Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterflorist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Meisterflorist, tase 5
EN: Master florist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.05.2017
Kehtib kuni: 21.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 1. juulini 2023 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/29 17.05.2022.
------------------------

Kutsestandardis ei ole „Teadmiste“ osa enam eraldi kirjutatud, vaid on tegevusnäitajatesse integreeritud. Muus osas on parandatud sõnastust ja tegevusnäitajaid mõnevõrra ümberstruktureeritud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Meisterflorist, tase 5 on kogemustega spetsialist, kelle põhiline töö on lilleseadete valmistamine (sh dekoreerimistööd), taimmaterjali ettevalmistamine ja taimede hooldamine, ettevõtte töö organiseerimine ja korraldamine. Meisterflorist juhib ja juhendab teiste tööd, suhtleb klientidega ja vastutab... töö lõpptulemuse eest. Meisterflorist suhtleb klientide ja kolleegidega, sh rahvusvahelisel tasemel.
Meisterflorist kujundab sihikindlalt kutseala positiivset mainet: reklaamib; avaldab publikatsioone; osaleb erialaliidu tegevuses, võistlustel (organisaatori, osaleja või kohtunikuna), näitustel, töötubades; organiseerib erialaseid kursusi jms.
Floristi kutsealal on kaks kutset: florist, tase 4 ja meisterflorist, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Töökava koostamine.
3. Kujunduskavandi tegemine.
4. Projekti planeerimine.

A.2.2 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine
1. Kauba vastuvõtmine.
2. Taimmaterjali ettevalmistamine.
3. Istutamine.
4. Hooldamine.

A.2.3 Lillesea...
dete valmistamine ja ruumi dekoreerimine
1. Tööülesande püstitamine.
2. Aja planeerimine.
3. Hinna kujundamine.
4. Disaini (asetusviiside) valimine.
5. Lilleseadete valmistamine.
6. Ruumi dekoreerimine.

A.2.4 Müümine ja kliendi nõustamine
1. Kliendi vajaduste välja selgitamine ja tellimuse vastu võtmine.
2. Kliendi nõustamine.
3. Kaupade pakkimine ja transpordi korraldamine.
4. Kliendi rahulolu tagamine.

A.2.5 Müügitöö korraldamine ja organiseerimine
1. Kaubaväljapanekute kujundamine.
2. Lillepoe sisustuse kujundamine.
3. Kaubavoogude planeerimine.
4. Hindade kujundamine.
5. Hinnapakkumuste koostamine.

A.2.6 Juhtimine ja majandamine
1. Äriplaani koostamine ja ettevõtte töö kavandamine.
2. Ettevõtte tasuvuse arvestamine.
3. Müügiarvestuse pidamine.
4. Personalitöö korraldamine.
5. Turunduse korraldamine.
6. Organisatsiooni juhtimine.
7. Kutseala maine kujundamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Floristi töö eripära on vahelduvad tööülesanded ning sõltuvus hooajast ja tähtpäevadest. Floristi tööaeg on paindlik, töökoormus vahelduv ning ta võib töötada nii sise- ja välitingimustes. Floristi terviseriskid on tööruumi tavapärasest madalam temperatuur, töö püstiasendis, raskuste tõstmine, kokku...puude allergeenidega (taimed, kemikaalid jm), töö lõikeriistadega jm.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Floristi põhilised töövahendid on lõikevahendid, kinnitusvahendid, dekoratiivsed abimaterjalid, aiandustarvikud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Floristi töö eeldab ausust, kohusetundlikkust, loovust, pingetaluvust ja koostöövõimet, käelist osavust, kohanemisvõimet, positiivsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Meisterfloristina töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on vähemalt keskharidus, erialased kutseoskused ja floristina töötamise kogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Meisterflorist
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Meisterfloristi kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1-B.2.6 ja B.2.7 (läbiv kompetents).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja tagab töövahendite ja materjalide olemasolu töökohal (ruumis või objektil), arvestades konkreetset ülesannet ja pikaajalisi tööplaane;
2. koostab töökava, lähtudes tellimustest ning plaanidest, jagab tööülesanded kolleegide vahel; planeerib ja koordineerib madalama tasemega töötajate ajakasutust, arvestades töö eripära ja töötajate võimekust;
3. valmistab originaalse ja kunstiliselt tervikliku kompositsiooniga kujunduskavandi, kasutades sobivaimaid kunstilisi ja tehnilisi väljendusvahendeid ning lähtudes konkreetsest tööülesandest, mõõtkavast ja ümbritsevast ruumist (sh füüsiline või virtuaalne, välis- või siseruum, valgustingimused);
4. koostab ja esitleb kontseptsiooni ja projekti plaani, lähtudes konkreetsest tellimusest.
B.2.2 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. võtab kauba vastu ja kontrollib kauba kvaliteeti ja vastavust saatedokumentidele, teavitab puudustest varustajat;
2. valmistab taimmaterjali müügiks ette (puhastab, markeerib, jne), arvestades taimede füsioloogiat, anatoomiat ja töö eripära; planeerib ja juhendab taimmaterjali eesmärgipärast käitlemist;
3. juhendab ja korraldab taimede eesmärgipärast istutamist, arvestades taimede kasvunõudeid ja töö eripära;
4. juhendab ja korraldab taimede hooldamist, arvestades taimede kasvu- või säilitusnõudeid ja -tingimusi.
B.2.3 Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja tellija ootused, vajadused ja võimalused ning püstitab tööülesande, lähtuvalt sündmuse eripärast; valib sobiva tehnilise ja kunstilise lahenduse, arvestades kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid; esitleb tellijale ideekavandit; vajadusel juhendab kaastöötajaid tööülesande püstitamisel;
2. planeerib ajakasutust, arvestades tellimus raskusastet, mahukust ja maksumust; vajadusel juhendab kaastöötajaid;
3. kujundab töö hinna, lähtuvalt valitud lahendusest;
4. valib töö disaini (asetusviisi), lähtuvalt tööülesandest ja arvestades materjale, kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
5. valmistab lilleseaded, kasutades uuenduslikke materjale, loovaid töövõtteid ja tehnikat, arvestades tööülesandes välja selgitatud tingimusi;
6. dekoreerib ruumi, lähtudes sisearhitektuuri stiilist, valgustusest jm sisekujunduse elementidest.
B.2.4 Müümine ja kliendi nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. loob kliendiga positiivse kontakti; selgitab välja kliendi soovid, vajadused ja võimalused, esitades suunavaid küsimus ning lähtudes kultuuri eripärast ja traditsioonidest;
2. nõustab klienti ja tutvustab tooteid (kaupu ja teenuseid), soovitades erinevaid võimalusi; selgitab kauba omadusi, kasutusviise ja hooldusnõudeid; teeb tootefoto; teeb lisamüüki, soovitades kliendile täiendavaid tooteid;
3. müüb kauba ja arveldab kliendiga; vajadusel koostab arve;
4. pakib kauba, arvestades kauba eripära ja ilmastikutingimusi; organiseerib sobiva ja õigeaegse transpordi, lähtudes tellimusest;
5. lõpetab kliendikontakti positiivse sooviga;
6. vajadusel lahendab kliendi tellimusega seotud probleeme ja kaebusi, töötab välja püsikliendiprogramme.
B.2.5 Müügitöö korraldamine ja organiseerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja kujundab kaupluse vaateakna ja kauba väljapanekud, arvestades kaupluse eripära ja hooaega (sh tähtpäevad);
2. kujundab lillepoe sisustuse koostöös sisekujundajaga, arvestades lillepoe vajadusi ning nõudeid;
3. juhib ja analüüsib kaubavoogusid, kujundab sortimendi ja tellib kaubad, arvestades müüki (sh hooajad ja tähtpäevad) ja laovarusid;
4. kujundab hinna, arvestades materjali kvaliteeti, turuolusid ja kasumlikkust;
5. koostab hinnapakkumused, arvestades tellimusi.
B.2.6 Juhtimine ja majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab äriplaani, arvestades algkapitali suurust ja võimalusi; kavandab ettevõtte tööd, lähtudes äriplaanist;
2. analüüsib ettevõtte tegevuse tasuvust, lähtudes finantsarvestuse alustest;
3. peab müügiarvestust vastavalt õigusaktidele;
4. korraldab personalitööd vastavalt õigusaktidele, sisekorra eeskirjadele ja ametijuhendile; koostab ettevõtte tegevuseks vajalikud dokumendid (sh sisekorra eeskirjad, ametijuhendid, ohutusjuhendi);
5. korraldab turundust, tuginedes turu-uuringutele, planeerides kampaaniaid ja reklaami; koostab turundusmaterjale, kasutades muuhulgas foto- ja videotehnikat;
6. juhib ettevõtet ja juhendab kaastöötajaid, lähtudes ettevõtte vajadustest;
7. tagab ettevõtte kohanemise ärikeskkonnaga;
8. kujundab kutseala mainet, korraldades erialaseid kursusi, juhendades huvilisi ja avaldades erialaseid materjale.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Meisterflorist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. järgib klienditeeninduse head tava;
2. suhtub lugupidavalt kultuurilistesse ja religioossetesse erinevustesse;
3. teab taimede eesti- ja ladinakeelseid nimetusi (Lisa 1);
4. tunneb etiketti ja protokolli;
5. lähtub oma tegevuses pikaajalistest eesmärkidest ja ettevõtte huvidest tervikuna;
6. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös;
7. juhendab ja juhib kaastöötajaid;
8. hoiab end kursis valdkonna arengutega, on avatud uute töövõtete ja meetodite omandamisele;
9. jälgib ja hoiab kvaliteeti ning töötab efektiivselt;
10. järgib keskkonna- ja tööohutusenõudeid ning jälgib nende täitmist oma vastutusalas;
11. kasutab arvutit baasmoodulites - Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ja standardmoodulis - Pilditöötlus nõutud tasemel (vt. lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“); kasutab foto- ja videotehnikat.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-22052017-1.1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.05.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Florist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
521 Väli- ja turumüüjad
5211 Kioski- ja turumüüjad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaisa Ilves Jardin Lilled
Marek Jakobi OÜ Lilleoaas
Helen Kiissel Rikets OÜ
Ahti Lyra Lilleait OÜ
Tiina Matsulevitš SA Innove
Priit Press Priit Press ja Lilled OÜ
Anu Seim Räpina Aianduskool
Raimond Strastin Eesti Aiandusliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist