Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metsatehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Metsatehnik, tase 4
EN: Forestry technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.06.2018
Kehtib kuni: 26.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. oktoobrini 2025 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/34 27.04.2023.
--------------------------------------------------

11.06.2018
a) Muutus kutsestandardi nimi (varasemalt metsur, tase 4), kuna selle erialaga inimene töömaailmas tegeleb tegelikult metsa tehnilise majandamisega ja uus nimi väljendab töö sisu asjaosalis...
tele selgemalt.
b) Senine standard sisaldas lisaks juhtimise kompetentsile 1:1 raietöölise kompetentse ja nägi ette, et metsur ise ongi ka raietööline. Uues standardis on rõhk asetatud korralduslikule tööle ja tööplaani ettevalmistamisele ja vähem raietööde tegemisele.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Metsatehnik 215704 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 14.05.2020 Vastuvõtt lõppenud, õppimine lubatud
2 Luua Metsanduskool Metsatehnik 210703 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.05.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Metsatehnikud töötavad metsakorralduse ja metsamajandusega tegelevates organisatsioonides (ettevõtted, riigiasutused, metsaühistud jne).
Nad tunnevad hästi metsa kui ökosüsteemi ja oskavad metsa inventeerida ning koostada metsamajandamiskava.
Metsatehnik, tase 4 on spetsialist, kes inventeerib met...
sa ja koostab metsamajandamiskava.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Metsamajanduslike tööde tegemine
1. Tööala õigsuses ja ohutuses veendumine
2. Metsauuenduse rajamine
3. Metsauuendustööde kvaliteedi hindamine
4. Metsauuenduse hooldamine
5. Metsakasvatuslik puude valimine
6. Puidu sortimendi kvaliteedi ja mahu hindamine
7. Tööks vajaliku dokumentatsioo...
ni haldamine

A.2.2 Metsakorraldus
1. Metsaeraldiste kaardistamine
2. Metsa inventeerimine
3. Metsamajanduskava koostamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Metsatehniku töö toimub põhiliselt looduslikus keskkonnas ja välitingimustes ning on sõltuv nii ilmaoludest kui aastaajast. Tööaeg on paindlik, sest metsatehnik töötab peamiselt üksinda ja planeerib oma tööd ja tööaega ise. Metsas viibimine eeldab head füüsilist vastupidavust ja tervist.
A.4 Töövahendid
Arvuti, nutiseade, telefon, sõiduk, metsa inventeerimise töövahendid (kõrgusmõõtja, juurdekasvupuur, talmeeter, relaskoop, mullapuur, klupp jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutsealal töötamine eeldab orienteerumisvõimet looduses, ruumilise mõtlemise võimet, otsustus- ja vastutusvõimet, rutiinitaluvust, suhtlemisvalmidust ning füüsilist vastupidavust ja tervist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme metsatehnikuna töötaval inimesel on kas
a) vastava taseme erialane kutseharidus või
b) muu metsandusalane haridus ja praktiline töökogemus
A.7 Enamlevinud ametinimetused
metsakorraldaja, taksaator, metsa hindaja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Metsatehnik, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik (B.2.1 – B.2.3) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Metsamajanduslike tööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Veendub kaarti või elektroonilisi abivahendeid kasutades tööala õigsuses.
2. Rajab metsauuendust, arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsakultiveerimismaterjali tüüpi.
3. Kontrollib metsauuendustööde kvaliteeti ja nõuetele vastavust (nt metsataimede kinnitustugevus pinnases, istutussügavus, istutuskoha valik, metsataimede ja külvikohtade algtihedus jne).
4. Hooldab metsauuendust ja noorendikku. Kontrollib tööde kvaliteeti ja nõuetele vastavust, lähtudes tööülesandest (tulevikupuistuks sobilike puude kvaliteet, nende arv hektaril ja vahekaugus).
5. Valib raietel ja metsauuendust hooldades metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine, säilik- ja seemnepuude valimine ja ökotoni kujundamine jm) lähtudes kasvama jäävad puud.
6. Hindab tootmisülesandest lähtudes puidu sortimendi kvaliteeti ja mahtu.
7. Haldab tööks vajalikke dokumente (nt leping, metsateatis, puidu sortimendi leht, raielangi tehnoloogiline kaart, raie üleandmise ja vastuvõtmise akt jne) vastavalt ettevõtte töökorraldusele, töö eripärale ja õigusaktide nõuetele.

Teadmised:
1) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;
2) metsabioloogia alused, sh põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja kasvamine;
3) puude enamlevinud kahjustused;
4) metsatüpoloogia;
5) metsakultiveerimismaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded;
6) metsauuendamise võtted;
7) metsakasvatuslikud eesmärgid ja võtted;
8) hooldus- ja uuendusraiete tegemise põhimõtted (puude valik, rinnaspindalade alammäärad, puistu raiekraadi/harvendusastme määramine jne);
9) puiduvarumise tehnoloogiad;
10) puidu kvaliteedinõuded, puidurikked ja sortimendi tähistamise põhimõtted;
11) puidu koguse hindamise põhimõtted;
12) keskkonnakaitse ja säästva metsanduse alused;
13) töökeskkonna ja -ohutuse alused;
14) relaskoobi kasutamise põhimõtted;
15) võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted.
B.2.2 Metsakorraldus 4

Tegevusnäitajad:
1. Kaardistab takseertunnuste põhjal metsaeraldisi, kasutades selleks topograafilisi materjale ja elektroonilisi abivahendeid.
2. Inventeerib metsa, kasutades metsainventeerimise töövahendeid (nt kõrgusmõõtja, juurdekasvupuur, talmeeter, relaskoop, mullapuur, klupp jt ) ja lähtudes õigusaktidest ja metsa takseertunnustest.
3. Koostab lähtudes metsainventeerimise andmetest ja õigusaktidest metsamajanduskava.

Teadmised:
1) geoinfosüsteemide ja kaartide kasutamise põhimõtted;
2) topograafia alused;
3) metsanduslikud infosüsteemid ja tarkavaralahendused, nende kasutamise põhimõtted;
4) metsabioloogia alused, sh enamlevinud puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja kasvamise põhimõtted;
5) metsatüpoloogia;
6) metsakasvatuslikud eesmärgid, võtted ja meetodid;
7) metsakaitse ja keskkonnakaitse alused;
8) metsakorraldust ja metsa majandamist reguleerivad õigusaktid;
9) metsatakseerimise põhimõtted;
10) metsamajanduslike tööde tehnoloogiad ja tehnoloogilise ahela toimimine;
11) metsainventeerimise töövahendid, nende kasutamise põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Metsatehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Töötab eesmärgipäraselt, planeerib oma aega ja tegevusi ning arvestab võimalike muutustega töökorralduses või ümbritsevates oludes.
2. Jälgib tähtaegadest ning töö etappidest kinnipidamist.
3. Vastutab enda tööülesannete täitmise eest.
4. Osaleb meeskonnatöös ja annab oma panuse ühise tulemuse saavutamiseks.
5. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
6. Täiendab ennast tööalaselt, õpib ja omandab uusi oskusi ning töövõtteid, meetodeid ja tehnikaid.
7. Hindab oma töös ettetulevaid ohufaktoreid. Väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuste tekkimist ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks. Käitub ohuolukordades (nt metsapõleng) adekvaatselt, annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi ja kutsub professionaalse abi.
8. Kasutab oma töös arvutit järgmistes osaoskustes: infotöötlemine, kommunikatsioon ja ohutus iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome ja probleemilahendus algaja kasutaja tasemel (Lisa 1 -Digipädevuste enesehindamise skaala)
9. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 (Lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused) ja on võimeline suhtlema vähemalt ühes võõrkeeles tasemel A.2.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-11062018-1.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.06.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Metsur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
314 Bioteaduste tehnikud jms keskastme spetsialistid
3143 Metsandustehnikud
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tenek Mäekivi Luua Metsanduskool
Veiko Belials Luua Metsanduskool
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Mikk Vakkum Talumets OÜ
Andres Lavrenov Tornator Eesti OÜ
Peeter Olesk Stora Enso Eesti
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist