Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja, tase 4
EN: Photovoltaic system installer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.03.2024
Kehtib kuni: 13.03.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja 210259 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.03.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme päikeseelektrisüsteemide paigaldaja töö eesmärk on tagada paigaldatud päikeseelektrisüsteemide töökindlus ja projektile (sh tarbija vajadustele) vastavus.
Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja paigaldab ja hooldab paneele, kilpe (jaotus- ja juhtimiskeskusi), invertereid jm seadmeid ning süs...
teeme, millega toodetakse taastuvast energiaallikast - päikesest - elektrit.
Töö eeldab paneelide kinnitus- ja katusekonstruktsioonide montaažitööde ning kõrgtööde oskusi. Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja töötab iseseisvalt või töörühma liikmena täites tööülesandeid vähe muutuvates olukordades keskkonnahoidlikult ja ressursse säästvalt.
Lähedane kutse:
Sisetööde elektrik, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Paigaldustööd
1. Paigaldamistööde ettevalmistus
2. Konstruktsioonide paigaldamine
3. Seadmete ja ühenduste paigaldamine

A.2.2 Kontroll ja seadistamine
1. Elektriliste ja mehhaaniliste ühenduste kontrollimine
2. Paigaldatud seadmete töövalmiduse kontroll
3. Seadmete seadistamine
4. ...
Süsteemi kontrollkäivitamine ja peatamine

A.2.3 Paigaldustööde dokumenteerimine
1. Paigaldamisega seotud tegevuste dokumenteerimine
2. Kasutusjuhendi tutvustamine kliendile

A.2.4 Seadmete hooldus
1. Seadmete hooldamine
2. Hooldustoimingute dokumenteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse sise- ja välistingimustes, vajadusel kõrgustes (katustel ja tõstukitel). Arvestama peab võimalikku kokkupuudet müra, tolmu ning pingestatud seadmetega. Kohustus on kasutada isiku- ja kaitsevahendeid.
A.4 Töövahendid
Käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid (nt tõstukid, talid) ja mõõte- ja häälestusseadmed (testrid, ampermeetrid, arvuti koos lisaseadmetega jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab füüsilist vastupidavust. Töös on oluline keskendumis- ja kohanemisvõime, analüüsivõime, käeline osavus, koostöövõime, keskkonnataluvus ja vastutusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse töö käigus või jätkuõppes, mis eeldab elektriala kutseoskusi ja erialast töökogemust.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Selle kutsestandardi järgse koolituse läbimist tõendav tunnistus tõendab isiku pädevust paigaldada päikeseenergiasüsteeme ehitus- ja elektripaigaldiste valdkondi reguleeriva EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/28/EÜ kohaselt. 4. taseme päikeseelektrisüsteemide paigaldaja töötab vastutava sp...etsialisti juhtimisel. Alus: Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 4. taseme päikeseelektrisüsteemide paigaldaja kutsestandardi järgse õppekava läbimisel omandatakse kompetentsid B.2.1–B.2.5
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Paigaldustööd 4

Tegevusnäitajad:
Paigaldamistööde ettevalmistus
1. Leiab projektist ja seadmete paigaldusjuhenditest tööülesande täitmiseks vajaliku info.
2. Hindab enne paigaldamist objektil ehitusprojekti teostatavust ja teeb vajadusel ettepanekuid tööprojekti korrigeerimiseks.
3. Valmistab ette nõuetekohase töökoha ja töövahendid.
Konstruktsioonide paigaldamine
4. Paigaldab vajalikud konstruktsioonid, toed ja kinnitid järgides projektis ja seadmete paigaldusjuhendites etteantud juhiseid, kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.
Seadmete ja ühenduste paigaldamine
5. Paigaldab projektikohaselt seadmed ja teeb vajalikud ühendused kasutades asjakohaseid võtteid ja vahendeid järgides projektis ja seadmete paigaldusjuhendites etteantud juhiseid, kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.
B.2.2 Kontroll ja seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
Elektriliste ja mehhaaniliste ühenduste kontrollimine
1. Kontrollib elektriliste ja mehhaaniliste ühenduste vastavust projektile ja seotud dokumentatsioonile, kasutades asjakohaseid meetodeid ja seadmeid.
Seadmete seadistamine
2. Seadistab seadmed vastavalt projektis esitatud parameetritele, kasutades asjakohaseid programme ja -vahendeid sh kommunikatsiooni- ja häälestamisprogramme.
Süsteemi kontrollkäivitamine ja peatamine
3. Teeb süsteemi kontrollkäivitamise ja peatamise kasutades sobivaid lülitusi, veendumaks seadmete laitmatus töös.
B.2.3 Paigaldustööde dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
Paigaldamisega seotud tegevuste dokumenteerimine
1. Dokumenteerib paigaldamisega seotud tegevused, sh täidab paigaldustööde päevikut, dokumenteerib töösituatsioonist tulenenud muudatused järgides dokumenteerimise nõudeid.
Kasutusjuhendi tutvustamine kliendile
2. Tutvustab päikeseelektrisüsteemi kasutusjuhendit kliendile arusaadaval moel.
B.2.4 Seadmete hooldus 5

Tegevusnäitajad:
Hoolduskava ja tööjuhendiga tutvumine
1. Teeb hoolduskava ja tööjuhendi alusel selgeks seadme hoolduse protseduurid.
Seadmete plaaniline hooldus
2. Määrib, puhastab, pingutab, seadistab ja joondab seadmed ja komponendid vastavalt hoolduskavale.
Kontroll ja käivitamine
3. Kontrollib tuuliku juhtarvutist tuuliku valmisolekut taaskäivituseks.
4. Käivitab tuuliku või annab tuuliku juhtimise üle dispetšerile.
Dokumenteerimine
5. Koostab kliendile tehnilise raporti teostatud hooldustööde kohta ning mõõteprotokolli.
6. Koostab tööandjale majandusraporti kasutatud tööaja, läbitud marsruudi, varuosade ja avastatud puuduste kohta.
7. Koostab tööandjale majandusraporti kasutatud tööaja, läbitud marsruudi, kasutatud varuosade ja avastatud puuduste kohta.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid.
2. Juhindub elektripaigaldisi reguleerivatest standarditest ja ehituseeskirjadest.
3. Teeb kindlaks hoone konstruktsiooni ja tehnosüsteemidega seonduvaid ning muid ohuallikaid.
4. Teadvustab tööeesmärkide saavutamisega kaasnevaid riske (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks.
5. Kasutab elektrotehnika ja infotehnoloogia terminoloogiat, tingmärke ning si-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikuid.
6. Osaleb meeskonnatöös, tajub oma rolli, reageerib kiiresti muutunud olukordades.
7. Jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
8. Kasutab töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult.
9. Suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt.
10. Vajadusel juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires.
11. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni ja ohutuse osas algtasemel kasutaja tasemel, lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
12. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks vähemalt tasemel A2 osaoskus lugemine, lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.
13. Kasutab IKT riistvara ja erialast rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda.
14. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis tehnoloogiliste (sh digitehnoloogiliste) muudatustega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-14032024-2.11/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 35
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.03.2024
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektri, sooja- ja gaasivarustus
Kutse grupp: Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anti Tiik Bakeri OÜ
Priit Kaselaan Bakeri OÜ
Andres Meesak Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon MTÜ
Ander Pukk Naps Solar Estonia OÜ
Aulika Riisenberg SA Innove
Argo Rosin TalTech
Tuuliki Kasonen Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
Indrek Gregor Tuge energia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist