Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8
EN: Chartered Industrial Automation Engineer, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.11.2020
Kehtib kuni: 04.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8 kutsestandard kirjeldab varasemat Volitatud Automaatikainseneri, tase 8 kutsestandardist eraldatud tööstusautomaatika kutsenõudeid.
Kutsestandardites tehtud muudatused:
1) Kohustuslikud tööosad ja kompetentsid p A.2, p B.3 on määratletud konkreetsemalt ja kompetentsipõhisemalt
2) Valitavate kompetentside tegevusnäitajad p B.3 on muudetud täpsemaks ja selgemaks
3) Jaotises A.7 Tulevikuoskused on esitatud ülevaade tööstusautomaatikainseneride tu...
levikutrendidest ja kõrgtehnoloogilistest rakendustest
4) Üldoskused (teadmised, meeskonnatöö, suhtlemine jm) on koondatud p B.2, varasemalt olid läbivad kutsealased ja suhtlemise kompetentsid eraldi punktides

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tööstusautomaatikainseneride töö eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi automaatikasüsteemide ohutuks ja kvaliteetseks toimimiseks.
Automaatikasüsteem on keskkonnaga vahetult seotud tark- ja riistvara kompleks, mida kasutatakse tehnoloogiliste protsesside toimimise juhtimiseks ja kontrollimise...
ks ettenähtud töörežiimides ilma inimese otsese osalemiseta.

8. taseme volitatud tööstusautomaatikainseneri tööks on kõrgeima keerukusega tehnoloogiliste protsesside kompleksne automatiseerimine ja automaatikasüsteemide innovaatiline töös hoidmine.
Automatiseerimine hõlmab automaatikasüsteemide kõrgtehnoloogilist loomist ja rakendamist toodete ja teenuste tootmiseks ja tarnimiseks.

Volitatud tööstusautomaatikainsener on kogenud spetsialist, kes teeb koostööd tellijate ja sidusvaldkondade spetsialistidega ning juhib meeskonna tööd.
Tööstusautomaatikainseneride töö on seotud infotehnoloogia, elektri ja nõrkvoolu valdkondadega ja robootikaga, eeldades kompleksseid kutseoskusi ja arusaamist kasutatavast tootmistehnoloogiast. Kindlustada tuleb tootmisprotsessi sujuvus, standarditele vastavus ja tellijale sobiv ratsionaalne lõpptulemus.

Töötempo võib olla kiire ja pingeline. Töötamine toimub ka välitingimustes või keskkondades, kus võib esineda plahvatus- ja tuleohtu ning kokkupuudet kemikaalide, mürgiste ainete, nakkusohtliku materjali, ioniseeriva kiirgusega, mistõttu on nõutav erikaitsevahendite kasutamine.

Kutseala madalama taseme kutse:
Diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7
Tööülesanded seonduvad olemasolevate või arendatavate tehnoloogiliste protsesside automatiseerimise ja automaatikasüsteemide töös hoidmisega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Arhitektuuri arendamine
A.2.2 Riistvara valimine
A.2.3 Tarkvara arendamine
A.2.4 Süsteemi auditeerimine ja ekspertiis
A.2.5 Kvaliteedijuhtimine
A.2.6 Dokumenteerimine
A.2.7 Juhtimine
Valitavad tööosad
A.2.8 Projekteerimine (sh kõrgendatud ohuga keskkondade süsteemide projekteerimine)
A.2.9 Süsteemide ehitamine
A.2.10 Süsteemide kasutus ja hooldus
A.2.11 Arendus-, teadus- ja koolitustegevus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tööstusautomaatikainsenerina töötamine eeldab tavaliselt erialast magistrikraadi või sellega samaväärset kõrgharidust. Mõlemal juhul on nõutav erialane töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Automaatikainsener, automaatika hooldusinsener, automaatika hooldusjuht, automaatika projektimüügi insener, automaatika projekteerija, automaatika projektijuht, protsessiinsener, robootikainsener.
A.6 Tulevikuoskused
Seoses suurema IT lahendustega integreerumisega tuleb arvestada trendi, kus olemasolevad tööstusseadmed muutuvad järk-järgult kõrgtehnoloogilisemaks.
Automatiseerimist mõjutavad innovaatiliste digitehnoloogiliste lahenduste rakendamine nagu Tööstus 4.0 tehnoloogiad ning Tööstuslik Internet ja IoT. ...

Tulevikuarengu vaates on suure tähtsusega tööstus- ja tootmisprotsesside elukaare (sh müügi ja tarbimise) tundmine, töö- ja keskkonnaohutus, küberturvalisus, ruumiline mõtlemine, masinnägemine ja liitreaalsus, kaasaegne andmeanalüüs (tehisintellekt, suurandmed) ning keerukate süsteemide probleemide lahendamine (Complex problem-solving).
Üldise tendentsina võib välja tuua, et tööstuse erinevad põhikutsealad ja kompetentsid hakkavad üha enam sulanduma ja enam ei ole võimalik eri ameteid nii täpselt määratleda kui varem.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside (B.3.1 - B.3.7) tõendamine.
Valitavatest kompetentsidest (B.3.8 - B.11) tuleb tõendada vähemalt üks kompetents.
B.2 Volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8 üldoskused
1. Tugineb oma tegevuses järgmistele teadmistele:
a) loodus-, tehnoloogia- ja inseneriteadused;
b) automaatikasüsteemide hoolduse ja käidu (tööshoiu) põhimõtted.
2. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis erialase tehnoloogia arenguga.
3. Suudab uuend...
uslikke ideid oma töös rakendada, et maksimeerida protsessi tootlikkust ja efektiivsust.
4. Kogub, talletab ja dokumenteerib kirjalikult tehnilise informatsiooni.
5. Töötab süsteemselt, tõhusalt ja organiseeritult, oskab seada prioriteete tegevuste elluviimisel.
6. Loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.
7. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni ja tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
8. Suudab selgitada kõigi tasandite sidusrühmadele ja multidistsiplinaarsetele meeskondadele uudseid ja keerukaid ideid.
9. Kasutab võõrkeelena inglise keelt vähemalt tasemel B2 (vt lisa 1).
10. Järgib organisatsioonis kehtivaid standardeid.
11. Arvestab ohutuse ja keskkonnamõjuga; hindab oma ja meeskonna tegevuse mõju keskkonn ale, väldib keskkonnakahjusid.
12. Juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Arhitektuuri arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib lähteülesannet ja automatiseerimise mahtu.
2. Planeerib kompleksse arhitektuuri lähtudes parimatest praktikatest ja innovaatilistest lahendustest.
B.3.2 Riistvara valimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Täpsustab vajadusel kompleksse süsteemi seadmetele esitatavad nõuded info kogumise teel.
2. Valib arhitektuuri alusel vajalikud seadmed kompleksse süsteemi ehitamiseks lähtudes standarditest.
3. Kontrollib valitud seadmete ühildumist tehnilise dokumentatsiooni alusel.
B.3.3 Tarkvara arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Valib tarkvara arenduse vahendid lähtudes arhitektuurist ja valitud komplekssest automaatikasüsteemist.
2. Vormistab süsteemi lähteülesande alusel tarkvara spetsifikatsioonid.
3. Arendab projektile vajalikud tarkvara komponendid.
4. Koordineerib tarkvaraliste lahenduste väljatöötamist.
5. Testib koostöös toimivate tarkvara komponentide vastavust spetsifikatsioonile ja lähteülesandele.
B.3.4 Süsteemi auditeerimine ja ekspertiis 8

Tegevusnäitajad:
1. Annab eksperthinnangu lähteülesande ja projektdokumentatsiooni ning projektdokumentatsiooni ja ehitatud süsteemi vastavuste kohta.
2. Teeb süsteemi auditi ja hindab võimalusi olemasoleva süsteemi arenduseks.
B.3.5 Kvaliteedijuhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Viib läbi tehnilise riskianalüüsi, määrab kindlaks potentsiaalsed tõrked, planeerib meetmed tõrgete ennetamiseks või tõrke mõjude leevendamiseks.
2. Analüüsib kompleksse protsessi olulisi näitajaid ning seire- ja mõõtetulemusi.
3. Hindab oma vastutusala protsesside tõhusust ja mõjusust.
4. Rakendab parendustegevusi kvaliteedi eesmärkide tagamiseks, vajadusel kaasab seadmete tarnijad.
B.3.6 Dokumenteerimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Teostab ja korraldab tehniliste projektide, protseduuride, probleemide ja tegevuste nõuetekohase dokumenteerimise.
2. Koordineerib dokumentatsiooni säilitamise vastavalt organisatsioonis ettenähtud korrale.
B.3.7 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ja algatab eesmärgist lähtuvaid tegevusi, teeb asjakohaseid juhtimisotsuseid ja töötab välja probleemide lahendusi;
2. Teavitab, suunab, juhendab ja kontrollib töötajate töösooritust lähtudes juhtimise ning organisatsioonikäitumise põhimõtetest.
3. Planeerib ja juhib projekti majandustegevust, hoiab projekti vastavuses planeeritud eelarvega.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest (B.3.8 – B.3.11) tuleb tõendada vähemalt üks kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.3.8 Projekteerimine (sh kõrgendatud ohuga keskkondade süsteemide projekteerimine) 8

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib projekteerimiseks vajalikke lähteülesandeid ja tingimusi ning lähteülesande realiseerimise võimalusi, järgides kõiki esitatud nõudeid, sh kõrgendatud ohu allikatega keskkondades töötamise nõudeid).
2. Hindab kavandatud ja tegelikult väljakujunevat tehnoloogia automatiseerimise mahtu ja taset.
3. Korraldab lähteülesandele vastava automaatikasüsteemi nõuete koostamist.
4. Kontrollib automaatika projektdokumentatsiooni jooniste ja tekstmaterjalide vastavust normdokumentidele ja projekteerimisstaadiumile.
5. Modelleerib tehnilise lahenduse toimimist sobivas keskkonnas.
6. Korraldab koostööd tellijaga kõigis projekteerimisstaadiumides ning küsib kasutaja tagasisidet projektide kvaliteedi tõstmiseks.
7. Korraldab automaatika töövõtu- ja hankedokumentatsiooni koostamist.
8. Vahetab teavet siduserialade projektides osalejate vahel vastastikuste ülesannete osas.
B.3.9 Süsteemide ehitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib automaatikaseadmete ja -vahendite kasutamise võimalusi ja tarneid automaatikasüsteemi valmisehitamiseks.
2. Korraldab lähteülesande või põhiprojekti alusel töö- ja teostusdokumentatsiooni koostamise.
3. Juhib tervikprojekti tehnilises töörühmas automaatikasüsteemide projektijärgset valmisehitamist koos töösse võtuga.
4. Töötab välja uute süsteemide hoolduse korraldamise põhimõtted.
5. Koordineerib riist- ja tarkvaraliste lahenduste väljatöötamist projekti meeskonnas.
6. Juhib automaatikasüsteemide ehituse ajakavade koostamist ja täitmist.
7. Planeerib ja kontrollib valmisehitatud automaatikasüsteemi katsetusi tehnoloogilise protsessi juhtimisel.
8. Korraldab vajadusel täiendava lähteülesande koostamist ja erilahenduste väljatöötamist.
B.3.10 Süsteemide kasutus ja hooldus 8

Tegevusnäitajad:
1. Koordineerib automaatikasüsteemi tööshoiu ja hoolduse korraldust ning juhib süsteemirikete kõrvaldamist, sh erakorralisi töid.
2. Lahendab automatiseeritava tehnoloogia muudatuste ja süsteemide testimisega seotud tehnilisi probleeme (sh kõrgendatud ohuallikatega keskkondades).
3. Korraldab süsteemide muudatuste ja hoolduse tehnilise dokumenteerimise.
4. Kindlustab tehnoloogilise süsteemi automaatikapaigaldise tehniliste lahenduste töödokumentatsiooni olemasolu.
5. Analüüsib süsteemi või selle osade uuendamise vajadust, esitab põhjendused eelarve koostamiseks.
B.3.11 Arendus- ja koolitustegevus 8

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib ja retsenseerib teadustöid, teeb teadusuuringuid (nt uudsed algoritmid, prototüübi väljatöötamine, prognoosid, visioonid jm) ja publitseerib tulemused.
2. Hindab kriitiliselt arendustöö katsetulemusi, teeb üldistusi ja teeb ettepanekuid arendustegevusteks.
3. Osaleb õppe- ja ainekavade koostamisel.
4. Korraldab erialast insenerikoolitust (sh täiendõpet).
5. Koolitab eriala insenere, kasutades sobivaid õppemeetodeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-05112020-03/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.11.2020
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Automaatikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2152 Elektroonikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Rähni Eesti Süsteemiinseneride Selts, Tallinna Tehnikaülikool
Vitali Vansovitš Valmet Automation Oy
Andrei Popov ABB AS
Samo Saarts Tallinna Tehnikakõrgkool
Sergei Bessonov ÅF-Automaatika

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist