Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vanempagar, tase 5

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Vanempagar, tase 5
EN: Baker, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2019
Kehtib kuni: 13.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Tööosad on ümberstruktureeritud ja kompetentse on kirjeldatud kompaktsemalt. Erinevalt varasemast ei ole eraldi valitavat kompetentsi „Masinate ja seadmete kasutamine“, seadmete kasutamise oskus on kirjeldatud kohustuslikes kompetentsides. Kompetentsi Juhtimine ja majandamine asemel on uues versioonis Juhendamine ja juhtimine. Uue valitava kompetentsina on lisandunud Väikeettevõtte majandamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Rakenduslik Kolledž Vanempagar 215250 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 16.04.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Vanempagar, tase 5 on kogemusega spetsialist, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse lihtpagari ja/või valikpagaritooteid. Ta planeerib ja korraldab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, vajadusel arendab uusi pagaritooteid. Vanempagari tööülesanded on pagaritoodete valmistamine, arendamine, kü...lmutatud toodete valmistamine, toodete pakendamine ja ladustamine, juhtimine ja juhendamine. Ta hoiab ennast kursis valdkonna arengutega Eestis ja teistes riikides, täiendab oma kompetentsust
järjepidevalt. Vanempagar organiseerib enda ja töögrupi tööd ning töötab meeskonnas. Oma igapäevatöös võib pagar kokku puutuda allergeenidega. Toiduohutusnõuete täimiseks on pagari töös vajalik kanda eririietust. Töö eripära eeldab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Tuleb töötada madalatel ja kõrgetel töökeskkonna temperatuuridel. Vanempagar kasutab oma töös kohaseid erialaseid töövahendeid, masinaid ja seadmeid ning koristusvahendeid ja -seadmeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Pagaritoodete valmistamine
A.2.2 Toodete arendamine
A.2.3 Toodete pakendamine ja ladustamine
A.2.4 Juhendamine ja juhtimine
Valitavad tööosad
A.2.5 Väikeettevõtte majandamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on vanempagaril erialane kutseharidus või kutsekeskharidus või on kutseoskused omandatud töökohal või täiendusõppes, lisaks on tal erialane töökogemus pagaritooteid valmistatavas ettevõttes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Pagar, vanempagar.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal töötamiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb kohustuslikest kompetentsidest B.3.1- B.3.4. Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.3.5.
B.2 Vanempagar, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. vastutab töökeskkonna korrasoleku eest, järgides toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid, enesekontrolliplaani, sh puhastus- ja koristusplaani;
2. juhib meeskonna tööd, järgides tööohutusnõudeid;
3. klienditeenindus, positiivse kontakti loomine, konfliktide ennetamise oskus, taga...
siside andmine;
4. hindab lõpptoodete kvaliteeti sensoorselt, lähtudes tehnoloogilises juhendis esitatud nõuetest;
5. osaleb meeskonnatöös, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
6. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes;
7. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja võõrkeelt tasemel B1 (Lisa 1);
8. kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (Lisa 2) tasemele "Iseseisev kasutaja ", „Sisuloome“ osaoskuses „algtasemel kasutaja“.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Pagaritoodete valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab tooraine ja seadmete ettevalmistamise lähtudes toote valmistamise juhistest; valmistab ette toorained, lähtudes toote valmistamise juhistest ning seadistab vajalikud seadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet;
2. korraldab toodete valmistamise protsessi lähtudes tootmisplaanist;
valmistab viimistlusmaterjalid, lihtpagaritooted, täidised, valikpagaritooted (Lisa 3), lähtudes toote valmistamise juhistest ja arvestades tellimusi;
3. korraldab külmutatavate toodete valmistamise ja külmutamise protsessi, lähtudes tootmisplaanist;
juhendab külmutatud toodete sulatamist, kergitamist, küpsetamist;
valmistab ja külmutab külmutatavad tainad, pooltooted, eelküpsetatud tooted ja valmistooted, lähtudes tehnoloogilisest juhendist, arvestades külmutatavate toodete eripära.
B.3.2 Toodete arendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab tooteid, arvestades klientide soove ja vajadusi(sh laktoosi- ja gluteenitalumatusega seotud vajadused) ning valdkonnas toimuvaid arenguid;
2. arendab tooteid, katsetades erinevaid tehnoloogilisi võimalusi, tooraineid ja pakkematerjale, arvestades toodete degusteerimisel saadud tagasisidet;
3. koostab degustatsioonil väljavalitud toodetele tehnoloogilised juhendid ja tooteinfo;
4. kujundab toodete hinnad, arvestades tooraine hinda ja ärimudelit.
B.3.3 Pagaritoodete pakendamine ja ladustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab pakendamisprotsessi ja seadmete seadistamise vastavalt töökorraldusele;
2. korraldab ladustamist ja markeerimist, järgides enesekontrollisüsteemi (plaani).
B.3.4 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. määratleb töötajate vajaduse, lähtudes tootmise vajadustest ja ametijuhenditest; korraldab ettevõttes pagarite ja kondiitrite tööd (sh koostab töögraafiku), vajadusel korraldab töö ringi;
2. planeerib töötajate arendustegevused;
3. jälgib ja kontrollib töö kvaliteeti ning planeerib parendustegevused, lähtudes ettevõtte kvaliteedinõuetest;
4. koostab tehnoloogilised juhendid ja juhendab kaastöötajaid, andes nende töö kohta tagasisidet;
5. korraldab toodangu valmisoleku müügiks ning valmistab ette vajalikud dokumendid.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.3.5.
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Väikeettevõtte majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi;
3. korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest;
4. koostab enesekontrolliplaani, lähtudes ettevõtte tootmisruumidest, seadmetest, toodete spetsiifikast ning jälgides toiduohutusnõudeid;
5. kujundab hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist; koostab eelarve, arvestades kulusid ja tulusid;
6. järgib eelarve täitmist; organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise;
7. haldab kliendibaasi, järgides õigusakte;
8. planeerib turundustegevused;
9. optimeerib tööaja kulu, arvestades tootmises kasutatavaid tehnoloogiaid ja seadmeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-14112019-2.1.3/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Pagar
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Pagaritoodete loetelu
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts MTÜ
Eha Martma Eesti Leivaliit
Ülle Parbo SA Innove
Õie Pritson Mattias Café OÜ
Merle Truupõld Tartu Kutsehariduskeskus

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist