Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Muusikaterapeut, tase 6

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Muusikaterapeut, tase 6
EN: Music Therapist, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.10.2020
Kehtib kuni: 28.04.2021
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Muusikateraapia on teraapiavorm, milles professionaalne muusikaterapeut rakendab muusikat ja muusikalisi tegevusi teraapilises suhtes süstemaatiliselt ja eesmärgipäraselt inimese füüsilise, psüühilise ja/või vaimse tervise säilitamiseks või parandamiseks või haiguste või häirete ennetamiseks. Muusik...ateraapia on praktikale orienteeritud tõenduspõhine teraapiavorm, mis on tihedalt seotud teiste teaduslike distsipliinidega nagu psühholoogia, meditsiin, sotsiaalteadused, kasvatusteadused, muusikateadus. Muusikateraapia meetodid põhinevad erinevatele psühholoogilistele, psühhoterapeutilistele või filosoofilistele traditsioonidele nagu näiteks eksistentsiaal-humanistlik, biheivioristlik, psühhodünaamiline või süsteemne lähenemine. Muusikateraapias kasutatakse nii muusika kuulamisel kui musitseerimisel põhinevaid tehnikaid ja meetodeid vastavalt konkreetse kliendi/patsiendi näidustusele ja terapeudi pädevusele. Muusikateraapiat rakendatakse nii individuaalselt kui grupiviisiliselt töös vaimsete ja füüsiliste puuetega inimestega, eripedagoogikas, taastusravis, geriaatrias ja mitmetes teistes meditsiini-valdkondades, samuti stressiga toimetuleku parandamisel, kriisiseisundite leevendamisel jms.
Muusikaterapeut rakendab oma kutseoskusi ja teadmisi iga inimese või grupi eripärast ja vajadustest lähtudes. Muusikaterapeut kannab hoolt oma pideva erialase arengu eest, on kursis uusimate uurimistulemustega, järgib oma töös eetilisi põhimõtteid ja konfidentsiaalsuse nõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi/patsiendi seisundi hindamine
1. Usaldussuhte loomine.
2. Kliendi/patsiendi pöördumise põhjuse väljaselgitamine.
3. Muusikateraapia vajaduse väljaselgitamine.
4. Hindamistulemuste analüüsimine ning alghinnangu vormistamine.
5. Muusikateraapia sobivuse hindamine.
6. Enda kompetents...
i hindamine.

A.2.2 Muusikateraapia planeerimine
1. Muusikateraapia eesmärkide püstitamine.
2. Teraapiaplaani koostamine ja sobivate muusikaterapeutiliste sekkumisviiside valimine.
3. Teraapialepingu sõlmimine.

A.2.3 Muusikateraapia läbiviimine
1. Teraapiaprotsessi juhtimine ja analüüsimine.
2. Muusikateraapia tehnikate kasutamine.
3. Dokumenteerimine ja salvestamine.
4. Kliendi/patsiendi seisundi hindamine muusikateraapiaprotsessi lõpetamisel või peatamisel.
5. Teiste spetsialistide kaasamine.
6. Kutse-eetika järgimine.
7. Õigusaktide järgimine.

A.2.4 Suhtlemine
1. Kliendile/patsiendile keskendumine.
2. Erialase terminoloogia kasutamine.
3. Suhtlemismeetodi ja stiili valimine.
4. Konfliktsituatsioonides toimetulek.
5. Viisakalt ja eetiliselt suhtlemine.
6. Riigikeele kasutamine.

A.2.5 Dokumenteerimine
1. Muusikateraapia aruande koostamine.
2. Erialase terminoloogia kasutamine.
3. Kirjalike materjalide esitamine.
4. Arvuti kasutamine.

A.2.6 Meeskonnatöö
1. Meeskonnatöös osalemine.
2. Kolleegidega teadmiste ja valdkonnaspetsiifika jagamine.
3. Ühise eesmärgi nimel töötamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Muusikaterapeut töötab meeskonnas nii laste kui ka täiskasvanutega sotsiaal-, tervishoiu- või haridusasutustes. Muusikaterapeudi töö on vaimne ning eeldab pidevat suhtlemist ja lähikontakti kliendi/patsiendiga. Töö on psühholoogiliselt pingeline. Muusikaterapeut töötab pidevalt muutuvas olukorras, ...mis tuleneb klientide/patsientide erinevatest probleemidest ja motivatsioonist. Muusikaterapeut peab oma töös tagama kliendi konfidentsiaalsuse. Tööks on vaja eraldi hea heliisolatsiooniga ruumi, mille sisustus võimaldab inimestega läbi viia muusikateraapiat nii individuaalselt kui ka grupis. Muusikaterapeutiline sekkumine võib olla nii lühi- kui pikaajaline.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Muusikaterapeut kasutab oma töös muusikainstrumente, muusikakeskust jm töövahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Empaatiavõime, tolerantsus, vastutusvõime, koostöövõime, analüüsivõime, pingetaluvus, loovus, kohanemisvõime, iseseisvus, püsivus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on muusikaterapeudil erialane kõrgharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Muusikaterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi/patsiendi seisundi hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) Loob kliendiga/patsiendiga usaldussuhte, kasutades sobivat suhtlemisviisi.
2) Selgitab välja kliendi/patsiendi pöördumise põhjuse, kasutades selleks sobivaid võtteid.
3) Selgitab välja muusikateraapia vajaduse, kliendi/patsiendi probleemi olemuse või häire tasandi, lähtudes kliendi/ patsiendi terviseseisundist, verbaalse ja mitteverbaalse suhtlemise võimest, kasutades selleks sobivaid hindamismeetodeid. Kliendil/patsiendil diagnoositud häire olemasolul arvestab sellega.
4) Analüüsib tulemust, teeb kokkuvõtte võimaliku probleemi osas ja annab sellest sobival viisil ülevaate kliendile/ patsiendile või tema esindajale ja vajadusel tema võrgustikule. Vormistab kirjaliku või suulise alghinnangu.
5) Hindab muusikateraapia sobivust kliendile/ patsiendile ning kliendi/patsiendi sobivust individuaal- või grupiteraapiasse.
6) Hindab enda kompetentsust tegelemaks konkreetse juhtumiga. Vajadusel soovitab kliendile/patsiendile teist spetsialisti.
B.2.2 Muusikateraapia planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) Hindamise tulemustest lähtuvalt püstitab muusikateraapia eesmärgid.
2) Valib sobiva(d) muusikaterapeutilise(d) sekkumisviisi(d) ja tehnikad ning planeerib muusikateraapia, arvestades eriala teoreetilisi aluseid.
3) Sõlmib suulises või kirjalikus vormis teraapialepingu, mis sätestab teraapia kestvuse, seansi pikkuse, seansside vahelise intervalli, puudumistest teatamise, rahalise suhte ja konfidentsiaalsusenõuded. Informeerib klienti/patsienti tema andmetega seotud toimingutest.
B.2.3 Muusikateraapia läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1) Juhib ja analüüsib teraapiaprotsessi vastavuses kliendi/patsiendi seisundiga, vajadusel korrigeerib sekkumist lähtuvalt muusikateraapia teooriatest.
2) Kasutab teadlikult ja sihipäraselt muusikateraapia tehnikaid terapeutiliste muutuste esilekutsumise eesmärgil ning juhib teraapiaprotsessi seatud eesmärkide suunas.
3) Dokumenteerib ja vajadusel salvestab teraapiaprotsessi ning hindab kliendi/patsiendi reaktsioone muusikateraapia eesmärkide seisukohast, kasutades sobivaid hindamismeetodeid.
4) Muusikateraapiaprotsessi lõpetamisel või peatamisel hindab ja analüüsib kliendi/patsiendi seisundit, lähtudes püstitatud eesmärkidest, teeb tulemustest kokkuvõtte ja edastab selle kliendile/patsiendile või tema esindajale ja teraapiameeskonnale.
5) Hindab enda kompetentsust juhtumiga tegelemiseks, vajadusel suunab kliendi/patsiendi/ teise muusikaterapeudi juurde.
6) Järgib kutse-eetikat vastavalt Eesti Muusikateraapia Ühingu http://muusikateraapia.eu/muusikateraapia-uhing/eetikanormid/ eetikanormidele.
7) Järgib kutsealaga seonduvaid õigusakte.
B.2.4 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) Keskendub kliendile/patsiendile, suhtleb kliendiga/patsiendiga empaatiliselt, rakendab emotsionaalset kohalolekut, mis sisaldab kliendi/patsiendi seisundile vastavat suhtlemist ja olukorra aktsepteerimist; märkab ning arvestab kliendi/patsiendi vajadusi.
2) Kasutab korrektset, kliendile/patsiendile arusaadavat ja olukorraga sobivat erialast terminoloogiat, vajadusel selgitab kliendile/patsiendile erialaste mõistete tähendust ja seotust kliendi/ patsiendi olukorraga.
3) Valib sobiva suhtlemismeetodi ja stiili, arvestades situatsiooni ja kliendi/patsiendi individuaalseid, soolisi, etnilisi, kultuurilisi, poliitilisi ja religioosseid erinevusi ja kombeid ning nende mõju teraapiaprotsessile; vajadusel kohandab suhtlemisstiili.
4) Tuleb toime konfliktsituatsioonides; tuleb toime negatiivse (nt vaenuliku) suhtumise ja nõudmistega ning säilitab kontrolli olukorra üle.
5) Suhtleb viisakalt ja eetiliselt; peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi; väljendab siirast hoolimist seoses kliendi/patsiendi heaoluga.
6) Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
B.2.5 Dokumenteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) Kirjutab selge, asjakohase ja korrektse muusikateraapia aruande.
2) Kasutab korrektset ja sobivat erialast terminoloogiat.
3) Esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt.
4) Kasutab oma töös digioskusi algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala).
B.2.6 Meeskonnatöö 6

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonnatöös võrdse partnerina teiste spetsialistidega ja kohandub meeskonnaga.
2. Jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat kolleegidega.
3. Töötab meeskonnaliikmena ühise eesmärgi nimel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-01102020-2.4.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.10.2020
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Tegevusteraapia
Kutse grupp: Muusikaterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Alice Pehk Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Muusikateraapia keskus
Eve Lukk Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Tallinna Ülikool
Kaili Inno Eesti Muusikateraapia Ühing Muusikateraapia Keskus
Merit Rossner Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Sirje Rass Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist