Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorsootöötaja, tase 5

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Noorsootöötaja, tase 5
EN: Youth worker, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Laagrikasvataja, tase 5
Kehtib alates: 01.01.2024
Kehtib kuni: 31.12.2028
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Tõstetud on kutsestandardi EKR tase 4 tasemelt 5-ndale (end. noorsootöötaja, tase 4) arvestades tööülesannetega kaasnevat iseseisvuse, vastutuse ja teadmiste ulatust.
2. Ajakohastati ja parendati kutse töökirjeldust ning regulatsioonide osa.
3. Sõnastati tulevikuoskused, lähtudes valdkonna arengutrendist.
4. Sõnastati üldoskused, tuginedes oskuste registrile.
5. Lisati seni kutse andmise korras olnud kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel, lähtudes kutsestandardi muut...
unud juhendist.
6. Liideti kompetentsid Noorsootöö korraldamine ja Suhtlemine avalikkusega ja koostöö, kuna suhtlemine avalikkusega ja koostöö on läbipõimunud noorsootöö korraldamisega ning eraldi kompetentside säilitamine ei ole mõistlik.
7. Kompetentside tegevusnäitajate kirjeldused on ajakohastatud ning muudetud vastavalt muutunud kompetentside nimetustele.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Noorsootöötaja loob tingimused noore mitmekülgseks arenguks, lähtudes oma töös noorsootöö väärtustest ja selle korraldamise põhimõtetest, ning valib sobiva tegevuse või meetodi sõltuvalt noorsootöö valdkonna eripärast, eesmärgist, sihtrühmast, noorsootöö tegemise kohast ja olukorrast. Noorsootöötaja... võib töötada nii palgalisel ametikohal kui ka vabatahtlikuna. Noorsootöötaja väärtustab enda ja kolleegide kutseoskuste arendamist.

5. taseme noorsootöötaja tegeleb noortega individuaalselt ja gruppides. Ta töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnaliikmena; arendustegevuses ja võrgustikutöös osaleb kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.

Noorsootöötaja töötab riigiasutuses, kohalikus omavalitsuses ja selle asutuses, era- või kolmanda sektori institutsioonis, nt üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorteühingus, noortelaagris, noortemalevas, usulises ühenduses, raamatukogus, kultuuri- või spordiasutuses.

Kutse sisaldab osakutset laagrikasvataja, tase 5, kelle töö sisuks on vahetu töö noortega laagrites ja malevates.

Selles kutsegrupis on kolm kutsestandardit
• noorsootöötaja, tase 5
• noorsootöötaja, tase 6
• noorsootööjuht, tase 7
6. taseme noorsootöötaja tegeleb noorsootöö korraldamise ja juhtimisega. 7. taseme noorsootööjuht arendab ja juhib noortevaldkonda*.

* Noortevaldkond – selles kutsestandardis on see ühendmõiste, mis hõlmab noorsootööd, noorte huviharidust, ande- ja noortepoliitikat.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Noorsootöö korraldamine
A.2.2. Turvalise keskkonna tagamine
A.2.3. Professionaalne enesearendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme noorsootöötajana töötavad inimesed, kellel on keskharidus ja kutsealane töökogemus (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Noorsootöötaja, huviringi juhendaja, huvijuht, laagrikasvataja, rühmajuht, vabatahtlik jt.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Laagrikasvatajal peab olema noorsootöö seaduse alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud kutse või osakutse.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja suundumuste kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab
1. Sotsiaalne intelligentsus – oskus tunnetada suhtlemisel inimeste vajadusi ja soove, kohandada oma käitumist nendele vastavalt ning luua usalduslikke suhteid; empaatia.
2. Kultuuridevaheline kompetents – oskus edukalt toime tull...
a erinevates kultuurikeskkondades.
3. Uue meedia kirjaoskus – oskus kriitiliselt hinnata ja luua sotsiaal- ja multimeedia sisu; oskus kasutada sotsiaal- ja multimeedia vahendeid sihipäraselt teabe visualiseerimiseks ja levitamiseks.
4. Elukestev õpe, mõtestamine – oskus ja tahe kogu aeg õppida midagi uut ning võime mõtestada ja väärtustada õpitu sisulist tähendust.
5. Disainmõtlemine – oskus kavandada ja kujundada protsesse ja keskkonda eesmärgist lähtuvalt.
6. Virtuaalne koostöö – oskus töötada tulemuslikult virtuaalsetes töörühmades, hoida inimesi pühendunu ja motiveerituna ning tekitada neis meeskonnatunnet.
Tulevikuoskuste kirjeldamisel on aluseks võetud
• „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035“, Haridus- ja Teadusministeerium;
• „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“, Haridus- ja Teadusministeerium;
• „Ekspertrühmade tulevikuvisioonid ja ettepanekud Eesti haridus-, teaduse, keele- ja noortevaldkonna arendamiseks aastatel 2021–2035“, Haridus- ja Teadusministeerium.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Noorsootöötaja, tase 5 kutse koosneb üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2 ja kohustuslike kompetentside B.3.1–B.3.3 tõendamine.

Osakutse laagrikasvataja, tase 5 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1 ja B...
.3.2.
Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Keskharidus ja noorsootöö kogemus (sh vabatahtlik tegevus)
2. Kutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 64 akadeemilist tundi
3. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda ...
reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus B2-tasemel
4. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 16 akadeemilist tundi
5. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20

Nõuded osakutsete taotlemisel
1. Vähemalt põhiharidus
2. Osakutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 32 akadeemilist tundi
3. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus B2-tasemel
4. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 16 akadeemilist tundi
5. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Noorsootöötaja, tase 5 või noorsootöötaja, tase 4 kehtiv või mitte rohkem kui üks aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Kutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 64 akadeemilist tundi
3. Töökogemus noorsootöötajana
4. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus B2-tasemel
5. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 8 akadeemilist tundi
6. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20

Nõuded osakutse taastõendamisel
1. Laagrikasvataja, tase 5 või laagrikasvataja, tase 4 kehtiv või mitte rohkem kui 1 aasta tagasi kehtivuse kaotanud osakutse
2. Töökogemus laagrikasvatajana
3. Osakutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 32 akadeemilist tundi
4. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus B2-tasemel
5. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 8 akadeemilist tundi
6. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20

Kutse andmise korraldus on reguleeritud noorsootöötaja kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Noorsootöötaja, tase 5 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Kriitiline mõtlemine – hindab teabe, argumentide jm kvaliteeti; töötleb ja mõistab fakte ning nendevaheliste seoste kõige olulisemaid aspekte.

Enesejuhtimisoskused
2. Juhistest ja nõuetest lähtumine – järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, stan...
dardeid jmt.
3. Kutse-eetika järgimine – juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses kutse-eetikast.
4. Keskkonnahoidlik käitumine – arvestab teadlikult kavandatavate tegevuste sotsiaalse ja keskkondliku mõjuga.
5. Vastutustundlik käitumine – seostab oma tegevust võimalike tagajärgedega ning on valmis ja võimeline tulemustest aru andma.
6. Mitmekesisuse austamine – austab ja tunnustab teiste kultuuride, religioonide, rahvuste, sooliste identiteetide jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega.
7. Kohanemisoskus – tuleb probleemideta toime mitmesuguse varieeruvusega. Reageerib muutustele ja ootamatustele adekvaatselt ja asjalikult.
8. Refleksioonioskus – analüüsib teavet enda omaduste, tunnete, võimete ja käitumise kohta.

Lävimisoskus
9. Suhtlemisoskus – säilitab teistega suheldes hea füüsilise ja psühholoogilise kontakti, väljendab end arusaadavalt ja arvestab suhtluspartneri vajadustega.
10. Empaatiline käitumine – märkab ja mõistab teiste tundeid, vajadusi ja reaktsioonide põhjusi ning arvestab oma tegevuses nendega.
11. Meeskonna- ja koostööoskus – arvestab meeskonna vajaduste ja ühiste eesmärkidega ning teeb ülesannete täitmisel teistega koostööd.
12. Keeleoskus – kasutab oma töös eesti keelt vähemalt B2-tasemel ning ühte võõrkeelt vähemalt A1-tasemel (lisa 2).
13. Digipädevus – omab digipädevusi algtasemel kasutaja tasemel (lisa 3).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Noorsootöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Tunneb noortevaldkonna osapooli ja teeb nendega koostööd vastavalt oma tegevuse eesmärkidele.
2. Selgitab välja noorte huvid ja vajadused, suheldes nendega igapäevatöös või kasutades muid sobivaid meetodeid; planeerib oma tegevused noori kaasates ning saadud tulemustest ja organisatsiooni eesmärkidest lähtudes.
3. Aitab noortel seada õpieesmärke; viib läbi erinevaid mitteformaalse õppe* tegevusi; toetab noori õpitulemuste mõtestamisel ja annab edasiviivat tagasisidet.
4. Tutvustab noortele noorsootöös (sh rahvusvahelises) ja ühiskonnaelus osalemise võimalusi ning toetab ja motiveerib noori süstemaatiliselt, sh nende ettevõtlikkust ja omaalgatust.
5. Osaleb noorte tõrjutusriski ennetuse tegevustes; märkab noorte tõrjutusriske ja reageerib neile asjakohaselt, kaasates vajadusel spetsialiste; toetab noorte õiguskuulekate hoiakute kujundamist.
6. Planeerib ja teeb iseseisvalt noorteinfotööd ning koondab ja jagab noorte huvidel ning vajadustel põhinevat infot lähtuvalt Euroopa noorteinfo hartast, kasutades noortele ea- ja asjakohaseid kanaleid ja meetodeid.
7. Viib läbi noorte esmast nõustamist**, sh pakub vaimse tervise esmaabi; hindab noore vajadust erialaspetsialisti kaasamiseks ja toetab noort erialaspetsialisti poole pöördumisel.
8. Tutvustab avalikkusele noorsootöö võimalusi, kasutades erinevaid meedia- ja suhtluskanaleid ning teisi asjakohaseid väljundeid.

*Mitteformaalne õpe on eesmärgistatud vabatahtlik õpe, mis toimub kindla kava alusel ja kindlatele huvirühmadele erinevates keskkondades. Mitteformaalse õppe võimalusi pakuvad noorsootöö, huviharidus, vabaharidus ja täiskasvanute täienduskoolitused.

**Noorsootöötaja käsitleb noore arvamusi ja seisukohti, lähtudes konfidentsiaalsuse põhimõtetest, kasutades talle usaldatud informatsiooni vaid eesmärgil, milleks see talle usaldati. Konfidentsiaalsuse põhimõtte eiramine on vajalik juhul, kui noorsootöötaja hinnangul on olemas selge oht noorele, teistele isikutele või ühiskonnale üldiselt.
B.3.2 Turvalise keskkonna tagamine 5

Tegevusnäitajad
1. Loob noortele turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna*, mis toetab usalduslike suhete kujunemist, rakendades riskianalüüsis määratud meetmeid.
2. Tutvustab noortele turvalise keskkonna tagamise reegleid ja ohutusnõudeid ning jälgib nende täitmist.

* Psühhosotsiaalse keskkonna teguriteks on sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, loovuse väärtustamine ja arendamine, võrdsete võimaluste loomine, koostöö koduga.
B.3.3 Professionaalne enesearendamine 5

Tegevusnäitajad
1. Analüüsib ennast regulaarselt oma töö kontekstis ja täiendab ennast erialaselt. Rakendab omandatud teadmisi ja oskusi oma töös.
2. Jälgib, hindab ja väärtustab enda füüsilist ja vaimset tervist; probleemide tekkimisel otsib vajadusel abi.
3. Küsib, võtab vastu ja annab edasiviivat tagasisidet.
Osakutsega seotud kompetentsid
Laagrikasvataja, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Noorsootöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Tunneb noortevaldkonna osapooli ja teeb nendega koostööd vastavalt oma tegevuse eesmärkidele.
2. Selgitab välja noorte huvid ja vajadused, suheldes nendega igapäevatöös või kasutades muid sobivaid meetodeid; planeerib oma tegevused noori kaasates ning saadud tulemustest ja organisatsiooni eesmärkidest lähtudes.
3. Aitab noortel seada õpieesmärke; viib läbi erinevaid mitteformaalse õppe* tegevusi; toetab noori õpitulemuste mõtestamisel ja annab edasiviivat tagasisidet.
4. Tutvustab noortele noorsootöös (sh rahvusvahelises) ja ühiskonnaelus osalemise võimalusi ning toetab ja motiveerib noori süstemaatiliselt, sh nende ettevõtlikkust ja omaalgatust.
5. Osaleb noorte tõrjutusriski ennetuse tegevustes; märkab noorte tõrjutusriske ja reageerib neile asjakohaselt, kaasates vajadusel spetsialiste; toetab noorte õiguskuulekate hoiakute kujundamist.
6. Planeerib ja teeb iseseisvalt noorteinfotööd ning koondab ja jagab noorte huvidel ning vajadustel põhinevat infot lähtuvalt Euroopa noorteinfo hartast, kasutades noortele ea- ja asjakohaseid kanaleid ja meetodeid.
7. Viib läbi noorte esmast nõustamist**, sh pakub vaimse tervise esmaabi; hindab noore vajadust erialaspetsialisti kaasamiseks ja toetab noort erialaspetsialisti poole pöördumisel.
8. Tutvustab avalikkusele noorsootöö võimalusi, kasutades erinevaid meedia- ja suhtluskanaleid ning teisi asjakohaseid väljundeid.

*Mitteformaalne õpe on eesmärgistatud vabatahtlik õpe, mis toimub kindla kava alusel ja kindlatele huvirühmadele erinevates keskkondades. Mitteformaalse õppe võimalusi pakuvad noorsootöö, huviharidus, vabaharidus ja täiskasvanute täienduskoolitused.

**Noorsootöötaja käsitleb noore arvamusi ja seisukohti, lähtudes konfidentsiaalsuse põhimõtetest, kasutades talle usaldatud informatsiooni vaid eesmärgil, milleks see talle usaldati. Konfidentsiaalsuse põhimõtte eiramine on vajalik juhul, kui noorsootöötaja hinnangul on olemas selge oht noorele, teistele isikutele või ühiskonnale üldiselt.
B.3.2 Turvalise keskkonna tagamine 5

Tegevusnäitajad
1. Loob noortele turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna*, mis toetab usalduslike suhete kujunemist, rakendades riskianalüüsis määratud meetmeid.
2. Tutvustab noortele turvalise keskkonna tagamise reegleid ja ohutusnõudeid ning jälgib nende täitmist.

* Psühhosotsiaalse keskkonna teguriteks on sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, loovuse väärtustamine ja arendamine, võrdsete võimaluste loomine, koostöö koduga.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-25102023-5.4/9k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.10.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Noorsootöö
Kutse grupp: Noorsootöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
341 Õigus-, sotsiaal- ja religioonivaldkonna keskastme spetsialistid
3412 Sotsiaaltöö keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0922 Lastehoid ja teenused noortele
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Edgar Schlümmer Eesti Noorsootöötajate Kogu
Eilika Mätas Eesti Noorsootöötajate Kogu
Ilona-Evelyn Rannala Tallinna Ülikool haridusteaduste instituut
Kadi Laaneots Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Kaur Kötsi Eesti Laagrikorraldajate Liit
Kristel Zovo Räpina noortekeskus
Lii Araste Tartu Ülikool
Marit Oimet Põlva Gümnaasium
Riin Luks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Tiiu Kadak Tallinna Linnavalitsus
Tormi Kotkas Haridus- ja Teadusministeerium

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist