Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: IT juht, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: IT juht, tase 7
EN: IT Manager, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.06.2012
Kehtib kuni: 14.06.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
IT juhi töö eesmärgiks on organisatsiooni tegevust ning eesmärke toetava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) strateegia väljatöötamine ja elluviimine.
Eesmärgi saavutamiseks loob IT juht organisatsiooni IKT lahenduste kontseptsiooni ning juhib konkurentsivõimet tagavate ja toetavate IKT alas...
te lahenduste loomist, juurutamist ja haldamist
pidevalt muutuvas kõrge konkurentsiga keskkonnas. Ta vastutab organisatsiooni IKT strateegia ja äristrateegia kooskõla, IKT eelarve ja varade, infosüsteemi talitluspidevuse, informatsiooni terviklikkuse, ajakohasuse ja turbe eest.
IT juht juhib organisatsiooni IKT meeskonda ja on oma valdkonna eestvedajaks. Ta töötab kiiresti arenevas tegevusvaldkonnas, suheldes tihedalt organisatsiooni sise- ja välispartneritega, toetamaks organisatsiooni jätkusuutlikku arengut.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel. 36 e-CF põhikompetentsi on toodud kutsestandardi lisas C.3.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
NB! Tööosade loetelu ei määra nõutud kompetentside taset ja nende järjekord ei määra olulisust

1. Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.)
2. Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.)
3. Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3.)
4. Toote või projekti kavanda...
mine (e-CF kompetents A.4.)
5. Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.)
6. Rakenduse projekteerimine/kavandamine (e-CF kompetents A.6.)
7. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
8. Jätkusuutlik areng (e-CF kompetents A.8.)
9. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.)
10. Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.)
11. Testimine (e-CF kompetents B.3.)
12. Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
13. Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
14. Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2.)
15. Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.)
16. Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.)
17. Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.)
18. IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.)
19. Hariduse ja koolituse pakkumine (e-CF kompetents D.3.)
20. Hankimine (e-CF kompetents D.4.)
21. Lepingute haldamine (e-CF kompetents D.8.)
22. Personaliarendus (e-CF kompetents D.9.)
23. Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.)
24. Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.)
25. Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.)
26. Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.)
27. IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.)
28. Ärimuudatuste juhtimine/ (Konjunktuuri haldamine) (e-CF kompetents E.7.)
29. Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)
30. IT valitsemine/juhtimine (e-CF kompetents E.9.)

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
IT juhi töökeskkonnaks on tavapäraselt bürooruumid. Töökeskkonna eripäraks on vajadusel tööde teostamine eriotstarbega ruumides näiteks serveriruum jm.
A.4 Töövahendid
IT juhi põhilisteks töövahenditeks on enamlevinud bürootöötarkvarad, erinevad grupitöötarkvarad, bürootehnika ja -tarbed ning asjakohased tarkvara tööriistad juhtimiseks.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
IT juhi töö eeldab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, arengule orienteeritust, pingetaluvust ning otsustus- ja vastutusvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad IT juhtidena inimesed, kellel on kõrgharidus ning vähemalt 3-aastane juhtimisalane ja 5-aastane IKT alane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
IKT juht, IT juht, infotehnoloogia juht, tehnoloogia juht, IT hooldusosakonna juhataja, IT arendusosakonna juhataja, tehnoloogiadirektor, IT direktor.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
IT juht, tase 7 kutse koosneb järgmistest e-CF kompetentsidest: A.1.; A.2.; A.3.; A.4.; A.5.; A.6.; A.7.; A.8.; B.1.; B.2.; B.3.; B.4.; C.1.; C.2.; C.3.; C.4.; D.1.; D.2.; D.3.; D.4.; D.8.; D.9.; D.10.; E.2.; E.3.; E.5.; E.6.; E.7.; E:8.; E.9. ja läbivast kompetentsist. Kokku 31 nõutavat kompeten...tsi.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.) 7

Tegevusnäitajad:
On IKT strateegiline juht, eesmärgiga saavutada organisatsiooni juhtkonna konsensus ja pühendumine.

Teadmised:
a) tunneb hästi äristrateegia kontseptsioone,
b) teab IKT sisemiste või välimiste arengute suundi ja seoseid tüüpilistes organisatsioonides,
c) teab asjakohaste ärimudelite potentsiaali ja võimalusi,
d) tunneb hästi ärieesmärke ja organisatsiooni taotlusi,
e) teab teenuste sisseostmise mudelite probleeme ja järelmeid.

Oskused:
a) oskab analüüsida tuleviku arenguid äriprotsessis ja tehnoloogia rakendamises,
b) oskab panustada äristrateegia väljatöötamisse,
c) oskab osaleda äriplaneerimise protsessis kaasates IKT strateegiaid,
d) oskab kindlaks määrata IKT teenustega seotud protsesside nõudeid,
e) oskab kindlaks teha ja analüüsida kasutaja/kliendi pikaajalisi IKT vajadusi lähtuvalt kasutaja/kliendi äristrateegiast,
f) oskab juhtida IKT strateegia ja -poliitika väljatöötamist.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Näeb ette pikaajalisi äritegevuse nõudeid ning määratleb organisatsiooni strateegiast lähtuva infosüsteemi mudeli ja organisatsiooni strateegia omavahelise sobivuse. Teeb ettevõtte infosüsteemi poliitika strateegilisi otsuseid, mis hõlmavad ka teenuste sisseostmise strateegiaid.
B.2.2 Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.) 7

Tegevusnäitajad:
Vastutab teenustasemelepingu sisu eest.

Teadmised:
a) tunneb teenusetasemelepingu dokumentatsiooni,
b) tunneb halduse andmete võrdlemist ja tõlgendamist,
c) tunneb hästi elemente, mis moodustavad teenusetasemelepingute parameetrite kogumi,
d) teab kuidas toimivad teenuse osutamise taristud,
e) on teadlik teenusetaseme mittevastavuse toimest organisatsiooni äritegevuse tulemustele,
f) tunneb olulisemate potentsiaalsete teenusepakkujate profiili ja spetsiifikat.

Oskused:
a) oskab analüüsida teenuse osutamise andmeid,
b) oskab hinnata osutatavat teenust, võrreldes seda teenusetasemelepinguga,
c) oskab pidada läbirääkimisi teenusetaseme parimate lahenduste üle,
d) oskab kasutada asjakohaseid kvaliteedijuhtimise meetodeid,
e) oskab ennetada ja leevendada võimalikke teenuse katkestusi.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb, kontrollib õigusi ja sõlmib asjakohaseid teenusetasemelepinguid ning nendega kaasnevaid lepinguid teenusepakkujatega. Peab läbirääkimisi teenuste osutamise tasemete üle, võttes arvesse klientide ja ettevõtte vajadusi ning võimalusi.
B.2.3 Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3.) 7

Tegevusnäitajad:
Rakendab strateegilist mõtlemist ja juhib infotehnoloogia võimaluste kasutamist organisatsioonis, eesmärgiga täiustada äritegevust.

Teadmised:
a) tunneb äriplaani elemente ja vahe-eesmärke,
b) on teadlik turu vajadustest,
c) teab konkurentsi ja SWOT analüüsi metoodikat (toote omaduste ja ka ümbritseva keskkonna vallas),
d) teab väärtuse loomise kanaleid,
e) teab kasumlikkuse elemente,
f) teab teenuste sisseostmise mudelite probleeme ja järelmeid,
g) tunneb finantsplaneerimise põhialuseid.

Oskused:
a) oskab leida ja kindlaks teha toote olulisi elemente või lahenduse eeldatavat väärtust,
b) oskab määratleda asjakohaseid väärtuse loomise kanaleid,
c) oskab teostada üksikasjalikku SWOT analüüsi,
d) oskab koostada lühi- ja pikaajalisi tegevusaruandeid (nt finantsalane, kasumlikkus, kasutamine ja väärtuse loomine),
e) oskab kindlaks teha plaani peamisi vahe-eesmärke,
f) oskab hinnata organisatsioonis IKT juurutamise majanduslikke mõjusid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Tegeleb äri- või tootmisplaani kavandamise ja struktuuriga, sh alternatiivsete lähenemisviiside ja kavandatava investeeringu tasuvuse kindlaksmääramisega. Kaalub võimalikke ja rakendatavaid teenuste sisseostmise mudeleid. Esitab tasuvusanalüüsi ja põhjendatud argumendid valitud strateegia toetamiseks. Tagab äristrateegia ja tehnoloogiastrateegia vastavuse. Suhtleb asjakohaste huvirühmadega ja propageerib neile äriplaani ning keskendub ettevõtte poliitilistele, finantsilistele ja organisatsioonilistele huvidele, s.h SWOT analüüsile.
B.2.4 Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.) 7

Tegevusnäitajad:
Tegutseb ulatusliku vastutusega tervikprojekti või tooteplaani täitmisel.

Teadmised:
a) tunneb projekti juhtimise levinumaid raamistikke, mudeleid ja metoodikaid,
b) teab tüüpilisi tulemuslikkuse põhinäitajaid,
c) teab põhilisi otsustamismeetodeid.

Oskab:
a) oskab kindlaks määrata toote või projekti kõiki potentsiaalseid eesmärke,
b) oskab määratleda teabevahetusplaani; kindlaks teha võtmekasutajaid ja koostada sellega seotud dokumentatsiooni,
c) oskab koostada projekti- ja kvaliteediplaane koos vahe-eesmärkidega,
d) oskab tagada ja hallata otsustajate jaoks piisavat informatsiooni,
e) oskab hallata muudatuse taotlemise protsessi.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Analüüsib ja määratleb praegust ja eesmärgiks seatud olukorda. Hindab kriitiliselt kuluefektiivsust, riskipunkte, võimalusi, tugevaid ja nõrku külgi. Koostab struktuuriplaane, määrab kindlaks ajakavad ja vahe-eesmärgid. Haldab muudatuste taotlusi. Määratleb tarnekoguse ja koostab ülevaate lisadokumentatsiooni nõuete kohta. Määratleb toodete nõuetekohase käsitsemise.
B.2.5 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.) 7

Tegevusnäitajad:
Tegutseb ulatusliku vastutusega strateegia määratlemise eest, mis tagab rakendatava IKT tehniliste vahendite vastavuse ärivajadustele. Võtab arvesse kasutusel olevat tehnoloogiat, vananevat seadmestikku ja uusimaid tehnoloogilisi arenguid.

Teadmised:
a) teab arhitektuuri raamistikke ja süsteemide projekteerimise tööriistu,
b) teab süsteemi arhitektuuri nõudeid: jõudlus, hooldatavus, laiendatavus, mastaabitavus, kättesaadavus, turvalisus ja juurdepääsetavus,
c) teab süsteemi arhitektuuri maksumust, eeliseid ja riske,
d) tunneb organisatsiooni arhitektuuri ja organisatsioonisiseseid standardeid,
e) teab projekteerimismalle ja mudeleid
f) teab arhitektuuri integratsiooni meetodeid ja raamistikke.

Oskused:
a) oskab anda eksperthinnanguid, et aidata lahendada keerukaid tehnilisi probleeme ja tagada parimate arhitektuurilahenduste rakendamist,
b) oskab kasutada teadmisi eri tehnoloogiavaldkondades ja korraldada organisatsiooni arhitektuuri,
c) oskab mõista ärieesmärke/ tõukejõude, mis mõjutavad arhitektuuri komponente (andmed, rakendus, turvalisus, arendus jne),
d) oskab olla abiks juurutusmeeskondade teavitamisel organisatsiooni arhitektuurist ja standarditest, põhimõtetest ja eesmärkidest.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määrab kindlaks, täpsustab, ajakohastab ja teeb kättesaadavaks ametliku lähenemisviisi, et rakendada lahendusi, mis on vajalikud infosüsteemi arhitektuuri arendamiseks ja toimimiseks. Haldab suhteid äripartnerite/huvirühmadega, et tagada arhitektuuri vastavus äritegevuse nõuetele. Teeb kindlaks muutmise vajaduse ja muutmist vajavad komponendid: riistvara, tarkvara, rakendused, protsessid, informatsiooni ja tehnoloogilise platvormi. Tagab, et kõigi aspektide korral oleks arvesse võetud vastastikust ühilduvust, mastaabitavuse kasutamisvõimalust ja turvalisust.
B.2.6 Rakenduse projekteerimine/kavandamine (e-CF kompetents A.6.) 7

Tegevusnäitajad:
Vastutab enda ja teiste tegevuse eest, tagamaks rakenduse õigesti integreerituse terviklikus keskkonnas ning vastavuse kasutaja/kliendi vajadustele.

Teadmised:
a) teab mudeldamise nõudeid ja analüüsimeetodeid,
b) teab tarkvara väljatöötamise meetodeid ja nende kasutamise põhjendust (nt prototüüpimine, agiilmetoodikad, pöördkonstrueerimine jms),
c) tunneb rakenduse väljatöötamisega seotud parameetrite kogumit,
d) teab kasutajaliidese projekteerimise põhimõtteid,
e) teab talitluslike tingimuste formaliseerimise keeli,
f) tunneb olemasolevaid rakendusi ja nendega seotud arhitektuuri,
g) tunneb andmekvaliteedi ja terviklikkuse tagamise metoodikaid (andmete dubleerimise vältimine).

Oskused:
a) oskab kindlaks teha kliente, kasutajaid ja huvirühmi,
b) oskab välja selgitada klientide vajadusi,
c) oskab koguda, formaliseerida ja kehtestada talitluslikke ja mittetalitluslikke nõudeid,
d) oskab kasutada hindamismudeleid ja andmeid tarkvara elutsükli eri faaside kulude hindamiseks,
e) oskab hinnata prototüüpide kasutamist, et toetada nõuete kehtestamist,
f) oskab koostada, organiseerida ja jälgida rakenduse projekteerimise üldkava,
g) oskab koostada talitluslikke tingimusi, alustades määratletud nõuetest,
h) oskab hinnata eri rakenduse väljatöötamise meetodite sobivust käsilolevale stsenaariumile.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb kõige sobivamad IKT lahendused vastavalt IKT poliitikale ja kasutaja/kliendi vajadustele. Hindab täpselt rakenduse väljatöötamise, paigaldamise ja hoolduse kulusid. Valib sobivad tehnilised võimalused lahenduse projekteerimiseks, optimeerides kulude ja kvaliteedi suhte. Määratleb üldise standardraamistiku, et kehtestada tüüpiliste kasutajate kohased mudelid.
B.2.7 Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.) 7

Tegevusnäitajad:
On strateegiline juht. Kujutab ette tulevikulahendusi ja väljendab oma nägemust ning suunab organisatsiooni neid looma ja kasutama.

Teadmised:
a) teab väljatöötamisel olevaid tehnoloogiaid ja asjakohaseid rakendusi,
b) teab IKT arengutrende,
c) teab asjakohaseid informatsiooniallikaid (nt ajakirjad, konverentsid, üritused, infolehed, arvamusliidrite seisukohad jne).

Oskused:
a) oskab jälgida infoallikaid ja pidevalt järgida kõige perspektiivikamaid,
b) oskab selgitada välja kõige perspektiivsemate lahenduste tarnijaid ja pakkujaid; hinnata ja põhjendada kõige sobivamaid ning teha neile ettepanekuid,
c) oskab kindlaks määrata äritegevuse eeliseid, täiustusi ja edusamme, mis tulenevad väljatöötatavate tehnoloogiate kasutuselevõtmisest,
d) oskab välja töötada ja põhjendada kontseptsiooni.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Õpib tundma IKT uusimaid tehnoloogilisi saavutusi, et saada ülevaade arendatavatest tehnoloogiatest. Kavandab innovaatilisi lahendusi uue tehnoloogia integreerimiseks olemasolevatesse toodetesse, rakendustesse, teenustesse või uute lahenduste loomisse
B.2.8 Jätkusuutlik areng (e-CF kompetents A.8.) 7

Tegevusnäitajad:
Määratleb infosüsteemi jätkusuutliku arendamise eesmärgi ja strateegia vastavalt organisatsiooni jätkusuutlikkuse poliitikale.

Teadmised:
a) teab parameetreid ja näitajaid, mis on seotud jätkusuutliku arenguga,
b) teab huvirühmade kollektiivset sotsiaalset vastutust (CSR) IKT taristus,
c) tunneb oma tegevusvaldkonnas mujal saadud positiivset ja negatiivset kogemust.

Oskused:
a) oskab jälgida ja mõõta IKT energiatarbimist,
b) oskab rakendada projektides soovitusi, et toetada uusimaid jätkusuutliku arengu strateegiaid,
c) oskab endale selgeks teha IKT jätkusuutlikkusega seotud kehtestatud piiranguid ja rahvusvahelisi standardeid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Hindab IKT lahenduste mõju ettevõtte keskkonnaalasele vastutusele, sealhulgas energiatarbimisele. Soovitab äriäripartneritele ja IKT huvirühmadele jätkusuutlikke alternatiive, mis on kooskõlas ettevõtte äristrateegiaga. Rakendab IKT hangete ja müügipoliitikat, mis täidab keskkonnaalaseid nõudeid
B.2.9 Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.) 7

Tegevusnäitajad:
Valdab sidusat tootearendust toetavat standardsete protseduuride ja arhitektuuride väljatöötamise tervikprotsessi.

Teadmised:
a) teab asjakohaseid tarkvaraprogramme/-mooduleid ja programmeerimiskeeli,
b) teab riist- ja tarkvara komponente, tööriistu ja arhitektuure,
c) teab funktsionaalset ja tehnilist projekteerimist,
d) tunneb kaasaegseid tehnoloogiaid,
e) teab tarkvara ja/või riistvara energiatarbe mudeleid.

Oskab:
a) oskab selgitada ja kirjeldada kliendile projekteerimist / väljatöötamist,
b) oskab hallata ja tagada kõrgetasemelist sidusust ja kvaliteeti komplekssetes tarkvaraarendustes,
c) oskab kasutada andmemudeleid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Projekteerib ja konstrueerib tarkvara ja/või riistavara komponente nõutavate tehniliste tingimuste, sh energiakasutuse tõhususe nõuete kohaselt. Järgib süsteemset metoodikat nõutavate komponentide ja liideste analüüsimisel ja väljatöötamisel. Katsetab üksusi ja süsteemi, et tagada vastavus nõuetele.
Dokumenteerib väljatöötatud tark- ja/või riistvaralised komponendid. Haldab ja uuendab dokumentatsiooni.
B.2.10 Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.) 7

Tegevusnäitajad:
Kasutab laialdasi erialateadmisi, et luua kogu integreerimistsüklit hõlmav protsess koos organisatsioonisiseste tegutsemisstandardite kehtestamisega. On initsiaator integreerimise programmide juhtimisel ja neile ressursside jaotamisel.

Teadmised:
a) teab vanu, olemasolevaid ja uusi riistvara komponente / tarkvaraprogramme / mooduleid,
b) teab süsteemi integreerimise toimet olemasolevale süsteemile/organisatsioonile,
c) teab moodulite, süsteemide ja komponentide vahelisi liidestamise stiile ja meetodeid,
d) teab integreerimise vahendeid,
e) teab integreerimise katsetamismeetodeid,
f) on teadlik andmesidususe tagamise meetoditest.

Oskused:
a) oskab mõõta süsteemi jõudlust enne integreerimist, selle ajal ja selle järgselt,
b) oskab dokumenteerida ja registreerida tegevusi, probleeme ja nendega seotud parandustoiminguid,
c) oskab suunata tellija vajadusi vastavusse olemasolevate toodetega,
d) oskab kontrollida, et integreeritud süsteemide tööomadused ja tõhusus vastaksid tehnilistele tingimustele,
e) oskab kasutada integreerimise vahendeid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Paigaldab täiendava riistvara, tarkvara või alamsüsteemi komponendid olemasolevasse või loodavasse süsteemi. Järgib kehtestatud protsesse ja protseduure (nt konfiguratsioonihaldus), võttes arvesse olemasolevate ja uute moodulite tehnilisi parameetreid, jõudlust ja ühilduvust, et tagada terviklikkus ja koostalitlus. Kontrollib süsteemi jõudlust, tagab selle ametliku kinnitamise ja eduka integreerimise dokumenteerimise.
B.2.11 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 7

Tegevusnäitajad:
Kasutab erialateadmisi keerukate testimisprogrammide järelevalveks. Tagab testide ja tulemuste dokumenteerimise, et järgmistel protsessi omanikel, nt programmeerijad, kasutajad või hooldajad, oleks sisendandmeid. Vastutab selle eest, et järgitaks testimisprotseduure, sh dokumenteeritud kontrolljälg.

Teadmised:
a) teab meetodeid, taristuid ja tööriistu, mida kasutatakse testimisprotsessis,
b) tunneb testimisprotsessi elutsüklit,
c) teab erinevaid testide liike (funktsionaalsus, integreerimine, jõudlus, kasutatavus, koormus jne) ja meetodeid,
d) teab riiklikke ja rahvusvahelisi standardeid, mis määratlevad testimise kvaliteedikriteeriumid.

Oskused:
a) oskab koostada ja hallata testimisplaani,
b) oskab hallata ja hinnata testimisprotsessi,
c) oskab kavandada IKT süsteemide teste,
d) oskab ette valmistada ja läbi viia IKT süsteemide teste,
e) oskab koostada aruandeid ja dokumenteerida testimist ja tulemusi.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab ja viib läbi süstemaatilisi testimisprotseduure IT- süsteemidele või kliendipoolsetele kasutatavuse nõuetele, et tagada vastavus projekteerimise tehnilistele tingimustele. Tagab, et uued või muudetud komponendid või süsteemid vastaksid ootustele. Tagab vastavuse ettevõttesisestele ja -välistele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas tööohutuse, kasutatavuse, jõudluse, töökindluse või ühilduvuse vallas. Koostab dokumente ja aruandeid, et tõendada vastavust sertifitseerimisnõuetele.
B.2.12 Lahenduste juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.) 7

Tegevusnäitajad:
Vastutab enda ja teiste tegevuse eest lahendusega seotud tegevuste ulatuses, sealhulgas igakülgse teabevahetuse eest kliendiga. Rakendab erialateadmisi, et mõjutada lahenduse valmimist. Nõustab tööprotsesside ja protseduuride kooskõlla viimist tarkvara täiustatud versioonidega.

Teadmised:
a) teab probleemihaldusega seotud meetodeid (talitlus, jõudlus, ühilduvus),
b) on teadlik juurutamise mõjust olemasolevale arhitektuurile,
c) teab juurutamise ajal kasutatavaid tehnoloogiaid ja standardeid.

Oskused:
a) oskab organiseerida juurutamise töövoogu ja toote evitamisega seotud tegevusi,
b) oskab konfigureerida komponente mis tahes tasandil, et tagada üldine koostalitlusvõime,
c) oskab kindlaks teha eriteadmised, mida on vaja koostalitlusvõime probleemide lahendamiseks ja kaasata asjatundjaid,
d) oskab organiseerida ja juhtida esialgse tugiteenuse pakkumist.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Järgides eelnevalt määratletud üldisi tegevusstandardeid, sekkub planeeritult lahenduse juurutamise protsessi, sh installimisse, ajakohastamisse või kasutusest kõrvaldamisse. Konfigureerib riistvara või tarkvara, et tagada süsteemi komponentide koostalitlusvõime, ja parandab ilmnenud vigu või ühildumatusi. Kasutab vajaduse korral täiendavaid erialaseid ressursse, näiteks kolmanda osapoole võrguteenuse pakkujaid. Annab kasutajale ametlikult üle täielikult töökorras lahenduse ja koostab dokumentatsiooni, registreerides selles kogu asjakohase informatsiooni, sealhulgas seadmestiku aadressid, konfiguratsiooni ja jõudluse andmed.
B.2.13 Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.) 7

Tegevusnäitajad:
Haldab ja arendab kasutajatoe ja intsidendihalduse protsesse ja vastutab selle eest, et kokkulepitud teenusetase on tagatud. Kavandab ressursside eraldamist, et tagada toe kättesaadavus vastavalt määratletud teenusetasemele. Tegutseb loominguliselt ja otsib võimalusi teenuse pidevaks täiustamiseks. Haldab tugifunktsiooni eelarvet.

Teadmised
a) teab võimalike lahenduste teabeallikaid,
b) tunneb asjakohaseid süsteeme, rakendusi ning taristut,
c) teab ITIL intsidendihalduse ja probleemihalduse protsessi põhimõtteid,
d) tunneb organisatsiooni üldist IKT taristut ja võtmekomponente.

Oskused:
a) oskab tõhusalt küsitleda kasutajaid, et selgitada välja sümptomeid,
b) oskab analüüsida sümptomeid, et kindlaks määrata kasutaja vea või tehnilise tõrke lai valdkond,
c) oskab juurutada tugivahendeid, et süstemaatiliselt jälgida vea või tehnilise tõrke allikat,
d) oskab anda hinnangut juhtumitele – kas võib olla tegemist infoturbe intsidendiga või mitte.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Vastab kasutaja päringutele ja küsimustele, registreerib asjakohase teabe. Käsitleb vahejuhtumeid eritletuna või üldistatuna ja optimeerib süsteemi jõudlust. Jälgib lahenduse lõpptulemust ja sellest tulenevat kliendi rahulolu.
B.2.14 Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2.) 7

Tegevusnäitajad:
Tagab süsteemi terviklikkuse, kontrollides talitluslike uuenduste, tarkvara või riistavara täienduste ja hooldustoimingute rakendamist. Järgib eelarvenõudeid.

Teadmised:
a) teab IKT süsteemide talitluslikke tingimusi,
b) tunneb olemasoleva IKT rakenduse tehnilist arhitektuuri,
c) teab kuidas äriprotsessid on integreeritud ja nende sõltuvust IKT rakendustest,
d) teab muudatuste halduse tööriistu, meetodeid ja protsessi põhimõtteid.

Oskused:
a) oskab kasutada ühiselt funktsionaalseid ja tehnilisi tingimusi IKT meeskondadega, kes vastutavad IKT lahenduste korrashoiu ja arendamise eest,
b) oskab hallata teabevahetust IKT meeskondadega, kes vastutavad infosüsteemide lahenduste korrashoiu ja arendamise eest,
c) oskab analüüsida talitluslike/tehniliste muudatuste mõju kasutajatele,
d) oskab näha ette tegevusi, mis on nõutavad muudatustest tuleneva mõju leevendamiseks (koolitus, dokumentatsioon, uued protsessid jne),
e) oskab planeerida muudatustega kaasnevaid eelarvemõjusid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab ja annab suuniseid konkreetse IT-lahenduse arendamiseks. Kontrollib tõhusalt ja koostab ajakavad tarkvara või riistvara modifitseerimiseks, et vältida mitmekordseid uuendusi, mis põhjustavad ettenägematuid tagajärgi. Minimeerib muutustest tulenevaid teenuse katkestusi ja järgib määratletud teenusetasemelepingut.
B.2.15 Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.) 7

Tegevusnäitajad:
Koostab tööülesannete kava. Haldab kulusid ja eelarvet vastavalt organisatsioonisisestele protseduuridele ja välistele piirangutele
Teeb kindlaks tööjõuvajaduse IKT taristu haldamiseks.

Teadmised:
a) teab parimaid tavasid ja standardeid IKT teenuse osutamisel,
b) teab kuidas teha teenuse osutamise seiret,
c) teab kuidas registreerida teenuse osutamise tegevusi ja olla võimeline kindlaks tegema tõrkeid.

Oskused:
a) oskab rakendada IKT teenuse osutamise protsesse,
b) oskab täita ja täiendada IKT teenuse osutamisel kasutatavat protsessi dokumentatsiooni,
c) oskab analüüsida teenuse osutamise protsessi ja anda tulemustest aru kõrgemal ametiastmel olevatele kolleegidele.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab ennetusmeetmeid, et tagada stabiilne ja turvaline rakendus ning IKT-infrastruktuur. Hoiab ajakohasena töödokumentatsiooni ja
registreerib kõik töösündmused. Hooldab seire- ja haldustööriistu (st skriptid, protseduurid jne).
B.2.16 Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.) 7

Tegevusnäitajad:
Juhib kogu probleemihalduse protsessi ja vastutab selle eest. Koostab tegevuskavad ja tagab, et korralikult koolitatud personal, tööriistad ja diagnostikavahendid on erakorraliste vahejuhtumite korral kättesaadavad.
Töötab välja üldistusprotsessid, et tagada iga vahejuhtumi korral sobivate ressursside rakendamine. Osaleb probleemihalduse protsessis tagades vajaliku organisatsiooni üksustevahelise suhtluse.

Teadmised:
a) tunneb organisatsiooni üldist IKT arhitektuuri, võtmekomponente ja seoseid
b) tunneb organisatsiooni probleemihalduse protseduure,
c) tunneb organisatsiooni erakorraliste olukordade eskaleerimise protseduure,
d) teab diagnostikatööriistu,
e) teab süsteemi taristu elementide vahelisi seoseid ja tõrke mõju sellega seotud äriprotsessidele.

Oskused:
a) oskab teha seiret probleemide lahendamise edenemise kohta kogu elutsükli jooksul ja edastada tõhusalt teavet,
b) oskab kindlaks määrata potentsiaalseid olulisi komponentide tõrkeid ja ennetada tõrgete esinemist,
c) oskab korraldada riskijuhtimise auditeid,
d) oskab eraldada piisavaid ressursse hooldustegevustele, hoides kulu ja riski tasakaalus,
e) oskab korraldada infoliikumist tagamaks sobivate ressursside kasutamist organisatsioonis või väljaspool, et minimeerida seisakud,
f) oskab tegutseda kahjustuste tõenäosuse vähendamise nimel.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Tuvastab ja lahendab korduvate ja keerukamate intsidentide algpõhjused. Kasutab
IKT-probleemide algpõhjuse käsitlemisel ennetavat lähenemisviisi. Täiendab teadmiste andmebaasi (knowledge base), mis põhineb levinud vigade kordumisel.
B.2.17 Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.) 7

Tegevusnäitajad:
On strateegiline liider infoturbe kinnistamisel organisatsiooni kultuuri. Rakendab põhjalikke erialateadmisi, väliseid standardeid ja parimaid praktikaid.

Teadmised:
a) teab asjakohaste standardite ja parimate praktikate võimalusi,
b) teab õigusaktidest tulenevaid infoturbenõudeid,
c) tunneb organisatsiooni infojuhtimise põhimõtteid,
d) teab võimalikke turvaohte.

Oskused:
a) oskab kriitiliselt analüüsida, prognoosida ja arendada infoturbestrateegiat kooskõlas organisatsiooni strateegiaga,
b) oskab koostada ja esitleda infoturbepoliitikat heakskiidu saamiseks organisatsiooni tippjuhtkonnalt,
c) oskab propageerida ja jõustada infoturbepoliitikat kogu organisatsioonis,
d) oskab rakendada asjakohaseid infoturbe standardeid, parimaid praktikaid ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid (sh ISKE),
e) oskab tellida auditeid ja nende tulemustega arvestada,
f) oskab koostada ja ellu viia kriisiplaane.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb ja kehtestab organisatsiooni ametliku strateegia, tegevuse ulatuse ja poliitika informatsiooni ohutuse ja turvalisuse säilitamiseks. Sätestab infoturbe halduse korraldamise alused, sealhulgas rollide määratluse ja vastutuse hierarhia (vt D.2). Kasutab kindlaid standardeid, et seada informatsiooni terviklikkuse, kättesaadavuse ja andmete salajasuse eesmärgid.
B.2.18 IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.) 7

Tegevusnäitajad:
On strateegiline liider IKT kvaliteedi (st parameetrid ja pidev täiustamine) kinnistamisel organisatsiooni kultuuri, lähtudes organisatsiooni strateegiast.

Teadmised:
a) teab peamisi infotehnoloogiavaldkonna raamistikke (COBIT, ITIL jm) ja nende tähendust organisatsiooni IKT juhtimisele.

Oskused:
a) oskab määratleda ja jõustada IKT kvaliteedipoliitikat, mis on kooskõlas organisatsiooni eesmärkidega,
b) oskab rakendada kvaliteedijuhtimise asjakohaseid standardeid ja parimaid praktikaid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb, täiustab ja täpsustab ametlikku strateegiat, et rahuldada kliendi ootusi ja parandada äritegevuse tulemusi (kulu ja riskide vaheline tasakaal). Määratluse jaoks IKT kvaliteedijuhtimise süsteemis teeb kindlaks teenuse osutamist ja toote jõudlust mõjutavad olulised protsessid (vt D.4 Hanked). Kasutab määratletud standardeid, et sõnastada teenuse halduse, toote ja protsessi kvaliteedi eesmärke. Määrab kindlaks IKT kvaliteedijuhtimise vastutuse hierarhia.
B.2.19 Hariduse ja koolituse pakkumine (e-CF kompetents D.3.) 7

Tegevusnäitajad:
On strateegiline liider organisatsiooni IKT alase kvalifikatsiooni tagamisel, pideval täiustamisel ja kinnistamisel organisatsiooni kultuuri.

Teadmised:
a) teab asjakohaseid koolituse korraldamise viise,
b) teab koolitusturu pakkumisi,
c) teab koolitusvajaduse analüüsimeetodeid.

Oskused:
a) oskab analüüsida tagasiside andmeid ja kasutada neid koolituse ja väljaõppe pidevaks täiustamiseks.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Määratleb IKT-koolituspoliitika ja rakendab seda vastavalt kutseoskuste vajadustele organisatsioonis. Koostab, organiseerib ja planeerib koolitusprogramme, hindab koolituste kvaliteeti tagasisideprotsessi kaudu ja täiustab seda pidevalt. Kohandab koolitusplaane muudatustest tulenevate vajaduse alusel.
B.2.20 Hanked (e-CF kompetents D.4.) 7

Tegevusnäitajad:
On organisatsiooni IKT hankepoliitika rakendamise juht ning teeb ettepanekuid protsessi täiustamiseks. Rakendab kogemusi ja hanketavade tundmist, et teha hanke lõppotsuseid.

Teadmised:
a) teab tüüpilise hankelepingu tingimusi,
b) tunneb oma organisatsiooni hankepoliitikat,
c) teab finantsmudeleid, nt hinnaalanduse struktuuri,
d) teab asjakohaste toodete ja teenuste turgu,
e) tunneb teenuste sisseostmisega seotud probleeme.

Oskused:
a) oskab analüüsida ja jälgida vajadusi ning nõudeid läbivalt hankeprotsessis,
a) oskab pidada läbirääkimisi tähtaegade, tingimuste ja hindade üle,
b) oskab analüüsida saadud ettepanekuid/pakkumusi,
c) oskab hallata ostueelarvet,
d) oskab juhtida hankeprotsessi täiustamist.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab järjepidevat hankeprotseduuri, mis sisaldab järgmisi alamprotsesse: tehnilised nõuded, tarnija identifitseerimine, pakkumuse analüüs, toodete energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuetele vastavuse ning tarnijate ja nende protsesside hindamine, lepinguläbirääkimised, tarnija valimine ja lepingu sõlmimine. Tagab, et kogu hankeprotsess vastab eesmärgile ja lisab organisatsioonile väärtust.
B.2.21 Lepingute haldamine (e-CF kompetents D.8.) 7

Tegevusnäitajad:
Juhib tarnelepingu täitmise jälgimist ja probleemi esinemisel teeb lõpliku otsuse selle lahendamiseks.

Teadmised:
a) tunneb kohaldatavaid teenusetasemelepinguid,
b) teab organisatsiooni lepinguhalduse protseduure ja poliitikat,
c) teab IKT lepingute suhtes kohaldatavaid õigusakte ja parimaid praktikaid.

Oskused:
a) oskab edendada positiivseid suhteid tarnijate ja klientidega,
b) oskab pidada läbirääkimisi lepingutingimuste üle,
c) oskab teha lepinguläbirääkimiste ajal otsuseid ja kasutada paindlikkust vastavalt organisatsiooni eeskirjadele ja poliitikale,
d) oskab rakendada lepinguhalduse protseduure.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Peab lepinguläbirääkimisi vastavalt organisatsiooni protsessidele. Tagab kaupade ja teenuste õigeaegse tarnimise, vastavuse kvaliteedinõuetele ja kokkulepitud teenusetasemetele. Tegeleb mittevastavustega, üldistab olulisi probleeme, algatab taastamisplaane ja vajaduse korral korrigeerib lepinguid. Säilitab eelarve terviklikkuse. Hindab tarnija vastavust õigusaktide, töökaitse- ja turvanõuetele. Vahetab tarnijaga aktiivselt teavet.
B.2.22 Personaliarendus (e-CF kompetents D.9.) 7

Tegevusnäitajad:
Rakendab ennetusmeetmeid ja arendab organisatsiooni protsesse, et rahuldada üksikisikute, meeskondade ja kogu tööjõu arenguvajadusi.

Teadmised:
a) teab kompetentsi täiendamise meetodeid,
b) teab kompetentsi vajaduse analüüsimeetodeid,
c) teab õppimise ja arendamise toetamise võimalusi ning vahendeid (nt juhendamine, õpetamine).

Oskused:
a) oskab nõustada IKT personali individuaalsete arengukavade koostamisel organisatsiooni vajadustest lähtuvalt,
b) oskab ühendada igapäevastesse tööprotsessidesse oskuste arendamise võimalusi.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Analüüsib üksikisiku ja rühma kompetentsi, määratledes oskuste vajadused ja oskuste puudused. Vaatab üle koolituste ja arendamise võimalused ning valib sobiva metoodika, võttes arvesse üksikisiku ja ettevõtte vajadusi. Juhendab üksikisikuid ja meeskondi ja/või nõustab neid, arvestades õppimise vajadusi.
B.2.23 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.) 7

Tegevusnäitajad:
Integreerib informatsiooni sobiva struktuuri organisatsiooni keskkonda. Rakendab uudseid lahendusi, mis põhinevad saadud informatsioonil.

Teadmised:
a) teab struktureerimata informatsiooni ja äriprotsesside analüüsimeetodeid,
b) teab IKT seadmeid ja vahendeid, mida kasutatakse andmete salvestamiseks, otsimiseks ja analüüsimiseks,
c) tunneb informatsiooni esitamise viise.

Oskused:
a) oskab koguda organisatsioonisisest ja -välist teavet ja kindlaks teha informatsioonivajadusi,
b) oskab vormistada kliendi nõudmisi,
c) oskab äri toimimist esitada struktureeritud informatsiooni abil,
d) oskab teha informatsiooni kättesaadavaks.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb struktureeritud ja struktureerimata informatsiooni, haldab seda ning järgib informatsiooni jagamise strateegiat. Loob informatsiooni struktuuri, et võimaldada selle kasutamist ja optimeerimist ettevõtte huvides. Teab asjakohaseid vahendeid, mida tuleb kasutada äriteabe loomiseks, arendamiseks, säilitamiseks, uuendamiseks ja levitamiseks, et saada informatsioonist kasu.
B.2.24 Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.) 7

Tegevusnäitajad:
Kasutab mitmekülgseid projektijuhtimise oskusi/metoodikaid, et töötada väljaspool projekti piire. Juhib keerukaid projekte või programme, sh koostoimimist teiste projektidega. Omab üldist vastutust projekti tulemuste (sh finantstulemused) ja ressursijuhtimise eest. Tal on õigus korrigeerida eeskirju ja valida standardeid.

Teadmised:
a) teab projektijuhtimise metoodikaid, sh projekti etappide määratlemise meetodeid ja tegevusplaanide koostamise viise,
b) teab projektiplaanide täitmise jälgimise meetodeid,
c) teab projektide portfellihalduse meetodeid ja vahendeid.

Oskused:
a) oskab kindlaks teha projekti riske ja koostada tegevusplaane riskide leevendamiseks,
b) oskab määratleda projekti plaani, jaotades selle üksikuteks projektülesanneteks,
c) oskab teavitada projekti käigust kõiki asjakohaseid osalisi, edastades teavet nt kulude jälgimise, kava täitmise, kvaliteedi kontrollimise, riskide juhtimise ja projekti tehniliste tingimuste muudatuste kohta,
d) oskab delegeerida ülesandeid ja korraldada meeskonnaliikmete abistamist vastavalt vajadusele,
e) oskab hallata ressursse, et saavutada projekti eesmärke,
f) oskab hallata projektiportfelli.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab muutmisprogrammi plaane. Kavandab ja suunab üksikut IKT-projekti või IKT-projektiportfelli, et tagada vastastikuste seoste koordineerimine ja korraldus. Juhib projekte, et töötada välja või rakendada uusi ettevõttesiseseid või väliselt määratletud protsesse, et täita kindlaks määratud ärivajadusi. Määratleb tegevusi, kohustusi, olulisi vahe-eesmärke, ressursse, oskuste vajadusi, seoseid ja eelarvet. Töötab välja varuplaane võimalike rakendusega seotud probleemide lahendamiseks. Esitab projekti tähtajal, eeldatavate kulude raames ja kooskõlas esialgsete nõuetega. Koostab dokumendid projekti edenemise jälgimiseks ja haldab neid.
B.2.25 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.) 7

Tegevusnäitajad:
On initsiaator IKT riskijuhtimispoliitika määratlemisel ja selle rakendamisel ning võtab arvesse kõiki võimalikke piiranguid, sh tehnilisi, majanduslikke ja poliitilisi probleeme. Delegeerib tööülesandeid. On vastutav IKT riskide ohje eest.

Teadmised:
a) tunneb organisatsiooni väärtusi ja huve, millest lähtudes teostab riskianalüüsi,
b) teab investeeringu tasuvust, võrreldes seda riski vältimisega,
c) teab riskianalüüsi häid tavasid (meetodeid) ja standardeid.

Oskused:
a) oskab välja töötada ja rakendada riskiohjeplaani nõutavate ennetustegevuste määratlemiseks,
b) oskab kavandada ja dokumenteerida riskianalüüsi ja -ohje protsesse.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Teostab kõigi infosüsteemide riskihaldust ettevõtte riskijuhtimispoliitika ja -protseduuri rakendamise kaudu. Hindab riski organisatsiooni tegevusele ning dokumenteerib võimaliku riski ja koostab riskiohjeplaani.
B.2.26 Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.) 7

Tegevusnäitajad:
Algatab ja juhib konkurentsivõimet või efektiivsust suurendavate uuenduste ja täiustuste rakendamist. Selgitab tippjuhtkonnale võimalike muudatuste kasu äritegevusele. Vastutab IKT protsesside ning protsessi täiustamise eest.

Teadmised:
a) teab mõõtmis- ja analüüsimeetodeid,
b) tunneb olemasolevaid sisemisi IKT protsesse,
c) teab asjakohaseid arenguid IKT valdkonnas ja võimalikke mõjusid protsessidele.

Oskused:
a) oskab koostada, dokumenteerida ja süstematiseerida olulisi protsesse ja protseduure,
b) oskab teha protsessi muutmise ettepanekuid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Mõõdab olemasolevate IKT protsesside tõhusust. Uurib IKT protsessi kavandamist ja teostab võrdlusanalüüse, kasutades erinevaid allikaid. Järgib süsteemset metoodikat, et hinnata, kavandada ja rakendada protsessi või tehnoloogia muudatusi mõõdetava ärilise kasu saamiseks. Hindab protsessi muutmise võimalikke kahjulikke tagajärgi.
B.2.27 IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.) 7

Tegevusnäitajad:
Hindab IKT kvaliteedinõuete täitmise taset ja juhib kvaliteedipoliitika rakendamist. On ristfunktsionaalse töötasandi juht kvaliteedistandardite määramisel ja nende ületamisel.

Teadmised:
a) teab milliseid meetodeid, vahendeid ja protseduuri rakendatakse organisatsioonis ja kus neid tuleks rakendada,
b) tunneb IKT kvaliteedi siseauditi meetodeid.

Oskused:
a) oskab näidete abil selgitada, kuidas meetodeid, vahendeid ja protseduure saab kasutada organisatsiooni kvaliteedipoliitika rakendamiseks,
b) oskab hinnata ja analüüsida protsessi etappe, et teha kindlaks tugevaid ja nõrku külgi,
c) oskab abistada IKT protsesside omanikke valikute tegemisel ja meetmete rakendamisel, et hinnata kogu protsessi toimivust ja efektiivsust,
d) oskab jälgida kvaliteedinäitajaid, teab nende tähendust ning oskab tegutseda neid järgides.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab IKT-kvaliteedipoliitikat, et toetada ja laiendada teenuste ja toodete pakkumist. Planeerib ja määratleb kvaliteedinäitajaid, lähtudes IKT-strateegiast. Vaatab üle kvaliteedinäitajaid ja teeb ettepanekuid nende tõstmiseks, et tagada pidev kvaliteedi paranemine.
B.2.28 Ärimuudatuste juhtimine/ (Konjunktuuri haldamine) (e-CF kompetents E.7.) 7

Tegevusnäitajad:
IT juht osaleb äriprotsesside muudatuste planeerimises ja juhtimises

Teadmised:
a) teab uute IKT lahenduste mõju äritegevusele,
b) tunneb hästi ärimuudatuste mõju organisatsioonile ja uute IKT lahendustega kaasnevaid personaliprobleeme,
c) teab uute IKT lahendustega seotud juriidilisi küsimusi.

Oskused:
a) oskab analüüsida uute IKT lahenduste rakendamisega seotud kulusid ja tulusid äritegevusele,
b) oskab valida sobivaid IKT lahendusi, tuginedes saadavale kasule, võimalikele riskidele ja üldisele mõjule,
c) oskab koostada ja dokumenteerida protsessi täiustuste rakendamise plaani,
d) oskab kasutada projektijuhtimise standardeid ja tööriistu,
e) oskab korraldada muudatuste juhtimise protsessi.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Hindab uute IKT lahenduste mõjusid. Määratleb nõuded ja kasu ettevõttele. Korraldab muudatuse juurutamist, võttes arvesse struktuuri ja kultuuriga seotud aspekte. Säilitab äritegevuse ja protsessi järjepidevuse kogu muudatuse ajal, jälgides mõju ning
rakendades nõutavaid parandusmeetmeid ja täiustades meetodeid.
B.2.29 Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) 7

Tegevusnäitajad:
Juhib infosüsteemides salvestatud andmete ühtsuse, konfidentsiaalsuse ja kättesaadavuse tagamist, järgides kõiki õigusaktidest ja organisatsiooni vajadustest tulenevaid nõudeid.

Teadmised:
a) teab organisatsiooni infoturbepoliitika mõju töötajatele, klientidele, tarnijatele ja alltöövõtjatele,
b) teab infoturbe halduse parimaid tavasid ja standardeid,
c) teab infoturbe halduse olulisi riske,
d) tunneb infosüsteemi siseauditi meetodeid.

Oskused:
a) oskab töötada välja ja dokumenteerida infoturbepoliitikat, seostades selle äristrateegiaga,
b) oskab analüüsida organisatsiooni olulist vara ja kindlaks teha nõrku kohti, mis on haavatavad sissetungimise ja rünnaku suhtes,
c) oskab töötada välja riskiohjeplaani ning koostada ennetusmeetmete plaane.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab infoturbepoliitikat. Teeb sissetungimise, pettuse ja turvalisuse rikkumise või lekete seiret ja rakendab asjakohaseid abinõusid. Analüüsib ja haldab ettevõtte andmete ja informatsiooniga seotud turvariske. Kontrollib turvalisusega seotud vahejuhtumeid ja teeb ettepanekuid turvalisuse pidevaks tõhustamiseks.
B.2.30 IT valitsemine/juhtimine (e-CF kompetents E.9.) 7

Tegevusnäitajad:
Tasakaalustatud äritulemi saavutamiseks korraldab organisatsiooni IKT valitsemist kooskõlas valdkondlike nõuete ja seadusandlusega ning arvestades õiguslike, majanduslike, äriliste või keskkonnaalaste piirangutega.

Teadmised:
a) tunneb hästi IKT keskkonna ja organisatsiooni ülesehitust ja toimimist,
b) tunneb organisatsiooni strateegiat ja väärtusi,
c) teab õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

Oskused:
a) oskab valida ja rakendada sobivaid valitsemismudeleid,
b) oskab analüüsida organisatsiooni ja tema keskkonna arengut ning nende kooskõla,
c) oskab määratleda ja rakendada asjakohaseid tulemuslikkuse võtmenäitajaid (KPI),
d) oskab selgitada IKT strateegiast tulenevaid väärtusi, riske ja võimalusi,
e) oskab IKT eelarvet planeerida ja varade haldust korraldada.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Tasakaalustatud äritulemi saavutamiseks korraldab organisatsiooni IKT valitsemist kooskõlas valdkondlike nõuete ja seadusandlusega ning arvestades õiguslike, majanduslike, äriliste või keskkonnaalaste piirangutega.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.31 IT juht, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. JUHTIMINE JA OTSUSTAMINE
Juhib ja vastutab organisatsiooni infotehnoloogilise jätkusuutliku arengu eest ning juhib IKT eelarvet ja varadsid. Koostab ja kooskõlastab juhtkonnas ning viib ellu organisatsiooni IKT strateegia.
Algatab tegevusi, suunab, annab teistele suunatunnetuse ja võtab vastutuse projektide, tegude ning inimeste eest. Osaleb otsustamise protsessis, võtab vastu kaalutletud otsuseid enda teadmistele ja kogemustele tuginedes ning valdkonna spetsialistide hinnangute põhjal.
Loob alluvatele arenguvõimalusi ja juhendab neid nende töö tegemisel.
Korraldab teadmusjuhtimise* protsesside toetamist infosüsteemidega. Osaleb teadmusjuhtimise kavandamises ja korraldamises, võttes aktiivse rolli tagamaks informatsiooni ja teadmuse liikumise IKT ja tellija vahel.
2. TOETAMINE JA KOOSTÖÖ
Toetab teisi ning nendega suheldes näitab üles lugupidamist ja hoolivust. Seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja meeskonnas, klientide ja kolleegidega. Käitub järjepidevalt selgete isiklike väärtuste kohaselt, mis täiendavad ja toetavad organisatsioonis kehtivaid väärtuseid.
3. SUHTLEMINE JA ESITLUSOSKUS
Suhtleb ja loob tõhusalt uusi suhetevõrgustikke. On edukas teiste veenja ja mõjutaja. Suhtleb teistega enesekindlalt ja pingevabalt.
Juhib sisekliendi suhtlust IKT kontekstis, on peamiseks infokanaliks suhtlemisel erialaste partneritega. Kinnitab investeeringu uutesse või olemasolevatesse suhetesse. Juhib positiivsete ärisuhete säilitamiseks rakendatava protseduuri kavandamist. Seab sisse positiivsed ärisuhted kliendi ja teenusepakkuja (organisatsioonisisene või -väline) vahel ning säilitab neid, järgides organisatsiooni protsesse. Säilitab regulaarse teabevahetuse kliendi/partneri/tarnijaga ja arvestab nende vajadusi, suhtudes empaatiaga nende keskkonda, ning korraldab tarneketi teabevahetust. Tagab, et kliendi/partneri/tarnija vajadustest, muredest või kaebustest oleks aru saadud ning et nendega tegeldaks vastavalt organisatsiooni poliitikale.
4. ANALÜÜSI- JA TÕLGENDAMISOSKUS
On selge analüütilise mõtlemisega. Jõuab keerukate probleemide tuumani. Kasutab oma teadmisi tõhusalt. Saab kiiresti aru uue tehnoloogia eelistest ja kasutusvõimalustest. Väljendab end kirjalikult hästi. Kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult ja loogiliselt.
Analüüsib ettepaneku/pakkumuse energiakasutuse tõhususe ja keskkonnanõuetele vastavusega seotud aspekte.
5. LOOVUS JA ÜLDISTUSOSKUS
Töötab hästi situatsioonides, mis nõuavad avatust uute ideede ja kogemuste suhtes. Otsib õppimisvõimalusi. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt. Mõtleb avatult ja strateegiliselt. Toetab ja soodustab organisatsiooni muutusi. Arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
6. ORGANISEERIMINE JA TÄIDEVIIMINE
Planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult. Järgib juhiseid ja protseduure.
On orienteeritud kliendi rahulolule, osutab kvaliteetset teenust või toodet, mis vastab
kokkulepitud standarditele.
7. KOHANEMINE JA TOIMETULEK
Reageerib ja kohaneb hästi muutustega. Talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega.
8. ETTEVÕTLIKKUS JA TEGUTSEMINE
On orienteeritud tulemustele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele. Saab aru nii ärist tervikuna (st. ärilistest tegevustest organisatsiooni sees) kui ka finantsprotsessidest. Otsib võimalusi enesearendamiseks. On eeskujuks enesearendamisega ja eesmärgipärase tegevusega.
9. KEELEOSKUS
Valdab eesti keelt tasemel C1 ja inglise keelt tasemel B2 (vt lisa 2).

*teadmusjuhtimine: protsess mille abil suunatakse kogu organisatsiooni siseneva või siin tekkiva informatsiooni, sealhulgas teadmiste, oskuste, ilmutatud ja ilmutamata informatsiooni ning andmete, liikumist ning kasutamist

Teadmised:
1) teadmusjuhtimise põhimõisted,
2) seosed teadmusjuhtimise ja organisatsiooni ülesehituse ja eesmärkide vahel,
3) turusituatsioon teadmusjuhtimist toetava tarkvara (wikid, dokumendihaldus, portaalid, intraneti tooted jne) osas.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-15062012-3.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.06.2012
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: IT süsteemid ja teenused
Kutse grupp: IT spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
133 IKT-juhid
1330 IKT-juhid
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0611 Arvutikasutus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist