tootmises, lähtudes kvaliteedistandarditest ja tootmise efektiivsusest;
11. Korraldab ja hindab tootmise ning tehnoloogia vastavust ettevõtte tehnoloogilisele dokumentatsioonile ja standarditele;
12. Koostab erialaseid ekspertiise, kasutades sobivaid metoodikaid.
B.2.6 Materjalitehnika 7

Tegevusnäitajad:
1. Modelleerib innovaatilisi materjale ja viib läbi materjaliuuringuid, lähtudes projekti lähteülesandest ja metoodikatest;
2. Katsetab materjale, lähtuvalt metoodikast;
3. Juhendab innovaatilistest materjalidest toote prototüübi valmistamist ja katsetamist, lähtuvalt metoodikast.
4. Kavandab innovaatilisi materjalitehnoloogiaid, viies läbi tehnoloogiauuringud;
5. Korraldab materjalide katsetootmist, lähtuvalt metoodikast;
6. Rakendab uusi materjalitehnoloogiaid toodete valmistamiseks, lähtudes tootele püstitatud eesmärgist, tootmis- ja keskkonnanõuetest;
7. Hindab materjalide ja tehnoloogiate valikut, lähtudes dokumentatsioonist ja analüüsist;
8. Koostab erialaseid ekspertiise materjalide ja materjalitehnoloogiate valdkonnas, kasutades sobivaid metoodikaid.
B.2.7 Keevitustehnika 7

Tegevusnäitajad:
1. Arvutab keevituskonstruktsioone ja simuleerib neid virtuaalses keskkonnas;
2. Täiustab keeviskonstruktsioonide arvutusi uute arvutusmeetoditega;
3. Projekteerib ja rakendab uusi või täiustab olemasolevaid keevitustehnoloogiaid (sh robotkeevitus);
4. Projekteerib uute materjalide keevitustehnoloogiaid;
5. Testib tehnoloogiaid virtuaalses ja reaalses keskkonnas;
6. Kombineerib ja integreerib loodud tehnoloogiaid tootmissüsteemi;
7. Projekteerib ja levitab uusi ja täiustab olemasolevaid keevituse kvaliteedisüsteeme.
8. Hindab järelevalve käigus kasutatud materjalide ja keevitustehnoloogiate vastavust kvaliteedistandarditele;
9. Tuvastab ja analüüsib keevisõmbluste- ja-konstruktsioonide purunemispõhjusi;
10. Koostab erialaseid ekspertiise keevituskonstruktsioonide ja -tehnoloogiate valdkonnas kasutades sobivaid metoodikaid.
B.2.8 Masina- ja robotisüsteemid 8

Tegevusnäitajad:
1. Projekteerib innovaatilisi masin- ja robotisüsteeme (sh koostööroboteid), kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid (tehisintellekt, masinnägemine, telemaatika jm);
2. Modelleerib ja testib masin- ja robotisüsteemide lahendusi virtuaalses ja reaalses töökeskkonnas;
3. Töötab välja riskianalüüsi metoodikaid;
4. Loob innovaatilisi tehnoloogiaid (sh „soft robots“, tehisintellekt);
5. Töötab välja ja ajakohastab hooldusstrateegia, arvestades ettevõtte võtmenäitajaid;
6. Simuleerib innovaatilisi masin- ja robotisüsteeme virtuaalses keskkonnas;
7. Hindab masinate ja robotite valikut süsteemis terviklahendust silmas pidades;
8. Analüüsib süsteemi seisakute ja mittevastavuste põhjuseid;
9. Koostab erialaseid eksperthinnanguid masin- ja robotisüsteemide valdkonnas, kasutades sobivat metoodikat.
B.2.9 Seadmete ja -süsteemide korrashoid 7

Tegevusnäitajad:
1. Töötab välja ja ajakohastab hooldusstrateegia, tuginedes võtmenäitajatele;
2. Koostab hoolduseelarve vastavalt ettevõtte eesmärkidele ja ressurssidele;
3. Määrab strateegia toimimise objektiivsed parameetrid, võimaldamaks väärtuste mõõdistamist ja hindamist;
4. Korraldab metoodikast lähtuva seadmete kriitilisuse analüüsi;
5. Valib sobivad parameetrid seadme tõrke tuvastamiseks, kasutades selleks IPF kõverat;
6. Korraldab standardsete töökäskude koostamist;
7. Juhib hooldusmeeskonda ja korraldab järelevalvet (seadmed, dokumentatsioon, töötajad);
8. Koostab erialaseid ekspertiise seadmete hoolduse valdkonnas, kasutades sobivat metoodikat;
9. Tuvastab ja analüüsib seadmete tõrke algpõhjuseid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-08112018-1.1.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.11.2018
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Mets INSERO OÜ
Vello Vainola Tallinna Tehnikakõrgkool
Veljo Konnimois RadiusTech OÜ
Andre Laanemets SKF Estonia OÜ
Priit Kulu Tallinna Tehnikaülikool
Kristo Vaher Eesti Mehaanikainseneride Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist