Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Perelepitaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Perelepitaja, tase 7
EN: Family Mediator EstQF level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.11.2020
Kehtib kuni: 05.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga ning muutunud kutsestandardi vormist tulenevalt viidud uude vormi; sisulisi muudatusi ei tehtud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Perelepitaja pakub konfliktilahendusteenust kooselu ja perekonnaga seotud vaidlustes, sealhulgas abielulahutuse/lahkumineku ja lastega seonduvates teemades. Ta aitab erinevatel seisukohtadel olevatel partneritel leida ja sõlmida mõlemaid osapooli rahuldavaid kokkuleppeid.
Perelepitaja, tase 7 juhib...
pooltevahelist läbirääkimisprotsessi, mille kaudu on osapooltel võimalik leida lahendusi erimeelsustele, k.a kohtuprotsessi eel, ajal või järgselt. Ta loob läbirääkimise protsessiks toetava keskkonna, soodustades osapoolte üksteisemõistmist, arusaamist ja koostööd ning kokkulepete leidmist, sh vanematel lapse arengulisest vajadustest lähtuvate kokkulepete sõlmimist. Perelepitaja teeb vajadusel koostööd teiste erialade spetsialistidega.
7. taseme perelepitaja on võimeline töötama ka eriti keerukate juhtumite lahendamisega. Tänu suuremale kogemusele kasutab ta mitmekesisemaid töömeetodeid, võib kaasata lapsi perelepitusprotsessi, juhendab kolleege ja tegeleb sihipäraselt valdkonna arendamisega.
Kutsealal tegutseb ka perelepitaja, tase 6, kes ei kaasa lapsi lepitusprotsessi, ei juhenda kolleege ega tegele sihipäraselt valdkonna arendamisega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Perelepituse kavandamine
A.2.2 Perelepituse läbiviimine
A.2.3 Laste intervjueerimine
A.2.4 Juhendamine ja kutsealase tegevuse arendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Perelepitajana töötamine eeldab kõrgharidust, soovitavalt psühholoogia, sotsiaalteaduste või õigusteaduste erialalt ning perelepitusalast väljaõpet. 7. taseme perelepitaja on töötanud vähemalt 20 menetlusse võetud juhtumiga, on läbinud 30 supervisioonitundi ja on ise superviseerinud vähemalt 5 juhtu...mit (kaasused peavad olema dokumenteeritud).
Loe edasi
Peida
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Perelepitaja ja lepitaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kõikide kohustuslike kompetentside (B.3.1 – B.3.4) tõendamine.
B.2 Perelepitaja, tase 7 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. kasutab korrektset nõustamiskeelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt; kasutab oma töös peamist nõustamiskeelt tasemel C1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused) ning ühte võõrkeelt vähemalt tasemel B2 osaoskuste mõistmine ja rääkimine osas ning tasemel B1 os...
aoskuse kirjutamine osas;
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti digioskuste osaoskustele Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused);
3. järgib oma töös kutse-eetika põhimõtteid ning tagab oma klientide eraeluandmete ning protsessis selgunud informatsiooni konfidentsiaalsuse;
4. järgib oma töös asjakohaseid õigusakte (nt perekonnaseadus, lepitusseadus, lastekaitseseadus, tsiviilkohtumenetluse seadustik, sotsiaalhoolekande seadus);
5. suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega; väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Perelepituse kavandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub erinevaid infokogumise viise ja meetodeid (intervjuu, vaatlus, andmebaasidest otsimine, võrgustikuotsing) kasutades juhtumi kohta esmase info, lähtudes asjakohasusest ja seadusandlusest;
2. analüüsib sobiva andemanalüüsi meetodiga kogutud andmed;
3. otsustab kogutud teabe alusel juhtumi menetlemise otstarbekuse, lähtudes lepitusprotsessi näidustustustest ja vastunäidustustest;
4. annab kogutud teabe alusel pöördujatele või juhtumi saatjale vajalikku tagasisidet, arvestades tagasiside andmise põhimõtteid; juhtumi sobivuse korral pakub võimaluse menetluse alustamiseks;
5. kavandab andmete analüüsist ja lepitusprotsessi ülesehitusest tulenevalt protsessi logistika; vajadusel kaasab kaaslepitaja või võtab kontakti teiste erialade spetsialistidega, nt jurist, tõlk jms.
B.3.2 Perelepituse läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1. tutvustab osapooltele perelepitusprotsessi ülesehitust, eesmärke, põhielemente, lähtudes lepitusprotsessi võimalustest ja põhireeglitest;
2. lepib osapooltega reeglites kokku, loob ja hoiab osapooltega usaldusväärset kontakti, kasutades kontaktiloomise ja -hoidmise võtteid, kuulamistehnikaid, mõjustamise psühholoogiat ja koostöö mudeleid;
3. kogub ja korrastab osapoolte informatsiooni, kasutades sobivat intervjueerimise tehnikat ning arvestades perekonna psühholoogiat, lähisuhete spetsiifikat ja dünaamikat, kriisipsühholoogiat ning kaotuskogemuse dünaamikat, lapsepsühholoogiat;
4. selgitab välja osapoolte huvid ja võimalused, arvestades arengu- ja isiksusepsühholoogiat;
5. lapsi puudutavates küsimustes rakendab lapsekeskset lähenemist;
6. sekkudes juhib ja vahendab läbirääkimist, arvestades protsessi- ja konfliktijuhtimise meetodeid ning suhtlemis- ja motivatsioonipsühholoogia põhimõtteid; soodustab ja julgustab osapoolte koostöövalmidust, toetades alternatiivsete lahenduste genereerimist ja andes kodutöid jm; lähtub kaasaegsetest lahenduspraktikatest; rakendab uuenduslikke meetodeid vastavalt juhtumi tüübile;
7. lepitusprotsessi juhtimisel kasutab sobivaid sekkumisviise ja tehnikaid, lähtudes sekkumisviiside näidustustest ja vastunäidustustest;
8. mudeldab osapooltele suhtlemis- ja konfliktilahendusoskusi;
9. hindab perelepituse tulemuslikkust;
10. täpsustab ja vormistab lahendusi ning kokkuleppeid, arvestades lepingu koostamise põhimõtteid ja ülesehitust; kasutab asjakohast sõnavara;
11. teeb koostööd kolleegide ja teiste erialade spetsialistidega vastavalt nende põhipädevustele.
B.3.3 Laste intervjueerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja laste huvid ja vajadused seoses vanematega, kasutades lapse eale vastavaid küsitlemistehnikaid (sh loovtehnikaid) ja meetodeid;
2. analüüsib lastelt saadud informatsiooni, arvestades arengu-, lapse- ja perekonnapsühholoogiat;
3. peegeldab analüüsitud ja sünteesitud materjali põhjal laste vajadusi nende vanematele;
4. juhendab ja aitab vanemaid oma laste toetamisel, sh andma lastele selgitusi omavaheliste kokkulepete kohta, arvestades arengu-, lapse- ja perekonnapsühholoogiat ning nõustamispõhimõtteid;
5. teavitab vanemaid laste õigustest.
B.3.4 Juhendamine ja kutsealase tegevuse arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. viib läbi perelepitusalaseid koolitusi, arvestades koolitusprotsessi ülesehitust ja läbiviimise põhimõtteid ning andragoogika põhialuseid;
2. juhendab ja nõustab madalama kutsetasemega perelepitajaid, arvestades supervisiooni põhimõtteid;
3. juhib kovisiooni gruppi, arvestades juhendamise, motiveerimise ja tagasisidestamise ning kovisiooni põhimõtteid;
4. analüüsib ja loob uusi kutsealaseid meetodeid ja tehnikaid, arvestades lepitamise Eesti ja rahvusvahelist praktikat;
5. täiendab end erialaselt;
6. viib läbi valdkonnapõhiseid uurimusi, kasutades kaasaegseid uurimismeetodeid;
7. arendab valdkonda, hoides ja laiendades lepitusvõrgustikku, tehes teavitustööd (nt kutse tutvustamine, artiklite kirjutamine), tehes koostööd rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega vms.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 25-06112020-02/3k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.11.2020
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Kutse grupp: Perelepitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
263 Sotsiaal- ja religioonivaldkonna tippspetsialistid
2635 Sotsiaaltöötajad ja nõustajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Arno Baltin Tallinna Ülikool, Eesti Lepitajate Ühing
Marika Kivik Eesti Lepitajate Ühing
Anneli Liivamägi-Hitrov Eesti Lepitajate Ühing
Helle Niit Eesti Lepitajate Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist