Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterflorist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Meisterflorist, tase 5
EN: Florist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.05.2022
Kehtib kuni: 21.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Töö planeerimine ei ole enam eraldi kompetents, vaid kirjeldatud teiste kompetentside sees. Täiendatud on lilleseadete valmistamise ja ruumi dekoreerimise kompetentsi, tasemete vahelised erisused on selgemini välja toodud. 5.taseme standardis on kasutatud juhtimise, majandusarvestuse ja juhendamise universaalseid kompetentsikirjeldusi. Kõik tegevusnäitajad on üle vaadatud ja kaasajastatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Räpina Aianduskool MEISTERFLORIST 233822 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.06.2022 Avatud
2 Räpina Aianduskool MEISTERFLORIST 214999 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Meisterflorist on kogemustega spetsialist, kelle põhiline töö on lilleseadete valmistamine (sh dekoreerimistööd), taimmaterjali ettevalmistamine ja taimede hooldamine, ettevõtte töö organiseerimine ja korraldamine. Meisterflorist juhib ja juhendab teiste tööd, suhtleb klientidega ja vastutab töö lõp...ptulemuse eest. Floristi töös on oluline erineva taimmaterjali tundmine.
Meisterflorist suhtleb klientide ja kolleegidega, sh rahvusvahelisel tasemel.
Meisterflorist kujundab sihikindlalt kutseala positiivset mainet: reklaamib; avaldab publikatsioone; osaleb erialaliidu tegevuses, võistlustel (organisaatori, osaleja või kohtunikuna), näitustel, töötubades; organiseerib erialaseid kursusi jms.
Floristi kutsealal on kaks kutset: florist, tase 4 ja meisterflorist, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine
A.2.2 Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine
A.2.3 Müümine ja kliendi nõustamine
A.2.4 Kaupluse ja müügitöö korraldamine
A.2.5 Juhtimine
A.2.6 Majandusarvestus
A.2.7 Juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Meisterfloristina töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on vähemalt keskharidus, erialased kutseoskused ja floristina töötamise kogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Florist, meisterflorist, vanemflorist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Meisterflorist, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib klienditeeninduse head tava;
2. suhtub lugupidavalt kultuurilistesse ja religioossetesse erinevustesse;
3. teab taimede eesti- ja ladinakeelseid nimetusi (Lisa 1);
4. tunneb taimmaterjali, teab taimede kasvuvööndeid, bioloogilisi protsesse ja eripära (sh teab invasiivs...
eid liike);
5. tunneb etiketti ja protokolli;
6. lähtub oma tegevuses pikaajalistest eesmärkidest ja ettevõtte huvidest tervikuna;
7. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös;
8. hoiab end kursis valdkonna arengutega, on avatud uute töövõtete ja meetodite omandamisele;
9. kujundab kutseala mainet, korraldades erialaseid kursusi, juhendades huvilisi, avaldades erialaseid materjale jms;
10. jälgib ja hoiab kvaliteeti ning töötab efektiivselt;
11. järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid, keskkonna- ja tööohutusenõudeid ning jälgib nende täitmist oma vastutusalas;
12. kasutab arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele (Lisa 2); kasutab foto- ja videotehnikat.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. võtab kauba vastu, kontrollib kauba kvaliteeti ja vastavust saatedokumentidele, teavitab puudustest varustajat;
2. valmistab taimmaterjali (nii toodetud kui loodusliku) müügiks ette, arvestades taimede füsioloogiat, anatoomiat, arengufaase ja töö eripära; käitleb taimmaterjali eesmärgipäraselt;
3. varustab taimmaterjali nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga;
4. istutab taimed erinevatesse kasvusubstraatidesse eesmärgipäraselt, arvestades taimede kasvunõudeid ja töö eripära;
5. hooldab taimi, arvestades taimede kasvu- või säilitusnõudeid ja -tingimusi.
B.3.2 Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja tellija ootused, vajadused ja võimalused (sh eelarve) ning püstitab tööülesande, lähtudes sündmuse ja ümbritseva ruumi eripärast;
2. valmistab originaalse ja kunstiliselt tervikliku kompositsiooniga kujunduskavandi, arvestades kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid ning kasutades sobivamaid kunstilisi ja tehnilisi väljendusvahendeid ning lähtudes konkreetsest tööülesandest, mõõtkavast ja ümbritsevast ruumist (sh füüsiline või virtuaalne, välis- või siseruum, valgustingimused, ilmastikutingimused);
3. koostab ja esitleb kontseptsiooni ja projekti plaani, kasutades digitaalseid vahendeid ja lähtudes konkreetsest tellimusest;
4. kontrollib töövahendite ja materjalide olemasolu töökohal (ruumis või objektil), arvestades konkreetset ülesannet ja pikaajalisi tööplaane; vajadusel tellib materjalid; hoiab töövahendid ja töökoha korras;
5. planeerib oma töö ja koordineerib tegevusi meeskonnas, arvestades tellimuse raskusastet, mahukust ja maksumust;
6. valib töö disaini (asetusviisi), lähtuvalt tööülesandest ja arvestades materjale, kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
7. valmistab lilleseaded, kasutades uuenduslikke materjale ja arvestades taimmaterjali erinevaid arengufaase ning kasutades loovaid töövõtteid ja tehnikaid, arvestades tööülesandes välja selgitatud tingimusi;
8. dekoreerib ruumi, lähtudes sisearhitektuuri stiilist, valgustusest jm sisekujunduse elementidest.
B.3.3 Müümine ja kliendi nõustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. loob kliendiga positiivse kontakti, sh digikanalite vahendusel;
2. selgitab erinevaid kanaleid kasutades välja kliendi soovid, vajadused ja võimalused (sh eelarve), esitades suunavaid küsimusi ning lähtudes kultuuri eripärast ja traditsioonidest;
3. nõustab erinevaid kanaleid kasutades klienti ja tutvustab tooteid (kaupu ja teenuseid), soovitades erinevaid võimalusi; selgitab kauba omadusi, kasutusviise ja hooldusnõudeid;
4. vormistab tellimuse nõuetekohaselt; koostab hinnapakkumused, arvestades tellimusi;
5. teeb lisamüüki, soovitades kliendile täiendavaid tooteid;
6. müüb kauba ja arveldab kliendiga; vajadusel koostab arve;
7. pakib kauba, arvestades kauba eripära ja ilmastikutingimusi; organiseerib sobiva ja õigeaegse transpordi, lähtudes tellimusest;
8. vajadusel lahendab kliendi tellimusega seotud probleeme ja kaebusi;
9. lõpetab kliendikontakti positiivse sooviga.
B.3.4 Kaupluse ja müügitöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja kujundab kauba väljapanekud ja vaateakna, arvestades kaupluse eripära ja hooaega (sh tähtpäevad);
2. hoiab väljapaneku, müügikeskkonna ja töövahendid korras;
3. kujundab kaupluse sisustuse koostöös sisekujundajaga, arvestades lillepoe vajadusi ning nõudeid;
4. viib ellu suhtekorraldus- ja turundustegevusi (sh e-turundus), lähtudes ettevõtte vajadustest, võimalustest ja turunduskeskkonnast; koostab turundusmaterjale, kasutades muuhulgas foto- ja videotehnikat;
5. töötab välja püsikliendiprogramme;
6. juhib ja analüüsib kaubavoogusid, kujundab sortimendi ja tellib kaubad, arvestades müüki (sh hooajad ja tähtpäevad) ja laovarusid;
7. korraldab logistika-, hanke- ja ostutegevused (nt ostuplaani koostamine, tarnijate kaardistamine, hinnapäringute koostamine, laovaru jälgimine);
8. kujundab hinna, arvestades materjali kvaliteeti ja nõudlust (sh arvestades hooaega ja tähtpäevi).
B.3.5 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. seab eesmärke ja planeerib tegevusi, lähtudes ettevõtte strateegiast, äriplaanist ja ettevõtluskeskkonnast; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
2. organiseerib ressursid (sh personal, töövahendid) ja loob tööprotseduurid;
3. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid;
4. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid.
B.3.6 Majandusarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt raamatupidamise heale tavale ja õigusaktide nõuetele;
2. kogub sisendandmeid raamatupidamise aruannete, valdkondlike finantsplaanide ja eelarvete koostamiseks, lähtudes müügiprognoosist, ettevõtte eripärast ja ettevõtluskeskkonnast;
3. arvestab omahinna ja kujundab müügihinna, arvestades kuluelemente, ettevõtte kulustruktuuri ja turutingimusi;
4. analüüsib finantsaruandeid, hindab riske ja võimalusi ettevõtte edasises tegevuses ning kasutab neid juhtimisotsuste tegemisel;
5. määratleb ettevõtte äritegevuseks vajalikud investeeringud, lähtudes ettevõtte äriplaanist, eesmärkidest ja võimalustest;
6. koostab eelarve, arvestades ettevõtte äriplaani ja müügiprognoosi.
B.3.7 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
3. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse;
4. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-11042022-2.1.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Florist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
521 Väli- ja turumüüjad
5211 Kioski- ja turumüüjad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raimond Strastin Eesti Aiandusliit
Ahti Lyra Lilleait OÜ
Tarmo Noormets Hiiumaa Ametikool
Pille Peterson Räpina Aianduskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist