Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterflorist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Meisterflorist, tase 5
EN: Master florist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2012
Kehtib kuni: 21.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Floristi kutsealal on kaks kutsetaset: florist, tase 4 ja meisterflorist, tase 5.

Meisterflorist, tase 5 on kogemustega spetsialist, kelle põhiline töö on keerukate lilleseadete valmistamine (sh dekoreerimistööd), taimmaterjali ettevalmistamine ja taimede hooldamine ning ettevõtte töö organiseeri...
mine ja korraldamine. Meisterflorist juhib ja juhendab teiste tööd, suhtleb klientidega ja vastutab töö lõpptulemuse eest. Tema töö eeldab pingetaluvust, ta tuleb toime erinevates tööolukordades ja suudab lahendada mitmekülgseid probleeme. Meisterflorist suhtleb klientide ja kolleegidega, sh rahvusvahelisel tasemel. Ta suudab oma suhtlemisstiili kohandada erinevate olukordade ja inimestega ning näitab üles lugupidamist kultuuriliste ja religioossete erinevuste suhtes.
Meisterflorist kujundab sihikindlalt kutseala positiivset mainet: reklaamib; avaldab publikatsioone; osaleb erialaliidu tegevuses, võistlustel (organisaatori, osaleja või kohtunikuna), näitustel, töötubades; organiseerib erialaseid kursusi jms. Meisterflorist on arenemisvõimeline ja kursis rahvusvahelise floristika arengusuundadega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Meisterfloristi kutse koosneb kuuest töö osast.

A.2.1 Töö planeerimine
A.2.2 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine
A.2.3 Lilleseadete valmistamine, sh dekoreerimistööd
A.2.4 Müügitöö korraldamine ja organiseerimine
A.2.5 Müümine ja kliendi nõustamine
A.2.6 Juhtimine ja majandami...
ne

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Meisterfloristi töö eripära on vahelduvad tööülesanded ning sõltuvus hooajast ja tähtpäevadest.
Meisterfloristi tööaeg on paindlik ja töökoormus vahelduv ning ta võib töötada nii sise- ja välitingimustes.
Meisterfloristi terviseriskid on tööruumi tavapärasest madalam temperatuur, töö seisvas asend...
is, raskuste tõstmine, kokkupuude allergeenidega (taimed, kemikaalid jm), töö lõikeriistadega jm.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Meisterfloristi põhilised töövahendid on:
lõikevahendid: noad, aia- ja oksakäärid, saed, näpitsad, tangid jm;
kinnitusvahendid: teibid, traadid, oasisetooted, liimid, sidumispael jm;
dekoratiivsed abimaterjalid: pakkematerjalid ja -vahendid (nt paelad, kangad, nöörid), anumad, värvid, leheläige j...
m;
elektrilised tööriistad: trell, roosipuhastusmasin, gerbera kiletamise masin, liimipüstol jm;
aiandustarvikud: kärud, kastekannud, labidad, rehad, kühvlid, veepritsid jm;
elektroonilised abivahendid: kassa, makseterminal, arvuti, telefon jm;
muud abivahendid: koristusvahendid jm.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Meisterfloristi töö eeldab ruumilist kujutlusvõimet, ilumeelt, loomingulisust, uuenduste ja ideede genereerimisvõimet, kontsentreerumisvõimet, kohusetundlikkust, kohanemisvõimet, koostöövõimet, keskkonnataluvust, suhtlemisvalmidust, sotsiaalsust, otsustusvõimet ja iseseisvust, sõbralikkust, usaldata...vust, loogilist mõtlemist, saavutusvajadust, pingetaluvust, füüsilise pingutuse võimet, liigutuste täpsust, kiirust, koordinatsiooni, osavust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Meisterfloristidena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane kutsekeskharidus või kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus ja kellel on floristina töötamise kogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Meisterflorist
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.6 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib töövahendite ja materjalide olemasolu töökohal (ruumis või objektil), arvestades konkreetset ülesannet;
2) koostab töökava, lähtudes tellimustest ning plaanidest, jagab tööülesanded kolleegide vahel;
3) planeerib ja koordineerib madalama tasemega töötajate ajakasutust, arvestades töö suurust, raskusastet, mahukust ja töötajate võimekust;
4) tellib materjalid, lähtudes tellimustest, vajadustest ja pikemaajalistest tööplaanidest;
5) koostab töö eskiisi või kavandi käsitsi või kasutab selleks ettenähtud tarkvara, lähtudes konkreetsest tööülesandest ja mõõtkavast.

Teadmised:
1) töövahendite ja materjalide liigitus ja omadused;
2) eskiisi koostamispõhimõtted;
3) lilleseadetöö põhimõtted;
4) tööohutusnõuded;
5) ettevõtluse ja ärijuhtimise alused;
6) eskiisi koostamise tarkvarad.

Hindamismeetod(id):
Test, simulatsioonülesanne, praktiline töö, õpimapp, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.2 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab kauba vastu vastavalt saatedokumentidele ja kontrollib kauba kvaliteeti, teavitab puudustest varustajat;
2) valmistab taimmaterjali müügiks ette, arvestades taimede ja töö eripära;
3) kasutab taimmaterjale eesmärgipäraselt;
4) kujundab hinna, arvestades materjali kvaliteeti;
5) istutab taimed eesmärgipäraselt; arvestades taimede kasvunõudeid ja töö eripära;
6) hooldab taimi, arvestades taimede kasvu- või säilitusnõudeid ja tingimusi.

Teadmised:
1) taimmaterjalide kasvu-, hooldus- ja säilitusvõtted ning -nõuded;
2) erinevad kauba saatedokumendid;
3) hinna kujundamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Test, praktiline töö, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.3 Lilleseadete valmistamine, sh dekoreerimistööd 5

Tegevusnäitajad:
1) püstitab tööülesande, arvestades konkreetset tööd;
2) planeerib ajakasutust, arvestades töö suurust, raskusastet, mahukust ja olemasolevate töötajate võimekust, koordineerib madalama tasemega töötajate ajakasutust;
3) valib ideele ja kompositsioonireeglitele vastava lahenduse;
4) kujundab töö hinna, lähtudes suurusest, raskusastmest, mahukusest, püsivusest, kestvusest, tingimustest, tööajast ja professionaalsusest;
5) valib töö asetusviisi (disaini), lähtudes konkreetse töö nõuetest;
6) valib eesmärgipärased töövõtted, arvestades konkreetse töö nõudeid (suurust, raskusastet, mahukust, püsivust, kestvust, tingimusi), juurutab innovaatilisi töövõtteid;
7) valib eesmärgipärased materjalid, arvestades konkreetse töö nõudeid (suurust, raskusastet, mahukust, püsivust, kestvust, tingimusi), juurutab innovaatilisi materjale;
8) valib eesmärgipärase tehnika, arvestades konkreetse töö nõudeid (raskusastet, püsivust, kestvust, tööaega), juurutab innovaatilisi tehnikaid;
9) valmistab erineva raskusastmega lilleseaded, arvestades tehnilisi nõudeid ja kompositsioonireegleid, juurutab innovaatilisi lahendusi;
10) pakib kauba ja dekoreerib kinkepakendi, arvestades töö eripära, ilmastikutingimusi ja transpordivahendit;
11) planeerib ja organiseerib õigeaegse lilleseadete transpordi, arvestades töö eripära ja kaugust.

Teadmised:
1) kompositsioonireeglid;
2) erinevad lilleseadetööd;
3) töö asetusviisid (disain) ja tehnika;
4) töövahendid ja -materjalid;
5) töövõtted;
6) pakkimispõhimõtted;
7) transpordikorralduse põhimõtted;
8) tähtpäevad ja traditsioonid.

Hindamismeetod(id):
Test, praktiline töö, õpimapp, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.4 Müügitöö korraldamine ja organiseerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja kujundab kaupluse vaateakna ja kauba väljapanekud, arvestades kaupluse eripära ja hooaega (sh tähtpäevad);
2) kujundab lillepoe sisustuse koostöös sisekujundajaga, arvestades lillepoe vajadusi ning nõudeid;
3) juhendab kauba ettevalmistamist müügiks ning paigutamist müügisaali, arvestades poe eripära;
4) juhib ja planeerib kaubavarusid, arvestades müüki (sh hooajad ja tähtpäevad);
5) kujundab sortimendi ja hangib kaubad, arvestades kaupluse eripära ja hooaega (sh tähtpäevad);
6) sisestab kaubad andmebaasi käsitsi või kasutades võimalusel asjakohast tarkvara, lähtudes müügikoha sisekorraeeskirjadest;
7) kujundab hinnad, arvestades turuolusid;
8) koostab hinnapakkumised ja kalkulatsioonid, arvestades tellimusi;
9) vormistab kliendilt saadud tellimuse ning korraldab selle täitmise lähtudes müügikoha sisekorraeeskirjadest;
10) koostab, käsitleb ja analüüsib kauba saatedokumente ja kaubaaruannet ning kontrollib kaupade laoseisu vastavalt vajadustele;
11) planeerib tegevuskava ja koostab käitumisjuhised püsiklientuuri loomiseks või säilitamiseks, järgides klienditeeninduse põhimõtteid.

Teadmised:
1) klienditeeninduse alused ja teeninduse hea tava;
2) kauba paigutamise põhimõtted;
3) kauba ja saatedokumentide vastavuse tundmine;
4) inventeerimise põhimõtted;
5) tähtpäevad ja traditsioonid;
6) pakendid ja märgistused, taimmaterjali realiseerimisajad.

Hindamismeetod(id):
Test, praktiline töö, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.5 Müümine ja kliendi nõustamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette ja hoiab korras vajalikud töövahendid, materjalid ja müügikoha järgides müügikoha nõudeid;
2) selgitab välja kliendi vajadused, esitades suunavaid küsimus ning lähtudes kliendi võimalustest ja soovidest, kultuuriruumist ja traditsioonidest;
3) nõustab klienti ja tutvustab kaupa, soovitades erinevaid variante ja võimalusi;
4) müüb kaubad ja pakub kliendile lisaostu võimalust, tagades kliendi rahulolu;
5) arveldab kliendiga, kasutades erinevaid arveldusviise (sularaha, maksekaart, arve);
6) pakib kauba, arvestades töö eripära, ilmastikutingimusi ja transpordivahendit;
7) lahendab kliendi probleeme ja kaebusi oma pädevuse piires, vajadusel suunab probleemi lahendamise asjatundlikumale kolleegile;
8) lõpetab tööpäeva, järgides ettevõtte sisekorra eeskirju.

Teadmised:
1) klienditeeninduse ja probleemilahendusvõtted;
2) teeninduse hea tava;
3) ettevõttes kehtestatud nõuded;
4) traditsioonid/kultuurierisuste põhimõtted;
5) kassatöö alused;
6) pakendid ja märgistused, taimmaterjali realiseerimisajad.

Hindamismeetod(id):
Test, simulatsioonülesanne, praktiline töö, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.6 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2) arvestab organisatsiooni tasuvust, lähtudes finantsarvestuse alustest;
3) peab müügiarvestust vastavalt seadusandlusele;
4) kavandab organisatsiooni tööd, lähtudes äriideest ja selle elluviimisest, koostab organisatsiooni tegevuseks vajalikud dokumendid (sh sisekorra eeskirjad, ametijuhendid jm);
5) järgides tööseadusandlust korraldab personalitööd vastavalt sisekorra eeskirjadele ja ametijuhendile;
6) korraldab turundust, tuginedes turu-uuringutele, planeerides müügikorraldust, reklaami jms ning tagades ettevõtte kohanemise turuoludega;
7) teadvustab ja kujundab kutseala mainet, korraldades erialaseid kursusi, juhendades huvilisi ja avaldades erialaseid materjale.
8) juhib organisatsiooni ja juhendab kaastöötajaid lähtudes organisatsiooni vajadustest.

Teadmised:
1) majanduse ja ettevõtluse põhimõtted;
2) finantsarvestuse alused;
3) turunduse alused, sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine;
4) äriplaani koostamise põhimõtted;
5) erialased infokanalid;
6) juhtimispõhimõtted;
7) personalitöö alused.

Hindamismeetod(id):
Test, praktiline töö, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Meisterflorist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja algatab tegevusi, langetab otsuseid, vastutab nende eest ning arvestab võimalike muutustega; teostab projektid edukalt;
2) motiveerib teisi, delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt;
3) on ettevõttele lojaalne; peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi;
4) kohandub meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu; märkab ja tunnustab kolleegide panust; konsulteerib teistega ning algatab suhtlemist; mõjub usaldusväärselt;
5) loob töötava kontaktidevõrgustiku ettevõttesiseselt ja -väliselt; küsib ja analüüsib töötajate ning klientide tagasisidet;
6) suhtub vastutustundlikult keskkonda ning ühiskonda;
7) kasutab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu; on avatud uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamisele; jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kolleegidega;
8) kogub, analüüsib ja kasutab infot, mille põhjal langetab otsuseid või töötab välja toimivaid lahendusi erinevatele probleemidele;
9) õpib õnnestumistest, ebaõnnestumistest ja kriitikast; talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega; kontrollib oma emotsioone keerulistes olukordades ja tuleb toime konfliktide lahendamisega;
10) genereerib ja pakub välja uusi ideid, mõtteid ja lahendusi; otsib ettevõtte täiustamise võimalusi;
11) lähtub oma tegevuses kaugematest eesmärkidest ja ettevõtte huvidest tervikuna; jälgib ja hoiab kvaliteeti ning töötab efektiivselt; on orienteeritud kliendi vajaduste rahuldamisele ja rahulolu saavutamisele;
12) kasutab säästlikult ja efektiivselt ressursse; peab ajakavast kinni;
13) järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid; annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi;
14) hoiab end pidevalt kursis konkurentide ja kolleegide tegevuse ning majanduses toimuvaga; näeb ja mõistab ettevõtte uusi ärivõimalusi;
15) arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt; kontrollib kulusid ja mõtleb kasumi, kahjumi ning lisaväärtuse mõistetes;
16) kasutab arvutit tasemetel AO1-AO7 (vt lisa 2);
17) keelteoskus: valdab eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 3).

Teadmised:
1) arhitektuuri ja disaini ajaloo alused;
2) stiiliõpetus;
3) etikett ja protokollireeglid;
4) majanduse, ettevõtluse ja turunduse alused;
5) personalitöö alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis loetletud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-29052012-3.5/5k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Florist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
521 Väli- ja turumüüjad
5211 Kioski- ja turumüüjad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Taimmaterjali nimekiri
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marek Jakobi Räpina Aianduskool
Indrek Kaeli Räpina Aianduskool
Katri Liiva Aita Liiva lilled OÜ
Ahti Lyra Lilleait OÜ
Priit Press OÜ Priit Press ja Lilled
Aita Sauemägi SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist