Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Grimeerija, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Grimeerija, tase 5
EN: Make-up Artist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.04.2019
Kehtib kuni: 25.03.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Klienditeenindus nimetati ümber kompetentsiks Kliendisuhtlus ning kompetents Kutseline tegevus ja käitumine on uue nimega Grimeerija, tase 5 kutset läbiv kompetents.
Varem eraldi kompetentsina kirjeldatud suhtlemine lisati läbiva kompetentsi kirjeldusse.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Grimeerija, tase 5 töö eesmärk on karakteri loomine. Ta loob mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme, sh ruumilisi ja proteesgrimme. Grimeerija viimistleb ka juukseid ja näokarvu ning kasutab erinevaid karvlisandeid.
Grimeerija töö eeldab koostööd kostüümikunstniku, ...
artisti, lavastaja ja teiste töötajatega. Grimeerija töö tulemus on isiku visuaalse välimuse rõhutamine, karakteri loomine ja rolli välise lahenduse teostamine. Ta toetab oma tööga lavastuse eesmärgi saavutamist.
Grimeerija töötab teatrites, filmistuudiotes, televisioonis jm etendusasutustes.

Kutsealal tegutseb ka grimmikunstnik, tase 6, kes teeb keerukamaid ja loomingulisemaid grimeerimistöid, loob tervikliku karakteri, korraldab ning juhendab grimmimeeskonna tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks
1. Ettevalmistav töö.
2. Kliendi, tema eripära ja soovidega tutvumine.
3. Kliendi ettevalmistamine.

A.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine
1. Grimmi eesmärgiga arvestamine.
2. Grimmipõhja nahale kandmine ja näo modelleerimine.
3. Põ...
seruuži kasutamine.
4. Silmade ja kulmude jumestamine.
5. Huulte kujundamine.
6. Viimistlemine.
7. Paruka ja karvlisandite paigaldamine ning soengusse seadmine.
8. Juuste ja habeme kujundamine.
9. Stiliseeritud grimmi tegemine.
10. Grimmi eemaldamine.
11. Reageerimine allergilise reaktsiooni puhul.

A.2.3 Kliendisuhtlus
1. Tööks ettevalmistumine.
2. Suhte loomine.
3. Professionaalne käitumine.
4. Ülevaate andmine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Grimeerija töö on vahelduva iseloomuga, tööaeg sõltub etenduste/sündmuste ajast, töötatakse ka õhtuti/öösiti ja nädalavahetustel. Jumestaja töös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Takistuseks grimeerijana töötamisel võib olla värvipimedus.
A.4 Töövahendid
Jumestamis- ja grimeerimistooted ja -vahendid ning karvtööde ja proteesgrimmi vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös grimeerijana on olulised suhtlemisvalmidus, koostöövõime, korrektsus, diskreetsus, loovus, kunsti- ja ilumeel, värvitunnetus ning pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on jumestuskunstnikul kesk- või kõrgharidus, ta on läbinud erialase täienduskoolituse ja omab töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Grimeerija.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks 5

Tegevusnäitajad:
1. Viib ennast kurssi eesootava tööga ning valmistab kavandist või grimmimanuaalist lähtudes ette vajalikud lisandid (nt vuntsid, proteeslisandid, kiilakamütsid, parukad, teeb parukale soengu), arvestades stiile ja ajastut, soengu- ja kostüümiajalugu, sh rahvuslikud eripärad.
2. Selgitab välja grimeerimise eesmärgi. Valib grimeerimiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist, seisukorrast ja kliendi east, naha värvi alatoonist ja grimmi eesmärgist. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites ning võimalike nahahaigustega.
3. Valmistab kliendi grimeerimiseks ette, kasutab meigilina. Vajadusel kinnitab juuksed ja modelleerib kulmud. Puhastab kliendi näonaha sobivate toodete (nt toonik, näopiim, silmameigi eemaldaja) ja vahenditega (nt vatitikud, vatipadjad). Vajadusel kannab näonahale grimmi ja näonahka kaitsvad vahendid sõltuvalt grimeerimise eesmärgist.
B.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Lähtub oma töös grimeerimise eesmärgist, nt tele- või filmivõtted, lavavalgus, kaugus publikust ja kaamerast, jumestuse intensiivsus.
2. Kannab grimmipõhja näonahale ja modelleerib. Vajadusel ühtlustab dekoltee, kaela, kõrvad ja käed. Kasutab mitmesuguseid tooteid (nt vee, õli, silikooni ja vaha baasil jumestuskreemid, aerograafvärvid, HD-tooted, mineraal- või kompaktpuudrid) ja vahendeid ning tehnikaid (nt švamm, pintsel, aerograaf, palett, spaatel). Vajadusel kasutab neutralisaatoreid, valgustpeegeldavaid tooteid, varju- ja peitevärve, tuginedes värviringile. Kinnitab grimmipõhja, kasutades tolmpuudrit.
3. Valib kliendi nahatüübile ning eale sobiva põseruuži ja kannab selle nahale sobiva tehnikaga (nt kompakt-, mineraal-, kreemvärvid).
4. Jumestab silmi ja modelleerib, lähtudes karakterist ja grimmimanuaalist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid, tehnikaid ja lisandeid; kujundab lainerijoone. Kinnitab kunstripsmed, ribaripsmed, ripsmetutikud, vajadusel koolutab ripsmed. Modelleerib ja kujundab kulmud.
5. Modelleerib huuled, lähtudes grimmi eesmärgist ja karakterist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ning tehnikaid, vajadusel kasutab valgusevarju värve. Vajadusel fikseerib huulevärvi.
6. Korrigeerib või taastab soengu, hindab oma tööd ja viimistleb (sh käed kõrvad, dekoltee). Fikseerib grimmi.
7. Kinnitab kliendi juuksed paruka paigaldamiseks, lähtuvalt paruka tüübist ja visuaalsest eesmärgist. Kinnitab paruka jt teised karvlisandid, kasutades selleks sobivaid vahendeid ja tehnikaid (nt liimimine, klambrid, vedrud). Pärast paruka paigaldamist viimistleb ja fikseerib soengu. Vajadusel kinnitab juukselisandid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja mitmesuguseid kinnitusvõtteid (nt punumistehnika, liimimine, sõlmimine).
8. Teeb kliendile soengu vastavalt grimmi eesmärgile, kasutades vajadusel sobivaid lisandeid.
9. Teeb stiliseeritud (nt 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva) või rahvusteemalise grimmi (geiša, india, egiptuse või muu grimm), lähtudes grimmi eesmärgist ja kasutades sobivaid vahendeid ja tehnikaid ning aksessuaare. Kasutab erinevaid karvlisandeid, näoproteese, spetsiaalseid teipe naha pingutamiseks jm, lähtudes grimmikavandist või karakteri eesmärgist.
10. Eemaldab grimmi sobivate vahenditega (nt vaseliin, liimieemaldusvahend, proteesgrimmi eemaldamise vahendid) ise või annab kliendile juhised grimmi eemaldamiseks ja vajadusel sobivad eemaldamisvahendid. Tagab grimmi eemaldamise, arvestades grimmis kasutatud materjale.
11. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel eemaldab võimliku allergiatekitaja, vajadusel korraldab esmaabi andmise.
B.2.3 Kliendisuhtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. Enne teenuse osutamist ja kliendiga suhtlemist valmistab töökoha ette ja varub piisavalt aega (soovitavalt 15 minutit) ka enda emotsionaalseks ja füüsiliseks ettevalmistamiseks.
2. Kliendi saabumisel jätab positiivse esmamulje, käitudes viisakalt, sõbralikult ja tolerantselt. Loob privaatse, turvalise ja mugava õhkkonna. Keeldub töö tegemisest, kui klient käitub ebaadekvaatselt ja teavitab sellest töö tellijat.
3. Käitub teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega. Ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt. Annab klienti teenindades ülevaate jumestamise käigust.
4. Teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule või töö tellijale (nt kunstnik, fotograaf, lavastaja, režissöör). Kasutab vastavalt vajadusele digivahendeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Grimeerija, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös grimeerija ja jumestaja kutse-eetikat (vt lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika).
2. Arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi. Kasutab arengu- ja koolitusvõimalusi.
3. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest.
4. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega, õpib konstruktiivsest tagasisidest. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
5. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
6. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras. Järgib hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-10042019-1.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.04.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Grimeerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aimi Etverk NUKU teater
Meelis Krik GlamEst OÜ
Liina Pihel Pihelliina makeup OÜ
Liisi Roht Le Kino OÜ
Liia Viitas Eesti Meigikunstnike Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist