Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vagunijärelevaataja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Vagunijärelevaataja, tase 4
EN: Wagon Supervisor, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.11.2023
Kehtib kuni: 02.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Muudeti struktuuri – kompetentse tõsteti kokku ja jäeti ära. Selle eesmärgiks oli kirjeldada kutsestandardis ainult sisulised tööosad ning mitte rääkida töökorraldusega seotud tegevustest, mis on ettevõttespetsiifilised.

2. Lisati A.6 „Tulevikuoskused“.

3. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1., mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

4. Lisati B.2 „Üldoskused“ koostöös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga (s...
õnastati ümber kehtiva versiooni Kutset läbiv kompetents).

5. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Vagunijärelevaataja töö eesmärk on tagada rongide liikumisel liiklusohutus ja veoste säilivus. Selleks kontrollib ta kauba- ja/või reisivagunite seisukorda ning vajadusel teostab remonti.

Töö toimub üldjuhul välitingimustes nii päevasel kui ka öisel ajal. Töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht...
raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja erinevates ilmastikuoludes. Seetõttu on vagunijärelevaataja töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus, ta peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kasutama töö iseloomule ja ilmastikule vastavat hästimärgatavat tööriietust ning isikukaitsevahendeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeohutust mõjutava juhtumi või tööõnnetuse.
Kohustuslik on läbida tööle asumisele eelnev ja perioodiline raudteetöötaja tervisekontroll.

Põhilisteks töövahenditeks on šabloonid, mõõteriistad, luup, lukksepa tööriistad, käsitungrauad. Ühenduse pidamiseks teiste vagunijärelevaatajate ja raudtee liikluskorraldajaga kasutab vagunijärelevaataja käsiraadiojaama, andmete edastamiseks erialast tarkvara.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Saabuva ja väljumiseks koostatud rongi ülevaatuse ja tehnohoolduse tegemine
A.2.2. Vaguni ettevalmistamine laadimiseks
A.2.3. Vagunite üleandmine ja vastuvõtmine
A.2.4. Kommertsülevaatuse tegemine
A.2.5. Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
Valitavad tööosad
A.2.6. Reisirongi ülevaatuse ja tehnohoolde tegemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 4. taseme vagunijärelevaatajatena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kes on läbinud erialase väljaõppe tööandja juures (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Vagunijärelevaataja, vaguniülevaataja, vaguni ülevaataja-remontija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vagunijärelevaatajana töötamiseks on nõutud kutsetunnistus vastavalt raudteeseadusele.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab

Tulevikus on olulised praegusest paremad spetsiifilised ohutusalased teadmised ning tööprotsesside laiemad alusteadmised. Seoses uute tarkvarade juurutamisega suureneb pidevalt vajadus paremate digioskuste järele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Vagunijärelevaataja, tase 4 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.5 Valitava kompetentsi B.3.6 tõendamine on vabatahtlik.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Vähemalt põhiharidus
2. Läbitud erialane väljaõpe töökohal

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 1 aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Läbitud täiendkoolitus

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud raudteetranspordi kuts...
eala kutse andmise korras.
Loe edasi
Peida
B.2 Vagunijärelevaataja, tase 4 üldoskused
1. Järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires.
2. Järgib oma töös kõikide asjakohaste standardite, juhendite ja õigusaktide nõudeid.
3. Oskab rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid; rakendab tööd soodustavaid ja tervist säästvaid asend...
eid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel.
4. Järgib tööohutusnõudeid (sh kasutab isikukaitsevahendeid) töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel.
5. Hoiab puhtust ja korda ning kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed, jm) hoolivalt ja otstarbekalt; sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
6. Katkestab töö tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides; teavitab koheselt vastavalt nõuetele.
7. Annab õnnetuses osalenule, vigastatule, terviserikkega inimesele või muul moel kannatanule esmast abi kuni arsti saabumiseni.
8. Kavandab teadlikult oma aega.
9. Oskab märgata potentsiaalset probleemi, vaadata läbi seotud teavet, sõnastada lahendamist vajav küsimus ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele vastuse leidmiseks.
10. Oskab arvestada kollektiivi vajadustega ning ühise eesmärgiga ja teistega ülesannete täitmiseks koostööd teha, sealhulgas vajalikku ja kasulikku informatsiooni jagada.
11. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires; oskab konstruktiivses väitluses ja arutelus argumente koostada ja esitada, et veenda vastaspoolt või neutraalset kolmandat poolt oma seisukohas.
12. Osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut oma töös.
13. Valdab eesti keelt tööks vajalikul tasemel.
14. Mõistab ja kasutab tööks vajalikke digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Saabuva ja väljumiseks koostatud rongi ülevaatuse ja tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Jälgib rongi selle liikumise ajal, kontrollides visuaalselt ja kuulmise järgi rattapaaride ja teiste vagunisõlmede korrasolekut ning lekke puudumist.
2. Piirab saabuva rongi teisaldatavate signaalidega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest ja kandes sellest ette raudtee liikluskorraldajale.
3. Teeb vaguni tehnohooldust, sh mahahaakimiseta remonti, märgistab vagunitel avastatud rikked ja puudused ning kontrollib remonditähtaegu ja läbijooksu, järgides kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõudeid.
4. Teeb väljumiseks koostatud rongis vagunite tehnilist ülevaatust, kontrollides vagunisõlmede korrasolekut vastavalt normdokumendile; kontrollib visuaalselt vagunite tühjendusseadmete, uste ja luukide suletust.
5. Kontrollib jaamades rongi koosseisu pidureid (sh suruõhutorustikuga), lähtudes vastavate juhendite ja kordade nõuetest.

Teadmised
1. vagunite liigid ja nende konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid), vagunite rikked ja nende avastamise viisid;
2. vagunite detailide ja sõlmede remondi tehnoloogia;
3. veeremi automaatpidurite ehitus.
B.3.2 Vaguni ettevalmistamine laadimiseks 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib vaguni tehnoseisundit (sh vaguni käiguosade, automaatpiduriseadmete, haakeseadmete, vaguni raami ja kere korrasolekut), edastab info ning remondib vagunit rongi koosseisus, kasutades asjakohaseid tööriistu ja juhindudes vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi nõuetest.
2. Kontrollib vaguni remonditähtaega ja erialast tarkvara kasutades vaguni läbijooksu, lähtudes vagunite remondiaegadest ja lubatud läbijooksudest.

Teadmised
1. vagunite liigid ja nende konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid), vagunite rikked ja nende avastamise viisid;
2. ohtlike kaupade veoeeskirja nõuded.
B.3.3 Vagunite üleandmine ja vastuvõtmine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb vaguni tehnilist ülevaatust selle kliendile üleandmisel, kontrollides vagunisõlmede korrasolekut.
2. Teeb vaguni või rongi tehnilist ülevaatust selle kliendilt vastuvõtmisel, kontrollides vagunisõlmede korrasolekut; kontrollib visuaalselt vagunite tühjendusseadmete, uste ja luukide suletust.
B.3.4 Kommertsülevaatuse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb jaamas kommertsülevaatust, kontrollides plommide olemasolu ja terviklikkust (vajadusel paigaldades uued plommid), kontrollides kauba vastavust saatelehtedele, avades vaguni tollikontrolliks, kontrollides ohtlike kaupadega laaditud vagunitel ohutusmärkide olemasolu ja kaupade laadimiseeskirjade järgset laadimist ja kinnitamist lahtisel veeremil.
2. Jaamas töötades vormistab üleandmisdokumendid, juhindudes lepingust ja dokumendi koostamise juhendist.

Teadmised
1. kaupade laadimise ja kinnitamise tehnilised tingimused;
2. ohtlike kaupade veoeeskirja nõuded.
B.3.5 Veeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kinnitab veeremi pidurkingadega, paigutades pidurkingad vastavalt jaama tehnokorraldusaktile.
2. Eemaldab pidurkingad ja paigutab need hoiukohta vastavalt jaama tehnokorraldusaktile.
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.3.6 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Reisirongi ülevaatuse ja tehnohoolde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib rongi tehnilist seisukorda välisel ülevaatusel, jälgides vagunisõlmede korrasolekut, juhindudes kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuetest.
2. Kontrollib vagunite sisemisel ülevaatusel vagunite inventari olemasolu ja vastavust inventari nimekirjale, vagunite kütte- ja veevarustussüsteemi ning tualettide korrasolekut, juhindudes reisivagunite kasutamise nõuetest.
3. Kontrollib vaguni jõuseadmete ülekandemehhanismide korrasolekut, juhindudes kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuetest.
4. Teeb vaguni käiguosade ja pidurisüsteemi tehnohoolet, juhindudes nende tehnoloogilise protsessi nõuetest.
5. Kontrollib rongi suruõhkpidurite tööd, juhindudes kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuetest.
6. Kontrollib rongi elektro-pneumaatiliste pidurite tööd, juhindudes kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõuetest.

Teadmised
1. reisivagunite ehitus;
2. elektro-pneumaatiliste pidurite ehitus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-03112023-2.8/4k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Vagunijärelevaataja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kersti Aasaväli Edelaraudtee AS
Tarmo Annus AS Eesti Raudtee
Tõnu Aruste AS Eesti Raudtee
Sergei Gorbenkov AS Enefit Power
Mart Klaassen AS GoRail
Tambet Lõhmus AS Operail
Natalja Orover-Korjakina AS Operail
Pavel Sergeev AS Enefit Power
Tanel Tina Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Viktor Tkatšov AS Eesti Raudtee
Leonid Vätson AS Operail
Peep Õim SA Raudteekutsed
Tambet Õun AS Operail

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist