Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Personalispetsialist, tase 5

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Personalispetsialist, tase 5
EN: Human resource specialist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.11.2021
Kehtib kuni: 22.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardid on sisult ja struktuurilt põhjalikult uuendatud. Tase 5 uues versioonis ei ole enam spetsialiseerumisi. Kutsestandardis on kohustuslikeks kompetentsideks töösuhete haldamine, tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine, õppimis- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine, personali planeerimine, värbamine ja valimine ja personali tasustamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Personalispetsialist omab üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest. Personalispetsialisti peamisteks tööülesanneteks on töösuhete haldamine, tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine, õppimis- ja arendustegevuste korraldamine ja plan...eerimine, personali planeerimine, värbamine, valimine ja tasustamise korraldamine. Ta kogub ja haldab teavet, mida kasutab oma rolli ja ametikohaga seonduvalt. Tegevus on operatiivne. Personalispetsialist jälgib oma tegevusulatuses toimuvat, jagab tähelepanekuid ja teeb vajadusel muudatusettepanekuid, teeb koostööd ja pakub oma vahetule juhile, kolleegidele ja klientidele koheseid vastuseid ja aruandeid.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töösuhete haldamine
A.2.2 Tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine
A.2.3 Õppimis- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine
A.2.4 Personali planeerimine
A.2.5 Värbamine ja valimine
A.2.6 Personali tasustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt on 5. taseme personalispetsialisti erialased oskused omandatud kutseõppes, täienduskoolitusel või töökohal õppides.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Personalispetsialist, personalitöötaja, personalipartner, personali administraator, personaliassistent, personalikoordinaator.
A.6 Tulevikuoskused
Digitaalse äri mõistmine, sh personaliprogrammide haldamine ja protsesside tundmine;
finantsvõimekus ja üldine ärijuhtimine, äri mõistmine ja enda osa nägemine tervikpildis;
riskide hindamine;
tasustamise pakettide vaheliste seoste loomine;
väliste koostööpartneritega suhtlus;
küberturvali...
suse (esmane kasutus ja küberhügieen) mõistmine;
vastuvõtlikkus uutele tehnoloogiatele ja muudatustele, sh vastavates õigusaktides orienteerumine spetsialisti tasemel.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Personalispetsialist, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. sõnastab lahendamist vajava probleemi ja uuringu lähteülesande, hindab, milliseid andmeid, kui palju ja millistest allikatest on vaja konkreetse otsuse langetamiseks; valib nähtuse analüüsimiseks ja otsuse langetamiseks sobiliku meetodi (nt dokumentide analüüs, vestlus, küsitlus...
, korrelatsioonianalüüs, eksperiment), viib selle ellu iseseisvalt või kolleegide kaasabil;
2. kasutab oma igapäevatöös lihtsamaid nõustamise ja juhendamise tehnikaid, valib erinevate nõustamise ja juhendamise viiside hulgast antud probleemi lahendamiseks sobivaima (nt coaching, mentorlus, motiveeriv intervjueerimine, õpetamine, reflekteerimine, nõuandmine, fassiliteerimine); märkab keskkonda ning üksikisikut selles, sõnastab keskse probleemi, aitab seda liigendada ja pingereastada, loob usaldusliku ja turvalise õhkkonna;
3. enesereflektsiooni tulemusena kaardistab uute teadmiste ja oskuste vajaduse, koostab ja viib ellu isikliku arenguplaani. Toetab meeskondi arengu planeerimisel, soovitades asjakohaseid töövahendeid. Hindab sekkumise mõju enda ja organisatsiooni arengule. Osaleb organisatsioonikultuuri kujundavate tegevuste ellu viimises. Viib ellu kokkulepitud tööandja brändingu tegevusi;
4. lähtub oma tegevuses organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest, tegevusmudelist ja tegevusvaldkonna arengutest. Arvestab valikute tegemisel organisatsioonikultuuri eripärade ja organisatsioonisiseste huvigruppidega. Hindab organisatsiooni majanduslikku võimekust finantssuhtarvude, tööjõu tootlikkuse ja inimestesse tehtavate investeeringute põhjal. Seab ja järgib iseenda töö tõhusust ja tulemuslikkust väljendavaid mõõdikuid;
5. kasutab olukordade lahendamisel sobivaid suhtlusstiile ja -tehnikaid (kontaktivõtt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine jt.) Toetab sobivaima rolli valikuga meeskonna eesmärkide täitmist. Kasutab koostööd toetavaid virtuaalseid suhtlusvahendeid ja digipädevusi. Koostab ja edastab keeleliselt korrektselt ja arusaadavalt nii suulisi kui kirjalikke sõnumeid. Väljendab end soravalt suuliselt ja kirjalikult eesti ja inglise keeles. Eristab erinevaid sihtgruppe ning leiab sellest lähtuvalt sobivad kommunikatsiooni- ja koostöövahendid. Osaleb professionaalsetes võrgustikes;
6. rakendab organisatsiooni põhiväärtusi ja arvestab eetilisi tõekspidamisi otsuste langetamisel. Töötleb nõuetekohaselt isikuandmeid, hoiab nende delikaatsust. Kohtleb inimesi õiglaselt ja eelarvamuste vabalt. Tagab igas tööprotsessis konfidentsiaalsuse ega edasta halvustavat, eksitavat, diskrimineerivat või konfidentsiaalset teavet. On oma tegevustes aus ning käitumisega eeskujuks. Seisab nii organisatsiooni kui ka ameti maine ja huvide eest. Arendab endas empaatiavõimet ja kohtleb inimesi võrdselt ning eelarvamustevabalt. Teeb otsused kaalutletult arvestades erinevaid seisukohti ning mitmekülgset maailmavaadet. Arvestab töötajaelukaare ja -kogemuse loomisel kultuuride erisuse ja töötajaskonna mitmekesisusega.
7. kasutab digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 1) Algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töösuhete haldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Haldab ja kasutab personaliinfosüsteemi, tagab andmete kvaliteedi ja nõustab kasutajaid.
2. Koostab tegevusriigi nõuetest lähtuvad personaliarvestuse dokumendid.
3. Koostab töö analüüsi tulemuste põhjal ametijuhendid.
4. Esitab infosüsteemi arendustellimusi ja osaleb nende elluviimises regulaarsete aruannete automatiseerimiseks ja kasutajamugavuse tõstmiseks.
B.3.2 Tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab tööandja peamiste kohustuste täitmise töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas. Nendeks on: ohutegurite kaardistamine, riskianalüüsi ja töökeskkonna sisekontrolli läbiviimine, tegevuskava koostamine, töökeskkonna spetsialisti ja esmaabi andja määramine, töötajate ohutusalane juhendamine ja ohutusalaste nõuete täitmise kontrollimine, tervisekontrolli läbiviimine, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine.
2. Organiseerib tervisedenduse ettevõtmisi.
B.3.3 Koolitus- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Viib ellu koolitus-arendustegevusi, sõnastades tegevuse lähteülesande ja hankides teostuseks tarvilikke ressursse.
2. Valib probleemi lahendamiseks sobivaimad koolitus-arendustegevused, vajadusel koostab koolitusprogrammi.
3. Kasutab erinevaid lähenemisviise tulemuslikkuse ja arengupotentsiaali määratlemisel, arendamisel ja säilitamisel nii üksikisiku kui rühma tasandil.
4. Hindab koolitus-arendusmeetodite tulemuslikkust.
B.3.4 Personali planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib organisatsiooni sisemist ja välist tööjõu pakkumist ja nõudlust, koostab perioodiliselt personalistatistika ülevaateid.
2. Viib läbi töö analüüsi, koostab ametijuhendeid või kajastab muul viisil ametikoha eesmärgi, ülesanded ja vastutuse.
3. Vajadusel koostab töögraafikuid ja korraldab kiireloomulisi asendamisi.
B.3.5 Värbamine ja valimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab ametikoha profiili, sobivad värbamissõnumid ja töökuulutuse võttes arvesse tööandja brändi elemente.
2. Teeb värbamise ja valiku plaani.
3. Kasutab värbamisel ja valikul tehnoloogilisi rakendusi, sobilikke turundustegevusi, usaldusväärseid hindamismeetodeid.
4. Assisteerib ja dokumenteerib kandidaatide hindamise protsessi, korraldab infovahetust kandidaatidega.
5. Teeb koostööd partneritega tööturu teenuste, sisserände, ümberasumise, maksude ja juriidilistes aspektides.
6. Jälgib tööturu trende ja sektori teiste tööandjate värbamistegevust.
B.3.6 Personali tasustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Haldab olemasolevat tasusüsteemi, hindab etteantud juhiste põhjal ametikohti, koostab tasustamise alusdokumente, korraldab soodustuste ja muude hüvede kasutamist ning toetab juhte tasuotsuste tegemisel.
2. Valmistab ette palgauuringu andmeid, analüüsib tulemusi ja teeb ettepanekuid tasude ülevaatamiseks.
3. Koostab aruandeid tasu- ja soodustuste andmete baasil.
4. Teeb ettepanekuid tasu ja soodustuste süsteemide arendamiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-23112021-03/10k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Personalitöö
Kutse grupp: Personalijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2423 Personali ja karjääri tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
78 Tööhõive
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helo Tamme Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
Ilona Lott Human Element Solutions OÜ
Indrek Sarjas AS G4S Eesti
Palmi Lindjärv Brink’s Estonia OÜ
Annika Alt Verston OÜ
Helen Raid Tallinna Majanduskool
Liina Randmann TalTech
Kadri Lääne Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist