Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Perelepitaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Perelepitaja, tase 7
EN: Family Mediator, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.12.2010
Kehtib kuni: 25.11.2015
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Perelepitaja pakub konfliktilahendusteenust abielu- ja perekonna vaidlustes, sealhulgas abielulahutus ja lastega seonduv elukorraldus. Ta aitab erinevatel seisukohtadel olevatel partneritel sõlmida mõlemaid osapooli rahuldavaid kokkuleppeid.
Perelepitaja juhib osapooltevahelist läbirääkimisprotsess...
i, tagades toetava keskkonna, soodustades üksteisemõistmist, arusaamist ja koostööd. Ta võimaldab leida lahendusi probleemidele kohtuväliselt, aitab lapsevanematel sõlmida lapse arengulisest vajadusest lähtuvaid kokkuleppeid. Teeb vajadusel koostööd teiste erialade spetsialistidega.
7. taseme perelepitaja on võimeline töötama ka unikaalsete ja erakordsete juhtumite lahendamisega . Tänu suuremale kogemusele kasutab mitmekesisemaid töömetoodikaid. Lisaks tegeleb ta sihipäraselt valdkonna arendamisega.
Perelepitaja töötab sotsiaalteenuseid või õigusabi pakkuvates asutustes, erapraksises.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Perelepitajal on tööks sobiva sisustusega eraldi tööruum (istekohad, laud, lukustatav kapp jms.). Perelepitaja tööaeg on paindlik ja jaguneb tööks klientidega tööruumides, iseseisvaks tööks, koostööks teiste erialade spetsialistidega ja enesetäiendamiseks. Töö nõuab vaimset pingutust, head pingetalu...vust, konfliktijuhtimisoskust, keskendumisoskust ja paindlikku reageerimist olukorrale. Perelepitaja järgib oma töös kutse-eetika põhimõtteid ning tagab oma klientide eraeluandmete ning protsessis selgunud informatsiooni konfidentsiaalsuse.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Perelepitaja peamisteks töövahenditeks on sekkumist toetavad abi- ja sidevahendid
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Perelepitaja töös on oluline eneseväljendusoskus, kehtestamisoskus, usaldusväärsus, analüüsioskust, empaatilisus, tolerantsus, pingetaluvus, ausus, iseseisvus, paindlikkus ja loovus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Perelepitajana töötamine eeldab kõrgharidust, soovitavalt psühholoogia, sotsiaalteaduste või õigusteaduste erialalt ning perelepitusalast väljaõpet. 7. taseme perelepitaja on läbinud perelepitajate täiendõppe, töötanud vähemalt 20 menetlusse võetud juhtumiga, on läbinud 30 supervisioonitundi ja on i...se superviseerinud vähemalt 5 juhtumit (kaasused peavad olema dokumenteeritud).
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Levinud on järgmised ametinimetused: perelepitaja ja lepitaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Lepitusseadus
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1 – B.2.4) tõendamine.

B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Perelepituse kavandamine 7

Tegevusnäitajad: (kuidas teeb)
1) Kogub juhtumi kohta esmase info lähtudes asjakohasusest ja seadusandlusest ning ja töötleb kogutud andmeid
2) Olemasoleva informatsiooni põhjal määratleb juhtumi tüübi ja loob lahenduskäigu visiooni
3) Analüüsib kogutud andmed ja töötleb neid vajadusel arvutis
4) Otsustab kogutud teabe alusel juhtumi menetlemise otstarbekuse
5) Annab kogutud teabe alusel vajalikku tagasisidet ja pakub võimaluse menetluse alustamiseks
6) Kavandab andmete analüüsist tulenevalt protsessi logistika: vajadusel kaasab kaaslepitaja või võtab kontakti teiste erialade spetsialistidega, nt. jurist, tõlk jms

Teadmised: teab ja mõistab
1) infokogumise viise ja meetodeid (intervjuu, vaatlus, andmebaasidest otsimine, võrgustikuotsing)
2) eesti keele valdamist tasemel C1 ja lisaks kahe võõrkeele valdamist tasemel B2
3) asjakohast seadusandlust
4) andmeanalüüsi meetodeid (statistilised, sisuanalüüs)
5) arvuti kasutamise oskuseid
6) lepitusprotsessi näidustustusi ja vastunäidustusi
7) tagasiside andmise põhimõtteid
8) lepitusprotsessi ülesehitust, lepitajate võrgustikku, kaasnevate valdkondade spetsialiste
B.2.2 Perelepituse läbiviimine 7

Tegevusnäitajad: (kuidas teeb)
1) Tutvustab osapooltele perelepitusprotsessi ülesehitust, eesmärke, põhielemente
2) Lepib osapooltega reeglites kokku, loob ja hoiab osapooltega usaldusväärset kontakti
3) Kogub ja korrastab osapoolte informatsiooni
4) Selgitab välja osapoolte huvid ja võimalused
5) Sekkumine:
a. Reguleerib osapoolte omavahelist suhtlust, juhib ja vahendab läbirääkimist
b. Soodustab ja julgustab osapoolte koostöövalmidust
c. Hindab osapoolte motivatsiooni protsessil osalemiseks
d. Nõustab ja annab vajadusel kodutöid
e. Rakendab uuenduslikke meetodeid vastavalt juhtumi tüübile
6) Mudeldab osapooltele suhtlemis- ja konfliktilahendusoskuseid
7) Analüüsib perelepituse tulemuslikkust
8) Täpsustab ja vormistab lahendusi ning kokkuleppeid
9) Teeb koostööd kolleegide ja teiste erialade spetsialistidega
10) Järgib konfidentsiaalsusreegleid

Teadmised: teab ja mõistab
1) intervjuu struktuuri ja -tehnikaid
2) suhtlemispsühholoogia aluseid: kontaktiloomise ja –hoidmise võtted kuulamistehnikaid, mõjustamise psühholoogiat, konfliktijuhtimise ja koostöö mudeleid
3) motivatsioonipsühholoogiat
4) arengupsühholoogiat, isiksusepsühholoogiat, lastepsühholoogia
5) perekonna psühholoogiat, lähisuhete spetsiifikat ja dünaamikat
6) kriisipsühholoogia, kaotuskogemuse dünaamikat
7) protsessijuhtimist
8) tagasisidestamise põhitõdesid
9) grupidünaamikat
10) asjakohaseid õigusakte
11) lepitusprotsessi ülesehitust, võimalusi ja põhireegleid
12) lepingu koostamise elemente, põhimõtteid ja ülesehitust ning tunneb asjakohast sõnavara
13) lepitus- ja läbirääkimisprotsessi
14) probleemvaldkonnas osalejate sageli esinevaid probleeme ja nende võimalikke lahendusi
15) lepitamise erinevaid sekkumisviise ja tehnikaid, nõustamistehnikaid, sekkumisviiside näidustusi ja vastunäidustusi
16) alternatiivsete lahenduste genereerimise võtteid, kaasaegset lahenduspraktikat
17) teiste erialaga külgnevate spetsialistide põhipädevusi
B.2.3 Laste intervjueerimine 7

Tegevusnäitajad
1) Kasutab lapse eale vastavaid küsitlemistehnikaid ja meetodeid
2) Analüüsib lastelt saadud informatsiooni
3) Peegeldab analüüsitud ja sünteesitud materjali põhjal laste vajadusi nende vanematele
4) Juhendab vanemaid oma laste toetamisel
5) Juhendab vanemaid andma selgitusi lastele omavaheliste kokkulepete kohta
6) Aitab välja selgitada laste huvid ja vajadused vanematega seoses

Teadmised: teab ja mõistab
1) laste küsitlemise tehnikaid (sh loovtehnikaid)
2) analüüsiprotsessi
3) mõjutamise psühholoogiat, perekonnapsühholoogiat, arengupsühholoogiat, lapsepsühholoogiat
4) asjakohaseid õigusakte (teavitab vanemaid laste õigustest)
5) teenindus- ja nõustamispõhimõtteid
B.2.4 Kutsealase tegevuse juhendamine ja arendamine 7

Tegevusnäitajad (kuidas teeb)
1) Viib läbi perelepitusalaseid koolitusi
2) Juhendab madalama kutsetasemega perelepitajaid
3) Superviseerib kolleege (kovisioon)
4) Superviseerib juhendatavaid
5) Analüüsib ja sünteesib uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid
6) Loob uusi kutsealaseid meetodeid ja tehnoloogiaid
7) Arendab ja kavandab töövaldkonda ning prognoosib nende mõjusid
8) Täiendab end erialaselt
9) Viib läbi valdkonnapõhiseid uurimusi
10) Arendab valdkonda
11) Teeb koostööd rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega

Teadmised: teab ja mõistab
1) juhendamise, motiveerimise ja tagasisidestamise põhimõtteid
2) koolitusprotsessi ülesehitust ja läbiviimise põhimõtteid
3) andragoogika põhialuseid
4) kaasaegseid uurimismeetodeid
5) ko-visiooni praktikat
6) supervisiooni praktikat
7) analüüsi ja sünteesi meetodeid
8) lepitamise rahvusvahelist praktikat
9) kutsealase arengu protsesse, loogikat
10) Eesti lepitusvõrgustikku ja selle ülesehituse ja toimimise aluseid
11) teavitustöö (PR) põhialuseid
12) andmekaitsenõudeid
13) lepitust reguleerivaid õigusakte
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-08122010-2.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.12.2010
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Kutse grupp: Perelepitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
263 Sotsiaal- ja religioonivaldkonna tippspetsialistid
2635 Sotsiaaltöötajad ja nõustajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anneli Liivamägi Eesti Lepitajate Ühing
Anu Ammer Viru Maakohus
Marika Kivik Tallinna Psühholoogiline Kriisiabi
Helle Niit Eesti Lepitajate Ühing
Arno Baltin Tallinna Ülikool
Anne Rähn Sotsiaalministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist