Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Toitumisterapeut, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard on aluseks õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Toitumisterapeut, tase 6
EN: Nutritional therapist, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Kliiniline toitumisterapeut, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.12.2013
Kehtib kuni: 27.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Toitumisteraapia on ravi toetav tegevus.
Toitumisterapeut on toitumisspetsialist, kes rakendab tõenduspõhiseid teadmisi toitumisest inimeste tervise edendamiseks ja terviseprobleemide korral patsiendi/kliendi (edaspidi klient) heaolu ja toimetulekuvõime suurendamiseks. Ta lähtub toidu- ja toitumiss...
oovitustest ning tunneb nõustamise põhimõtteid. Toitumisterapeut selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtudes omandatud teadmistest toidu ja toitumise mõjust inimese tervisele, sh haiguste tekkele ja olemasolevate haiguste kulule. Ta töötab inimestega personaalselt, aidates vältida haiguse süvenemist ning suurendades heaolu krooniliste haigusseisundite korral. Lisaks edendab toitumisterapeut elanikkonna gruppide tervist loengute pidamise ja artiklite kirjutamise kaudu. Koolitajana tegutsemisel on soovitav täiskasvanukoolitaja kompetents. Toitumisterapeut lähtub oma tegevuses toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse-eetikast.
Toitumisterapeut täiendab ennast pidevalt erialaselt, rakendab teadmisi praktikas, hoiab ennast kursis uuemate tõenduspõhiste teadusuuringutega ja mõistab enesetäiendamise olulisust oma tegevuses.
Vajadusel algatab ja juhib uurimisprojekte, kutsealast (erialast) tööd puudutavate komisjonide töökorraldust ning toetab kaastöötajate ja (üli)õpilaste kutsealast arengut. Toitumisterapeut töötab enamasti tervishoiuasutuses, erapraksises jm. Toitumisterapeut ei diagnoosi haigusi ega ravi klienti.
Kliiniline toitumisterapeut töötab tervishoiuasutustes, koostab menüüsid haigusgrupist lähtuvalt, toetamaks arsti poolt määratud ravi. Viib läbi patsiendi individuaalset toitumisnõustamist. Kliiniline toitumisterapeut tegeleb lisaks ka ägedate juhtumite, operatsioonieelsete ja -järgsete klientidega, haiglaravil olevate, k.a intensiivravi patsientidega. Vajadusel nõustab meditsiinipersonali haiguspuhuse toitumise osas.
Mõistet klient kasutatakse juhul kui nõustamine toimub väljaspool tervishoiuasutust (nt erakabinet jm).
Mõistet patsient kasutatakse juhul kui nõustamine toimub tervishoiuasutuses.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi toitumise ja eluviisi hindamine
1. Andmete kogumine toitumise, eluviisi ja neid mõjutavate tegurite kohta.
2. Kogutud andmete, sh menüü analüüsimine ja kliendi toitumuslike probleemide väljaselgitamine.
A.2.2 Toitumise- ja eluviisi muutmise eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaan...
i koostamine
1. Toitumise ja elustiiliga seotud lühi- ja pikaajaliste eesmärkide püstitamine koostöös kliendiga.
2. Toitumuslike sekkumiste valimine ja edasise tegevuskava koostamine.
A.2.3 Toitumisnõustamine ja/või -teraapia
1. Kliendi ja/või tema võrgustiku liikmete juhendamine toitumise ja vajadusel lisatoitainete tõenduspõhise kasutamise osas vastavalt individuaalsetele terviseprobleemidele.
2. Kliendi ja/või tema sotsiaalvõrgustiku toetamine ja võimestamine.
A.2.4 Toitumuslike sekkumiste mõju ja tulemuste hindamine
1. Sekkumise analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.
2. Enda tegevuse analüüsimine ja hindamine.
3. Vajadusel toitumis- ja tegevuskava korrigeerimine.
A.2.5 Klienditeenindus
1. Viisaka ja nõuetekohase kliendisuhtluse kasutamine.
2. Kliendi intervjueerimise ja nõustamise tehnikate kasutamine.
A.2.6 Meeskonnatöö
1. Kliendivõrgustiku liikmetega koostöö tegemine.
2. Kliendi ja nõustamisteabe konfidentsiaalsuse tagamine.
3. Meeskonnatöös osalemine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.7 Kliiniline toitumisteraapia
1. Haiglasisese toitumise korraldamine.
2. Patsiendigruppidele ravimenüüde koostamine.
3. Operatsioonieelsetele ja -järgsetele patsientidele ravimenüü koostamine.
4. Ravimenüüde kohandamise ja muutmise korraldamine.
5. Toitumisjuhiste koostamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Toitumisnõustaja töötab klientide vastuvõtuks sobivas ruumis, mis võib olla erakabinet või asuda lasteasutuses, hooldekodus, haiglas, spordihoones jne. Ruumis peab olema internetikasutamise võimalus. Töö nõuab aeg-ajalt teenuse osutamist sihtrühma juures kohapeal (koolis, lasteaias vm).
A.4 Töövahendid
Tavapärased kontoritarbed. Arvuti andmete sisestamiseks, materjalide väljaprintimiseks, andmebaaside kasutamiseks ja internetilehekülgede sirvimiseks ja kliendiga suhtlemiseks elektroonilisel teel. Laste puhul spetsiaalsed mängulised vahendid. Brošüürid ja jaotusmaterjalid klientidele jagamiseks, nä...itlikud abivahendid: toidupüramiid, kehamassi indeksi määramise abivahendid, toitainete tabelid, visuaalsed materjalid jms. Töötubade jaoks toiduained - nende korraldamine eeldab toiduhügieenikoolituse läbimist, spetsiaalset ruumi ja tehnikat.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Toitumisterapeudi kutse eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, analüüsi- ja otsustusvõimet, empaatilisust, korrektsust ja täpsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Toitumisterapeut on kõrgharidusega (soovitavalt tervishoius või loodusteadustes), toitumisteraapia täiendkoolituse läbinud isik või toitumisteraapiaalase kõrgharidusega spetsialist.
Kliiniline toitumisterapeut on kliinilise toitumisteraapia- ja tervishoiualase (õde, ämmaemand, arst) kõrgharidusega ...
spetsialist või kliinilise toitumismeditsiinialase kõrgharidusega spetsialist.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Toitumisterapeut, dietoloog.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.6 ja läbiv kompetents B.2.8 tõendamine.
Spetsialiseerumisel kliiniliseks toitumisterapeudiks tuleb lisaks tõendada kompetents B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi toitumise ja eluviisi hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) hindab kliendi toitumuslikke vajadusi, arvestades tema tervise seisundit, ravi ja eluviisi, kasutades toidupäeviku andmeid;
2) analüüsib hindamistulemusi ja selgitab välja kliendi toitumuslikud probleemid, kasutades selleks sobivaid meetodeid (nt tõenduspõhised testid, kehamassiindeksi määramine jm), vajadusel soovitab pöörduda kliendil teiste spetsialistide juurde; kasutab vajadusel tõenduspõhist riiklikult tunnustatud toitumisprogrammi www.nutridata.ee.

Teadmised:
1) tasakaalustatud toitumise alused ja toitumist mõjutavad tegurid;
2) terviseprobleemide individuaalsus, neid mõjutavad toitumuslikud jm eluviisi faktorid, haigestumise riski vähendamine toitumise abil;
3) anatoomia (algtase);
4) füsioloogia (kesktase);
5) biokeemia (kesktase);
6) seedimine ja imendumine; makrotoitainete (valgud, rasvad, süsivesikud, vesi) ja mikrotoitainete (mineraalained, vitamiinid) vajadus, ja nende ainevahetus (kesktase);
7) toidu lisaained ja toidulisandid, nende kasutamise põhimõtted (päevased soovitatavad doosid, toidulisandite manustamise viisid ja soovitatavad piirnormid, peamised toiduainetetööstuses kasutatavad toidu lisaained, toidulisandeid ja toidu lisaaineid puudutavad ohutusnõuded);
8) kehakaalu mõjutavad faktorid; tervislikud ja põhjendatud kehakaalu langetamise ja kaalu tõstmise viisid;
9) haigustepuhune toitumine haigusgruppidest lähtuvalt (südameveresoonkonna haigused, seedekulgla haigused, kasvajalised protsessid jm);
10) söömishäired, nende tekkepõhjused ja sümptomid;
11) toitumine erinevates vanusegruppides ja erineva füüsilise koormuse puhul;
12) toitumispäeviku koostamine ja pidamine;
13) menüü analüüsimismeetodid;
14) tervishoiusüsteemi võimalused kliendile täiendavate tervishoiuteenuste soovitamiseks esmatasandi tervishoiusüsteemis (nt varajase alkoholismi avastamise ja nõustamise teenus, tubaka tarvitamisest loobumise teenus jm).
B.2.2 Toitumise- ja eluviisi muutmise eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaani koostamine 6

Tegevusnäitajad:
1) püstitab koostöös kliendiga toitumise ja elustiiliga seotud hinnatavad, realistlikud ja kliendi vajadusest lähtuvad lühi- ja pikaajalised eesmärgid;
2) koostab vastavalt püstitatud eesmärkidele kliendile sobiva toitumis- ja tegevuskava (vajadusel kliendispetsiifilise menüü), arvestades tasakaalustatud ja rahvusspetsiifilisi toitumissoovitusi ning kliendi individuaalseid ja haiguspuhuseid vajadusi; koostab haigusspetsiifilisi toitumisplaane ja määrab vajadusel eridieete; kooskõlastab tegevuskava kliendiga.
B.2.3 Toitumisnõustamine ja/või -teraapia 6

Tegevusnäitajad:
1) juhendab klienti ja vajadusel tema võrgustiku liikmeid tervislikult toituma ja annab haigusspetsiifilisi toitumissoovitusi ning soovitab vajadusel lisatoitaineid, lähtudes kliendi probleemist;
2) toetab ja võimestab klienti ja/või tema võrgustiku liikmeid kliendile sobivate terapeutiliste sekkumiste puhul (sh eridieet, lisatoitainete kasutamine, elulaadi muutused jm); aitab märgata edusamme ja tunda ära ohumärke ning teavitab klienti sellest.

Teadmised:
1) toitumise eripära erinevate haiguslike seisundite puhul (v.a. ägedad haigestumised, operatsioonieelsed- ja järgsed seisundid).
B.2.4 Toitumuslike sekkumiste mõju ja tulemuste hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib sekkumise tulemusi ja teeb kokkuvõtte, arvestades kliendiga koos püstitatud eesmärke;
2) analüüsib ja hindab enda tegevust, kasutades kliendi tagasisidet, tervisenäitajaid ja kliendi eesmärke;
3) vajadusel korrigeerib toitumis- ja tegevuskava, lähtudes analüüsi tulemustest.
B.2.5 Klienditeenindus 6

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb viisakalt kõikide klientidega, lähtudes klienditeeninduse reeglitest; tuleb toime erinevate situatsioonidega, sh konfliktidega, kasutades sobivat suhtlusviisi ja lähtudes eetikakoodeksist;
2) kasutab erinevaid intervjueerimise ning nõustamise tehnikaid.

Teadmised:
1) kliendi probleemide allikate väljaselgitamine;
2) probleemilahendusprotsess;
3) läbipõlemise tunnused ja sellega toimetuleku viisid;
4) vestluse juhtimise ja aktiivse kuulamise tehnikad.
B.2.6 Meeskonnatöö 6

Tegevusnäitajad:
1) teeb koostööd kliendivõrgustiku liikmetega, arvestades kõigi osapooltega;
2) tagab kliendi ja nõustamisteabe konfidentsiaalsuse, arvestades andmekaitset;
3) osaleb meeskonnatöös ning vajadusel juhib toitumisspetsialistide meeskonda, arvestades meeskonna juhtimise põhimõtteid.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel kliiniliseks toitumisterapeudiks tuleb lisaks tõendada kompetents B.2.7.
Kliiniline toitumisterapeut, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Kliiniline toitumisteraapia 6

Tegevusnäitajad:
1) korraldab patsientide haiglasisest toitumist (sh kunstlik toitmine) ja vastutab tervisliku ja patsientide vajadustele vastavate menüüde koostamise eest;
2) koostab ravimenüüd kõikidele patsiendigruppidele, sh ägedate haigusjuhtumite korral, lähtudes patsiendi diagnoosist, seisundist ja ravimeeskonnalt saadud teabest;
3) koostab ravimenüüd operatsioonieelsetele ja -järgsetele patsientidele; nõustab patsiente, lähtudes diagnoosist, seisundist ja ravimeeskonnalt saadud teabest;
4) vajadusel korraldab ravimenüüde kohandamise ja muutmise, lähtudes patsiendi individuaalsest seisundist ja haiguse eripärast;
5) koostab patsientide gruppidele haiguspuhuseid toitumisjuhiseid väljaspool tervishoiuasutust toimetulekuks.

Teadmised:
1) toitumine ägedate haiguste puhul;
2) toitumine krooniliste haigusseisundite korral;
3) toitumine kirurgiliste sekkumiste korral;
4) kunstlik toitmine;
5) mikrobioloogia alused;
6) toidutehnoloogia alused.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Toitumisterapeut, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) täiendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu; läheneb ülesannetele loovalt;
2) reageerib muutustele ja kohaneb nendega hästi; talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega;
3) planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhendeid ja protseduure;
4) on orienteeritud kliendi rahulolule, pakub kvaliteetset teenust või toodet, mis vastab kokkulepitud standarditele;
5) järgib oma töös kõiki asjakohaseid õigusakte;
6) kasutab oma töös arvutit tasemetel AO1-7 (vt lisa 1);
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 2);
8) tagab kliendi turvalisuse ja järgib keskkonnaohutusnõudeid;
9) vajadusel annab esmaabi;
10) dokumenteerib ja põhjendab kõik tegevuse etapid, oma otsused ja tulemused (nt hindamistulemused, nõustamise sisu, teraapiaplaan, nõustamise tulemused, nõustamise käigus tekkinud suhtlemise probleemid, hinnangud, kokkuvõtted jm), kasutades korrektset erialaterminoloogiat ja riigikeelt ning säilitab dokumendid, lähtudes andmekaitse nõuetest;
11) orienteerub kaasaegses erialases kirjanduses ja on kursis erialaste tõenduspõhiste teadusuuringute tulemustega;
12) arendab ja leiab toimivaid lahendusi kutsealastele probleemidele ning prognoosib nende mõjusid;
13) teeb koostööd erialaorganisatsioonidega; rakendab iseseisvalt ja koostöös tervishoiutöötajatega (nt perearstid, ämmaemandad, terviseedendusspetsialistid, pedagoogid jt) kogukonnapõhiseid preventatiivseid meetmeid (nt loengud, teabematerjalid jne);
14) loeb analüüsivalt erialast teaduslikku kirjandust;
15) küsib kliendilt tagasisidet, annab kliendile tagasisidet;
16) lähtub oma töös kutse-eetikast (vt http://toitumisnoustajad.ee/uhingust/toitumisnoustaja-eetika-koodeks/).

Teadmised:
1) toiduained ja nende tervistavad omadused;
2) toiduvalmistamise alused;
3) nõustamis- ja intervjueerimistehnikate rakendamine individuaalsetest vajadustest lähtuvalt; sekkumiste valimine kliendi vajadusest ja eripärast lähtuvalt;
4) aja ja töö efektiivne planeerimine;
5) kliendist, nõustajast või keskkonnast tulenevad faktorid, mis mõjutavad tulemuste saavutamist;
6) muutuste vajalikkus ja muutuste juhtimine;
7) tervisele ohtlikud seisundid (vt lisa 5);
8) andmekaitse;
9) toiduhügieen.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-11122013-3.1.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.12.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Psühholoogia
Kutse grupp: Toitumisnõustaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2265 Dieedi ja toitumise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 4 Teadmiste ja oskuste tasemete kirjeldused
Lisa 5 Tervisele ohtlikud seisundid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anneli Sammel Tervise Arengu Instituut
Annely Soots Annely Sootsi Koolitus, OÜ Tervisekool
Kristel Ehala-Aleksejev Eesti Endokrinoloogia Selts, Tartu Ülikooli Kliinikum
Marek Morozov Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit, Spordiklubi Sparta
Tiiu Vihalemm Tartu Ülikooli arstiteaduskond
Ülle Hõbemägi Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist