Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
EN: Chartered Biomedical Engineer, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
  • Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd
  • Kiiritusravi planeerimine ja sellega kaasnevad toimingud
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.05.2019
Kehtib kuni: 30.01.2020
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Muudatusteta kinnitamine kuni 07.05.2021
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Biomeditsiinitehnikainseneride töö eesmärk on bioloogiliste süsteemide uurimiseks, diagnostikaks ja raviks vajalike meditsiiniseadmete töökorras hoidmine ja arendamine inseneriteaduse ning meditsiinifüüsika rakenduste kaudu. Tegutsetakse abivajajate tervise ja elukvaliteedi parandamise nimel.
Biome...
ditsiinitehnikainsenerid on erialase kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad meditsiini ja bioloogiaga seotud inseneritegevuse valdkondades: tervishoiuasutustes ning projekteerimis-, tootmis-, remondi-, käitlemis- ja müügiettevõtetes, koolitusasutustes, meditsiinitehnoloogiaga seotud standardite ja õigusaktide arendustiimides jm.
8. taseme volitatud biomeditsiinitehnikainsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tippspetsialist (ekspert), kes töötab iseseisvalt keerulises, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades kõrgtehnoloogia ja/või tehnika ja tehnoloogia käitamise, parendamise ning arendamise alal.
Töö hõlmab endas uute lahenduste ja meetodite väljatöötamist ning kutsealaste ideede iseseisvat analüüsimist ja sünteesimist. Volitatud biomeditsiinitehnikainsener vastutab organisatsiooni strateegilise tegevuse eest. Ta võib vastutava eksperdina juhtida hindamisi, auditeid ja ekspertiise.

Volitatud biomeditsiinitehnikainseneride spetsialiseerumisalad on diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd ning kiiritusravi planeerimine ja sellega kaasnevad toimingud.

Seotud kutsed:
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7.
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmane kutse

Biomeditsiinitehnikainseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine.
A.2.2 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide arendamine.
A.2.3 Juhtimine.
A.2.4 Kutsealale pühendumine.
A.2.5 Suhtlemine ja koostöö.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6 Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd.
A.2.7 Kiiritusravi planeerimine ja sellega kaasnevad toimingud.
Valitavad tööosad
A.2.8 Meditsiiniseadmete ja-süsteemide alane teadus- ja koolitustegevus.
A.2.9 Meditsiinitehnoloogia planeerimine, projekteerimine ja optimeerimine.
A.2.10 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide kavandamine ja valmistamine (tootmine).
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt. Töögraafik võib olla paindlik. Tervishoiuasutuses töötades tuleb juhinduda kliinilises keskkonnas kehtivatest nõuetest.
A.4 Töövahendid
Biomeditsiinitehnikainsener kasutab oma töös kaasaegseid tehnilisi vahendeid (diagnostikaseadmed, mõõteriistad), inseneritarkvara ja infovõrgustikku.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Biomeditsiinitehnikainseneri edukaks tegevuseks on vajalikud:
insenerlik loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime, matemaatiline võimekus (kvantitatiivsete seoste mõistmine), otsustamisjulgus, täpsus, eetilisus, vastutus- ja kohusetunne, suhtlemis- ja koos...
töövalmidus, kohanemisvõime, kvaliteedikultuur, stressitaluvus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
8. taseme biomeditsiinitehnikainseneri kutsetunnistuse omamine on eeltingimuseks vastutava spetsialistina töötamisele diagnostilise radioloogia, nukleaarmeditsiini ja kiiritusravi alal.
Alus: kiirgusseadus, 2013/59/Euratom ja 2013/35/EL ja nendega seotud õigusaktid, SM-määrus 15.05.2014 nr 29 „Kiir...
gusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõuded“.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Biomeditsiinitehnikainsener, hooldusinsener, kvaliteediinsener, meditsiinifüüsik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
8. taseme biomeditsiinitehnikainseneri kutsetunnistuse omamine on eeltingimuseks vastutava spetsialistina töötamisele diagnostilise radioloogia, nukleaarmeditsiini ja kiiritusravi alal.
Alus: kiirgusseadus, 2013/59/Euratom ja 2013/35/EL ja nendega seotud õigusaktid, SM-määrus 15.05.2014 nr 29 „Kiir...
gusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõuded“.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
8. taseme volitatud biomeditsiinitehnikainseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1– B.2.5 tõendamine.
Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alastele töödele spetsialiseerunud volitatud biomeditsiinitehnikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1– B...
.2.5 tõendamine ja kompetentsi B.2.6 tõendamine.
Kiiritusravi planeerimisele ja sellega kaasnevatele toimingutele spetsialiseerunud volitatud biomeditsiinitehnikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1– B.2.5 tõendamine ja kompetentsi B.2.7 tõendamine.
Valitavad kompetentsid B.2.8-B.2.10 on volitatud biomeditsiininseneri kutset laiendavad kompetentsid, nende tõendamine on vabatahtlik.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab inseneriteaduse ja meditsiinifüüsika alaseid teadmisi ja praktilisi oskusi olemasoleva tehnoloogia käigushoidmiseks.
2. Korraldab meditsiiniseadmete ja -süsteemide paigaldust, hooldust, remonti ja kvaliteeditagamist.
3. Koolitab meditsiiniseadmete ja -süsteemide kasutajaid: korraldab praktilist väljaõpet, pakub müügijärgset toetust, juhendab kasutajaid.
4. Kombineerib üldist ja kutsealase spetsialiseerumisega seotud inseneriteavet olemasoleva ja arendusjärgus tehnoloogia optimeerimiseks ning uute lahenduste väljatöötamiseks.
5. Kavandab ja planeerib üld- ja eriotstarbelist rakendustarkvara ja aparatuuri kasutamist.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, füsioloogia, anatoomia);
2) insenertehnilised (infotehnoloogia, insenerigraafika, elektrotehnika, mõõtetehnika);
3) meditsiinitehnoloogia mõisted, uurimismeetodid, rakendusvõimalused, teoreetilised arengusuunad ning aktuaalsed probleemid;
4) meditsiinitehnoloogia korralduse põhimõtted;
5) käitamisele ja kvaliteedikontrollile esitatavad rahvusvahelised ning riiklikud toimimisnäitajate standardid, ohutus- ja keskkonnahoiunõuded;
6) meditsiiniinformaatika põhimõtted.
B.2.2 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Töötab iseseisvalt keerulises, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades: täiustab olemasolevaid tehnoloogiaid, töötab välja ja hindab uusi tehnoloogiaid ja süsteeme.
2. Analüüsib ja sünteesib iseseisvalt uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid.
3. Pakub välja uusi lahendusi, tehnoloogiaalaseid teenuseid ja juhtimismeetodeid.
4. Määratleb, organiseerib ja kasutab tõhusalt valdkonna ressursse, võtab arvesse kvaliteedistandardeid, ohutust ning mõju keskkonnale.

Teadmised:
1) erialased tehnilised uuendused ja arengusuunad;
2) tehnoloogiliste uuenduste tasuvus.
B.2.3 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Juhib meeskondi ja koordineerib projekti tegevusi, kasutades sobivaid juhtimisvõtteid ja
-süsteeme.
2. Hoiab projekti planeeritud eelarve ja tegevustega vastavuses.
3. Tagab tegevuse ja eesmärkide vastavuse õigusaktidele.
4. Kogub jooksvalt infot, analüüsib tulemusi, hindab erialase inseneritöö tulemuste uudsust, kasulikkust ja majanduslikku efektiivsust.
5. Tuvastab töötajate võimeid ja arenguvajadusi ning planeerib nende arengut.
6. Planeerib ja juhib valdkonna majandustegevust.
7. Kasutab ja arendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi.

Teadmised:
1) juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtted;
2) andragoogika ja psühholoogia põhitõed;
3) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
4) biomeditsiinitehnika valdkonna majandamise alused.
B.2.4 Kutsealale pühendumine 8

Tegevusnäitajad:
1. Saab aru insenerikutse olemusest, tegutseb ühiskonna, insenerkonna ja keskkonna huvides.
2. Propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve.
3. Juhindub inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4).
4. Vastutab juhitava institutsiooni valdkonnaga seotud tegevuse eest.
5. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste arengutega.
6. Kavandab ja viib ellu uuendusi, toetab innovatsioonile ja loovusele suunatud tegevus.
7. Annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd.
8. Edendab insenerikultuuri ja arendab inseneride kutsesüsteemi, sh selgitab kutsekvalifikatsiooni taotlemise võimalusi.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud;
2) kutsealaga seonduvad trendid meditsiinis, tööstuses ja haridussüsteemis;
3) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid.
B.2.5 Suhtlemine ja koostöö 8

Tegevusnäitajad:
1. Töötab valdkondadevahelises meeskonnas, suhtleb sidusvaldkondade spetsialistidega.
2. Kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt.
3. Kasutab kahte võõrkeelt: inglise keelt tasemel B2 ja teist võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 5).
4. Juhib diskussioone ja koosolekuid.
5. Analüüsib ja arendab tööalast suhtlemisoskust.
6. Koostab tehnilisi tekste, kirju, aruandeid, artikleid, esitlusi.
7. Loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia algtõed;
2) avaliku esinemise põhimõtted;
3) esitlemistehnika.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alastele töödele spetsialiseerunud volitatud biomeditsiinitehnikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1– B.2.5 tõendamine ja kompetentsi B.2.6 tõendamine. Kiiritusravi planeerimisele ja sellega kaasnevatele toimingutele ...spetsialiseerunud volitatud biomeditsiinitehnikainseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1– B.2.5 tõendamine ja kompetentsi B.2.7 tõendamine.
Loe edasi
Peida
Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Võtab sõltuvalt uuringust või raviprotseduurist vastutuse meditsiinikiiritusega seotud dosimeetria, sealhulgas ka patsiendidoosi füüsikaliste mõõtmiste eest.
2. Annab nõu diagnostilises radioloogias ja nukleaarmeditsiinis kasutatavate seadmete osas ja sellega seoses:
a) osaleb patsientide ja muude meditsiinikiiritust saavate üksikisikute kiirguskaitse optimeerimisel, sealhulgas diagnostiliste referentsväärtuste kohaldamisel ja kasutamisel;
b) korraldab ja juhib regulaarset kvaliteedikontrolli ja osaleb kvaliteedi tagamisel;
c) osaleb heakskiidukatsete tegemisel (acceptance);
d) valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilisi kirjeldusi;
e) teeb paigaldiste järelevalvet;
f) analüüsib sündmusi, millega kaasneb või võib kaasneda juhuslik või mittekavandatud meditsiinikiiritus;
g) valib mõõteseadmeid kiirguskaitsemõõtmiste tegemiseks;
h) koolitab arste, õdesid, radioloogiatehnikuid ja teisi töötajaid kiirguskaitses.

Teadmised:
1) Euroopa komisjoni dokumendis Radiation Protection 174 (http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/174.pdf), ANNEX 1, tbl 5, 6 loetletud teadmised;
2) riiklikud õigusaktid meditsiinikiirituse kasutamise kohta;
3) seadmete kvaliteedikriteeriumid dokumendis Radiation Protection 162 (http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/174.pdf).
 
Kiiritusravi planeerimine ja sellega kaasnevad toimingud
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Kiiritusravi planeerimine ja sellega kaasnevad toimingud 8

Tegevusnäitajad:
1. Võtab sõltuvalt uuringust või kiiritusravi raviprotseduurist vastutuse kasutatava meditsiinikiiritusega seotud doosi planeerimise, verifitseerimise ja dosimeetria eest.
2. Annab nõu kiiritusravis kasutatavate seadmete osas ja sellega seoses:
a) osaleb patsientide ja muude meditsiinikiiritust saavate üksikisikute kiirguskaitse optimeerimisel;
b) korraldab ja juhib regulaarset kvaliteedikontrolli ja osaleb kvaliteedi tagamisel;
c) osaleb heakskiidukatsete tegemisel (acceptance);
d) juurutab meditsiiniseadmed kliinilisse töösse (commissioning);
e) valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilisi kirjeldusi;
f) teeb paigaldiste järelevalvet;
g) analüüsib sündmusi, millega kaasneb või võib kaasneda juhuslik või mittekavandatud meditsiinikiiritus;
h) valib mõõteseadmeid kiirguskaitsemõõtmiste tegemiseks;
i) koolitab arste, õdesid, radioloogiatehnikuid ja teisi töötajaid kiirguskaitses.

Teadmised:
1) Euroopa komisjoni meditsiinifüüsikaeksperdi kohta käivas juhendis Radiation Protection 174 (http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/174.pdf), ANNEX 1, tbl 7 loetletud teadmised;
2) riiklikud õigusaktid meditsiinikiirituse kasutamise kohta;
3) seadmete kvaliteedikriteeriumid dokumendis Radiation Protection 162 (http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/162.pdf).

Valitavad kompetentsid
Valitavad kompetentsid B.2.8-B.2.10 on volitatud biomeditsiininseneri kutset laiendavad kompetentsid, nende tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Meditsiinisseadmete ja -süsteemide alane teadus-ja koolitustegevus 8

Tegevusnäitajad:
1. Hindab ja analüüsib katsetulemusi ning teeb nende kohta üldistusi.
2. Publitseerib teadustöö tulemusi.
3. Osaleb õppe- ja ainekavade koostamisel.
4. Rakendab sobivaid õpetamismeetodeid.
5. Töötab välja, korraldab ja viib läbi täienduskoolitusi ja kursusi.
6. Osaleb teadus-ja arenduskoostöös Eestis ja välismaal (ülikoolide, haiglate ja teiste asutuste ning ettevõtete vahel).
7. Populariseerib eriala läbi koolituste (nt bakalaureuse- ja gümnaasiumitasemel õppijatele).
8. Juhendab üliõpilasi.
9. Loob uusi õppematerjale ja -vahendeid, sh e-õppe materjale.
10. Esineb rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja -seminaridel ettekannetega.

Teadmised:
1) põhjalikud erialateadmised oma tegevusvaldkonnas;
2) pedagoogika ja andragoogika;
3) teadustöö metodoloogia;
4) uute meetodite ja seadmete juurutamise alused.
B.2.9 Meditsiinitehnoloogia planeerimine, projekteerimine ja optimeerimine 8

Tegevusnäitajad:
1) Koostab tervishoiu-, õppe- ja teadusasutuste meditsiinitehnoloogia plaane ja projekte.
2) Valib välja vajalikud normdokumendid, järgides õigusakte.
3) Tuvastab ja hindab riske ning riskitegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed.
4) Koostab, kontrollib ja vormistab projektdokumentatsiooni, kasutades vastavat tarkvara.
5) Koostab projekteerimiseks vajalikke normdokumente.
6) Annab sisendi hoonete ja nende osade projekteerimiseks.

Teadmised:
1) asutuste töö loogika ja eesmärk;
2) diagnostika-, ravi- ja testprotseduuride olemus ja kvaliteedikriteeriumid;
3) ehitus- ja elektrikäidu normid;
4) projekteeritava valdkonna eripära;
5) projekteerimistarkvara;
6) projekteerimise hea tava ja metoodika.
B.2.10 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide kavandamine ja valmistamine (tootmine) 7

Tegevusnäitajad:
1) kavandab, projekteerib, valmistab ja katsetab seadmeid või nende komponente;
2) koostab seadme valmistamise tehnoloogia ja toote tehnilise dokumentatsiooni;
3) korraldab vastavushindamise ja laseb seadmed turule.

Teadmised:
1) sertifitseerimise põhimõtted;
2) meditsiiniseadme tootmisega seotud õigusaktid;
3) toote- ja ohutusstandardid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-08052019-2.6.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2019
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Biomeditsiiniinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
211 Füüsika jm loodusteaduste tippspetsialistid
2111 Füüsikud ja astronoomid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0912 Meditsiin
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jaanus Lass AB Medical Teeninduse OÜ
Kalle Kepler Tartu Ülikool
Tairi Täht Sotsiaalministeerium
Ivo Fridolin Tallinna Tehnikaülikool
Andrus Aavik SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Kristjan Pilt Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist