Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puitmajaehitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puitmajaehitaja, tase 3
EN: Wooden House Builder, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2020
Kehtib kuni: 31.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
1. Senine nimi „palkmajaehitaja“ asendus standardite sisu paremini edasi andva nimetusega „puitmajaehitaja“.
2. Kõik senised tegevusnäitajate sõnastused vaadati üle. Sisulisi parandusi põhimõtteliselt ei tehtud, küll aga parendati teksti stiililiselt ja grammatiliselt. Kordused eemaldati.
3. Senised kompetentsid „Töö planeerimine ehitusplatsil“ ja „Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil“ kirjutati kokku üheks.
4. Kompetents „Välisrajatiste ehitamine“ jäeti välja.
5. Lä...
bivad kompetentsid, mis seni ka pigem erialaspetsiifilisi tegevusi kirjeldasid, jäeti välja ning asendati üldisemate kompetentsidega.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Palkmajaehitaja 139198 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 27.09.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Puitmajaehitaja 222326 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.05.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puitmajaehitaja töötab peamiselt puitmaju ehitavas või selle detaile tootvas ettevõttes. Tema peamine tööülesanne on ehitada tööstuslikult või käsitööna valmistatud puitdetailidest ja/või moodulitest maju.

Sellel kutsealal on kirjeldatud kolm kutset:
- Puitmajaehitaja, tase 3
- Puitmajaehitaja...
, tase 4
- Puitmajaehitaja, tase 5

Puitmajaehitaja, tase 3 ehitab etteantud tööülesandest lähtudes erinevaid puitkarkassmaju (elementmajad, moodulmajad jne) ning palkmaju (masintoodetud või käsitööpalkmajad). Ta osaleb meeskonna liikmena ka muude tööde tegemisel, nt avatäidete paigaldamisel ja katuste ning põrandate ehitamisel.
Selle taseme puitmajaehitaja töötab meeskonna liikmena või iseseisvalt mõnes kitsamas töölõigus (nt ehitusmaterjali ladustamine jms), järgides üksikasjalisi juhiseid ja töökeskkonna- ja tööohutusnõudeid ning vastutades iseenda töö tulemuse eest.
Keerulisemate tööülesannete korral konsulteerib 3. taseme puitmajaehitaja oma vahetu juhi või juhendajaga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.1 Töö planeerimine ja töökoha ettevalmistamine
1. Materjalide valik ja ettevalmistamine
2. Töövõtete ja -vahendite valimine
3. Vahetu töökoha ettevalmistamine

A.2 Puitliidete koostamine
1. Eelnevalt valmistatud tappliidete koostamine
2. Nael-, kruvi-, polt- ja naagelliidete koostamine

A...
.3 Puitkarkassi ja karkassielementide valmistamine, monteerimine ja paigaldamine
1. Karkassielementide valmistamine
2. Seina-, katuse- ja vahelaeelementide monteerimine
3. Puitkarkassi ehitamine
4. Isolatsioonimaterjalide paigaldamine
5. Ehitusplaatide paigaldamine puitkarkassile
6. Fassaadimaterjalide paigaldamine

A.4 Laudpõrandate ehitamine
1. Laagide ehitamine
2. Põrandalaudise paigaldamine

A.5 Aluskatuste ehitamine ja puidupõhiste katusekattematerjalide paigaldamine
1. Katusele aluskatte, tuulutusliistude, roovitise ja/või laudise paigaldamine
2. Tuulekastide ehitamine

A.6 Avatäidete paigaldamine
1. Ajutiste avatäidete valmistamine ja paigaldamine
2. Avatäidete paigaldamine

A.7 Troppimistööde tegemine
1. Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2. Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.8 Palkkonstruktsioonide püstitamine
1. Palkdetailide ja tihendusmaterjali paigaldamine ja fikseerimine
2. Eelnevalt valmistatud palkide jätkliidete koostamine
3. Seinte jäigastamine, konstruktsiooni pingutamist ja vajumist võimaldavate detailide paigaldamine
4. Kujupüsivate konstruktsioonide paigaldamine ja kinnitamine
5. Lisakarkassi kinnitamine palkkonstruktsioonile
6. Avatäidete paigaldamine palkkonstruktsiooni

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puitmajaehitaja töötab ehitusobjektil nii sise- kui ka välitingimustes, sh kõrgustes ja tõsteseadmete töötsoonis. Töökeskkond võib olla mürarohke. Töökeskkonnas esineb puidutolmu ja keemilisi ained, mis võivad põhjustada allergiat. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötempo on vahelduv.
A.4 Töövahendid
Puitmajaehitaja põhilisteks töövahenditeks on erinevad elektrilised ja pneumaatilised töömasinad (nt erinevad saed, freesid, trellid), käsitööriistad (haamrid, peitlid jne), mõõtevahendid (nivelliir, loodid jne) ja tõsteseadmed.
Palkmajade ehitamisel tuleb lisaks kasutada ka erialaspetsiifilisi töö...
vahendeid nagu nt liimeister, koorimisraud, kirves, palgipööramise labidas, vararaud.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puitmajaehitaja töö nõuab täpsust ja püsivust. Kutsealal töötamisel on vajalikud ka matemaatilis-loogiline ja ruumiline mõtlemine ning tehniline taiplikkus. Kuna töötatakse meeskonnas, on olulised ka koostöövõime ja suhtlemisvalmidus. Töö eripärast tulenevalt on vajalikud ka füüsiline vastupidavus, ...tugevus ja käeline osavus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
EKR 3. taseme puitmajaehitaja on oma kutsealased oskused omandanud kas
a) kutseõppeasutuses vastava taseme ja eriala õppekava läbides või
b) praktilise töökogemuse käigus kogenud meistri käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puitmajaehitaja, palkmajaehitaja, palkmaja püstitaja, puusepp
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks on nõutav kohustuslike kompetentside (B.2.1 – B.2.8) ja läbiva kompetentsi (B.2.9) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja töökoha ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valib välja ja valmistab ette vahetult enda tööülesande täitmiseks vajalikud materjalid. Ladustab need, tagades seejuures materjalide kaitstuse ilmastikuolude ja muude materjali kahjustada võivate aspektide eest.
2. Valib välja ja valmistab ette vahetult enda tööülesannete täitmiseks vajalikud töövahendid, veendub nende korrasolekus ja ohutuses.
3. Valmistab ette oma vahetu tööala. Ladustab tööks vajalikud materjalid, pidades silmas töökeskkonna- ja tööohutuse nõudeid, materjalide säilitamisele ja ladustamisele esitatavaid nõudeid ning arvestades etteantud tööülesannet (ehitusplatsi skeemi). Eemaldab vahetul tööalal sinna mittekuuluvad esemed, prügi jms.

Teadmised:
1) töötervishoiu- ja tööohutuse nõuded;
2) ehitusmaterjalide ladustamise ja säilitamise põhimõtted;
3) ehitusmaterjalide kvaliteedinõuded;
4) töövahendid ja õiged töövõtted;
5) tööergonoomika.
B.2.2 Puitliidete koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Koostab elektrilisi ja käsitööriistu kasutades eelnevalt valmistatud tappliiteid. Juhindub töös ehitusprojektist ning määratud tehnoloogiatest ning kvaliteedinõuetest.
2. Koostab valmisdetailidest nael-, kruvi-, polt- ja naagelliiteid, juhindudes projektdokumentatsioonist, tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest ning tootjapoolsetest juhendmaterjalidest.

Teadmised:
1) erinevaid puitliited, nende koostamise tehnoloogiad;
2) puitliidete kasutusvaldkonnad ja otstarve ehitustöödel;
3) puitliidetes kasutatavad terasdetailid;
4) puitliidetele esitatavad kvaliteedinõuded.
B.2.3 Puitkarkassi ja karkassielementide valmistamine, monteerimine ja paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööülesandest lähtudes puidust karkassielementide koostisosi ((sh seina-, katuse- ja vahelaeelemendid) nii tööstuslikus keskkonnas kui objektil kohapeal. Kasutab oma töös asjakohaseid elektrilisi ja käsitööriistu ning järgib kvaliteedinõudeid.
2. Monteerib etteantud tööülesandest lähtudes seina-, katuse- ja vahelaeelemendid, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja asjakohaseid tööriistu. Vajadusel konsulteerib tööjuhi või kogenuma kolleegiga.
3. Ehitab etteantud tööülesandest lähtudes, ratsionaalseid töövõtteid ja asjakohaseid tööriistu kasutades ehitise puitkarkassid. Vajadusel konsulteerib tööjuhi või kogenuma kolleegiga.
4. Paigaldab etteantud tööülesannetest lähtudes ja kvaliteedinõudeid järgides soojus-, hüdro- ja heliisolatsioonimaterjale ning auru- ja tuuletõkkematerjale, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid.
5. Paigaldab etteantud tööülesannetest lähtudes ja kvaliteedinõudeid järgides ehitusplaate karkassile, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid.
6. Paigaldab etteantud tööülesandest lähtudes enamlevinud fassaadimaterjale, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja asjakohaseid tööriistu.

Teadmised:
1) töötervishoiu- ja tööohutuse nõuded;
2) tööergonoomika;
3) tehniliste jooniste lugemise oskus;
4) puitkarkass-seinte ehitamise ja montaaži põhimõtted;
5) isolatsioonimaterjalid, sh soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid ja nende paigaldamise viisid;
6) plaadistuse ja voodrilaudise paigaldamise alused;
7) erinevad fassaadimaterjalid ja nende paigaldamise viisid;
8) kinnitusmaterjalid ja -vahendid.
B.2.4 Laudpõrandate ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette materjalid laagide paigaldamiseks ja osaleb laagide paigaldamises, täites etteantud tööülesandeid.
2. Valmistab ette materjalid laudise paigaldamiseks ja osaleb laudise paigaldamises, täites etteantud tööülesandeid.

Teadmised:
1) Puitmaterjali omadused;
2) Laudise paigaldamise viisid.
B.2.5 Aluskatuste ehitamine ja puidupõhiste katusekattematerjalide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab etteantud tööülesandest lähtudes ja kvaliteedinõudeid järgides katusele aluskatte, tuulutusliistude, roovitise ja/või laudise.
2. Ehitab etteantud tööülesandest lähtudes tuulekastid.

Teadmised:
1) erinevad katusekonstruktsioonid;
2) puidupõhised katusekattematerjalid, nende paigaldamise tehnoloogiad.
B.2.6 Avatäidete paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ja paigaldab etteantud tööülesandest lähtudes ajutised avatäited.
2. Paigaldab, kinnitab ja tihendab juhendamisel avatäited, lähtudes tootjapoolsetest paigaldusjuhenditest ja kvaliteedinõuetest.

Teadmised:
1) soojustus- ja tihendusmaterjalide paigaldamise viisid;
2) avatäidete kinnitamise viisid, vahendid ning töövõtted.
B.2.7 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide abil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
1) lastide haardevahendid;
2) tõstetööde teostamise eripärad sõltuvalt tõsteseadmest;
3) troppimistöödel kehtivad ohutusnõuded;
4) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik.
B.2.8 Palkkonstruktsioonide püstitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Lähtudes etteantud tööülesandest paigaldab ja fikseerib palkdetailid ja tihendusmaterjali, pidades silmas palkehitiste spetsiifikat (vajumised, kuivamised jne) ning järgides ehitusprojekti või paigaldusjuhendit.
2. Lähtudes etteantud tööülesandest koostab palkide eelnevalt valmistatud jätkliiteid, järgides paigaldusjuhendit ja ehitusprojekti ning tagades jätkukohtades palkseinte tuule-, soojapidavuse ja jäikuse.
3. Valmistab ette materjalid seinte jäigastamiseks, konstruktsiooni pingutamist ja vajumist võimaldavate detailide paigaldamiseks ja osaleb paigaldustöödel, täites etteantud tööülesandeid.
4. Osaleb paigaldus- ja kinnitustöödel, täites etteantud tööülesandeid.
5. Valmistab lähtuvalt etteantud tööülesandest lisakarkassi koostisosi ja kinnitab need palktarindile, kasutades asjakohaseid kinnitusvahendeid ja töövõtteid.
6. Paigaldab, kinnitab ja tihendab juhendamisel avatäited, lähtudes tootjapoolsetest paigaldusjuhenditest ja kvaliteedinõuetest, arvestades palkseina mahukahanemisega.

Teadmised:
1) palkmaterjalide omadused
2) soojustus- ja tihendusmaterjalide omadused, tüübid ja paigaldamise viisid
3) tehnilised joonised, lugemine
4) palkide ökonoomse, transpordikahjustusi vältiva pakkimise meetodid
5) palkseinale paigaldatava lisakarkassi tüübid, paigaldus- ja kinnitusviisid
6) palkkonstruktsiooni kinnitusvahendid
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Puitmajaehitaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgib oma töös kehtivaid õigusakte ja head ehitustava, Eesti Puitmajaliidu standardeid palkehitistele ning teisi kehtivaid kvaliteedinõudeid.
2. Planeerib enda tööd ja teeb oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid ning vastutab enda töö eest. Teadmiste või oskuste puudumisel konsulteerib kogenuma kolleegi või oma vahetu juhiga.
3. Peab kinni kellaaegadest, kokkulepetest ja tähtaegadest.
4. Rakendab õpitut järjepidevalt igapäevaelus, otsib uusi võimalusi enesearendamiseks ja osaleb kutsealases täiendusõppes.
5. Küsib ja analüüsib tagasisidet oma töö kohta, suhtub kriitikasse konstruktiivselt ja teeb sellest järeldused. Õpib enda ja teiste vigadest.
6. Saab aru oma rollist meeskonnas ja tööosa olulisusest kogu ehitusobjekti kontekstis. Näitab üles arusaamist, kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma tegevuse vastavalt saadud juhistele.
7. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti.
8. Suhtleb inimestega lugupidavalt ja austavalt ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. Tuleb toime konfliktiolukordades.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-28052019-1.6/9k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.05.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Palkmajaehitus
Kutse grupp: Palkmaja ehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
41 Hoonete ehitus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Puitmajaehitaja kutsealased terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Madalik Merko Ehitus
Andres Veel Hiiumaa Ametikool
Kaljo Valler Palmatin OÜ
Lauri Kivil Eesti Puitmajaliit
Ragner Lõbu Hobbiton OÜ
Tarmo Tammekivi OÜ Puu ja Pliiats

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist