Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Automaaler, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Automaaler, tase 4
EN: Car paint technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.04.2022
Kehtib kuni: 28.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Rakvere Ametikool Automaaler 198141 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 02.05.2022 Avatud
2 Rakvere Ametikool Automaaler 135797 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.05.2022 Avatud
3 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Automaaler 201154 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 02.05.2022 Avatud
4 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Automaaler 201147 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.05.2022 Avatud
5 Tallinna Tööstushariduskeskus Automaaler 187417 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 02.05.2022 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Automaaler 139138 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 02.05.2022 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž Automaaler 200521 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.05.2022 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Automaaler 130057 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.05.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
9 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Automaaler 192877 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.05.2022 Avatud
10 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Automaaler 189017 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 02.05.2022 Avatud
11 Viljandi Kutseõppekeskus Automaaler 127197 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 02.05.2022 Avatud
12 Viljandi Kutseõppekeskus Automaaler 128897 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.05.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Automaalri töö on autode (sõidukite) värvkatte taastamine, mis hõlmab pindade ettevalmistamist värvimiseks sh puhastamist, pahteldamist, lihvimist, kruntimist, pindade värvimist ja lõppviimistlust ning plastdetailide remonti. Automaalri töö eeldab tehnoloogiliste juhendmaterjalide kasutamist, mis võ...ivad olla inglise keeles. Automaaler korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest.
Automaaler algatab, valmistab ette ja kohaldab asjakohaseid muudatusi ning juhendab madalama kvalifikatsiooniga kaastöötajate tavatööd.
Automaaler töötab nii üksi kui ka meeskonnas. Tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega.

Kutsed autode kere- ja värvitööde kutsealal:
Autoplekksepp, tase 4
Autokeretehnik, tase 5
Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Autopindade puhastamine ja hooldamine
A.2.2 Autokere ja -sisustuse osandamine ning koostamine
A.2.3 Plastdetailide remont
A.2.4 Pindade ettevalmistamine värvimiseks
A.2.5 Pindade värvimine ja lõppviimistlemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Automaalriks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Automaaler, autovärvija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Automaaler, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Planeerib tööetapid ja valmistab ette töökoha.
2. Tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt: järgib kõikides töö etappides keskkonnaohutuse, töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, töökorralduse reegleid ning töökultuuri head tava.
3. Rakendab ohutuid ja ergonoomilisi tööv...
õtteid, kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid.
4. Kontrollib seadmete ja töövahendite korrasolekut enne töö alustamist, puhastab ja korrastab need töö lõpetamisel.
5. Kasutab materjale sihipäraselt, otstarbekalt ja ohutult, järgib kemikaalidega töötamisel ohutusnõudeid.
6. Hindab kriitiliselt enda tööd, samuti eelnevalt tehtud töö vastavust kvaliteedinõuetele, puuduste ilmnemisel kõrvaldab defektid või suunab töö tagasi eelmisesse etappi.
7. Järgib ressursside kasutamisel säästlikku mõtteviisi.
8. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ning korrektselt, lahendab probleemolukordi rahulikult ja konstruktiivselt.
9. Tajub oma rolli meeskonnas, järgib kokkuleppeid, vajadusel reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud olukordades.
10. Kasutab tööülesande täitmiseks infotehnoloogilisi vahendeid ning andmeallikaid, tehnoloogilisi juhendeid, skeeme, jooniseid, piktogramme, kutsealast terminoloogiat ja sümboleid.
11. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi: hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega.
12. Kasutab oma töös erialast sõnavara eesti ja vähemalt ühes võõrkeeles.
13. Kasutab oma töös digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 1) algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Autopindade puhastamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Hindab visuaalselt sõiduki osade puhastamise ja hooldamise vajadust, lähtudes sõiduki seisukorrast ja tööülesandest;
2. Valib puhastatavale pinnale sobiva kemikaali, arvestades kemikaali mõju sõidukite ehituses kasutatavatele materjalidele ja keskkonnale;
3. Valib ja vajadusel valmistab pesuvahendite töösegud, vastavalt tööülesandele ja tehnoloogiale;
4. Peseb, puhastab ja hooldab sõiduki ning selle lisaseadmed sobivat tehnoloogiat kasutades nõuetekohaseid ohutusmeetmeid;
5. Kontrollib puhastatud pinna kvaliteedi vastavust kehtivatele nõuetele;
6. Kontrollib puhastusmaterjalide vastavust ja tööle kuluva aja kasutamist vastavalt tehnoloogilisele juhendile ja etteantud normidele.
B.3.2 Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib remondijuhise vastavalt tööülesandele ja sõidukile;
2. Osandab, defekteerib ja hoiustab sõidukikere ja -sisustuse detaile vastavalt tööülesandele ja remondi juhistele;
3. Koostab osandatud sõidukikere ja -sisustuse vastavalt tööülesandele ja remondijuhistele;
4. Töötleb keredetaile korrosioonikindluse taastamiseks vastavalt tehnoloogiale;
5. Taastab kerekonstruktsiooni mürasummutuse vastavalt remondijuhisele.
B.3.3 Plastdetailide remont 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb markeeringu järgi kindlaks plasti tüübi ja valib sobiva remonditehnoloogia;
2. Remondib plastdetailid valitud tehnoloogiat järgides;
3. Järgib keskkonnaohutuse nõudeid plastijäätmete kogumisel ja jäätmekäitlejale üleandmisel.
B.3.4 Pindade ettevalmistamine värvimiseks 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab visuaalselt autokere värvkatte vigastuste ning korrosioonikahjustuse iseloomu, nende ulatust ja taastamistöö mahtu;
2. Valib pindade ettevalmistamise meetodid, vastavalt pindade töötlemise tehnoloogiatele;
3. Planeerib pindade ettevalmistamiseks töökoha ning ettevalmistusööde tegemiseks vajalikud materjalid ja vahendid, võttes arvesse töö ulatust, pindade materjale ja värvitehnoloogia nõudeid;
4. Peseb ja kuivatab pinnad sobivate pesuainete ja -vahenditega järgides vastavaid tehnoloogiaid ning säästliku ja ohutu töötamise põhimõtteid;
5. Eemaldab vigastatud värvkatte või värvkatte defektid lihvimise teel, kasutades värvitehnoloogia kohaseid lihvimisseadmeid, töövahendeid ja -võtteid, arvestades värvkatte aluspinna seisukorda, lihvitava materjali omadusi ning pinna suurust ning kuju;
6. Eemaldab korrosioonikahjustused mehaaniliselt või keemiliselt sh teeb korrosioonikaitse, kasutades tehnoloogia kohaseid materjale, vahendeid ja töövõtteid;
7. Töötleb keredetailide liiteid hermeetilisuse ja originaalilähedase välimuse saavutamiseks, lähtudes tootja nõuetest;
8. Valmistab aluspinna ette pahteldamiseks , kasutades sobivat tehnoloogiat ja meetodeid;
9. Valmistab pahtlisegu vastavalt tehnoloogiale;
10. Pahteldab aluspinna vigastused ja defektid, arvestades taastavate pindade kuju ja järgides tehnoloogiat (sh kuivatamise nõudeid);
11. Lihvib pahteldatud pinna selle tasandamiseks ja ümbritsevate pindadega ühtlustamiseks;
12. Puhastab pinna, järgides pahteldamistööde tehnoloogiat ja kasutades sobivaid töövahendeid, tööriistu ja seadmeid;"
13. Kaitseb ja katab mittekrunditavad ja -värvitavad sõiduki pinnad, detailivahed, avad, tihendid, klaasid ja mitte-eemaldatavad detailid, kasutades sobivaid materjale, tööriistu ja töövõtteid;
14. Valib kruntimise materjalid, töömeetodid ja tehnoloogiad vastavalt krunditava pinna omadustele, ala suurusele ning kujule;
15. Valmistab pinnad ette aluskruntimiseks ja täitevkruntimiseks, kasutades sobivat tehnoloogiat ja meetodeid;
16. Tasandab ja karestab krunditud alad lihvimise teel, kasutades vastavaid tehnoloogiaid ja meetodeid;
17. Kontrollib värvimiseks ettevalmistatud pinna kvaliteedi vastavust kehtivatele nõuetele, vajadusel kõrvaldab vead.
B.3.5 Pindade värvimine ja lõppviimistlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tuvastab remontvärvimiseks sobiva värvuse sõiduki värvikoodi abil, vajadusel kasutades selleks värvisegamistarkvara, fotospektromeetrit ja värvinäidiseid;
2. Valmistab värviretsepti alusel vajaliku värvusega remontvärvi, kasutades värvisegamissüteemi, arvestades värvitavat pindala ning kasutades otstarbekalt materjale ja vahendeid;
3. Värvib ja kuivatab värvinäidise, hindab värvinäidise sobivust sõidukil remontvärvitaval pinnal või külgneval alal;
4. Mõõdab värvi ja värvkatte parameetreid, sobivalt valitud mõõtevahendiga;
5. Hindab saadud tulemuse mõju töö lõppkvaliteedile ning vajadusel korrigeerib tööprotsessi värvitehnoloogia kohaselt;
6. Valib värvimistehnoloogia sõltuvalt aluspinna materjalist, pindalast, kujust ja värvimistingimustest;
7. Teeb värvimistöö, vastavalt valitud tehnoloogiale (kohtvärvimine, detaili või täielik värvimine);
8. Hajutab värvi ja laki detaili pinna sees või värvitava detailiga külgnevatele kereosadele, kasutades värvitehnoloogiale vastavat hajutustehnoloogiat ja -tehnikat;
9. Hindab värvimistöö vastavust kvaliteedinõuetele, vajadusel kõrvaldab värvimisel tekkinud pinnadefektid, kasutades vastavaid tehnoloogiaid;
10. Viimistleb värvi või laki hajutuskohad ja üleminekud vastavalt tehnoloogiale;
11. Valib värvkatte poleerimiseks sobiva tehnoloogia, võttes arvesse sõiduki eripära, värvkatte seisukorda, värvkatte tüüpi, defektide või kahjustuste iseloomu;
12. Poleerib värvkatte vastavalt valitud tehnoloogiale.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29042022-1.7/8k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Automaaler
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7132 Pihustusseadmetega värvijad-lakkijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Pavo Zopp Veho Eesti AS
Mairo Neem Unelmauto AS
Peeter N Sarevet Benefit AS
Aivo Kossal A.K. Autoteenindus OÜ
Tõnu Tammist Glasur Grupp OÜ
Andre Kalmus Paintlines OÜ
Ene Pukk Lasnamäe Mehaanikakool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist