Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Palkmajaehitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Selle kutsestandardi alusel võib kutse andmine jätkuda kutseõppe tasemeõppe eksami sooritajatele, kes on õppinud vastaval õppekaval kuni 1. juulini 2021.Alus: Kutsekoja juhatuse liikme korraldus nr 35 30.05.2019.-----------------

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö...
edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Palkmajaehitaja, tase 3
EN: Log house builder, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.03.2019
Kehtib kuni: 31.12.2019
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2019
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Valgamaa Kutseõppekeskus Palkmajaehitaja 130037 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 25.03.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Viljandi Kutseõppekeskus Palkmajaehitaja 137978 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.06.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Palkmajaehitaja kutsealal on kolm kutset:
- palkmajaehitaja, tase 3
- palkmajaehitaja, tase 4
- palkmajaehitaja, tase 5.
Palkmajaehitaja, tase 3 põhiliseks tööks on tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või moodulitest palkseinte püstitamine vastavalt etteantud juhistele. Ta osaleb kõrgem...
a tasemega palkmajaehitaja juhendamisel muude tööde tegemisel (nt sarikate, uste ja akende paigaldamisel, vahelagede ja katusekatte kandekonstruktsioonide, põrandate ja sõrestikkonstruktsioonide ehitamisel, jne).
3. taseme palkmajaehitaja töötab iseseisvalt mõnes kitsamas töölõigus (nt ehitusmaterjali ladustamine jms), järgides üksikasjalisi juhiseid ning töö- ja keskkonna ohutusnõudeid. Ta oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd ning töötada meeskonnas.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ehitusplatsil
1. Ehitusprojekti sh ehitusjooniste lugemine ja tööks vajalike lähteandmete määratlemine
2. Materjalide valik ja kulu optimeerimine ning tööaja arvestamine
3. Töövõtete ja -vahendite valimine
4. Tööplaani koostamine

A.2.2 Tööks ettevalmistamine ja töö k...
orraldamine ehitusplatsil
1. Nõuetekohase töökeskkonna loomine ehitusplatsil
2. Tööks vajalike mõõdistuste ja märketööde tegemine
3. Ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite ja piirete paigaldamine ning kasutamine
4. Materjalide ladustamine ja jäätmete sorteerimine
5. Töövahendite, seadmete ja isikukaitsevahendite hooldamine
6. Troppimistööde teostamine

A.2.3 Puitliidete valmistamine
1. Lihttappliidete valmistamine
2. Nael-, kruvi-, polt- ja naagelliidete valmistamine
3. Terasdetailidega liidete valmistamine

A.2.4 Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine
1. Hüdroisolatsiooni paigaldamine vundamendile
2. Puitpostide paigaldamine
3. Plaadistuse paigaldamine puitkarkass-seintele
4. Voodrilaudise paigaldamine

A.2.5 Palkseinte ehitamine
1. Hüdroisolatsiooni ja esimese palgirea paigaldamine
2. Esimese palgirea kinnitamine vundamendile
3. Palkdetailide ja tihendusmaterjali paigaldamine ja fikseerimine
4. Seinte jäigastamine, konstruktsiooni pingutamist ja vajumist ühtlustavate detailide paigaldamine

A.2.6 Puitvahelagede ja põrandate ehitamine
1. Põranda- ja laeelementide valmistamine ja monteerimine
A.2.7 Katusekonstruktsioonide ehitamine
2. Katusesõrestike (fermid) monteerimine
3. Katuse puitkonstruktsiooni ehitamine
4. Katusele aluskatte, tuulutusliistude, roovitise ja/või laudise paigaldamine
5. Tuulekastide (räästaste) ehitamine

A.2.8 Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine
1. Ajutiste avatäidete valmistamine ja paigaldamine
2. Katuseakende paigaldamine

A.2.9 Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale
1. Lisaroovitise paigaldamine
2. Voodrilaudade paigaldamine

A.2.10 Välisrajatiste ehitamine
1. Terrassi ehitamine
2. Rõdu ehitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Palkmajaehitaja töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgustes, tõsteseadmete töötsoonis. Töökeskkond võib olla mürarohke. Töökeskkonnas esineb puidutolmu ja keemilisi ained, mis võivad põhjustada allergiat. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötempo on vahelduv.
A.4 Töövahendid
Palkmajaehitaja põhilisteks töövahenditeks on liimeister, koorimisraud, kirves, palgipööramislabidas, mootorsaag, elektritrell, riisk, vararaud, erinevad vesiloodid, erinevad elektrikäsifreesid ja saed, nivelliir, tõsteseadmed, peitlid ja muud käsitööriistad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Palkmajaehitaja töö nõuab käsitööoskust, oluline on liigutuste ratsionaalsus, kiirus, täpsus, kõrgus- ja koormustaluvus. Palkmajaehitaja töö eeldab materjalitunnetust, head erialast osavust ning loogilist mõtlemist. Ta peab olema koostöö-, õppimis-, kohanemis-, vastutus- ja otsustusvõimeline. Kasuks... tuleb seltsivus, sõbralikkus ja suhtlemisvalmidus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Palkmajaehitajatena töötavad inimesed, kelle kutseoskused on omandatud kutseõppeasutustes või kogenud meistri käe all töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Palkmajaehitaja, palkmajapüstitaja, palkmeister, käsitöö palkmaja ehitaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse saamiseks on nõutav kõikide kompetentside B.2.1 – B.2.11 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ehitusplatsil 3

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab ehitusprojekti oma töö organiseerimisel vastavalt juhistele.
2. Valib materjalid, arvestades materjali kvaliteeti ja etteantud juhiseid.
3. Valib ja kasutab sobivaid töövahendeid ja -võtteid, juhindudes töö iseloomust; veendub enne töö alustamist selle ohutuses.
4. Koostab enne tööde alustamist vastavalt etteantud juhistele isikliku tööplaani, lähtudes materjalide, töövahendite ja -võtete valikust.

Teadmised:
1) puitmaterjali omadused;
2) muud materjalid ja nende omadused;
3) töövahendid ja -võtted;
4) tööplaani koostamise alused.
B.2.2 Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil 3

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb nõuetekohase töökeskkonna loomisel, tagades töökoha korrashoiu ja puhtuse, materjalide ladustuspindade ning käiguteede olemasolu.
2. Osaleb tööks vajalikke mõõdistuste ja märketööde tegemisel, vastavalt etteantud juhistele, kasutades asjakohaseid mõõteriistu (nt nivelliir, mõõdulatt, mõõdulint) ja mõõtmismeetodeid, lähtudes etteantud ehitusprojektist ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
3. Osaleb ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite ja piirete paigaldamisel ja kasutamisel, järgides tööohutusnõudeid ja/või paigaldusjuhendeid.
4. Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise ning sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
5. Korrastab ja puhastab kasutatavaid töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes heast ehitustavast.
6. Osaleb troppimistöödel, järgides tööohutusnõudeid.

Teadmised:
1) mõõtmismeetodid ja mõõteriistad;
2) on teadlik ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahenditest ja piiretest;
3) erinevate materjalide kvaliteedinõuded ja ladustamise viisid;
4) seadmete ja töövahendite hooldusmeetodid;
5) troppimistööde alused;
6) ohutu töökeskkonna loomise alused.
B.2.3 Puitliidete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab lihttappliiteid, kasutades elektrilisi ja käsitööriistu, juhindudes ehitusprojektist, tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest.
2. Valmistab nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid, juhindudes ehitusprojektist, tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest.
3. Valmistab terasdetailidega liiteid, juhindudes tööjoonisest, tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest.

Teadmised:
1) puidutöötlemise alused;
2) erinevate liidete valmistamise viisid ja selleks kasutatavad tööriistad ning seadmed.
B.2.4 Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
Vastavalt ehitusprojektile ja vajalikke tööriistu kasutades
1. paigaldab vundamendile hüdroisolatsiooni;
2. paigaldab puitpostid;
3. paigaldab plaadistuse;
4. paigaldab voodrilaudise.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) hüdroisolatsiooni materjalide omadused ja paigaldamise viisid.
B.2.5 Palkseinte ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab hüdroisolatsiooni ja esimese palgirea, järgides projekti ja paigaldusjuhendit ning kasutades selleks õigeid töövahendeid ja võtteid.
2. Kinnitab esimese palgirea vundamendile vastavalt etteantud juhistele, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit.
3. Paigaldab ja fikseerib palkdetailid ja tihendusmaterjali vastavalt etteantud juhistele, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit.
4. Jäigastab seinad, paigaldab konstruktsiooni pingutamist ja vajumist ühtlustavad detailid vastavalt etteantud juhistele ning järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) palkseina püstitamise, jäigastamise ja fikseerimise alused;
3) tihendusmaterjalide tüübid ja omadused;
4) hüdroisolatsiooni materjalide omadused ja paigaldamise viisid.
B.2.6 Puitvahelagede ja põrandate ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb laeelementide valmistamisel ja monteerimisel vastavalt etteantud juhistele.
2. Osaleb puittalade paigaldamisel vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) vahelagede ja põrandate valmistamise ning laeelementide paigaldamise viisid;
3) puittalade paigaldamise viisid;
4) vekselduste tegemise viisid.
B.2.7 Katusekonstruktsioonide ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb katusesõrestike monteerimisel vastavalt etteantud juhistele.
2. Osaleb katuse puitkonstruktsiooni ehitamisel, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid.
3. Osaleb katusele aluskatte tuulutusliistude, roovitise ja/või laudise paigaldamisel vastavalt etteantud juhistele.
4. Osaleb tuulekastide ehitamisel vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) erinevate katusekonstruktsioonide ehitusviisid.
B.2.8 Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb ajutiste avatäidete valmistamisel ja paigaldamisel, arvestades etteantud juhiseid;
2. Osaleb katuseakende, katuse- ja laeluukide ning akende ja uste paigaldamisel, lähtudes paigaldusjuhendist ja etteantud juhistest.

Teadmised:
1) puitmaterjali omadused ja palkseina vajumine, vajumisvaru arvutamine;
2) soojustus- ja tihendusmaterjalide omadused, tüübid ja paigaldamise viisid;
3) avatäidete (sh tenderpostid) paigaldamise viisid palkehitistes.
B.2.9 Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale 3

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb lisaroovitise paigaldamisel, arvestades etteantud juhiseid.
2. Osaleb voodrilaudade paigaldamisel ja teeb vajalikud voodriliited, arvestades etteantud juhiseid.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) soojustusmaterjalide tüübid;
3) palkseinale paigaldatava lisaroovitise tüübid ja paigaldus- ja kinnitusviisid.
B.2.10 Välisrajatiste ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb terrassi ehitamisel koos piirete ja tõusuteedega vastavalt ehitusprojektile, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
2. Osaleb rõdu ehitamisel koos piiretega vastavalt ehitusprojektile ja etteantud juhistele.

Teadmised:
1) terrassilaudade tüübid;
2) terrasside ja rõdude piirded ja nendele esitatavad nõuded.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Palkmajaehitaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Palkmajaehitaja peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides head ehituse tava, Eesti Puitmajaliidu standardeid palkehitistele ning muid kehtivaid kvaliteedinõudeid.
2. Rakendab õpitut järjepidevalt igapäevaelus, planeerib enda tööd, võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid. Täidab võetud kohustusi ja vastutab nende täitmise eest, saavutab seatud tööeesmärgid ning töötab iseseisvalt.
3. Töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada. Analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks, osaleb kutsealases täiendusõppes.
4. Hoiab korras oma töömaa, väldib valmis puitdetailide määrdumist ja kahjustamist ükskõik millisel viisil (transport, ladustamine, püstitamine, tilgapõrge jne), puhastab tappühenduste pesad töötlemisjääkidest, eemaldab vigased ehitusdetailid (nt kõverad naelad, kruvid jm) ja lõppviimistluse juures jälgib , et põrandad oleksid puhtad.
5. Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma tegevuse vastavalt saadud juhistele.
6. On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti.
7. Suhtleb inimestega lugupidavalt ja austavalt ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. Tuleb toime veaolukordades.
8. Ebaõnnestumise korral hindab oma käitumist vastavalt olukorrale, vajadusel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise tulenevalt saadud juhistest.
9. Hindab ohufaktoreid ja tööga kaasneda võivaid keskkonnariske oma töölõigus. Järgib ehitusprotsessis ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest.
10. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11. Kasutab arvutit moodulites infotöötlus, kommunikatsioon, ohutus ja probleemilahendus iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome osas algaja tasemel. (vt lisa 3 – digipädevuste enesehindamise skaala).
12. Keelteoskus: eesti keel tasemel B2 (vt lisa 4 - keelte oskustasemete tabel).

Teadmised:
1) ehitusprojekti ja tööjooniste ülesehituse ja kasutamise põhimõtted;
2) ehituse alused (ehitusalased mõisted, ehitustegevuse õiguslik regulatsioon ja kvaliteedinõuded, ehitustööde organiseerimise põhimõtted, ehitusel kasutatavad masinad ja väikemehhanismid (sh tõstemehhanismid), nõuded montaažitöödele ja troppimisele);
3) puidu omadused, lõikeviisid ja töötlemise võtted;
4) palkseina vajumise põhjused ja sellega arvestamine;
5) töö- ja keskkonnaohutuse nõuded.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-22032019-1.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.03.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Palkmajaehitus
Kutse grupp: Palkmaja ehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
41 Hoonete ehitus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud kutsealased terminid
Lisa 2 Eesti Puitmajaliidu standardid palkehitistele
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Elari Kivisoo Eesti Puitmajaliit
Andres Madalik Nordeo OY
Raivo Moks Tallinna Ehituskool
Ants Ploompuu Palkehituse OÜ
Märt Rahamägi Eesti Puitmajaliit
Aulika Riisenberg SA Innove
Kaljo Valler Palmatin OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist