Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mööblirestauraator, tase 4

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mööblirestauraator, tase 4
EN: Furniture restorer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.03.2020
Kehtib kuni: 20.09.2020
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 16/2020 20.09.2020

----------------
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2021
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme mööblirestauraator on heade käeliste võimetega oskustöötaja, kes taastab (restaureerib) mööbliesemeid esteetiliselt kasutuskõlblikuks.
Tööd sisaldavad puitmööbli (lauad, toolid jm), parandamist, remontimist, värskendamist ning pehme mööbli (tugitoolid, diivanid jm) kattematerjali vahetust...
koos polstri parandustöödega.
Oma töös lähtub ta mööblieseme otstarbest, selle terviklikkusest ja väärtustest ning tellija soovist. Oluline on jälgida, et mööblieseme stiil, ajaline kulumine ja autentsus oleks säilitatud. 4. taseme mööblirestauraator lähtub oma töös tellijaga kooskõlastatud lähteülesandest, ta oskab oma teenust turundada.
Ta teeb koostööd seotud kutsete esindajatega: tislerite, sadulseppade, seppade, lukkseppadega.
Ettearvamatute ja keeruliste juhtumite korral konsulteerib ta kunstiajaloolaste, sisearhitektide ja konservaatoritega.
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme mööblirestauraatorid omandavad kutseoskused kutseõppeasutuses või meistri käe all õppides ja töötades.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Restaureerimiskava koostamine ja materjalide varumine
2.2.1 Eseme seisundi hindamine.
2.2.2 Materjali hankimine.
2.2.3. Restaureerimisteenuse kujundamine.

A.2.2 Puitosade uuendamine
2.2.1 Töökoha korraldamine, töövahendite ja -seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.2.2 Mööbli osand...
amine.
2.2.3 Puitosade parandamine ja asendamine.
2.2.4 Puitpindade viimistlemine.
2.2.5 Eseme puitosade kokkupanek tervikuks.

A.2.3 Polstri uuendamine
2.3.1 Töökoha korraldamine, töövahendite ja -seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.3.2 Polstri osandamine.
2.3.3 Polstri taastamine.
2.3.4 Pealistusmaterjali juurdelõikus ja paigaldamine.

A.2.4 Eseme ettevalmistus transpordiks
2.4.1 Eseme fikseerimine ja katmine kaitsekattega.
2.4.2 Eseme pakkimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb olla valmis hooajatööks.
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, rutiinne, sundasendit nõudev ja varieeruva tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra, vibratsiooni või kemikaalidega, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on v...
aja kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Traditsioonilised käsitööriistad, elektritööriistad ja lihtsamad puidutöötluspingid jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käeline osavus, füüsiline vastupidavus, otsustusvõime, ruumiline kujutlusvõime, ilumeel, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, täpsus, õppimisvõime, vastutustunne, tehniline taip, matemaatilis-loogiline võimekus, probleemi lahendamise oskus, uuriv hoiak ning analüüsioskus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Konservaatoriabi, pehme mööbli polsterdaja, puidurestauraator, sadulsepp jms.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja läbiva kompetentsi B.2.5 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Restaureerimiskava koostamine ja materjalide varumine 4

Tegevusnäitajad:
Eseme seisundi hindamine
1) annab hinnangu restaureeritavale esemele: hindab vaatlusel eseme stiili ja kunstiväärtust, eseme konstruktsiooni, polstri ja viimistluse seisundit;
2) tuvastab esemekahjustused visuaalselt ja manuaalselt;
3) koostab koostöös kliendiga esialgse restaureerimiskava, nõustab teda teenuse valiku ja sisu osas;
Materjali hankimine
4) varub materjalid, püüab leida algupäraselt eseme valmistamiseks kasutatule sarnaseid puit-, pealiskatte- ja pehmendusmaterjale ning furnituure;
säilitab ja ladustab eseme restaureerimiseks vajalikud materjalid nõuetele vastavalt;
Restaureerimisteenuse kujundamine
5) selgitab välja kliendi soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna, kuulab ja mõtleb kliendiga kaasa;
6) planeerib tööd, määrab vajalike esmase tööde järjekorra, järjestab prognoositavad tööetapid;
7) kujundab teenuse hinna, arvestades materjali-, tööaja- ja üldhalduslikke kulusid;
8) koostab hinnapakkumise, võttes aluseks eseme taastamisviisi ja teenuse hinna.

Teadmised:
1) ülevaade mööbli valmistamise ja stiilide ajaloost;
2) restaureerimismaterjalide hankimise allikad;
3) mööblikonstruktsioonide tüübid;
4) ettevõtluse põhitõed;
5) klienditeeninduse põhialused.
B.2.2 Puitosade uuendamine 4

Tegevusnäitajad:
Töökoha korraldamine, töövahendite ja -seadmete ettevalmistamine ja kasutamine
1) loob tööoluolukorrast lähtudes ergonoomilise ja ohutu töökoha ning hoiab selle korras;
2) valib välja tööks sobivad vahendid ning seadmed, kontrollib nende seisukorda ja valmistab need ette (seadistab tööpingid, teritab lõikeriistad);
3) kasutab sihipäraselt tisleritöö ja viimistlusega seotud tööriistu ja -seadmeid järgides nende ohutus- ja kasutusjuhendeid;
4) kogub kokku tekkinud jäätmed ja järgib jäätmete sorteerimise nõudeid;
Mööbli osandamine
5) eemaldab eseme furnituurid ja puhastab eseme, kasutades looduslikke, keemilisi või abrasiivseid vahendeid;
6) demonteerib eseme heast restaureerimistavast lähtuvalt;
7) märgistab ja dokumenteerib terved ning taastamist vajavad osad;
Puitosade parandamine ja asendamine
8) proteesib ja plommib esemes esinevaid mehaanilisi vigastusi, kasvuvigu ning, putukate ja seente kahjustusi;
9) pealistab kahjustunud pinnad käsitsi või liimipressi abil sobiva kattevineeriga (spooniga),
taastab eseme süvadekoori (näiteks täkkimine, sälkimine, põletamine); valmistab ja asendab esemel puuduolevad või purunenud osad analoogi, näidise või sümmeetria järgi, võtab eelnevalt taastatava osa mõõdud ja koostab eskiisi;
10) dokumenteerib eseme parandamistööd;
Puitpindade viimistlemine
11) katab pinna aluskatte või krundiga, arvestades algupärase viimistlusviisi ja materjalidega;
12) katab ettevalmistatud pinna lõppviimistlusvahendiga (õli, lakk, vaha jm);
13) järgib ohutusnõudeid, arvestab viimistlusvahendite tervistkahjustavate mõjudega ja kasutab isikukaitsevahendeid;
14) kuivatab eseme pinnad viimistlusmaterjalile vastava kuivatamismeetodiga;
15) hindab viimistletud eseme kvaliteeti ning eemaldab võimalikud pisivead;
Eseme puitosade kokkupanek tervikuks
16) sobitab ja monteerib esemeosad tervikuks;
17) paigaldab klaasid, peeglid ja furnituurid.

Teadmised:
1) puitmööbli konstruktsioonid ja valmistamise tehnoloogiad;
2) puidu ja puitmaterjalide liigid ning omadused;
3) tisleri töövahendid ja seadmed ning nende korrashoid;
4) puidu viimistlusmaterjalid, töövahendid ja seadmed;
5) puidu viimistlusvõtted.
B.2.3 Polstri uuendamine 4

Tegevusnäitajad:
Töökoha korraldamine, töövahendite ja -seadmete ettevalmistamine ja kasutamine
1) loob tööoluolukorrast lähtudes ergonoomilise ja ohutu töökoha, hoiab selle korras;
2) valib välja sobivad töö- ja abivahendid ning seadmed, kontrollib nende seisukorda ja valmistab need tööks ette;
3) kasutab sihipäraselt polsterdamise töövahendeid ja -seadmeid järgides nende ohutus- ja kasutusjuhendeid;
4) kogub kokku tekkinud jäätmed ja järgib jäätmete sorteerimise põhimõtteid;

Polstri osandamine
5) eemaldab polstri mööblieset vigastamata;
6) märgistab ja dokumenteerib terved ja taastamist vajavad osad;
7) mõõdistab eseme polstri(d) enne eemaldamist;

Polstri taastamine
8) valmistab esemest lähtuvalt polstri aluse, paigaldab sadulavöö ja puitraami;
9) parandab vedrustuse kasutades sidumise põhivõtteid;
10) paigaldab täidis- ja tasanduskihid tehniliselt põhjendatud järjekorras ja viisil, arvestab seejuures esialgse eseme konstruktsiooni ja stiili;
11) dokumenteerib eseme restaureerimistööd;

Pealistusmaterjali juurdelõikus ja paigaldamine
12) võtab polstrilt mõõdud;
13) valmistab pealiskatte lõiked, arvestades originaalkatete ja/või uue polstri mõõtudega;
14) teeb pealistusmaterjali juurdelõikuse, arvestab seejuures kanga lõimesuunda ja mustreid;
15) õmbleb masinal istme-, käe- ja seljatoekatted;
16) kinnitab pealiskatte, kasutades klambri- ja liimipüstolit või käsitsi õmblemist;
17) paigaldab furnituurid (nööbid, nöörid jne).

Teadmised:
1) polstri ja pealistusmaterjalide tüübid;
2) polstri- ja pealistusmaterjalide omadused ja kasutusala;
3) traditsioonilised ja kaasaegsed töövõtted.
B.2.4 Eseme ettevalmistamine transpordiks 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab eseme ette hoiustamiseks ja transportimiseks: fikseerib liikuvad osad, paigaldab kaitsekatted;
2) pakib eseme, kasutades sobivaid pakkematerjale.

Teadmised:
1) pakke- ja pehmendusmaterjalide liigid ja omadused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Mööblirestauraator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:,
1) juhindub oma töös eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest (vt mööbli renoveerija kutse-eetika, lisa 1);
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi ning hoiab end kursis erialaste tehnoloogiliste muutustega;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt;
4) järgib kõikides tööetappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõudeid;
5) arvestab kultuuripärandi hoidmise reeglitega;
6) kasutab ressursse säästlikult;
7) kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas ja järgib koostööreegleid;
8) annab edasi kutseoskusi ja teadmisi;
9) kasutab oma töös arvutit vastavalt lisas 2 „Arvuti kasutamise oskused“ kirjeldatud baasmoodulitele „Arvuti põhitõed“, „Interneti põhitõed“, „Tekstitöötlus“ ja „Tabelitöötlus“.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) esitamise tehnikad (joonistamine, joonestamine, pildistamine);
3) tisleri-, sadulsepa- ja viimistlustööde terminoloogia;
4) autorikaitse, tarbijakaitsega seotud õigusaktid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-31032020-1.4/2k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.03.2020
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Mööblirenoveerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7317 Puidust, punumis- jm materjalidest tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mööblirestauraatori kutse-eetika
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Margus Krips Haapsalu Kutsehariduskeskus
Vahur Kõrbe Tallinna Ehituskool
Inna Soonurm SA Innove
Jaak Tammearu Artbrothers OÜ
Epp Klimenko Haapsalu Kutsehariduskeskus
Meelis Kihulane Taasuus OÜ
Janica Sepp Barbar OÜ

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist