Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mäetööline, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mäetööline, tase 5
EN: Mine Worker, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Allmaaläbindus- ja koristustööd
  • Karjääritööd
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2018
Kehtib kuni: 18.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mäetöölised on oskustöötajad, kes kaevandavad (väljavad), transpordivad ja töötlevad rikastusvabrikutes ja laadimiskompleksides liikuvmehhanismide, tehnilise varustuse ja mäemasinate abil maavara, kaevist, pinnast jm.
Mäetöölised töötavad allmaa karjääritöödel, või muudel nende töödega sarnaneva...
tel tegevusaladel, nt allmaarajatiste, vundamentide, teede ja tunnelite rajamisel.
Mäetööliste tööülesanded hõlmavad mäemassiivi puurimist, maavara katvate katendi eemaldamist, lõhketööde ettevalmistamist, kombainväljamist, kaevandusala toestamist, kaevise teisaldamist ning valgustusseadmete, toitekaablite, vee kõrvaldamise pumpade ja vajadusel tuulutustorude ja/või tõkete paigaldamist.
Mäetöölise täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttes kasutatavast tehnoloogiast.
Mäetöölised spetsialiseeruvad:
1) kaeveõõntes, šahtides ja tunnelites toimuvatele allmaaläbindus- ja koristustöödele
2) karjääritöödele avatud kaevandusaladel
Allmaatöödele spetsialiseerunud mäetööline võib teha allmaaelektri- ja lukksepatöid, kui ta on omandanud täienduskoolituse kaudu vastavad erioskused.

5. taseme mäetööline
töötab iseseisvalt või meeskonna juhina olukordades, kus võivad aset leida ettearvamatud muutused. Võtab vastutuse teiste töötulemuse ning ohutuse eest.
5. taseme mäetööline teeb koostööd tehnoloogide, mäemeistrite jt spetsialistidega.

Seotud kutsed:
Mäetööline, tase 4
Lõhkaja, tase 3
Lõhkemeister, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kaevise teisaldamine
1. Ettevalmistus
2. Laadimine ja transport
3. Töötamine liikuvmehhanismidega

A.2.2 Mäetööde abitööd
1. Materjalide ja töövahendite laadimine ja transport
2. Ehitus
3. Kaevandatud ala korrastamine

A.2.3 Mäeseadmete monteerimine
1. Ettevalmistus
2. Montaaž...
ja demontaaž
3. Automaatikatööd
4. Häälestamine
5. Seadmete kontrollimine

A.2.4 Mäeseadmete hooldus ja remont
1. Hooldus
2. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine
3. Hoolduse tulemuste dokumenteerimine

A.2.5 Töörühma juhtimine
1. Töö korraldamine
2. Juhendamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6 Allmaaläbindus ja koristus
1. Toestamis- ja veekõrvaldustööd
2. Lõhkeaukude puurimine
3. Kaevise väljamine
4. Soonimine
5. Kaevise töötlemine

A.2.7 Karjääritööd
1. Lõhkeaukude puurimine
2. Katendi eemaldamine
3. Toestamine
4. Veekõrvaldus
5. Kaevise väljamine
6. Kaevise töötl...
emine
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Allmaa elektri- ja lukksepatööd
1. Elektriseadmete ja -võrkude montaaž ja hooldustööd
2. Elektri- ja mehaaniliste rikete tuvastamine ja kõrvaldamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mäetöölised töötavad välis- ja/või allmaatingimustes. Töökeskkond võib olla plahvatusohtlik, võimalik on kokkupuude müra, vibratsiooni, heit- ja lõhkegaasidega. Allmaatöödel võib töökeskkond olla pime, niiske ja kitsas. Nende ohutegurite tõttu tuleb töötajatel täita töötervishoiu ja tööohutuse nõud...eid (kanda eririietust, kasutada isikukaitsevahendeid jm).
Töötatakse vahetustes, sh öösel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Liikuvad, käsijuhitavad- ja automaatsed mäetööstusseadmed ja masinad, samuti statsionaarsed mäetööstusseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust, ruumitaju, loogilist mõtlemist, kohusetundlikkust, täpsust, kohanemisvõimet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, iseseisvust, otsustamisjulgust, ettenägemisvõimet, vastutustundlikkust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mäetööliseks saab õppida kutseõppeasutuses, töökohal või täiskasvanute koolituse kursustel.
Allmaa elektri- ja lukksepatööde tegemiseks tuleb läbida täienduskoolitus, kus omandatakse vastavad erioskused. Täienduskoolitusele oodatakse eelkõige eelneva elektriku väljaõppe või vähemalt 3. taseme elek...
triku kutse saanud isikuid.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mäe-, karjääri-, protsessitööline, koristusteetööline, läbindaja, allmaalukksepp-elektrik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
1) tervisekontroll, alus sotsiaalministri määrus „Töötajate tervisekontrolli kord“;
2) vanuse alammäär 18 aastat, alus „Töölepinguseadus“ „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“;
3) sõidualale vastava autojuhiloa (kategooria) omamine, alus: liiklus...
seadus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.5 ja B.2.9 tõendamine ning vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi B.2.6-B.2.7 tõendamine.

Allmaaläbindus- ja koristustöödele spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi B.2.6 tõendamine.
Karjääritöödele spetsialiseerumisel on...
nõutav lisaks kompetentsi B.2.7 tõendamine.

Allmaa elektri- ja lukksepa erioskuse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.8 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kaevise teisaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tutvub tööülesandega, veendub töökoha tööohutuses;
2) puurib puurimisseadmetega lõhkeaugud;
3) toestab kaevandusala, kõrvaldab vee;
4) laadib laadimisseadmega kaevise transpordivahendile (konveierile, kallurile jms);
5) paigutab kaevise laoplatsile, lähtudes laoplatsi eripärast ja kaevise sortimendist;
6) arvestab laetud kaevise koguseid juhul, kui laadimisseade seda võimaldab;
7) kasutab säästvaid töövõtteid, lähtub töökeskkonna- ja ohutusnõuetest;
8) arvestab markšeidermõõdistustega (tööala piiridega);
9) töötab vähemalt ühe mehhanismiga järgnevast valikust:
a) ekskavaator
b) buldooser
c) kopplaadur (laadurveok)
d) kallurauto
e) puurpink
f) ankru paigaldusmehhanism
10) hooldab mehhanisme ja teeb pisiremonti.

Teadmised:
1) laadimis- ja transpordiseadmete liigid ja kasutusala;
2) ettevõtte transpordivõrgu toimimise põhimõtted;
3) mäetööde põhiliste tehnoloogiliste protsesside põhimõtted;
4) ettevõttes kasutatavate masinate ja seadmete konstruktsioonid, tööpõhimõtted;
5) töödokumentatsiooni koostamise põhimõtted (kvaliteedistandardid, spetsifikatsioonid, instruktsioonid jm).

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus
B.2.2 Mäetööde abitööd 5

Tegevusnäitajad:
1) veab kaevandamispaika materjalid (metsa- ja toestusmaterjalid, kütte- ja määrdeained) ning töövahendid (seadmete tagavaraosad jm), kasutab sobivaid veokeid;
2) veab suuregabariidilisi veoseid, buldoosereid, puurpinke jm seadmeid treileriga;
3) hoiustab metsa- ja toestusmaterjale, järgides hoiustamise põhimõtteid;
4) teeb troppimistoiminguid;
5) ehitab tuulutus- ja veetõkked, järgides üldehituse põhimõtteid;
6) korrastab kaevandatud ala/objekti.

Teadmised:
1) ohtlike ainete (nt määrdeained, õli, vedelkütused) vedu, ladustamine ja käitlemine.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus.
B.2.3 Mäeseadmete monteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) komplekteerib seadmed ja materjalid;
2) monteerib ja demonteerib vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile kasutusel oleva tehnoloogiaga seotud mäemasinaid, konveierliine, tõstukeid, elektrivintse, vastuvõtusõlmi, pumbajaamu jne;
3) rajab kaabliteid, paigaldab ja markeerib kaablid ning ühendab süsteemide komponendid;
4) kasutab, kontrollib ja juhib automaatika- ja sideseadmeid;
5) häälestab ja reguleerib süsteemi vastavalt lähteülesandele, arvestades objekti eripära;
6) testib süsteemi toimimist koostöös teiste süsteemide komponentidega;
7) osaleb monteeritud seadmete katsetamises;
8) jälgib visuaalselt monteeritud seadmete tehnilist seisukorda, et avastada ja ennetada rikkeid;
9) hindab vahetuse ülevõtmisel seadmete seisukorda, konsulteerib vajaduse korral kaastöötajate või teiste spetsialistidega.

Teadmised:
1) mäetööde põhiliste tehnoloogiliste protsesside põhimõtted;
2) ettevõttes kasutatavate masinate ja seadmete konstruktsioon, tööpõhimõtted;
3) töödokumentatsiooni koostamise põhimõtted (kvaliteedistandardid, spetsifikatsioonid, instruktsioonid jm);
4) mehaanika ja elektrotehnika põhitõed;
5) automaatika blokeerimisseadmete, käivitus- ja seiskamisseadmete, tuleohutusautomaatika seadmete tööpõhimõtted ja kasutusala;
6) automaatika juhtimissüsteemide tööpõhimõtted;
7) seadmete katsetamise põhimõtted.

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus.
B.2.4 Mäeseadmete hooldus ja remont 5

Tegevusnäitajad:
1) hooldab seadmeid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile ja normidele;
2) tuvastab rikke, uurib välja põhjuse, teavitab vastutavat isikut;
3) avarii korral likvideerib avarii tagajärjed;
4) kõrvaldab rikke oma pädevuse piires;
5) remondib seadmeid, otsustades eelnevalt, kas seadmeid on võimalik remontida või mitte;
6) juhindub seadmete töödokumentatsioonist (tööžurnaalid, plaaniliste remontide graafikud, raportid/aruanded jm);
7) dokumenteerib hooldus- ja remonditegevuse ja tulemused vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) mäetööde põhiliste tehnoloogiliste protsesside põhimõtted;
2) ettevõttes kasutatavate masinate ja seadmete konstruktsioonid ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Teooriatest, töökohal jälgimine (tõendusdokumendid), vestlus.
B.2.5 Töörühma juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab meeskonna tööd, jagab tööülesanded, motiveerib alluvaid;
2) veendub kaastöötajate tööohutuses;
3) valib ja seab tööülesannetest lähtuvaid prioriteete;
4) järgib töötervishoiu- , tööohutus- ja kvaliteedinõudeid;
5) orienteerub tulemusele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele; arendab oma juhtimisvõimekust;
6) juhendab ja nõustab kaastöötajaid ja praktikante, arvestades juhendatava vajadusi ja võimekust;
7) suunab juhendatavaid kvaliteeti tagavate töövõtete kasutamisele, pakub probleemide lahendusi;
8) jälgib juhendatavaid, sekkub kriitilistes olukordades õigeaegselt.

Teadmised:
1) juhtimise põhimõtted;
2) ettevõtte töödokumentatsioon (kvaliteedistandardid, spetsifikatsioonid, instruktsioonid) jm töödokumentatsioon.

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Allmaaläbindus- ja koristustöödele spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi B.2.6 tõendamine. Karjääritöödele spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi B.2.7 tõendamine.
Allmaaläbindus- ja koristustööd
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Allmaaläbindus- ja koristustööd 5

Tegevusnäitajad:
1) läbindab üle 30° kaldega ja vertikaalseid kaeveõõsi;
2) väljab kaevise koristus- ja ettevalmistuskaeveõõnest;
3) toestab kaeveõõne, sh teeb toestustöid eriolukordades (nt karstitsoonis);
4) teeb lahtitoestamistöid, eemaldab ankurtoestiku kaeveõõntes;
5) paigaldab ajutise tuulutustorustiku,
6) ehitab tuulutusrajatise;
7) paigaldab ja hooldab ventilatsiooniseadmeid;
8) rajab veekõrvalduskraavid ja šurfid;
9) puurib puurmasinaga puuraugud kaeveõõnde, järgides puurlõhketöö passe;
10) soonib horisontaalselt ja vertikaalselt;
11) töötab liikuvmehhanismide ja mäemasinatega;
12) mäemasinaid kasutades purustab ja sorteerib kaevise.

Hindamismeetod(id):
Teooriatest, töökohal jälgimine (tõendusdokumendid), vestlus.
 
Karjääritööd
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Karjääritööd 5

Tegevusnäitajad:
1) puurib puurmasinaga lõhkeaugud maavara katvasse katendisse, järgides puurlõhketöö passe;
2) eemaldab lõhatud katendi mäemasinatega (nt buldooserid, laadurid, ekskavaatorid);
3) rajab kraavid ja veekogurid passide ja juhendite alusel, hoiab rajatised korras;
4) väljab kaevise liikuvmehhanismide ja mäemasinatega;
5) purustab ja sorteerib kaevise mäemasinatega.

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus.

Valitavad kompetentsid
Allmaa elektri- ja lukksepatööde erioskuse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.8 tõendamine.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Allmaa elektri- ja lukksepatööd 5

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab allmaakaeveõõntes kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrisüsteeme, masinaid ja seadmeid vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele;
2) teeb automaatikatöid;
3) monteerib/demonteerib mehaanilisi seadmeid ja elemente keevituse jm ühenduste teel;
4) häälestab paigaldatud seadmed;
5) jälgib monteeritud ja paigaldatud seadmete tehnilist seisukorda;
6) kontrollib seadmete tehnilist seisukorda ja hooldab neid;
7) tuvastab rikked, uurib välja nende põhjuse, teavitab vastutavat isikut;
8) kõrvaldab võimalikud elektrilised või mehaanilised rikked, likvideerib vajadusel avarii tagajärjed;
9) järgib töödokumentatsiooni (tööžurnaalid, plaaniliste remontide graafikud, raportid/aruanded jm);
10) dokumenteerib hooldus- ja remonditegevused ning tulemused vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) elektrotehnika, elektroonika, automaatika põhimõtted;
2) elektrikeevitamise, gaaslõike- ja gaaskeevitamise seadmete tööpõhimõtted, kasutusala;
3) gaasigeneraatorite, keevituspõletite kasutusreeglid;
4) seadmete ja mehhanismide käidu-, hooldus- ning remondijuhendid;

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Mäetööline, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus-, tuleohutus- ja elektriohutusnõudeid;
2) kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid (tulekustutusvahendid, eririietus jm);
3) korraldab ohutu ja käepärase töökoha, hoiab selle puhta ja korras;
4) valmistab vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele ette töövahendid, tarvikud ja isikukaitsevahendid;
5) dokumenteerib töö tulemuse (nt fikseerib andmed hooldusraamatusse);
6) tegutseb häire- ja eriolukordades nõutaval viisil: edastab operatiivselt infot, annab esmaabi jms;
7) planeerib oma aega ja tööd, peab kinni tähtaegadest;
8) järgib jäätmekäitluse nõudeid;
9) orienteerub mäenduse valdkonda puudutavas seadusandluses;
10) määrab oma tegutsemise prioriteedid, töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras; analüüsib oma tegevust;
11) arvestab energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtetega;
12) loeb tehnilist dokumentatsiooni, kasutab erialaterminoloogiat;
13) lähtub organisatsiooni eesmärkidest, tegutseb meeskonna huvisid arvestades;
14) täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega.

Hindamismeetodid:
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.6.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäetööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
811 Mäeseadmete operaatorid
8111 Kaevurid ja karjääritöölised, mäeseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sergei Ovsyannikov Enefit Kaevandused
Allan Viil Enefit Kaevandused
Merike Sirendi Enefit Kaevandused
Heini Viilup Eesti Mäeselts
Galina Trofimova Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Nikolai Malõšev VKG Oil AS
Piret Lilover SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist