Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7
EN: Diploma Biomedical Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.01.2020
Kehtib kuni: 30.01.2025
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Diplomeeritud biomedistiinitehnikainsener, tase 7 kutsestandardi struktuuri on lisatud „Meditsiiniseadmete ja -süsteemide parendamine“.
Tööosa „Juhtimine“ on muudetud vabalt valitavaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Biomeditsiinitehnikainsenerid töötavad tervishoiuasutuses, meditsiiniseadmeid tootvas, paigaldavas, hooldavas ja/või remontivas ettevõttes, ülikooli juures, katselaboris või muus ettevõttes. Eesmärk on toetada tänapäevase meditsiini ohutut ja kvaliteetset toimimist inseneriteaduse, meditsiinifüüsika... ja meditsiiniinfotehnoloogia rakenduste kaudu.
7. taseme diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri tegevus hõlmab meditsiinifüüsika, meditsiiniinfotehnoloogia või insenertehnilisi töid, sh meditsiiniseadmete selekteerimise, paigaldamise, käidu ja parendamisega seotud ülesandeid.
Töö eeldab tegutsemist interdistsiplinaarset käsitlust nõudvates olukordades nii iseseisvalt kui meeskondades.
Tervishoiuasutuses töötades tuleb juhinduda kliinilises keskkonnas kehtivatest nõuetest. Võimalik on kokkupuude mürgiste ainetega, nakkusohtliku materjaliga ja ioniseeriva kiirgusega, mis eeldab töötamisel kaitsevahendite kasutamist vastavalt töö iseloomule.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine
A.2.2 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide parendamine
Valitavad tööosad
A.2.3 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide kavandamine
A.2.4 Juhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener on läbinud erialase magistriõppe, ta omab erialast piisavat töökogemust ja täiendusõpet.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Meditsiinitehnikainsener, hooldusinsener, kvaliteediinsener, meditsiinifüüsik, meditsiinitehnikaspetsialist, müügiinsener jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 7. taseme diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2 ja kompetentside B.3.1 - B.3.2 tõendamine.
Valitavate kompetentside B.3.3 ja B.3.4 tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 üldoskused
1. Tugineb oma tegevuses inseneriteaduse ja meditsiinifüüsika teadmistele:
a) üldteaduslikud (kõrgem matemaatika, kõrgem füüsika, füsioloogia, anatoomia);
b) insenertehnilised (infotehnoloogia, insenerigraafika, elektrotehnika, mõõtetehnika, signaali- ja pilditöötlus);
c) meditsiinitehnoloogia mõ...
isted, uurimismeetodid, rakendusvõimalused, teoreetilised arengusuunad ning aktuaalsed probleemid;
d) meditsiinitehnoloogia korralduse põhimõtted, projektijuhtimine;
e) käitamisele ja kvaliteedikontrollile esitatavad rahvusvahelised ning riiklikud toimimisnäitajate, ohutus- ja keskkonnahoiunõuded;
f) meditsiiniinformaatika põhimõtted;
2. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
3. Loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.
4. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga.
5. Kasutab oma töös vähemalt eesti ja inglise keelt tasemel B1 (vt lisa 1 – Keelte oskustasemete kirjeldused).
6. Juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 2).
7. Kasutab oma töös digioskuste osaoskust: ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel (vt lisa 3 – Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Täidab olemasolevate seadmete ja -süsteemide käitamise protseduure järgides kvaliteedinorme.
2. Määratleb ja lahendab insenertehnilisi ülesandeid, kasutades üldist ja spetsialiseerumisega seotud inseneriteaduse või meditsiinifüüsika oskusteavet.
3. Nõustab kasutajaid seadmete ja -süsteemide käitamisel, pakub tehnilist tuge.
B.3.2 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide parendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib ja optimeerib seadmete ja -süsteemide toimimist, viib läbi nõuetele vastavuse kontrolli.
2. Teeb kindlaks muudatuste vajaduse, algatab muudatusi ning viib need ellu lähtudes tehnoloogia arengust.
3. Analüüsib süsteemide üleste riskide koosmõju ja võtab kasutusele meetmed riskide maandamiseks.
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.3.3 ja B.3.4 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.3.3 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide kavandamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab, projekteerib ja katsetab seadmeid või nende komponente.
2. Koostab seadme valmistamise tehnoloogia ja toote tehnilise dokumentatsiooni.
B.3.4 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Algatab tegevusi, juhib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist, teeb juhtimisotsuseid.
2. Juhib tegevusi: seab sihid, suunab ja teavitab ning juhendab ja kontrollib töötajate töösooritust lähtudes juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtetest.
3. Kavandab ja leiab ressursid, jälgib ja analüüsib protsesse ning korraldab probleemide lahendamise.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-31012020-01/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.01.2020
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Biomeditsiiniinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2149 Tehnikateaduste tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0912 Meditsiin
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Kaalep SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Andrus Aavik SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Annika Mikola SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Eduard Gerškevitš SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Jaanus Lass AB Medical Group, Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing
Joosep Kepler SA Pärnu Haigla
Kalle Kepler Tartu Ülikool
Maie Bachmann Tallinna Tehnikaülikool
Marko Parve AS Ida-Tallinna Keskhaigla

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist