Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vagunijärelevaataja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Vagunijärelevaataja, tase 4
EN: Wagon supervisor, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.09.2018
Kehtib kuni: 11.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Vagunijärelevaataja tööks on kauba- ja/või reisivagunite tehnilise seisukorra kontrollimine ja remontimine, et tagada rongide liikumisel liiklusohutus ja veoste säilivus. Väljuvatele rongidele teeb vagunijärelevaataja automaatpidurite proovi. Vagunijärelevaataja ülesandeks on ka vagunite üleandmine ...kliendi haruteedele ja nende vastuvõtmine kliendilt. Reisirongide koostejaamades kontrollivad vagunijärelevaatajad reisivagunite sisustuse ja tehniliste seadmete korrasolekut ning remondivad neid.

Vagunijärelevaataja kutsealal on kaks kutset.
Vagunijärelevaataja, tase 3 töötab iseseisvalt raudteejaamades või vagunite haruteedele üleandejaamades.
Vagunijärelevaataja, tase 4 töötab iseseisvalt piirijaamades ja teistes raudteejaamades, lisaks juhendab ja nõustab ta kaastöötajaid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Vahetuse vastuvõtmine ja üleandmine
1) Ülevaate vastuvõtmine vahetuse üleandjalt
2) Üleantavate seadmete, dokumentide, dokumendiplankide olemasolu ja terviklikkuse kontrollimine
3) Vajalike varuosade olemasolu kontrollimine
4) Ülevaate andmine vahetuse vastuvõtjale

A.2.2 Saabuva rongi...
ülevaatuse ja tehnohoolduse tegemine
1) Rongi jälgimine selle liikumise ajal
2) Rongi piiramine
3) Vaguni tehnohoolduse tegemine, remonditähtaegade ja läbijooksu kontrollimine

A.2.3 Vaguni ettevalmistamine laadimiseks
1) Vaguni tehnoseisundi kontrollimine ja vaguni remontimine rongis
2) Reservist võetud vaguni remonditähtaja ja läbijooksu kontrollimine
3) Laadimiseks esitatavate vagunite kontrollimine

A.2.4 Väljumiseks koostatud rongi tehnohoolduse tegemine
1) Vagunite tehnilise ülevaatuse tegemine, komplektsuse kontrollimine ja mahahaakimiseta remondi tegemine
2) Õhujagajate vajalikule režiimile ümberlülitamine ja vagunite pidurivoolikute ühendamine
3) Väljuva rongi jälgimine möödasõidul

A.2.5 Rongi täis- või lühipiduriproovi tegemine
1) Pidurite kontrollimine suruõhutorustikuga jaamades
2) Pidurite kontrollimine suruõhutorustikuta jaamades
3) Piirijaamas reisirongi suruõhkpidurite ja elektro-pneumaatiliste pidurite proovi tegemine

A.2.6 Vagunite üleandmine ja vastuvõtmine
1) Tehnilise ülevaatuse tegemine vaguni üleandmisel
2) Tehnilise ülevaatuse tegemine vaguni või rongi vastuvõtmisel

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Reisirongi ülevaatuse ja remondi tegemine
1) Rongi tehnilise seisukorra kontrollimine välisel ülevaatusel
2) Vagunite kontrollimine sisemisel ülevaatusel
3) Vagunite jõuseadmete ülekandemehhanismide kontrollimine
4) Vagunite remontimine
5) Rongi suruõhkpidurite töö kontrollimine
6) Rong...
i elektro-pneumaatiliste pidurite töö kontrollimine

A.2.8 Kommertsülevaatuse tegemine
1) Kommertsülevaatuse tegemine piirijaamas
2) Kommertsülevaatuse tegemine vaguni kliendile üleandmisel ja vastuvõtmisel
3) Üleandedokumentide vormistamine

A.2.9 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingadele pealesõitmiseks korralduse andmine
2) Pidurkingadelt mahasõitmiseks korralduse andmine, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine

A.2.10 Töötamine arvutiprogrammiga
1) Mittekorras vagunile elektroonilise teatise koostamine ja edastamine
2) Päringu sisestamine rongikoosseisus olevate vagunite andmete saamiseks
3) Päringu sisestamine vagunite komplekteerimise andmete saamiseks

A.2.11 Kaastöötajate nõustamine
1) Valvekorraeelne juhendamine
2) Saabunud tehniliste dokumentide, korralduste ja juhiste tutvustamine
3) Rikkis vaguni edasitoimetamise otsustamine
4) Nõustamine keskkonnariskide määratlemisel, hindamisel ja maandamisel
5) Nõustamine vagunite ülevaatusel ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude valikul

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Vagunijärelevaataja töö toimub peamiselt välitingimustes ja on üldjuhul graafikupõhine vahetustega töö, mis eeldab töötamist ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
Vagunijärelevaataja töökeskkond on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga. Sageli tuleb töötada sundasendis vagunite all või r...
onida vagunitele.
Vagunijärelevaataja töös on vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus. Tervisekahjustusi võivad põhjustada müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu peab vagunijärelevaataja kasutama kaitseriietust ja -vahendeid.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab vagunijärelevaataja täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada haigestumise, trauma, töövõimetuse või raudteeliiklusõnnetuse.
Vagunijärelevaataja kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on šabloonid (rattapaaride ja automaatsiduri rikete kindlakstegemiseks), mõõteriistad, luup, lukksepa tööriistad (vasar, meisel, mutri- ja toruvõtmed), käsitungrauad. Ühenduse pidamiseks teiste vagunijärelevaatajate ja raudtee liikluskorraldajaga kasutab vagunijärelevaataj...a käsiraadiojaama. Andmete edastamiseks kasutab ta ettenähtud arvutiprogramme.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vagunijärelevaataja töö eeldab täpsust, head koordinatsiooni, füüsilist vastupidavust, pingetaluvust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, keskendumisvõimet ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 4. taseme vagunijärelevaatajatena inimesed, kellel on põhiharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt 4-kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud vagunijärelevaataja juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Vagunijärelevaataja, vaguniülevaataja, vaguni ülevaataja-remontija, vaguni ülevaataja-remontija-vabastamata brigadir
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vagunijärelevaataja töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Vagunijärelevaataja, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.6 ja B.2.12 (läbiv kompetents) tõendamine.

Valitavate kompetentside B.2.7 (Reisirongide ülevaatuse ja remondi tegemine), B.2.8 (Kommertsülevaatuse tegemine), B.2.9 (Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingade...
ga ja pidurkingade eemaldamine), B.2.10 (Töötamine arvutiprogrammiga) ja B.2.11 (Kaastöötajate nõustamine) tõendamine on vabatahtlik.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Vahetuse vastuvõtmine ja üleandmine 4

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära vahetuse üleandja tervikliku ülevaate olukorrast (näit jaamas olevate rongide tehnohoolduse olukord, üleantavate tööde loetelu, vahetuse jooksul toimunud tähtsamad sündmused, jne) ja sellele mõju avaldavatest teguritest, täpsustades vajadusel asjaolusid ja arutades tekkinud küsimusi eelmise vahetuse töötajaga; teavitab vahetuse lõpetajat vahetuse vastuvõtmisel avastatud puudustest ning kõrvaldab kontrolli tulemusena avastatud puudused ja ohud, tagades valvepiirkonnas ohutuse;
2) kontrollib üleantavate seadmete (sh mõõtevahendid, sidevahendid, arvuti- ja bürootehnika jm tehnika), dokumentide, dokumendiplankide olemasolu ja terviklikkust, jälgides seadmete korrasolekut ja kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi nõudeid;
3) kontrollib vajalike varuosade olemasolu, järgides kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi nõudeid;
4) esitab vahetuse vastuvõtjale tervikliku ülevaate olukorrast (näit jaamas olevate rongide tehnohoolduse olukord, üleantavate tööde loetelu, vahetuse jooksul toimunud tähtsamad sündmused, jne) ja sellele mõju avaldavatest teguritest, täpsustades vajadusel asjaolusid ja arutades tekkinud küsimusi järgmise vahetuse töötajaga.

Teadmised:
1) kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi nõuded;
2) veeremi teljelaagrite ja pidurite temperatuuride tuvastamise süsteemi hooldusjuhendi nõuded;
3) raudteel käimise korra nõuded;
4) side- ja transpordivahendite hooldamise põhimõtted;
5) arvutitehnika kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
6) dokumentide vormistamise nõuded.

Hindamismeetod(id): test
B.2.2 Saabuva rongi ülevaatuse ja tehnohoolduse tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1) jälgib rongi selle liikumise ajal, kontrollides visuaalselt ja kuulmise järgi rattapaaride ja teiste vagunisõlmede korrasolekut ning lekke puudumist;
2) piirab saabuva rongi teisaldatavate signaalidega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest ja kandes sellest ette raudtee liikluskorraldajale;
3) teeb vaguni tehnohooldust, sh mahahaakimiseta remonti, märgistab kriidiga vagunitel avastatud rikked ja puudused ning kontrollib remonditähtaegu ja läbijooksu, järgides kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõudeid.

Teadmised:
1) vagunite liigid ja nende konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid), vagunite rikked ja nende avastamise viisid;
2) raudtee tehnokasutusjuhendi ja selle lisa (lisa 1, Raudtee signalisatsioonijuhend) nõuded;
3) kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuded;
4) tehnohoolduspunkti tehnoloogilise protsessi sisu ja nõuded;
5) veeremi pukside ja rataste ülekuumenemise tuvastamise kontrollsüsteemiga töötamise juhendi nõuded;
6) läbirääkimiste näidisreglementide nõuded;
7) vagunite detailide ja sõlmede remondi tehnoloogia;
8) materjalide (näit määrdeained, hooldusmaterjalid) liigitus, omadused, märgistus ja hoiu nõuded;
9) raudteede vaheliste koostöölepingute nõuded;
10) rahvusvahelises ühenduses avalikul raudteel ringlemiseks lubatud kaubavagunite tehnohoolde ja remondisüsteemi määrustiku nõuded.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö
B.2.3 Vaguni ettevalmistamine laadimiseks 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib vaguni tehnoseisundit (sh vaguni käiguosade, automaatpiduriseadmete, haakeseadmete, vaguni raami ja kere korrasolekut), tehes sissekande kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamatusse ning remondib vagunit rongis, kasutades asjakohaseid tööriistu ja juhindudes vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi nõuetest;
2) kontrollib vaguni remonditähtaega ja arvutiprogrammi kasutades vaguni läbijooksu;
3) kontrollib aktide alusel laadimiseks esitatavad vagunid.

Teadmised:
1) vagunite liigid ja nende konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid), vagunite rikked ja nende avastamise viisid;
2) raudtee tehnokasutusjuhendi nõuded;
3) kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi ja kaupade veoks ettevalmistamise juhendi nõuded;
4) vagunite remondiajad ja lubatud läbijooksud;
5) ohtlike kaupade veoeeskirja nõuded;
6) tehnohoolduspunkti tehnoloogilise protsessi nõuded.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö
B.2.4 Väljumiseks koostatud rongi tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb väljumiseks koostatud rongis vagunite tehnilist ülevaatust, kontrollides vagunisõlmede (näit käiguosad, automaatpidurid, haakeseadmed, vaguni raam ja kere) korrasolekut; kontrollib visuaalselt vagunite tühjendusseadmete, uste ja luukide suletust; teeb mahahaakimiseta remonti, lähtudes juhendist;
2) lülitab õhujagajad ümber vajalikule režiimile, ühendab vagunite pidurivoolikud omavahel ja rongi pidurimagistraali jaama suruõhutorustikuga (suruõhutorustikuga varustatud jaamades), järgides kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi nõudeid;
3) jälgib väljuvat rongi möödasõidul, kontrollides visuaalselt ja kuulmise järgi rattapaaride ja raudteeveeremi korrasolekut ning lekke puudumist.

Teadmised:
1) vagunite liigid ja nende konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid), vagunite rikked ja nende avastamise viisid;
2) raudtee tehnokasutusjuhendi nõuded;
3) kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi nõuded vagunitele;
4) tehnohoolduspunkti tehnoloogilise protsessi nõuded.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö
B.2.5 Rongi täis- või lühipiduriproovi tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib pidureid suruõhutorustikuga jaamades, lähtudes vastavate juhendite ja kordade nõuetest:
a) pidurdab rongikoosseisu, vähendades statsionaarse seadme abil õhusurvet pidurimagistraalis; kontrollib vagunite pidurdumisel kõigi vagunite kolvivarre väljalöökide suurust ja hoobülekannete reguleerimise õigsust; reguleerib hoobülekande valesti reguleeritud hoobülekandega vagunitel; reguleerib automaatregulaatorit lubatust suurema või väiksema kolvivarre väljalöökide puhul;
b) laseb lahti rongi pidurid, tõstes õhurõhku rongimagistraalis ja peale pidurite lahtilaskmist kontrollib, kas kõigi vagunite pidurid on lahti lasknud; lülitab välja mittelahtilasknud pidurid või vahetab õhujagaja;
c) veduri saabudes ühendab rongi pidurimagistraali lahti jaama suruõhutorustikust, haagib veduri rongi ette, kontrollib koos vedurijuhiga kokkuhaakimisel automaatsidurite kõrguste vastavust nõuetele; kontrollib veduril koos vedurijuhiga rongi pidurimagistraali tihedust;
d) ühendab rongi jaama suruõhumagistraalist lahti, ühendab pidurivoolikud veduri ja esimese vaguni vahel ning täidab pidurisüsteemi ettenähtud suruõhusurveni; pärast vedurijuhi poolset rongi pidurdamist kontrollib rongi sabas viimase kahe vaguni pidurdamist;
2) kontrollib pidureid suruõhutorustikuta jaamades, lähtudes vastavate juhendite ja kordade nõuetest:
a) pärast veduri haakimist rongi ette ja rongi pidurimagistraali ühendamist veduri pidurimagistraaliga ootab rongi pidurimagistraali täitumist ettenähtud rõhuni ja kontrollib viimasel vagunil survet pidurimagistraalis;
b) kontrollib veduril koos vedurijuhiga rongi pidurimagistraali tihedust;
c) teeb automaatpidurite täispiduriproovi, kontrollides kõigi vagunite pidurdamist, kolvivarre väljalöögi suurust ja kõigi vagunite pidurite lahtilaskmist;
3) teeb piirijaamas reisirongi suruõhkpidurite ja elektro-pneumaatiliste pidurite proovi, kontrollides kõigi vagunite pidurdamist, kolvivarre väljalöögi suurust ja kõigi vagunite pidurite lahtilaskmist.

Teadmised:
1) veeremi automaatpidurite ehitus;
2) raudtee tehnokasutusjuhendi nõuded;
3) kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuded;
4) piduriproovi tegemise korra nõuded;
5) rongis nõutavad pidurite pidurdusjõud 100 t rongi kaalu kohta ja tegutsemise põhimõtted pidurdusjõu vajakajäämisel;
6) rongis nõutavate ja tegelikult olemasolevate seisupidurite arvestamise korra nõuded;
7) vagunijärelevaataja tegevuse põhimõtted, kui seisupidureid on nõutavast vähem;
8) piduriteatise täitmise nõuded.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö
B.2.6 Vagunite üleandmine ja vastuvõtmine 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb koos kliendi esindajaga vaguni tehnilist ülevaatust selle kliendile üleandmisel, kontrollides vagunisõlmede (näit käiguosad, automaatpidurid, haakeseadmed, vaguni raam ja kere) korrasolekut;
2) teeb koos kliendi esindajaga vaguni või rongi tehnilist ülevaatust selle kliendilt vastuvõtmisel, kontrollides vagunisõlmede (näit käiguosad, automaatpidurid, haakeseadmed, vaguni raam ja kere) korrasolekut; kontrollib visuaalselt vagunite tühjendusseadmete, uste ja luukide suletust.

Teadmised:
1) vagunite liigid ja nende konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid), vagunite rikked ja nende avastamise viisid;
2) raudtee tehnokasutusjuhendi nõuded;
3) kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuded;
4) tehnohoolduspunkti tehnoloogilise protsessi nõuded.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside tõendamine 4. tasemel on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Reisirongi ülevaatuse ja remondi tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib rongi tehnilist seisukorda välisel ülevaatusel, jälgides vagunisõlmede (näit käiguosad, automaatpidurid, haakeseadmed, vaguni raam ja kere) korrasolekut, juhindudes kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuetest;
2) kontrollib vagunite sisemisel ülevaatusel vagunite inventari olemasolu ja vastavust inventari nimekirjale, vagunite kütte- ja veevarustussüsteemi ning tualettide korrasolekut, juhindudes reisivagunite kasutamise nõuetest;
3) kontrollib vaguni jõuseadmete ülekandemehhanismide (näit generaatori kardaan-reduktor-ülekande või rihmülekande) korrasolekut, juhindudes kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuetest;
4) remondib vaguni käiguosad ja pidurisüsteemi, juhindudes nende tehnoloogilise protsessi nõuetest;
5) kontrollib rongi suruõhkpidurite tööd, juhindudes kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuetest;
6) kontrollib rongi elektro-pneumaatiliste pidurite tööd, juhindudes kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuetest.

Teadmised:
1) reisirongide tehnohoolduse tehnoloogilise protsessi nõuded;
2) reisivagunite ehitus;
3) kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi ja selle lisade nõuded;
4) tööohutusjuhendi nõuded;
5) rahvusvahelises ühenduses liiklevate reisivagunite kasutamise eeskirja nõuded;
6) rahvusvahelises ühenduses liiklevate vagunite sisustusele esitatavad nõuded;
7) suruõhkpidurite piduriproovi läbiviimise korra nõuded;
8) elektro-pneumaatiliste pidurite piduriproovi läbiviimise korra nõuded;
9) piduriteatise täitmise põhimõtted.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö
B.2.8 Kommertsülevaatuse tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb piirijaamas kommertsülevaatust, kontrollides plommide olemasolu ja terviklikkust (vajadusel paigaldades uued plommid), kontrollides kauba vastavust saatelehtedele, avades vaguni tollikontrolliks, kontrollides ohtlike kaupadega laaditud vagunitel ohutusmärkide olemasolu ja kaupade laadimiseeskirjade järgset laadimist ja kinnitamist lahtisel veeremil;
2) teeb kommertsülevaatust vaguni kliendile üleandmisel ja vastuvõtmisel, juhindudes kommertsülevaatuse tegemise juhendist;
3) piirijaamas töötades vormistab üleandedokumendid, juhindudes lepingust ja üleandedokumendi koostamise juhendist.

Teadmised:
1) vagunite liigid ja nende konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid), vagunite rikked ja nende avastamise viisid;
2) raudtee tehnokasutusjuhendi ja selle lisa (lisa 1, Raudtee signalisatsioonijuhend) nõuded;
3) kasutustes olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuded;
4) rahvusvahelises ühenduses avalikul raudteel ringlemiseks lubatud kaubavagunite tehnohoolduse ja remondisüsteemi määrustiku nõuded;
5) raudteede vaheliste koostöölepingute nõuded;
6) üldnõuded kaubavagunite säilivuse tagamiseks laadimisel-tühjendamisel ja manöövritööde teostamisel 1520 mm rööpmelaiusega magistraalraudteedel;
7) kaupade laadimise ja kinnitamise tehnilised tingimused;
8) ohtlike kaupade veoeeskirja nõuded;
9) tehnohoolduspunkti tehnoloogilise protsessi nõuded.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö
B.2.9 Veeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kinnitab veeremi pidurkingadega, paigutades pidurkingad jaama tehnokorraldusaktis ettenähtud hulgal vagunirataste alla ja andes korralduse vedurijuhile lükata koosseis pidurkingadele;
2) annab vedurijuhile korralduse pidurkingadelt maha sõita, eemaldab pidurkingad ja paigutab need hoiukohta, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest.

Teadmised:
1) raudtee tehnokasutusjuhendi ja selle lisa (lisa 2, Raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend) nõuded;
2) pidurkingade ja vagunikinnitusseadmete kasutamise korra nõuded;
3) jaama tehnokorraldusakti nõuded vagunite kinnitamisel.

Hindamismeetod(id): test ja praktiline töö
B.2.10 Töötamine arvutiprogrammiga 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab mittekorras vagunile elektroonilise teatise ja edastab selle, kasutades arvutiprogrammi;
2) sisestab päringu rongikoosseisus olevate vagunite andmete saamiseks, kasutades arvutiprogrammi;
3) sisestab päringu vagunite komplekteerimise andmete saamiseks, kasutades arvutiprogrammi.

Teadmised:
1) teiste riikide kaubavagunite käitamise, numbrilise arvestuse ja kasutustasu arvestamise juhendi nõuded;
2) kaubavagunite käiguosade komplekteerimise ja nende tehnoseisundi näitamise arvestuse korra nõuded;
3) kaubavaguni mittekorras vagunite parki viimise teatise vormistamise nõuded;
4) kaubavagunite käitamise ja tehnohoolduse juhendi nõuded;
5) elektrooniliste teadete tellimise nõuded;
6) mittekorras vagunite elektroonilise teatise koostamise ja edastamise korra nõuded.

Hindamismeetod(id): intervjuu
B.2.11 Kaastöötajate nõustamine 4

Tegevusnäitajad:
1) juhendab kaastöötajat valvekorraeelselt, lähtudes tööohutus- ning raudteel käimise eeskirjadest;
2) tutvustab kaastöötajatele saabunud tehniliste dokumentide, korralduste ja juhiste sisu, kontrollides kaastöötaja arusaamist edastatud informatsioonist;
3) otsustab avastatud rikkega laetud vaguni liikumise mahalaadimiskohta ja määrab liikumiskiiruse, juhindudes kehtivatest juhenditest;
4) nõustab kaastöötajat remonttööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest;
5) nõustab kaastöötajat vagunite ülevaatusel ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid.

Teadmised:
1) tööohutuseeskirjade nõuded;
2) raudteel käimise eeskirjade nõuded;
3) saabunud korralduste, juhiste ja muude tehniliste dokumentide nõuded;
4) kasutustes olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuded.

Hindamismeetod(id): intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Vagunijärelevaataja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) dokumenteerib töö:
a) tehes sissekandeid kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamatusse;
b) vormistades mittekorras vagunile teatise vaguni remondi kohta ja edastades selle raudtee liikluskorraldajale;
c) vormistades vigastatud vagunile akti vagunivigastuse kohta;
d) vormistades piduriteatise ja edastades selle vedurijuhile;
e) piirijaamades, vormistades üleandedokumendi koos kliendi esindajaga;
f) vormistades akti mittevastuvõetava vaguni või tingvastuvõetava vaguni kohta;
g) vormistades tehnilise üleandmise akti;
2) järgib oma töös kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide nõudeid;
3) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
4) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
5) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
6) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
7) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
8) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vabastamata brigadirile;
9) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
10) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid;
11) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
12) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
13) sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid;
14) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
15) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
16) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
17) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
18) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
19) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel B1 ja vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
20) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2 “Digipädevuste hindamise skaala“).

Teadmised:
1) vagunite tehnohoolduse juhendi nõuded;
2) raudteeveeremi automaatpidurite kasutusjuhendi nõuded;
3) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
4) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
5) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
6) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
7) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates tööolukordades;
8) kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
10) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete tehnohooldusjuhendid, jaama tehnokorraldusakt, jms) nõuded;
11) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
12) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.13/2k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.09.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Vagunijärelevaataja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4323 Transpordivaldkonna kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Anton Jartsev AS EVR Cargo
Evi Noorhani Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte
Ljudmilla Anissimova AS Ühinenud Depood
Ljudmilla Knjazeva AS EVR Cargo
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Tiiu Poltruk Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Tormis Saar AS Ühinenud Depood
Viktor Tkatšov AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist