Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Toitumisterapeut, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Toitumisterapeut, tase 6
EN: Nutritional therapist, level 6
Kutsestandardi tähis: 23-28112018-1.6/2k
Kutsestandardi versiooni number: 2
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Psühholoogia
Kutse grupp: Toitumisnõustaja
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.11.2018
Kehtib alates: 28.11.2018
Kehtib kuni: 27.11.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2265 Dieedi ja toitumise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis ei ole eraldi kliinilise toitmise spetsialiseerumist, sest baastasemel peavad kliinilise toitmise kompetentsid olema kõigil toitumisterapeutidel, eraldi sügavama spetsialiseerumise osas puudub tööturul kutse andmise vajadus. Samuti ei ole eraldi kompetentsi Klienditeenindus ja Meeskonnatöö, vajalikud oskused on kirjeldatud kohustuslikes ja läbivas kompetentsis. Tegevusnäitajate sõnastust on parandatud ja täiendatud kõikides kompetentsides.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Taimi Ainjärv Eesti Personaaltreenerite Liit
Liis Lepp Eesti Kliinilise Toitmise Selts
Triin Muiste Eesti Toitumisnõustajate Ühendus
Siret Saarsalu Eesti Tervisedenduse Ühing
Anneli Sammel Tervise Arengu Instituut
Annely Soots Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon
Anna-Liisa Tamm Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Toitumisteraapia on haigusi ennetav, ravi toetav ja tagasilangusi ennetav tegevus. Toitumisterapeut ei diagnoosi haigusi ega ravi klienti. Toitumisterapeut on tervishoiuspetsialist, kes rakendab tõenduspõhiseid teadmisi toitumisest inimeste tervise edendamiseks ja terviseprobleemide korral patsiendi.../kliendi (edaspidi klient) heaolu ja toimetulekuvõime suurendamiseks. Ta lähtub Eesti kehtivatest toidu-, toitumis- ja liikumissoovitustest ning toitumist puudutavatest ravi ja tegevusjuhenditest, tunneb nõustamise põhimõtteid. Toitumisterapeut selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtudes omandatud teadmistest toidu ja toitumise mõjust tervisele, sh haiguste tekkele ja olemasolevate haiguste kulule. Ta töötab kliendiga personaalselt, aidates vältida haiguse süvenemist ning suurendades heaolu krooniliste haigusseisundite korral.
Toitumisterapeut täiendab ennast pidevalt erialaselt, rakendab teadmisi praktikas, hoiab ennast kursis uuemate tõenduspõhiste teadusuuringutega ja mõistab enesetäiendamise olulisust oma tegevuses.
Vastava lisaväljaõppe olemasolul võib toitumisterapeut tegeleda ka operatsioonieelsete ja -järgsete klientidega, haiglaravil olevate, k.a intensiivravi patsientidega. Vajadusel nõustab toitumisterapeut meditsiinipersonali haiguspuhuse toitumise osas.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Kliendi toitumise ja eluviisi hindamine
1. Kontakti loomine.
2. Üldandmete kogumine.
3. Söömise ja toitumuse andmete kogumine.
4. Kogutud andmete analüüsimine ja hindamine.

A.2.2 Toitumise- ja eluviisi muutmise eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaani koostamine
1. Eesmärkide püstita...
mine.
2. Toitumuslike sekkumiste valimine ja edasise tegevuskava koostamine.

A.2.3 Toitumisnõustamine ja/või -teraapia
1. Tervisliku tasakaalustatud toitumise soovitamine, juhiste andmine ja juhendamine.
2. Toidutõhustamise meetodite soovitamine.
3. Toitumise ja piirangutega dieetide tasakaalustamine.
4. Kliendi juhendamine valikute tegemisel.
5. Kliendi nõustamine tervislike eluviiside järgimisel.
6. Kliendi teavitamine teabeallikatest.
7. Kliendi ja tema sotsiaalvõrgustiku toetamine ja võimestamine.
8. Kliinilise toitumise vajaduse hindamine.
9. Koostöö teiste spetsialistide ja kliendi tugivõrgustikuga.

A.2.4 Toitumuslike sekkumiste mõju ja tulemuste hindamine
1. Tulemuste analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.
2. Enda tegevuse analüüsimine ja hindamine.

A.2.5 Toitumisnõustamine tervislikuks liikumiseks
1. Kliendi toitumise, söömisharjumuste ja füüsilise koormuse hindamine.
2. Kliendi vajaduste määratlemine ja tegevuskava koostamine.
3. Kliendi nõustamine toitumise osas.
4. Toidutõhustamise meetodite soovitamine tervislikuks liikumiseks.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Toitumisterapeut töötab tervishoiu- või sotsiaalteenust osutavas asutuses, erapraksises jm. Toitumisterapeut töötab klientide vastuvõtuks sobivas ruumis, mis võib olla erakabinet või asuda lasteasutuses, hooldekodus, haiglas, spordihoones jne. Toitumisteraapiat võib läbi viia ka veebikeskkonnas.
Töövahendid: Enamkasutatavad töövahendid on kaal ja mõõdulint, kliendile mõeldud jaotusmaterjalid ja teavikud, ea- ja kognitsioonikohased näitlikud abivahendid, toitumisterapeudile mõeldud juhendmaterjalid ja käsiraamatud, erialane tarkvara.
Tööks vajalikud isikuomadused: Toitumisterapeudi kutse eeldab suhtlemisvalmidust, empaatiavõimet, otsustusvõimet, positiivset ellusuhtumist, analüütilist mõtlemist, võimet omandada uusi teadmisi, korrektsust, täpsust ja diskreetsust.
Kutsealane ettevalmistus: Toitumisterapeut on kõrgharidusega (soovitavalt tervishoius või loodusteadustes) ja toitumisteraapia täiendkoolituse läbinud või toitumisteraapiaalase kõrgharidusega töökogemusega spetsialist.
Enamlevinud ametinimetused: Toitumisterapeut, dietoloog.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kliendi toitumise ja eluviisi hindamine 6
Toitumise- ja eluviisi muutmise eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaani koostamine 6
Toitumisnõustamine ja/või -teraapia 6
Toitumuslike sekkumiste mõju ja tulemuste hindamine 5
Toitumisnõustamine tervislikuks liikumiseks 6
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Toitumisterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist