Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puurija, tase 3

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puurija, tase 3
EN: Driller, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.04.2022
Kehtib kuni: 19.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi sõnastus töötati põhjalikult läbi ja täiendati vastavalt reaalsetele tööprotsessidele. Võeti välja dubleerivad tegevused ja täpsustati tasemete vahelisi erinevusi. Valitavaid kompetentse on 4 asemel 3, kuna ühendati kompetentsid „Puurkaevude rajamine“ ja „Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine“.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kehtna Kutsehariduskeskus Puurija 233222 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 21.06.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puurijad töötavad ettevõtetes, mis rajavad puurkaeve, puurauke ja puurimisel põhinevaid maasoojussüsteeme (edaspidi maasoojussüsteemid) ning viivad läbi geotehnilisi, geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi uuringuid.
Puurija, tase 3 rajab teisaldavate puurmasinatega puurkaeve ja puurauke ning teostab ...
kaasnevaid töid puurmeistri või tööjuhi (insener, geoloog) juhendamisel ja järelevalvel. Puurija töötab üldjuhul töörühmas, ta on valmis asendama puurmeistrit temalt saadud juhiste järgi olukordades, mida saab ette näha.
Puurija on teadlik oma kohustustest, vastutusest ja õigustest töörühma liikmena ja peab kinni töökollektiivi käitumisreeglitest.
Töö toimub peamiselt välitingimustes, seetõttu tuleb arvestada ka raskete ilmastiku- ja loodusoludega (vihm, külm, lainetus, torm, niiskus, kuumus, putukad jne). Töö eeldab valmisolekut töötada nädalavahetustel, öösel ja riiklikel pühadel. Töö nõuab füüsilist pingutust ja vastupidavust, vajadusel tegutsemist kõrgustes.
Töötamisel tuleb arvestada müra, vibratsiooni ja võimalike ohuteguritega (nt langevad esemed, pöörlevad seadmeosad, kemikaalid). Tööõnnetuste vältimiseks tuleb täita tööohutusnõudeid ning kanda isikukaitsevahendeid.
Puurija peamisteks töövahenditeks on puurmasinad, puurinstrumendid, pumbad ja mõõteseadmed, käsitööriistad, kompressorid.
Kehtestatud on ka puurmeister, tase 5 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon
A.2.2 Puuraugu rajamine ja ümberehitamine
A.2.3 Demobilisatsioon
A.2.4 Puuraukude likvideerimine (lammutamine)
Valitavad tööosad
A.2.5 Puurkaevude ja maasoojussüsteemide rajamine ja ümberehitamine
A.2.6 Geotehniliste uuringute läbiviimine
A.2.7 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Puurijana töötavad inimesed, kelle kutseoskused on omandatud kutseõppe tasemeõppes ja töökohal või ainult töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puurmeistri abi, puurseadme operaator, puurija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on erialase võõrkeele ja digitaalsetel oskustel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4 ning vähemalt üks kompetents valikust B.3.5-B.3.7.
B.2 Puurija, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Arvestab puurimistöödele kehtestatud kvaliteedi ja nõuetega ning põhjaveekaitse nõuetega.
2. Arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3. Järgib töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid kõigis tööetappides ja kõikide seadmetega töötades.
4. Käitleb jäätmeid järgides jäätmekäitle...
mise eeskirju, hoiab objekti korras ja puhtana.
5. Tunneb ära ohtlikud olukorrad, käitub ohuolukorras ratsionaalselt (nt teavitab vastavaid ametkondi, annab esmaabi).
6. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
7. Suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt.
8. Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala (Lisa 1) algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon 3

Tegevusnäitajad:
1. Loeb erialaseid projekte ja jooniseid.
2. Komplekteerib ja valmistab tööks ette seadmed ja instrumendid (nt määrib ja hooldab).
3. Tutvub töömaaga ja sellele ligipääsu võimalustega kaardimaterjali ja/või kohapealse vaatluse alusel.
4. Märgib puurmeistri juhendamisel geodeetilisel plaanil toodud uuringukohad ja puurkaevu ja –augu asukohad looduses GPS seadme või mõõdulindiga.
5. Paigutab vastavalt saadud juhistele materjalid, instrumendid ja seadmed töömaal ratsionaalselt ja ohutult.
6. Vajadusel paigutab või rajab vastavalt puurmeistrilt saadud juhistele vajalikud abirajatised ja piirab töömaa.
7. Toob ja ladustab vajalikud materjalid vastavalt tööjuhi või puurmeistri korraldustele.
8. Teeb seadmete tööeelse hoolduse vastavalt seadmete hooldusjuhenditele (määrib, tangib jne).
B.3.2 Puuraugu rajamine ja ümberehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Juhib puuragregaati, arvestades tööülesande eesmärki, kehtivaid puurimise kvaliteedi ja tehnilisi nõudeid ning setete, kivimite ja põhjavee iseärasusi.
2. Teeb vastavalt vajadusele muudatusi seadmete töörežiimis tavapärases olukorras.
3. Dokumenteerib muutused puurkolonni süvitamise kiiruses ja puurinstrumendile rakendatud jõus ning puurimise käigus ilmnenud kõrvalekalded.
4. Võtab veeproovid ja väljutatud setete ning kivimite proovid, pakendab need, paigutab puursüdamiku kastidesse, tähistades puurreiside vahekohad. Tagab proovide nõuetekohase säilitamise ja transpordi kuni üleandmiseni.
5. Mõõdab veetaset puuraugus.
6. Valmistab ja paigaldab tampoonimissegu.
7. Valmistab sulgemiskorgi ja paigaldab selle.
8. Tuvastab ja teavitab avariist puurmeistrit või tööjuhti ning likvideerib lihtsamad avariid (nt puurtoru murdumine).
B.3.3 Demobilisatsioon 3

Tegevusnäitajad:
1. Eemaldab töövahendid.
2. Komplekteerib veosed vastavalt nõuetele.
B.3.4 Puuraukude likvideerimine (lammutamine) 3

Tegevusnäitajad:
1. Eemaldab puuraugust kasutatud töövahendid.
2. Desinfitseerib puuraugu.
3. Paigaldab sobival viisil likvideerimismaterjali.
Valitavad kompetentsid
Tuleb tõendada vähemalt üks kompetents valikust B.3.5-B.3.7.
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Puurkaevude ja maasoojussüsteemide rajamine ja ümberehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb reagenttöötlusel: valmistab ohutult kemikaalilahuseid, eemaldab ja kogub töötlemise jäägid.
2. Määrab puurkaevu hüdrogeoloogilised parameetreid.
3. Valmistab ja paigaldab isolatsioonisegud.
4. Valmistab puurimisvedeliku ja selle ringlussüsteemi eritehnika abil või käsitsi.
5. Paigaldab puurseadme või kraana abil mantel-ja filtertorud, tagades nende tsentreerituse, isoleerib manteltorude taguse ja erinevad põhjaveekihid.
6. Paigaldab kruusafiltri.
7. Paigaldab pumpamisseadmed ja viib läbi puhastus- ja proovipumpamise.
8. Hooldab ja ehitab puurkaevusid ümber (sügavamaks puurimine, puurkaevu puhastamine settest ja puurauku kukkunud esemetest, täiendava manteltoru paigaldus).
9. Valmistab ette soojuskontuuri ja paigaldab selle.
10. Valmistab soojuskandevedeliku lahuse.
11. Täidab soojuskontuuri.
B.3.6 Geotehniliste uuringute läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Võtab geotehnilisteks uuringuteks vajalikke proove.
2. Teostab penetratsioonikatseid (dünaamiline, staatiline ja vibropenetratsioon).
3. Teostab tiivikkatseid ja koormuskatseid (plaatkoormuskatse ja vaiakoormuskatse).
4. Teostab pumpamiskatseid.
5. Dokumenteerib proovide võtmise ja katsed.
B.3.7 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab puurimisvedeliku ja selle ringlussüsteemi eritehnika abil või käsitsi.
2. Osaleb puurimistöös.
3. Valmistab ja paigaldab isolatsioonisegud.
4. Paigaldab puurseadme või kraana abil mantel-ja filtertorud, tagades nende tsentreerituse, isoleerib manteltorude taguse ja erinevad põhjaveekihid.
5. Osaleb reagenttöötlusel: valmistab ohutult kemikaalilahuseid, eemaldab ja kogub töötlemise jäägid.
6. Võtab setete ja kivimite proove ja pakendab need, võtab puursüdamikku, pakendab selle kastidesse ja tähistab.
7. Teostab pumpamiskatseid ja võtab veeproove.
8. Dokumenteerib proovide võtmise ja katsed.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-20042022-3.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.04.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Puurija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
811 Mäeseadmete operaatorid
8113 Puurseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
09 Kaevandamist abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erni Ajaots Kehtna Kutsehariduskeskus
Kalle Alasi BalRock OÜ
Tarmo Eerik Eesti Puurkaev OÜ
Priit Ilves Reaalprojekt OÜ
Peep Kildjer ehitusgeoloog

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist