Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Palkmajaehitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Palkmajaehitaja, tase 3
EN: Log house builder, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.03.2012
Kehtib kuni: 14.03.2017
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Palkmajaehitaja kutsealal on kolm kutset: palkmajaehitaja, tase 3; palkmajaehitaja, tase 4 ja palkmajaehitaja, tase 5.
Palkmajaehitaja, tase 3 põhiliseks tööks on tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või moodulitest palkseinte püstitamine vastavalt etteantud juhistele. Ta osaleb kõrgema tasem...
ega palkmajaehitaja juhendamisel muude tööde tegemisel (nt sarikate, uste ja akende paigaldamisel, vahelagede ja katusekatte kandekonstruktsioonide, põrandate ja sõrestikkonstruktsioonide ehitamisel, jne).
3. taseme palkmajaehitaja töötab iseseisvalt mõnes kitsamas töölõigus (nt ehitusmaterjali ladustamine jms), järgides üksikasjalisi juhiseid ning töö- ja keskkonna ohutusnõudeid. Ta oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd ning töötada meeskonnas.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ehitusplatsil
A.2.2 Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil
A.2.3 Puitliidete valmistamine
A.2.4 Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine
A.2.5 Palkseinte ehitamine
A.2.6 Puitvahelagede ja põrandate ehitamine
A.2.7 Katusekonstruktsioonide ehitamine...

A.2.8 Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine
A.2.9 Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale
A.2.10 Välisrajatiste ehitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Palkmajaehitaja töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgustes, tõsteseadmete töötsoonis. Töökeskkond võib olla mürarohke. Töökeskkonnas esineb puidutolmu ja keemilisi ained, mis võivad põhjustada allergiat. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötempo on vahelduv.
A.4 Töövahendid
Palkmajaehitaja põhilisteks töövahenditeks on liimeister, koorimisraud, kirves, palgipööramislabidas, mootorsaag, elektritrell, riisk, vararaud, erinevad vesiloodid, erinevad elektrikäsifreesid ja saed, nivelliir, tõsteseadmed, peitlid ja muud käsitööriistad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Palkmajaehitaja töö nõuab käsitööoskust, oluline on liigutuste ratsionaalsus, kiirus, täpsus, kõrgus- ja koormustaluvus. Palkmajaehitaja töö eeldab materjalitunnetust, head erialast osavust ning loogilist mõtlemist. Ta peab olema koostöö-, õppimis-, kohanemis-, vastutus- ja otsustusvõimeline. Kasuks... tuleb seltsivus, sõbralikkus ja suhtlemisvalmidus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Palkmajaehitajatena töötavad inimesed, kelle kutseoskused on omandatud kutseõppeasutustes või kogenud meistri käe all töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Palkmajaehitaja, palkmajapüstitaja, palkmeister, käsitöö palkmaja ehitaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse tõendamisel on nõutavad kompetentsid B.2.1 – B.2.10 ja B.2.11 läbiv kompetents.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ehitusplatsil 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab ehitusprojekti oma töö organiseerimisel vastavalt juhistele;
2) valib materjalid, arvestades materjali kvaliteeti ja etteantud juhiseid;
3) valib ja kasutab sobivaid töövahendeid ja -võtteid, juhindudes töö iseloomust; veendub enne töö alustamist selle ohutuses;
4) koostab enne tööde alustamist vastavalt etteantud juhistele isikliku tööplaani, lähtudes materjalide, töövahendite ja -võtete valikust.

Teadmised:
1) puitmaterjali omadused;
2) muud materjalid ja nende omadused;
3) töövahendid ja -võtted;
4) tööplaani koostamise alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
B.2.2 Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil 3

Tegevusnäitajad:
1) osaleb nõuetekohase töökeskkonna loomisel, tagades töökoha korrashoiu ja puhtuse, materjalide ladustuspindade ning käiguteede olemasolu;
2) osaleb tööks vajalikke mõõdistuste ja märketööde tegemisel, vastavalt etteantud juhistele, kasutades asjakohaseid mõõteriistu (nt nivelliir, mõõdulatt, mõõdulint) ja mõõtmismeetodeid, lähtudes etteantud ehitusprojektist ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse;
3) osaleb ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite ja piirete paigaldamisel ja kasutamisel, järgides tööohutusnõudeid ja/või paigaldusjuhendeid;
4) ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise ning sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid;
5) korrastab ja puhastab kasutatavaid töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes heast ehitustavast;
6) osaleb troppimistöödel, järgides tööohutusnõudeid.

Teadmised:
1) mõõtmismeetodid ja mõõteriistad;
2) on teadlik ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahenditest ja piiretest;
3) erinevate materjalide kvaliteedinõuded ja ladustamise viisid;
4) seadmete ja töövahendite hooldusmeetodid;
5) troppimistööde alused;
6) ohutu töökeskkonna loomise alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
B.2.3 Puitliidete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab lihttappliiteid, kasutades elektrilisi ja käsitööriistu, juhindudes ehitusprojektist, tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest;
2) valmistab nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid, juhindudes ehitusprojektist, tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest;
3) valmistab terasdetailidega liiteid, juhindudes tööjoonisest, tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest.

Teadmised:
1) puidutöötlemise alused;
2) erinevate liidete valmistamise viisid ja selleks kasutatavad tööriistad ning seadmed.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
B.2.4 Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
vastavalt ehitusprojektile ja vajalikke tööriistu kasutades
1) paigaldab vundamendile hüdroisolatsiooni;
2) paigaldab puitpostid;
3) paigaldab plaadistuse;
4) paigaldab voodrilaudise.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) hüdroisolatsiooni materjalide omadused ja paigaldamise viisid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
B.2.5 Palkseinte ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab hüdroisolatsiooni ja esimese palgirea, järgides projekti ja paigaldusjuhendit ning kasutades selleks õigeid töövahendeid ja võtteid;
2) kinnitab esimese palgirea vundamendile vastavalt etteantud juhistele, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit;
3) paigaldab ja fikseerib palkdetailid ja tihendusmaterjali vastavalt etteantud juhistele, järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit;
4) jäigastab seinad, paigaldab konstruktsiooni pingutamist ja vajumist ühtlustavad detailid vastavalt etteantud juhistele ning järgides ehitusprojekti ja paigaldusjuhendit.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) palkseina püstitamise, jäigastamise ja fikseerimise alused;
3) tihendusmaterjalide tüübid ja omadused;
4) hüdroisolatsiooni materjalide omadused ja paigaldamise viisid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
B.2.6 Puitvahelagede ja põrandate ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1) osaleb laeelementide valmistamisel ja monteerimisel vastavalt etteantud juhistele;
2) osaleb puittalade paigaldamisel vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) vahelagede ja põrandate valmistamise ning laeelementide paigaldamise viisid;
3) puittalade paigaldamise viisid;
4) vekselduste tegemise viisid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
B.2.7 Katusekonstruktsioonide ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1) osaleb katusesõrestike monteerimisel vastavalt etteantud juhistele;
2) osaleb katuse puitkonstruktsiooni ehitamisel, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid;
3) osaleb katusele aluskatte tuulutusliistude, roovitise ja/või laudise paigaldamisel vastavalt etteantud juhistele;
4) osaleb tuulekastide ehitamisel vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) erinevate katusekonstruktsioonide ehitusviisid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
B.2.8 Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) osaleb ajutiste avatäidete valmistamisel ja paigaldamisel, arvestades etteantud juhiseid;
2) osaleb katuseakende, katuse- ja laeluukide ning akende ja uste paigaldamisel, lähtudes paigaldusjuhendist ja etteantud juhistest.

Teadmised:
1) puitmaterjali omadused ja palkseina vajumine, vajumisvaru arvutamine;
2) soojustus- ja tihendusmaterjalide omadused, tüübid ja paigaldamise viisid;
3) avatäidete (sh tenderpostid) paigaldamise viisid palkehitistes.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
B.2.9 Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale 3

Tegevusnäitajad:
1) osaleb lisaroovitise paigaldamisel, arvestades etteantud juhiseid;
2) osaleb voodrilaudade paigaldamisel ja teeb vajalikud voodriliited, arvestades etteantud juhiseid.

Teadmised:
1) palkmaterjali omadused ja palkseina vajumine;
2) soojustusmaterjalide tüübid;
3) palkseinale paigaldatava lisaroovitise tüübid ja paigaldus- ja kinnitusviisid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
B.2.10 Välisrajatiste ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1) osaleb terrassi ehitamisel koos piirete ja tõusuteedega vastavalt ehitusprojektile, kasutades selleks vajalikke tööriistu;
2) osaleb rõdu ehitamisel koos piiretega vastavalt ehitusprojektile ja etteantud juhistele.

Teadmised:
1) terrassilaudade tüübid;
2) terrasside ja rõdude piirded ja nendele esitatavad nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne, intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Palkmajaehitaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) Palkmajaehitaja peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides head ehituse tava, Eesti Puitmajaliidu standardeid palkehitistele ning muid kehtivaid kvaliteedinõudeid.
2) Rakendab õpitut järjepidevalt igapäevaelus, planeerib enda tööd, võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid. Täidab võetud kohustusi ja vastutab nende täitmise eest, saavutab seatud tööeesmärgid ning töötab iseseisvalt.
3) Töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada. Analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks, osaleb kutsealases täiendusõppes.
4) Hoiab korras oma töömaa, väldib valmis puitdetailide määrdumist ja kahjustamist ükskõik millisel viisil (transport, ladustamine, püstitamine, tilgapõrge jne), puhastab tappühenduste pesad töötlemisjääkidest, eemaldab vigased ehitusdetailid (nt kõverad naelad, kruvid jm) ja lõppviimistluse juures jälgib , et põrandad oleksid puhtad.
5) Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma tegevuse vastavalt saadud juhistele.
6) On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti.
7) Suhtleb inimestega lugupidavalt ja austavalt ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. Tuleb toime veaolukordades.
8) Ebaõnnestumise korral hindab oma käitumist vastavalt olukorrale, vajadusel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise tulenevalt saadud juhistest.
9) Hindab ohufaktoreid ja tööga kaasneda võivaid keskkonnariske oma töölõigus. Järgib ehitusprotsessis ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest.
10) Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11) Arvuti kasutamine AO3 ja AO7 (vt lisa 3).
12) Keelteoskus: eesti keel tasemel B2 (vt lisa 4).

Teadmised:
1) ehitusprojekti ja tööjooniste ülesehituse ja kasutamise põhimõtted;
2) ehituse alused (ehitusalased mõisted, ehitustegevuse õiguslik regulatsioon ja kvaliteedinõuded, ehitustööde organiseerimise põhimõtted, ehitusel kasutatavad masinad ja väikemehhanismid (sh tõstemehhanismid), nõuded montaažitöödele ja troppimisele);
3) puidu omadused, lõikeviisid ja töötlemise võtted;
4) palkseina vajumise põhjused ja sellega arvestamine;
5) töö- ja keskkonnaohutuse nõuded.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-28032012-3.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.03.2012
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Palkmajaehitus
Kutse grupp: Palkmaja ehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7111 Üldehitajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
41 Hoonete ehitus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud kutsealased terminid
Lisa 3 Eesti Puitmajaliidu standardid palkehitistele
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Elari Kivisoo Eesti Puitmajaliit
Andres Madalik Nordeo OY
Raivo Moks Tallinna Ehituskool
Ants Ploompuu Palkehituse OÜ
Märt Rahamägi Eesti Puitmajaliit
Aulika Riisenberg REKK
Kaljo Valler Palmatin OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist