Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud mehaanikainsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud mehaanikainsener, tase 8
EN: Chartered Mechanical Engineer, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2023
Kehtib kuni: 31.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Mehhanotehnikaalane inseneritöö jaotati üldoskusteks B.2 ning kitsamateks tööellu kuuluvateks tegevusteks B.3.1-B.3.6. Varasem valitav kompetents Masina-ja robotisüsteemid asendati laiemalt kasutusel oleva mehhatroonikasüsteemidega, mis on tänapäeval asjakohasem. Lisati Tulevikuoskused A.6 ja nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel B.1, mis tulenevad muudetud kutsestandardi vormist.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehaanikainseneride töö eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondade (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduaine- ja ke...
emiatööstuse, põllumajandustehnika ja energeetika-) ettevõtetes.
8. taseme volitatud mehaanikainsener on laiaulatuslike kogemustega tehnika või tehnoloogia tippspetsialist, kes lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast arendab ja loob uusi tooteid või toodete valmistamise tehnoloogiaid.
Töö eeldab tegutsemist keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades.
Töötada tuleb meeskonnas koos sidusvaldkondade (nt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, elektri-, automaatika-, soojustehnika-) spetsialistidega. Tal on valmisolek juhtida töörühmi ning kanda vastutust töötajate töötulemuste eest.

Kutsealal kehtestatud kutsed:
Mehaanikainsener, tase 6
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Volitatud mehaanikainsener, tase 8

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Insenertehniliste lahenduste kavandamine ja rakendamine
A.2.2. Tarkvaralahenduste kasutamine
A.2.3. Riskijuhtimine
A.2.4. Dokumenteerimine
A.2.5. Juhendamine
A.3.6. Juhtimine
Valitavad tööosad
B.2.7. Tootmisseadmete ja -tehnoloogiate arendamine
A.2.8. Mehhatroonikasüsteemide arendamine
A.2.9. Toodete valmistamise tehnoloogiate arendamine
A.2.10. Teadustegevus ja koolitamine
A.2.11. Tööstuslike materjalide tootmistehnoloogiate arendamine
A.2.12. Keevitustehnika projekteerimine ja rak...
endamine
Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Mehaanikainseneri kutseoskused on omandatud kõrgkoolis ning praktilise töö ja enesetäiendamise käigus (vt B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Projekteerija, mehhatroonikainsener, tootearendusinsener, projektijuht, tootmisjuht, tootmisinsener, käidujuht, konsultant, ekspert, arendusjuht, keevituskoordinaator jm.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tootmissüsteemide ning -seadmete projekteerimist, ehitamist ja käitamist reguleerivad valdkondlikud rahvusvahelised ja riiklikud regulatsioonid. Kui õigusakti kohaselt peab isiku kompetentsus olema tõendatud, võib isik oma kompetentsust tõendada kutsetunnistusega kutseseaduse tähenduses, sertifitsee...rimisasutuse antud pädevustunnistusega või muu õigusakti kohase tõendiga (seadme ohutuse seadus).
Loe edasi
Peida
A.6 Tulevikuoskused
Tulevikus on erinevates valdkondades oodata suuremat automatiseerimist, mistõttu tuleb mehaanikainseneridel suuremal määral ette vajadust automaatika- ja robootikasüsteeme kavandada, arendada ning juhtida. Oluline on tunda eri robootikasüsteeme ja nende rakendusvõimalusi.
Energia- ja keskkonnasääst...
likkus on tuleviku lahutamatu osa. Mehaanikainsenerid peavad olema võimelised projekteerima ning arendama energiatõhusaid süsteeme ja seadmeid, mis eeldab neilt erinevate energiatehnoloogiate rakendusvõimaluste tundmist.
Tarkvara arendamine ja programmeerimine võimaldab protsesse automatiseerida ning süsteeme ja seadmeid kontrollida. Mehaanikainsenerid peavad tundma tarkvaralahendusi, mis aitavad nende loodud seadmete ja süsteemide tööd tõhustada.
Seadmete ja süsteemide tõhususe suurendamiseks tuleb kasutada tehisintellektil põhinevaid rakendusi ning koguda, töödelda ja analüüsida andmeid.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Volitatud mehaanikainseneri kutse moodustub üldoskustest ning kohustuslikest ja valitavatest kompetentsidest.
Kutse taotlemisel on nõutav tõendada üldoskused, kohustuslikud kompetentsid ning vähemalt üks valitav kompetents.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel:
1. erialase doktoriõppe läbimine;
2. erialane töökogemus vähemalt 4 aastat vahetult enne taotlemist;
3. erialase täiendkoolituse läbimine viimase 7 aasta jooksul mahus 6 EAP + 50 TP juhul, kui doktorikraad on omandatud rohkem kui 7 aastat tagasi (lisa 1. „Täiendusõppe ar...
vestuse juhend“);
või
1. diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 kutse;
2. erialane töökogemus vähemalt 4 aastat vahetult enne taotlemist;
3. erialase täiendkoolituse läbimine viimase 7 aasta jooksul mahus 6 EAP + 50 TP (lisa 1. „Täiendusõppe arvestuse juhend“).

Nõuded kutse taastõendamisel:
1. volitatud mehaanikainseneri, tase 8 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat;
2. erialane töökogemus vähemalt 4 aastat vahetult enne taastõendamist;
3. erialase täiendkoolituse läbimine viimase 7 aasta jooksul mahus 6 EAP + 50 TP (lisa 1. „Täiendusõppe arvestuse juhend“).

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud mehaanikainseneri kutsete andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Volitatud mehaanikainsener, tase 8 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Analüüsib oma teadmisi ja oskusi, määratleb koolitusvajaduse ja leiab võimalusi oma arengueesmärkide saavutamiseks, osaledes erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses ning lugedes erialakirjandust.
2. Näeb ja loob seoseid olemasoleva ja uue info, asjade ja nähtuste v...
ahel ning asetab info loogiliselt seostatud süsteemi.
Enesejuhtimisoskused
3. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses inseneride kutse-eetika põhimõtetest (lisa 2. „Inseneri kutse-eetika koodeks“).
4. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
5. Planeerib ja koordineerib ise oma tegevust, paneb paika ajakava ning peab kinni kokkulepitud tööplaanist ja tähtaegadest.
6. Seostab oma tegevust võimalike tagajärgedega ning on valmis ja võimeline tulemustest aru andma.
7. Hoiab delikaatseid, tundlikke ja salastatud andmeid turvaliselt ning töötleb neid vaid asjakohase volituse korral.
Lävimisoskused
8. Arvestab suhtlemisel suhtlusolukorra ja suhtluspartneri vajaduste, kultuurilise tausta, suhtlusvahendi iseärasuste jmt-ga.
9. Esitab avalikkusele, sihtrühmale või isikule asjakohast teavet suuliselt, kirjalikult või visuaalselt.
10. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome osas vilunud kasutaja tasemel (lisa 3. „Digipädevuste enesehindamise skaala“).
11. Mõistab võõrkeelset erialateksti, sh peamisi termineid ning on võimeline suhtlema võõrkeeles tasemel, mis võimaldab erialases suhtluses osaleda ning valdkonna üle arutleda.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Insenertehniliste lahenduste kavandamine ja rakendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb ja lahendab uuenduslikult ja loovalt unikaalseid insenertehnilisi ja töökorralduslikke ülesandeid, mehaanikaga seotud inseneriteadmisi (matemaatika, füüsika, insenerimehaanika, materjalitehnika jm), majandusalaseid teadmisi (ettevõtte majandusõpetus, äriprotsessid jm) ning asjakohaseid meetodeid ja tehnoloogilisi võtteid.
2. Rakendab ja arendab mehaanikaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (nt IKT, elekter, soojustehnika) üleseid lahendusmetoodikaid.
3. Analüüsib ja sünteesib iseseisvalt uusi ja keerulisi erialaseid ideid.
4. Kombineerib hariduse, täiendkoolituste ja suure kogemusega saadud teadmisi ja oskusi uue menetluse või protsessi tehniliste lahenduste väljatöötamiseks ja töösse võtmiseks.
5. Töötab välja uusi innovaatilisi meetodeid, protseduure, protsesse jm, et lahendada töö käigus tõstatunud töökorralduslikke, kontseptuaalseid jm probleeme.
6. Jälgib ja arvestab tehnika viimaseid suundumusi ja arengut.
7. Töötab olemasoleva teabe ja võimaluste põhjal välja parima lahenduse ning võtab või annab selle ka töösse.
8. Juhib (digi)tehnoloogilisi muudatusi, et organisatsioonide ülene sotsiaalne, majanduslik ja keskkondlik areng oleks jätkusuutlik.
B.3.2 Tarkvaralahenduste kasutamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab eriala spetsiifilisi tarkvaralahendusi, programme, infotehnoloogilisi töövahendeid ja tehisintellektil põhinevaid tööriistu.
2. Oskab näha infotehnoloogia (IT) arendamise vajadust, mõistab andmete töötlemise automatiseerimise vajadust, kasutades andmeanalüütilisi meetodeid.
3. Püstitab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaseid ülesandeid ja esitab eriala spetsialistidele tellimusi lahenduste leidmiseks.
4. Koordineerib infosüsteemide väljatöötamist ja juurutab neid, jälgides, et need oleksid kooskõlas äritegevuse nõuetega. Arvestab kõikide ettevõttesiseste ja -väliste asjaoludega (nt riskid, ressursid, vastavus õigusaktidele ja valdkonna standardnõuetele), et saavutada seatud eesmärgid.
B.3.3 Riskijuhtimine 8

1. Kaardistab toote, seadme või protsessiga seotud riskid, järgides organisatsiooni riskijuhtimispoliitikat,
2. Hindab oma vastutusala piiridesse jäävate protsesside tõhusust ja mõjusust.
3. Järgib juhendeid ja tehnilisi protseduure, et tagada organisatsiooni töö kokkulepitud tingimuste kohaselt.
B.3.4 Dokumenteerimine 8

1. Koostab ja sisestab infosüsteemi asjakohast ja vajalikku infot tööülesannete täitmise käigus vastavalt ettevõtte nõuetele, et tagada info kasutatavus.
2. Korraldab dokumentatsiooni säilitamise vastavalt organisatsioonis ettenähtud korrale.
3. Töötab välja ettevõtte dokumentatsioonihalduse sh säilitamise korra.
B.3.5 Juhendamine 8

1. Abistab ja toetab kolleege, juhte, alluvaid jt tööalaste oskuste ja teadmiste omandamisel, tööülesannete täitmisel või äriüksuse tegevuses, vajaduse korral delegeerib ülesandeid.
2. Kavandab, koordineerib ja juhendab meeskonna, töötajate või õpilaste rühma tegevusi organisatsiooni eesmärkidest lähtuvalt.
3. Motiveerib teisi ühise eesmärgi nimel tegutsema või mingeid tulemusi saavutama.
4. Määratleb töötajate arenguvajaduse ja loob võimalused töötajate enesetäiendamiseks.
B.3.6 Juhtimine 8

1. Tagab organisatsiooni, meeskonna või protsessi juhtimise seaduspärasuse ja ladusa toimimise ning on valmis oma juhitud alluvate tegevusest aru andma.
2. Juhib meeskondi, planeerib ja koordineerib projekti tegevusi.
3. Kogub tööülesannete kvaliteetseks täitmiseks vajalikku informatsiooni.
4. Jälgib ja kontrollib töö tulemuslikkust, annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav tõendada vähemalt üks valitav kompetents B.3.7 - B.3.12
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Tootmisseadmete ja -tehnoloogiate kasutamise korraldamine ja arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib sobivat tarkvara (nt ERP) kasutades vajalikke ressursse, kavandab ja juhib tootmistööd.
2. Projekteerib valmistatavast või kavandatud tootest lähtuvalt innovaatilisi valmistustehnoloogiaid, kasutades sobivalt valitud projekteerimistarkvara (CAD, CAM).
3. Koordineerib valmistustehnoloogiate täiustamist ja testimist ning innovaatiliste tehnoloogiliste protsesside ja süsteemide projekteerimist ja täiustamist.
4. Simuleerib protsesse ja süsteeme virtuaalses keskkonnas.
5. Koordineerib protsesside ja süsteemide testimist reaalses tootmiskeskkonnas.
6. Projekteerib innovaatilisi tootmisseadmeid või täiustab olemasolevaid tootmisseadmeid.
7. Kombineerib ja integreerib loodud seadmeid tootmissüsteemi.
8. Hindab erinevate tehnoloogiliste protsesside rakendamist tootmises, lähtudes kvaliteedistandarditest ja tootmise efektiivsusest.
9. Korraldab ja hindab tootmise ning tehnoloogia vastavust ettevõtte tehnoloogilisele dokumentatsioonile ja standarditele.
B.3.8 Mehhatroonikasüsteemide arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Projekteerib innovaatilisi masin- ja robotisüsteeme (sh koostööroboteid), kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid (tehisintellekt, masinnägemine, telemaatika jm).
2. Modelleerib ja testib masin- ja robotisüsteemide lahendusi virtuaalses ja reaalses töökeskkonnas.
3. Loob innovaatilisi tehnoloogiaid (sh soft robots, tehisintellekt).
4. Simuleerib innovaatilisi masin- ja robotisüsteeme virtuaalses keskkonnas.
5. Hindab masinate ja robotite valiku õigsust süsteemis, et see vastaks terviklahendusele.
6. Analüüsib süsteemi seisakute ja mittevastavuste põhjuseid.
7. Koostab eksperthinnanguid masin- ja robotisüsteemide valdkonnas, kasutades sobivat metoodikat.
8. Projekteerib uusi mehhatroonikasüsteeme sh robotisüsteeme, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid (nt tehisintellekt) ning täiustab olemasolevaid tootmisprotssesside parendamiseks, arvestades ergonoomikat, tootlikkust, ressursi säästlikkust ja ohutust.
9. Simuleerib mehhatroonikasüsteeme virtuaalses keskkonnas süsteemide optimeerimiseks ja visualiseerimiseks, kasutades sobivat tarkvara.
10. Koordineerib erinevate spetsialistide meeskonna tööd masin- ja robotisüsteemide juurutamisel ja paigaldamisel töökeskkonda.
11. Koostab mehhatroonikasüsteemide hoolduskava vastavalt seadmete kasutus- ja hooldusjuhenditele.
12. Planeerib ja korraldab mehhatroonikasüsteemide hooldus- ja remonditöid, järgides hoolduskava.
B.3.9 Toodete valmistamise tehnoloogiate arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Projekteerib ideelahendusest lähtudes innovaatilise toote, kasutades projekteerimis- ja analüüsitarkvara (CAM, CAD, FEM jm) ja lähtudes arendatava toote spetsiifikast.
2. Juhendab prototüüpide valmistamist ja katsetamist.
3. Analüüsib ja kavandab toote erinevate elutsüklite keskkonnamõjusid kasutades sobivaid metoodikaid.
4. Taotleb patente või kasulike mudelite tunnistusi vastavalt kehtestatud korrale.
5. Komplekteerib projektimeeskonna ja korraldab selle tööd.
6. Juhib, planeerib ja kooskõlastab projekte ning koordineerib projektitegevusi vastavalt ajakavale
7. Hindab materjalide valikut, elutsükli kavandamist ja keskkonna mõjudega arvestamist innovatiivsete toodete arendamisel.
8. Viib läbi toodete katsetamist vastavalt katsetamise metoodikatele.
9. Koostab erialaseid ekspertiise, kasutades sobivaid metoodikaid.
B.3.10 Teadusalane tegevus ja koolitamine 8

1. Viib läbi teadusuuringuid ja arendustöid, lähtudes uurimisteemast ja metoodikatest, juhtides uurimisgrupi tööd.
2. Publitseerib ja esitleb uurimisteemale vastavaid teadustöö tulemusi.
3. Taotleb patente ja kasulike mudelite tunnistusi vastavalt kehtestatud korrale.
4. Viib läbi õppetööd, lähtudes õppekavade ja õppeainete eesmärkidest ning õpiväljunditest, kasutades nende saavutamiseks sobivaid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi vahendeid.
5. Koostab erialapõhiseid õppematerjale.
6. Juhendab valdkondlikke lõputöid magistri- või doktoritöö tasemel.
7. Koostab nõuetekohaseid erialaseid ekspertiise ja teadusartikleid, õppematerjalide ja lõputööde retsensioone.
8. Oponeerib oma eriala doktoritöid läbi akadeemilise diskussiooni.
B.3.11 Tööstuslike materjalide tootmistehnoloogiate arendamine 8

1. Modelleerib innovaatilisi materjale ja viib läbi materjaliuuringuid, lähtudes projekti lähteülesandest.
2. Katsetab materjale, kasutades sobivat metoodikat.
3. Juhendab innovaatilistest materjalidest toote prototüübi valmistamist ja katsetamist
4. Kavandab innovaatilisi materjalitehnoloogiaid, et viia läbi tehnoloogiauuringud.
5. Korraldab metoodikast lähtuva materjalide katsetootmise.
6. Rakendab uusi materjalitehnoloogiaid toodete valmistamiseks, lähtudes tootele püstitatud eesmärgist ning tootmis- ja keskkonnanõuetest.
7. Hindab materjalide ja tehnoloogiate valiku vastavust, lähtudes dokumentatsioonist ja analüüsist.
8. Koostab erialaseid ekspertiise materjalide ja materjalitehnoloogiate valdkonnas.
B.3.12 Keevitustehnika projekteerimine ja rakendamine 8

1. Teeb keevituskonstruktsioonide arvutused ja simuleerib neid virtuaalses keskkonnas.
2. Täiustab keeviskonstruktsioonide arvutusi uute arvutusmeetoditega.
3. Projekteerib ja rakendab uusi või täiustab olemasolevaid keevitustehnoloogiaid sh robotkeevitust.
4. Projekteerib uute materjalide keevitustehnoloogiaid.
5. Testib tehnoloogiaid virtuaalses ja reaalses keskkonnas.
6. Kombineerib ja integreerib loodud tehnoloogiaid tootmissüsteemi.
7. Projekteerib ja evitab uusi ja täiustab olemasolevaid keevituse kvaliteedisüsteeme.
8. Hindab järelevalve käigus kasutatud materjalide ja keevitustehnoloogiate vastavust kvaliteedistandarditele.
9. Tuvastab ja analüüsib keevisõmbluste ja -konstruktsioonide purunemise põhjusi.
10. Koostab erialaseid ekspertiise keevituskonstruktsioonide ja -tehnoloogiate valdkonnas, kasutades sobivaid metoodikaid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-01112023-2.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 29
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2023
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehaanikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Täiendusõppe arvestuse juhend
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika koodeks
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Mets Insero OÜ
Aigar Hermaste Tallinna Tehnikaülikool
Vello Vainola Eesti Mehaanikainseneride Liit, Tallinna Tehnikakõrgkool
Martinš Sarkans Red Line Group OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist