Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metsur, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Metsur, tase 4
EN: Forest Worker, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 25.01.2021
Kehtib kuni: 24.01.2026
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Metsur, tase 4 kutsestandardi uuendamisel on võrreldes varasema versiooniga muudetud nii töö kirjeldust, tööosade sõnastusi, juhtimise/juhendamisega seonduvaid kompetentse ning kaasajastatud tegevusnäitajate sõnastusi. Lisandunud on tulevikuoskused.
Metsur, tase 4 kutsestandardi uuendamisel lähtuti sellest, et metsanduse kutseala kutsetel on ühised metsanduslikud baasteadmised. Erinevuseks teiste selle kutseala kutsetega on see, et metsur on oskustööline, kes oskab teha metsakasvatuslikke töid...
võsa- või kettsaega ning erinevalt raietöölisest ja metsandusspetsialistist suudab juhendada väiksemaid raietööliste meeskondi.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Metsur 130537 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 23.05.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Luua Metsanduskool Metsur 132917 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 29.05.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Luua Metsanduskool Metsur 226544 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.10.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Metsur, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb ise ja juhendab oma meeskonna metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud tööd. Ta vastutab enda ja meeskonna töötulemuste eest. Metsur juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest.
Metsur kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö-...
ja turvavahendeid.
Metsuri töö toimub põhiliselt looduslikus keskkonnas ja välitingimustes. Metsur on kohustatud kasutama tööosale vastavat turvavarustust ning järgima tööohutusnõudeid, sest töö on kõrgendatud ohuriskiga.
Lähedased kutsed on raietööline, tase 3 ja metsamajanduse spetsialist, tase 5. Metsur juhendab oma meeskonna tööd ja seeläbi on tal suurem vastutus võrreldes raietöölise, tase 3 kutsega. Metsamajanduse spetsialist, tase 5 planeerib metsamajandustöid ja korraldab mitmete erinevate meeskondade töid ning kontrollib tööde kvaliteeti, mis eristab teda metsur, tase 4.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Metsauuenduse rajamine
A.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine
A.2.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine
A.2.4 Suhtlemine ja juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Metsur, tase 4 on kas: vastava taseme erialase kutseharidusega või vähemalt põhiharidusega ja erialase töökogemusega ning läbinud erialase täienduskoolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Metsur, raietööliste brigadir
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioon puudub.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on digioskustel ja keskkonnanõuete järgmisel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse metsur, tase 4 koosneb neljast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kõikide kompetentside (B.3.1 - B.3.4) tõendamine.
B.2 Metsur, tase 4 üldoskused
1. mõistab oma rolli metsakasvatuses ja tulevikupuistu kujundamises ning puiduvarumise tehnoloogilises ahelas – raie, kokkuvedu, väljavedu ja sortimendi kasutuse eesmärk;
2. kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides;
3. korraldab...
oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale, mõistab oma panust ettevõttes;
4. osaleb tulemuslikult meeskonnatöös ning suhtleb viisakalt klientide ja kolleegidega;
5. juhendab ja kontrollib meeskonna tööd, lähtudes etteantud nõuetest;
6. täiendab ennast tööalaselt, õpib ja omandab uusi töövõtteid, -meetodeid ja -tehnikaid;
7. hindab ohufaktoreid; väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
8. järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
9. annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi;
10. navigeerib iseseisvalt tööobjektile ning veendub selle piiride õigsuses;
11. suhtleb eesti keeles tasemel B1 (vt Lisa 1);
12. kasutab oma igapäevatöös digivahendeid infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas algtasemel kasutaja tasemel (vt Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Metsauuenduse rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. veab ja säilitab metsataimi, arvestades taimetüüpi ja nende säilitusnõudeid;
2. hindab visuaalselt metsataimede kvaliteeti ja valmistab metsataimed istutamiseks ette lähtudes taimetüübist;
3. rajab metsauuendust, arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsataimede tüüpi ning peab metsataimede üle arvestust;
4. kontrollib oma meeskonna töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust: metsataimede kinnitustugevus pinnases, istutussügavus, istutuskoha valik, istutuse algtihedus.
B.3.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
2. raiub tulevikupuistu koosseisu mittesobivad puud ja puude kasu taksitavad põõsad ning rohttaimed, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvama jäävate puude vigastamist;
3. hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist;
4. kontrollib oma meeskonna töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust: tulevikupuistuks sobilik puude kvaliteet, nende arv hektaril ja puude vahekaugus.
B.3.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. valib raiutavad ja kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine, bioloogilise mitmekesisuse tagamine jm);
2. toodab puidu sortimendi vastavalt tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrite nõuetele, kasutades kettsaagi;
3. hindab puidu sortimendi mahtu, lähtudes mõõtmisese ja mahumääramise meetoditest;
4. hindab puistu rinnaspindala, kasutades relaskoopi;
5. hooldab kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist;
6. kontrollib oma meeskonna töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust: puidu sortimendi vastavus kvaliteedinõuetele, raiutavate ja kasvama jäävate puude valik, puistu rinnaspindala ja puude vahekaugus.
B.3.4 Suhtlemine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab ja kontrollib meeskonnaliikmeid, lähtudes etteantud nõuetest ning arvestades töö iseloomu ja keerukust;
2. tagab töölõigu sujuva toimimise oma vastutuse piires, lähtudes juhistest ja juhtides tähelepanu vajalikele muudatustele;
3. suhtleb koostööpartneritega ja sõlmib kokkuleppeid oma vastutuse piires, kasutades vajalikke dokumente vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja õigusaktide nõuetele;
4. annab meeskonnaliikmetele tagasisidet tehtud tööde kohta;
5. teavitab koostööpartnereid tehtud töödest koos nõutud andmetega (nt metsataimede tüki arv, tehtud tööde pindala, puidu kogus).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-25012021-04/8k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.01.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Metsur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Janek Akkatus Vardi Metsaühistu
Veiko Belials Luua Metsanduskool
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Tenek Mäekivi MetsaTuba OÜ
Ilmar Paal Riigimetsa Majandamise Keskus
Linnar Pärn Eesti Maaülikool
Tõnu Reinsalu Luua Metsanduskool
Tiit Reitel Artiston OÜ
Mikk Vakkum Tornator Eesti OÜ

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist