Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, tase 4
EN: Photovoltaic system installer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.05.2018
Kehtib kuni: 23.04.2019
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja 188637 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 07.07.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Viljandi Kutseõppekeskus Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja 131118 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 25.04.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide (edaspidi FEET-süsteemide) paigaldaja monteerib paneele, kilpe, invertereid jm liitumispingega kuni 1 kV FEET-süsteemide seadmeid, millega toodetakse taastuvast energiaallikast - päikesest - elektrienergiat.
FEET-süsteemide paigaldaja teeb ehitus- ja kaab...
eldustööd ning montaaži- ja hooldustöid järgides eelnevalt koostatud projekti, tööjoonist või tootja paigaldusjuhendit.
Ta vastutab monteeritud paigaldise nõuetele vastavuse eest: paigaldis peab olema ohutu, asjakohane, toimiv ja töökindel. FEET-süsteemide paigaldaja kasutab ressursse säästvalt ja tegutseb keskkonnahoidlikult.
Töö eeldab elektriseadmete paigaldamise oskuste olemasolu ning teadmisi paneelide kinnitus- ja katusekonstruktsioonidest ning kõrgtöödest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub nii sise- kui ka välistingimustes, ka kõrgustes. Võimalik on kokkupuude müra ja tolmuga ning pingestatud seadmetega, seetõttu nõutakse tööohusnõuete täpset täitmist ja vajaduse korral isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist.
A.4 Töövahendid
Käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid (nt tõstukid, talid) ja mõõte- ja häälestusseadmed (testrid, ampermeetrid, arvuti koos lisaseadmetega jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
FEET-süsteemide paigaldaja töö eeldab füüsilist vastupidavust ja võimet töötada kõrgustes, sest töötatakse ka katustel ja tõstukitel.
Töös on oluline keskendumis- ja kohanemisvõime, analüüsivõime, käeline osavus, meeskonnas töötamise oskus, keskkonnataluvus ja vastutusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Väljaõpe elektrialal või sellega seotud aladel (nt mehhatroonika, automaatika) või ehituse alal. Eeldatakse erialast töökogemus ja direktiivijärgse FEET-paigaldamise koolituse läbimist.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
FEET-süsteemide tehniku kompetentsistandardi alusel koolituse läbimist tõendav tunnistus tõendab isiku pädevust paigaldada FEET-süsteeme ehitus- ja elektripaigaldiste valdkondi reguleerivate õigusaktide mõistes. Seaduses ette nähtud juhtudel töötab ta vastutava spetsialisti juhendamisel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb ühest kompetentsist.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. loeb projekti jooniseid ja toodete paigaldusjuhendeid;
2. valmistab objekti ette ja teeb seadmete eelmontaaži, lähtudes seadmete kasutusjuhenditest;
3. paigaldab vajalikud konstruktsioonid, toed, kinnitid;
4. paigaldab seadmed kinnituskonstruktsioonidele, kasutades asjakohaseid võtteid ja vahendeid (nt tõstemehhanismid);
5. paigaldab seadmed, ajamid ja ühendusjuhtmed ning kontrollib elektrilisi ja mehhaanilisi ühendusi;
6. kontrollib paigaldatud seadmete töövalmidust ja ühenduste vastavust projektdokumentatsioonile;
7. seadistab seadmed sobivaid rakendusprogramme kasutades; veendub, et seadmed vastavad projektile ja paigaldusjuhistele ning etteantud tehnilistele tingimustele;
8. sooritab süsteemi kontrollkäivitamise ja peatamise ning veendub seadmete laitmatus töös;
9. dokumenteerib paigaldamisega seotud tegevused, sh täidab paigaldustööde tööpäevikut, koostab vajalikud aktid;
10. komplekteerib ja annab üle paigaldisega seotud dokumentatsiooni;
11. hooldab süsteeme, kaasates vajaduse korral elektrilisteks kontrollmõõtmisteks spetsialisti, dokumenteerib hooldetoimingud.

Teadmised:
1) töökorralduse põhimõtted;
2) liinitarvikute koostejoonised ja markeeringud;
3) juhtmete ja trosside paigaldamise tehnoloogiad;
4) mõõtmismetoodika, mõõtevahendid;
5) paigaldamismeetodid;
6) seadmete ja ajamite tööpõhimõtted: sh elektrienergia allikate tööpõhimõtted, ülekande ja muundamise põhimõtted, liigpingekaitse- kui ka piksekaitsesüsteemide tööpõhimõtted ja paigaldustingimused;
7) ehitus ja kasutusotstarve;
8) tehnilise joonestamise põhialused topograafilised tingmärgid, asukoha määramiseks vajalikud tehnilised vahendid (GPS-seade jt);
9) elektrotehnika ja infotehnoloogia alane terminoloogia, joonistes kasutatavad tingmärgid, SI-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikud, teisendamis- ja võrdlusarvutused;
10) kaabli paigaldamise tehnoloogia, seadistusprogrammid, otsimootorid ja suhtlusprogrammid, häälestusprogrammid ja -vahendid, kommunikatsiooni- ja häälestamisvõimalused;
11) raudbetoon- ja teraskonstruktsioonide liigid ja kasutusala;
12) konstruktsioonide kandevõime;
13) ehitustööde liigid (sh pinnase-, raketise-, armeerimis- ja betoonitööde tehnoloogia);
14) tõstetööd;
15) lukksepatööd;
16) elektritööd;
17) ehitustööde ohutusnõuded;
18) elektripaigaldisi reguleerivad õigusaktid ja standardid (standardipõhised pinge tunnussuurused);
19) keskkonnaohtlikud ja utiliseerimise erinõuete alla käivad materjalid, nende käitlemine;
20) tööohutuse ja -tervishoiu nõuded;
21) tööalase suhtlemise põhitõed (kaastöötajad, kliendid ja sidusvaldkondade esindajad);
22) erialane inglise keel (sh kasutusjuhendid ja seadistusprogrammid).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-03052018-1.3.3/2K
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.05.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektri, sooja- ja gaasivarustus
Kutse grupp: Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7127 Kliima- ja külmutusseadmete mehaanikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anti Tiik Bakeri OÜ
Priit Kaselaan Bakeri OÜ
Ander Pukk Naps Solar Estonia OÜ
Argo Rosin Tallinna Tehnikaülikool
Rein Pinn Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist