Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metsaväljaveo autojuht, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Metsaväljaveo autojuht, tase 4
EN: Timber truck driver, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.03.2022
Kehtib kuni: 30.03.2027
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardid uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Muudatused on vormilised, täpsustatud on kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Metsaväljaveo autojuht 257202 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.07.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Metsaväljaveo autojuht on oskustöötaja, kelle tööülesandeks on ümarpuidu (edaspidi puit) laadimine metsaveokile, puidu koguse ja kvaliteedi hindamine ning veose kinnitamine ja puidu vedamine sihtkohta.
Metsaväljaveo autojuht töötab töökohal üksi ja võtab talle antud volituste piires iseseisvalt va...
stu otsuseid. Töö eeldab suhtlemist kolleegide, klientide ja partneritega.
Metsaväljaveo autojuhi töö toimub osaliselt välitingimustes ja sõltub ilmastikust. Töö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega, tööõnnetuste vältimiseks on kohustus kasutada tööle vastavaid isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid. Tööaeg on paindlik ja vahetustega, töö võib toimuda ka öisel ajal, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Metsaväljaveo autojuhi tööaja erisused on määratud liiklusseaduse ja EL vastavate määrustega.
Peamine töövahend on metsaveok (hüdrotõstukiga varustatud täishaagisega autorong) ning nutiseade navigeerimiseks ja veodokumentide täitmiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Teekonna kavandamine ja sihtkohta sõitmine
A.2.2 Puidu laadimine
A.2.3 Metsaveoki hooldamine ja korrashoid
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Metsaväljaveo autojuhil on erialane kutseharidus või ta on omandanud kutseoskused täiendõppe või praktilise töö käigus. Metsaväljaveo autojuhina töötamiseks on vajalik CE kategooria juhtimisõiguse ja veokijuhi ametikoolituse pädevustunnistuse olemasolu.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Metsaveoauto veokijuht, metsaveokijuht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Metsaväljaveo autojuht, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kõik kompetentsid (B.3.1 - B.3.3).
B.2 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Mõistab oma tegevuse mõju metsa eluringile ja lähtub oma töös säästva metsamajanduse põhimõtetest.
2. Mõistab oma osa puiduvarumise tehnoloogilises ahelas (raie, kokkuvedu, väljavedu, kliendi ladu, sortimendi kasutuse eesmärk jne) ning arvestab oma tegevuse mõju ja tagajärgedeg...
a selles ahelas.
3. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
4. Suhtleb klientide, partnerite ja kolleegidega viisakalt, kasutades sobivaid suhtlemisviise, tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
5. Hindab tööga seotud ohufaktoreid: väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks.
6. Järgib töökeskkonna- ja ohutusnõudeid, kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid.
7. Käitleb hooldus- ja remonditööde jäätmeid vastavalt jäätmekäitlusnõuetele.
8. Arvestab liikluses kaasliiklejatega, on nende suhtes viisakas, tähelepanelik ja abivalmis.
9. Kutsub õnnetusjuhtumi korral professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.
10. Kasutab oma töös nutiseadmeid, erialased äppe ja veebirakendusi: Iseseisev kasutaja – moodulid infotöötlus ja kommunikatsioon ja Algtasemel kasutaja – moodulid sisuloome, ohutus, probleemilahendus (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Teekonna kavandamine ja sihtkohta sõitmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib, et on olemas kõik vajalikud kehtivad load ja dokumendid teekonna läbimiseks.
2. Navigeerib GPS-seadme järgi oma asukoha ning etteantud lähte- ja sihtkoha, määrab optimaalse teekonna.
3. Juhib metsaveokit nii metsa teedel kui maastikul, pidades silmas ja arvestades teeolusid, looduslikke tingimusi ning manööverdamise võimalusi.
B.3.2 Puidu laadimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib lähtekohta jõudes veotellimuse andmetele tuginedes lähtekoha ja puidu olemasolu õigsust.
2. Valmistab ette metsaveoki laadimisasendi, jälgides et selle käigus ei vigastata teed ja pinnast.
3. Töötab hüdrotõstukiga, vigastamata metsaveokit, kasvavat metsa ja laaditavat puitu: sorteerib puidu vastavalt puidu sortimendi kvaliteedi- ja parameetrinõuetele, laadib puidu veotellimuse nõuetele vastavalt ja veose parameetreid (mõõdud ja tonnaaž) arvestades metsaveokile.
4. Kinnitab veose nõuetekohaselt.
5. Hindab puidu kogust puidu sortimendi kvaliteedist, veose virnastamise kvaliteedist ja veose mõõtudest lähtuvalt. Määrab virnatäiuse koefitsiendi või kasutab puidu koguse hindamiseks digitaalset mõõtmisrakendust.
6. Täidab elektroonilised veodokumendid.
7. Laadib sihtkohta jõudes puidu sorteerimisliinile või virna vastavalt puidu saaja nõuetele.
8. Koristab tööjärgselt metsaveoki ja laadimisala suurematest okstest, koorepurust ja lumest/jääst/porist.
B.3.3 Metsaveoki hooldamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib metsaveoki korrasolekut ja hooldusvälpasid.
2. Tuvastab metsaveoki ja hüdrotõstuki võimalikud rikked ja kõrvaldab need etteantud pädevuse piires.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-31032022-1.3/2k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.03.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Metsaväljaveo autojuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
833 Veoauto- ja bussijuhid
8332 Veoautojuhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Kall Luua Metsanduskool
Ülo Kannelmäe Kehtna Kutsehariduskeskus
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Meelis Lippe KaroTrans AS
Romet Jürgenson Riigimetsa Majandamise Keskus
Kaupo Nõmmemees Vikingmodum OÜ
Helikar Haabma Sumros Grupp AS
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist