Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: IT juht, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: IT juht, tase 7
EN: IT manager, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.06.2018
Kehtib kuni: 09.05.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
IT-juht, tase 7 kutsestandard on põhjalikult uuendatud. Võrreldes varasemaga on kutsestandard kompaktsem ja rohkem fokusseeritud IT-juhi põhikompetentsidele. Senise "Kirjeldus/Teadmised/Oskused"-formaadi asemel on kompetentsid sõnastatud tegevusnäitajatena.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
IT-juhi töö eesmärgiks on organisatsiooni tegevust ning eesmärke toetava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) strateegia väljatöötamine ja elluviimine.
Eesmärgi saavutamiseks juhib IT-juht konkurentsivõimet tagavate ja toetavate IKT-lahenduste loomist, juurutamist ja haldamist pidevalt muutuv...
as kõrge konkurentsiga keskkonnas. Ta vastutab organisatsiooni IKT-strateegia ja äristrateegia kooskõla, IKT-eelarve koostamise ja järgimise, ressursi efektiivse kasutamise, infosüsteemi talitluspidevuse, informatsiooni terviklikkuse, ajakohasuse ja turbe eest.
IT-juht on oma valdkonna eestvedajaks, juhib organisatsiooni IKT-meeskonda ja on tihedas koostöös organisatsiooni juhtkonnaga. Ta töötab kiiresti arenevas tegevusvaldkonnas, suheldes tihedalt organisatsiooni sise- ja välispartneritega, toetamaks organisatsiooni jätkusuutlikku arengut.
IT-juhi kutse kirjeldamise aluseks on Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 40 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel. 40 e-CF põhikompetentsi on leitavad veebilehel www.ecompetences.eu.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1)
A.2.2 IT valitsemine/juhtimine (e-CF kompetents E.9)
A.2.3 Suhete juhtimine (e-CF kompetents E.4)
A.2.4 Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3)
A.2.5 Tehnoloogia arengu jälgimine ja innovatsioon (e-CF kompetent...
sid A.7 jaA.9)
A.2.6 IKT-protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5)
A.2.7 Ärimuudatuste juhtimine (e-CF kompetents E.7)
A.2.8 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5)
A.2.9 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3)
A.2.10 Infoturbestrateegia väljatöötamine ja haldamine (e-CF kompetentsid E.8 ja D.1)
A.2.11 Personaliarendus (e-CF kompetents D.9)
A.2.12 Hankimine (e-CF kompetents D.4)
A.2.13 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10)
A.2.14 Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2)

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
IT-juhi töökeskkonnaks on tavapäraselt bürooruumid. Töökeskkonna eripäraks on vajadusel töötamine eriotstarbega ruumides näiteks serveriruum jm.
A.4 Töövahendid
IT-juhi põhilisteks töövahenditeks on enamlevinud bürootöötarkvara, grupitöötarkvara, bürootehnika ja -tarbed ning asjakohased tarkvara tööriistad juhtimiseks.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
IT-juhi töö eeldab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, arengule orienteeritust, pingetaluvust, analüüsi- ja sünteesivõimet ning otsustus- ja vastutusvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad IT-juhtidena inimesed, kellel on kõrgharidus ning vähemalt 3-aastane
juhtimisalane ja 5-aastane IKT-alane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
IKT-juht, IT-juht, infotehnoloogia juht, tehnoloogiajuht, IT-osakonna juhataja, tehnoloogiadirektor, IT-direktor, innovatsioonijuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: IT-juhi kutse koosneb kohustuslikest kompetentsidest B.2.1-B.2.14 ja läbivast kompetentsist B.2.15.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1) 7

Tegevusnäitajad:
1. juhib IKT-strateegia ja -poliitika väljatöötamist;
2. annab sisendi äristrateegia ja äriplaani või arengukava väljatöötamises, kaasates IKT-strateegiaid, lähtudes organisatsiooni IKT võimalustest;
3. kavandab ja juhib organisatsiooni põhiprotsesside digitaalset ümberkujundamist;
4. analüüsib tuleviku arenguid ja vajadusi (äri)protsessis ning tehnoloogia rakendamises;
5. määratleb nõuded IKT teenustele, lähtudes äri- ja IKT-strateegiast, äriprotsesside ja kasutajate pikaajalistest vajadustest.
B.2.2 IT valitsemine/juhtimine (e-CF kompetents E.9) 7

Tegevusnäitajad:
1. rakendab sobivaid IKT valitsemismudeleid;;
2. analüüsib IKT organisatsiooni ning sise- ja väliskeskkonna arengut ning nende kooskõla; korraldab regulaarse ja tulemusliku teabevahetuse osapoolte vahel ja arvestab nende vajadusi ja organisatsiooni (äri)kultuuri;
3. määratleb ja rakendab asjakohaseid tulemuslikkuse võtmenäitajaid (KPI), lähtudes organisatsiooni äristrateegiast või arengukavast;
4. planeerib IKT eelarvet ja korraldab varade haldust, lähtudes organisatsiooni äristrateegiast või arengukavast.
B.2.3 Suhete juhtimine (e-CF kompetents E.4) 7

Tegevusnäitajad:
1. tagab positiivsed (äri)suhted kliendi ja teenusepakkuja (organisatsiooni sisene või väline) vahe, järgides organisatsiooni protsesse;
2. tagab ladusa osakondade vahelise koostöö ja positiivse töökeskkonna;
3. korraldab regulaarse ja tulemusliku teabevahetuse protsessi osapoolte vahel ja arvestab nende vajadusi ja organisatsiooni (äri)kultuuri;
4. lahendab erimeelsusi, kasutades erinevaid suhtlus- ja läbirääkimistehnikaid.
B.2.4 Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3) 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb kindlaks toote või teenuse olulised parameetrid ja lahenduse eeldatava väärtuse;
2. koostab äriplaani, tagades äristrateegia/arengukava ja tehnoloogiastrateegia vastavuse;
3. koostab lühi- ja pikaajalisi tegevusaruandeid (nt finantsalane, kasumlikkuse, kasutamise ja väärtuse loomise aruanne);
4. hindab IKT-rakendamise majanduslikke mõjusid.
B.2.5 Tehnoloogia arengu jälgimine ja innovatsioon (e-CF kompetentsid A.7 ja A.9) 7

Tegevusnäitajad:
1. omab ülevaadet IKT valdkonna arengutrendidest ja nende võimalikust mõjust äristrateegiale;
2. pakub innovaatilisi lahendusi toodete ja teenuste loomiseks ning arendamiseks;
3. selgitab välja perspektiivikate lahenduste tootjad ja tarnijad;
4. määrab kindlaks äritegevuse eelised, mis tulenevad väljatöötatavate tehnoloogiate kasutuselevõtmisest.
B.2.6 IKT-protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5) 7

Tegevusnäitajad:
1. hindab olemasolevate IKT-protsesside tõhusust;
2. määratleb eelised ja riskid, mis tulenevad võimalikest IKT-protsessi muudatustest;
3. viib läbi IKT-protsesside muudatusi;
4. kasutab IKT-protsesside hindamiseks, arendamiseks ja rakendamiseks süsteemseid metoodikaid ja raamistikke.
B.2.7 Ärimuudatuste juhtimine (e-CF kompetents E.7) 7

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib uute IKT-lahenduste rakendamisega seotud kulusid ja tulusid;
2. osaleb ärimuudatusteks vajaliku IKT-lahenduste valikul ja tagab vajadusel selle rakendamise, lähtudes ärimuudatuste vajadustest;
3. osaleb äriprotsesside muudatuste planeerimises ja juhtimises, andes sisendi muudatuste toestamiseks sobivate IKT-vahendite ja teenustega.
B.2.8 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5) 7

Tegevusnäitajad:
1. tagab, et IKT-lahenduste valikul ja rakendamisel võetakse arvesse vastastikkust ühilduvust, skaleeritavust ja turvalisuse aspekte;
2. tagab ärivajadusi toetavate arhitektuurilahenduste valiku ja rakendamise.
B.2.9 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3) 7

Tegevusnäitajad:
1. tagab riskiohjeplaani olemasolu ja aktuaalsuse;
2. tagab kõigi IT-süsteemide riskihalduse, rakendades organisatsiooni riskijuhtimispoliitikat ja -protseduuri.
B.2.10 Infoturbestrateegia väljatöötamine ja haldamine (e-CF kompetentsid E.8 ja D.1) 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja infoturbestrateegia, seostades selle äristrateegiaga ja rakendades asjakohaseid infoturbe standardeid, parimaid praktikaid ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid (sh ISKE);
2. kasutab sobivaid raamistikke, et määratleda informatsiooni terviklikkuse, kättesaadavuse ja andmete salajasuse eesmärgid;
3. hindab kriitiliselt infoturbestrateegia realiseerimiseks vajaliku ressursi hulka ja kavandab rollijaotuse;
4. teadvustab ja jõustab infoturbepoliitikat kogu organisatsioonis;
5. tagab kriisi- ja taasteplaanide olemasolu ja nende testimise.
B.2.11 Personaliarendus (e-CF kompetents D.9) 7

Tegevusnäitajad:
1. osaleb personalipoliitika kujundamisel, kirjeldades personali IKT- alaste pädevusete nõuded;
2. tagab organisatsiooni vajadustele vastava IKT-personali olemasolu ja arendamise;
3. ühendab igapäevastesse tööprotsessidesse oskuste arendamise võimalusi.
B.2.12 Hankimine (e-CF kompetents D.4) 7

Tegevusnäitajad:
1. tagab, et kogu IKT hankestrateegia (sh hankeplaanid) vastab eesmärgile ja lisab organisatsioonile väärtust;
2. tagab hankeprotsesside korrektsuse, läbipaistvuse ja õiguspärasuse;
3. koostab teenusena sisseostmise otstarbekuse analüüsi, lähtudes kuluanalüüsist, turvakaalutlustest, turu eripärast, äristrateegia eesmärkidest jm kriteeriumitest.
B.2.13 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10) 7

Tegevusnäitajad:
1. tagab asjakohaste vahendite olemasolu teabe loomiseks, arendamiseks, säilitamiseks, uuendamiseks ja levitamiseks;
2. kaardistab organisatsioonisisest ja -välist teavet ja teeb kindlaks informatsioonivajadusi.
B.2.14 Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2) 7

Tegevusnäitajad:
1. tagab projektijuhtimise protsessi olemasolu ja rakendamise vastavalt standarditele ja parimatele praktikatele;
2. haldab IKT projektide portfelli, arvestades projektide prioriteetsust, ressursivajadusi ja ajakava;
3. delegeerib ülesandeid ja toetab meeskonnaliikmeid vastavalt vajadusele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.15 IT juht, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. on selge analüütilise mõtlemise ja probleemilahendusoskusega;
2. valdab inglise keelt tasemel B2 (lisa 1);
3. väljendab ennast selgelt nii suuliselt kui kirjalikult;
4. loob positiivse töökeskkonna ja suhtleb professionaalselt;
5. motiveerib ja tunnustab meeskonda, seab väljakutseid pakkuvaid eesmärke;
6. seab isikliku arengu eesmärke, järgib elukestva õppe põhimõtet;
7. lähtub eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-14062018-1.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.06.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: IT süsteemid ja teenused
Kutse grupp: IT spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
133 IKT-juhid
1330 IKT-juhid
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0611 Arvutikasutus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mikk Saaretalu Telia Eesti AS
Peeter Normak Tallinna Ülikool
Heiki Tähis Atea AS
Enn Õunapuu Tallinna Tehnikaülikool
Jaan Oruaas Focus IT OÜ
Ants Sild BCS Koolituse AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist