Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Taksaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Taksaator, tase 4
EN: Forestry Technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.04.2023
Kehtib kuni: 26.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Muudeti kutsestandardi nimetust – varem metsatehnik, tase 4
2. Muudeti kutsestandardi struktuuri:
a. Jäeti ära kompetents „Metsamajanduslike tööde tegemine“.
3. Ajakohastati ja täpsustati A-osa ja B-osa sõnastusi ning võeti välja kordused.
4. Üldoskused (varem kutset läbiv kompetents) sõnastati ümber koostöös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Taksaator 254263 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.04.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Taksaator, tase 4 on spetsialist, kes inventeerib metsa ja koostab metsamajandamiskava.
Taksaatorid töötavad metsakorralduse ja metsamajandusega tegelevates organisatsioonides (ettevõtted, riigiasutused, metsaühistud jne). Nad tunnevad hästi metsa kui ökosüsteemi ja metsa uuendamise, kasvatamise ...
ja majandamise võtteid.

Taksaator töötab töökohal üksi ja planeerib oma tööd ja tööaega ise. Töö eeldab suhtlemist klientidega. Ta vastutab kliendile antud soovituste asjakohasuse eest.

Taksaatori töö toimub põhiliselt metsas ning on sõltuv nii ilmaoludest kui aastaajast. Metsas viibimine eeldab head füüsilist vastupidavust ja tervist.

Peamised töövahendid on arvuti, nutiseade, sõiduk, metsa inventeerimise töövahendid (kõrgusmõõtja, juurdekasvupuur, talmeeter, relaskoop, mullapuur, klupp jt).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Metsakorraldus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme taksaatorina töötavad inimesed, kes on kas läbinud erialase kutseõppe või omavad muud metsandusalast haridust, erialast töökogemust ning on läbinud erialase täienduskoolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Taksaator, metsa hindaja, metsatehnik.
A.6 Tulevikuoskused
Taksaatori töös muutuvad järjest olulisemaks:
1. Säästva metsanduse põhimõtetega arvestamine (metsa ökoloogilised, majanduslikud, sotsiaalsed, sh kultuurilised väärtused) ja metsa ökohüvede mõistmine.
2. Teadmised efektiivsetest metsakasvatuse ja -majandamise viisidest kliimamuutuse tingimustes, s...
h metsa vastupanuvõime suurendamiseks keskkonnamõjude suhtes, nt ekstreemsete ilmastikuolude ja -nähtuste või metsakahjurite levikuga seoses.
3. Kaugseire ja teiste metsainventeerimise tehnoloogiate kasutamise oskused.
4. Suhtlemisoskused, sh avaliku esinemise oskused.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Taksaator, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslik kompetents B.3.1.
B.2 Taksaator, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt;
2. järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid;
3. vastutab oma kutsetegevuse eest oma tegevusulatuse ja pädevuse piires;
4. töötab eesmärgipäraselt, planeerib oma aega ja tegevusi ning arvestab...
võimalike muutustega töökorralduses või ümbritsevates oludes;
5. kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides;
6. käitub ohuolukordades (nt metsapõleng) adekvaatselt, annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi ja kutsub professionaalse abi;
7. säilitab teistega suheldes hea kontakti, väljendab end arusaadavalt ja arvestab suhtluspartneri vajadustega;
8. säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli;
9. teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt;
10. täiendab ennast tööalaselt, õpib ja omandab uusi oskusi ning töövõtteid, meetodeid ja tehnikaid;
11. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja on võimeline suhtlema vähemalt ühes võõrkeeles tasemel A2 (vt lisa 1);
12. kasutab digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet iseseisva kasutaja tasemel, v.a osaoskused sisuloome ja probleemilahendus, mida kasutab algtasemel (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Metsakorraldus 4

Tegevusnäitajad:
1. veendub kaarti või elektroonilisi abivahendeid kasutades asukoha õigsuses;
2. kaardistab takseertunnuste põhjal metsaeraldisi, kasutades selleks topograafilisi materjale ja elektroonilisi abivahendeid;
3. inventeerib metsa, kasutades metsainventeerimise töövahendeid (nt kõrgusmõõtja, juurdekasvupuur, talmeeter, relaskoop, mullapuur, klupp) ja lähtudes õigusaktidest ning metsa takseertunnustest;
4. koostab lähtudes metsainventeerimise andmetest ja õigusaktidest metsamajanduskava, arvestades vajadusel säästva metsanduse standardi nõuetega.

Teadmised:
1) metsabioloogia alused, sh põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja kasvamine;
2) metsakaitse alused, puude enamlevinud kahjustused ja seosed puiduriketega;
3) metsatüpoloogia;
4) metsakasvatuslikud eesmärgid, võtted ja meetodid;
5) ökohüvede määratlemise üldpõhimõtted (sh metsade kõrvalkasutus, jahikorraldus, puhkevõimalused jne);
6) kultiveerimismaterjalide tüübid ja metsauuendamise võtted;
7) hooldus- ja uuendusraiete tegemise põhimõtted (puude valik, rinnaspindalade alammäärad, puistu raiekraadi/harvendusastme määramine, säilikpuude valiku määramine jne);
8) puiduvarumise tehnoloogiad;
1) keskkonnakaitse, sertifitseerimise ja säästva metsanduse alused;
2) erametsanduse toetusmeetmed;
9) topograafia alused, geoinfosüsteemide ja kaartide kasutamise põhimõtted;
10) metsanduslikud tarkavaralahendused, nende kasutamise põhimõtted;
11) kaugseire meetodid ja põhimõtted;
12) metsatakseerimise põhimõtted;
13) metsainventeerimise töövahendid ja nende kasutamine;
14) metsakorraldust ja metsa majandamist reguleerivad õigusaktid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-27042023-2.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Metsur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
314 Bioteaduste tehnikud jms keskastme spetsialistid
3143 Metsandustehnikud
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Veiko Belials Luua Metsanduskool
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Jaan Laurikainen Jaagumetsa OÜ
Tenek Mäekivi Marrek Puit OÜ
Peeter Olesk Stora Enso Eesti AS
Enn Pärt Keskkonnaagentuur

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist