Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Grimeerija, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Grimeerija, tase 5
EN: Make-up Artist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.03.2024
Kehtib kuni: 25.03.2029
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis uuendati grimeerija tegevusnäitajaid ja töö kirjeldust. Nõutavad on baasteadmised näo luustikust ja lihastest ning erialaspetsiifilistest materjalidest ja tehnikatest. Peavad olema teadmised erinevate ajastute jumestusest ja soengutest. Lisati üldoskused, mh täpsustati digioskuste ja inglise keele oskuse nõutav tase. Kutsestandardisse lisati nõutavad teadmised nakkushaigustest, nahahaigustest ja desinfitseerimisvahenditest.
Lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taas...
tõendamisel ning sõnastati tulevikuoskused.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Grimeerija, tase 5 töö eesmärk on karakteri loomine. Ta loob mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme, sh ruumilisi ja proteesgrimme. Grimeerija viimistleb ka juukseid ja näokarvu ning kasutab erinevaid karvlisandeid.

Grimeerija töö eeldab koostööd kostüümikunstniku...
, artisti, lavastaja ja teiste töötajatega. Grimeerija töö tulemus on isiku visuaalse välimuse rõhutamine, karakteri loomine ja rolli välise lahenduse teostamine. Ta toetab oma tööga lavastuse eesmärgi saavutamist. Grimeerija töötab teatrites, filmistuudiotes, televisioonis jm etendusasutustes, samuti välitingimustes. Olenevalt projektist tuleb töötada ka ebamugavates tingimustes. Töö on vahelduva iseloomuga, tööaeg sõltub etenduste ja sündmuste ajast, töötatakse ka õhtuti, öösiti ja nädalavahetustel. Grimeerija töös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Takistuseks grimeerijana töötamisel võib olla värvipimedus. Töövahendid on jumestamis- ja grimeerimistooted ja -vahendid ning karvtööde ja proteesgrimmi vahendid.

Kutsealal tegutseb ka grimmikunstnik, tase 6, kes teeb keerukamaid ja loomingulisemaid grimeerimistöid, loob tervikliku karakteri, korraldab ning juhendab grimmimeeskonna tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks
A.2.2 Jumestus- ja grimmitoodete nahale kandmine ning eemaldamine
A.2.3 Kliendisuhtlus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Grimeerijal on keskharidus ja ta on läbinud erialase täienduskoolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Grimeerija
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Erialased digioskused, uue tehnoloogia kasutamise oskused, turundusoskused.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Grimeerija, tase 5 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Keskharidus
2. Taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
3. Grimeerija praktika läbimine

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Grimeerija, tase 5 kutse, mille kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle kuue kuu
2. Grimeerija täiendkoolituste läbimine

Kut...
se andmise korraldus on reguleeritud jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andmise korras.
Loe edasi
Peida
B.2 Grimeerija, tase 5 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi, leiab viise, kuidas ennast täiendada ja arendada (nt osaleb konverentsidel, koolitustel, kutseühingu tegevuses, loeb erialakirjandust).
Enesejuhtimisoskused
2. Tuleb toime ebaühtlase töökoormusega. Talub koormuse ajutisi kõikumisi (sh ...
ületunnitöö, sesoonne töö, töötaolek).
3. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega, õpib konstruktiivsest tagasisidest.
4. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
5. Järgib oma töös grimeerija ja jumestaja kutse-eetikat (lisa 1).
6. Austab teiste isiklikku ruumi ja privaatseid andmeid.
7. Austab ja tunnustab teiste kultuuride, religioonide, rahvuste, soolise identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega.
8. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid (sh sobivat riietust) ning järgib ohutustehnikanõudeid.
9. Kasutab töötades mugavaid ja kohandatud kehaasendeid, töövahendeid ja -võtteid. Arvestab sundasendi ning halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
10. Hindab tööle kuluvat aega, planeerib ja koordineerib sellest lähtuvalt ise oma tegevust ning peab kinni kokkulepitud tööplaanist ja tähtaegadest.
11. Kaalub otsust mõistlikult ja hoolikalt ning teeb otsuse vastavalt oma teadmistele, hinnangule ja eesmärkidele. Jälgib otsuse tulemusi ja on valmis kandma vastutust tagajärgede eest, kui otsus ei osutunud õigeks.
12. Võrdleb praegust olukorda eelnevaga, analüüsib ja hindab eesmärkide täitumist ja tegevuste tulemuslikkust.
13. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt (nt kasutab ökoloogilisi puhastusvahendeid, sordib prügi, minimeerib printimist, vee ja elektrivalguse kasutust jne).
Lävimisoskused
14. Loob klientide ja kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis.
15. Teeb koostööd nii ühiste eesmärkide saavutamise nimel kui ka erinevate eesmärkide korral, arvestades kõigi poolte vajaduste ja seisukohtadega.
16. Esitab soovitusi ja mõtteid töö paremaks korraldamiseks, muudatuste tegemiseks, negatiivsete tegurite mõju vähendamiseks vms.
17. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st, rollidest, olukorrast jmt.
18. On suheldes paindlik ja tuleb toime väga eripalgeliste isikuomaduste või rolliga inimestega.
19. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt.
20. Kasutab oma töös arvutit sisuloome, ohutuse ja probleemilahenduse jaoks algtasemel ning infotöötluse ja kommunikatsiooni jaoks iseseisva kasutaja tasemel (lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala).
21. Kasutab enese suuliseks ja kirjalikuks väljendamiseks inglise keelt tasemel B1 (lisa 3 − keelte oskustasemete kirjeldused).
22. Mõistab ingliskeelset erialateksti, sh peamisi termineid, ning on võimeline ametis nõutud tasemel inglise keeles suhtlema.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks 5

Tegevusnäitajad:
1. Viib ennast kurssi eesootava tööga ning valmistab kavandist või grimmimanuaalist lähtudes ette vajalikud lisandid (nt vuntsid, proteeslisandid, kiilakamütsid, parukad, teeb parukale soengu), arvestades stiile ja ajastut, soengu- ja kostüümiajalugu, sh rahvuslikud eripärad.
2. Selgitab välja grimeerimise eesmärgi. Valib grimeerimiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist, seisukorrast ja kliendi east, naha värvi alatoonist ja grimmi eesmärgist. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites ning võimalike nahahaigustega.
3. Valmistab kliendi grimeerimiseks ette, kasutab meigilina. Vajadusel kinnitab juuksed ja modelleerib kulmud. Puhastab kliendi näonaha sobivate toodete (nt toonik, näopiim, silmameigi eemaldaja) ja vahenditega (nt vatitikud, vatipadjad). Vajadusel kannab näonahale grimmi ja näonahka kaitsvad vahendid sõltuvalt grimeerimise eesmärgist.
B.3.2 Jumestus- ja grimmitoodete nahale kandmine ning eemaldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Lähtub grimeerimisel karakterist teatris, tele- või filmivõtetel, lavavalgusest, publiku või kaamera kaugusest ja reguleerib vastavalt sellele grimmi intensiivsuse.
2. Kannab grimmipõhja näonahale ja modelleerib. Vajadusel ühtlustab dekoltee, kaela, kõrvad ja käed. Kasutab mitmesuguseid tooteid (nt vee, õli, silikooni ja vaha baasil jumestuskreemid, aerograafvärvid, HD-tooted, mineraal- või kompaktpuudrid) ja vahendeid ning tehnikaid (nt švamm, pintsel, aerograaf, palett, spaatel). Vajadusel kasutab neutralisaatoreid, varju- ja peitevärve, tuginedes värviringile.
3. Valib karakterile sobiva põseruuži (nt kompakt-, mineraal , kreemvärvid) ja kannab selle nahale sobiva tehnikaga.
4. Jumestab silmi ja modelleerib, lähtudes karakterist ja grimmimanuaalist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid, tehnikaid ja lisandeid; kujundab lainerijoone. Kinnitab kunstripsmed, ribaripsmed, ripsmetutikud, vajadusel koolutab ripsmed. Modelleerib ja kujundab kulmud.
5. Modelleerib huuled, lähtudes grimmi eesmärgist ja karakterist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ning tehnikaid, vajadusel kasutab valgusevarju värve. Vajadusel fikseerib huulevärvi.
6. Korrigeerib või taastab soengu, hindab oma tööd ja viimistleb (sh käed, kõrvad, dekoltee). Fikseerib grimmi.
7. Kinnitab juuksed paruka paigaldamiseks, lähtuvalt paruka tüübist ja visuaalsest eesmärgist. Kinnitab paruka ja teised karvlisandid, kasutades selleks sobivaid vahendeid ja tehnikaid (nt liimimine, klambrid, vedrud). Pärast paruka paigaldamist viimistleb ja fikseerib soengu. Vajadusel kinnitab juukselisandid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja mitmesuguseid kinnitusvõtteid (nt punumistehnika, liimimine, sõlmimine).
8. Teeb soengu vastavalt karakterile, kasutades vajadusel sobivaid lisandeid.
9. Teeb stiliseeritud (nt 1920. aastate grimm ülekantuna tänapäeva) või rahvusteemalise grimmi (geiša, india, egiptuse või muu grimm), lähtudes grimmi eesmärgist ja kasutades sobivaid vahendeid ja tehnikaid ning aksessuaare. Kasutab erinevaid karvlisandeid, näoproteese, spetsiaalseid teipe naha pingutamiseks jm, lähtudes grimmikavandist või vastavalt karakterile.
10. Eemaldab grimmi sobivate vahendite (nt vaseliin, liimieemaldusvahend, proteesgrimmi eemaldamise vahendid) ja tehnikaga ise või annab kliendile juhised grimmi eemaldamiseks ja vajadusel sobivad eemaldamisvahendid. Tagab grimmi eemaldamise, arvestades grimmis kasutatud materjale.
11. Eemaldab allergilise reaktsiooni ilmnemisel võimaliku allergiatekitaja, vajadusel korraldab esmaabi andmise.
B.3.3 Kliendisuhtlus 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab enne teenuse osutamist ja kliendiga suhtlemist töökoha ette ning varub piisavalt aega (vähemalt 15 minutit) ka enda emotsionaalseks ja füüsiliseks ettevalmistamiseks.
2. Jätab kliendi saabumisel hea esmamulje, käitudes viisakalt, sõbralikult ja tolerantselt. Loob privaatse, turvalise ja mugava õhkkonna.
3. Käitub teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega. Ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt. Annab klienti teenindades ülevaate grimeerimise käigust.
4. Teavitab ebaadekvaatsest käitumisest vastutavat isikut või töö tellijat.
5. Teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule või töö tellijale (nt kunstnik, fotograaf, lavastaja, režissöör). Kasutab vastavalt vajadusele digivahendeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Grimeerija, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1. Teeb koostööd kolleegide, juhendaja või osakonna juhiga.
2. Rakendab hügieeni ja puhtuse põhimõtteid, et säilitada tervislik keskkond ja ennetada nakkushaiguste levikut (käte ja pindade pesu).
3. Desinfitseerib töövahendeid ja tooteid.
4. Kasutab tooteid hügieeniliselt (spaatlid, pintslid, palett).
5. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras.
6. Kasutab ideekavandite loomiseks digivahendeid.
7. Avatud on uutele ideedele ja arengusuundadele.

Teadmised
1. Nakkushaigused, nahahaigused, desinfitseerimisvahendid; erinevate ajastute jumestus ja soengud; baasteadmised näo luustikust ja lihastest; erialaspetsiifilised materjalid ja tehnikad
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-26032024-2.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.03.2024
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Grimeerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2659 Loomingulised töötajad, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0213 Kujutav kunst ja kunstiteadus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Konze Tallinna Linnateater
Liina Pihel Grimmikool OÜ
Kärolin Raig jumestuskunstnik
Merlit Veldi grimmikunstnik
Liia Viitas Eesti Meigikunstnike Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist